Your Europe, Your Say

download report

Transcript Your Europe, Your Say

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Mi az Európai Unió (EU)?
• 28 tagállam
• 508 millió lakos
• Tagjelölt országok: Izland, Törökország, Szerbia,
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és
Montenegró
Az EU alapelvei
• Közös értékek: az emberi méltóság, a szabadság, a
demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, az emberi
jogok, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a
tolerancia, az igazságosság és a szolidaritás
tiszteletben tartása (EUSZ 2. cikk)
• Célok: a béke, az EU által vallott értékek és népei
jólétének előmozdítása (EUSZ 3. cikk)
• 4 szabadság: a személyek, az áruk, a tőke és a
szolgáltatások szabad mozgása
Az EU történetének főbb
állomásai
Az 1950-es évek – a kezdetek
A háborút követő újjáépítés
• 1950: május 9. – Robert Schuman nyilatkozata
• 1951: Az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK)
létrehozása
6 tagállam: Belgium, Franciaország, Németország,
Olaszország, Luxemburg, Hollandia
• 1957:
Római Szerződések – az Európai
Gazdasági Közösség (EGK) és az Euratom
születése
Az 1960-as évek – az alapok lefektetése
• 1960: az Európai Szociális Alap létrehozása
• 1962: a közös agrárpolitika (KAP) bevezetése
• 1968: a vámok eltörlése
Az 1970-es évek
• 1973: az első bővítés – Dánia, az Egyesült
Királyság és Írország belépése
 9 tagállam
• 1979: az első európai parlamenti választások
általános választójog alapján
Az 1980-as évek – konszolidáció
• Bővítés dél-európai országok belépésével:
Görögország(1981),
Spanyolország
és
Portugália (1986)
 12 tagállam
• 1986: az Egységes Európai Okmány
• 1990: a német újraegyesítéssel a volt NDK is az
EGK részévé válik
Az 1990-es évek
• 1993: a Maastrichti Szerződés hatálybalépése
• 1995: újabb bővítés – Ausztria, Finnország,
Svédország
 15 tagállam
A 2000-es évek
Az euró és a nagy bővítés
• 2002. január 1.: 12 ország bevezeti az eurót
• 2004: közép- és kelet-európai bővítés – 10 új ország
csatlakozik az EU-hoz: Ciprus, Cseh Köztársaság,
Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia
 25 tagállam
• 2007: Bulgária és Románia csatlakozása
 27 tagállam
• 2013: Horvátország csatlakozása
 28 tagállam
A 2000-es évek
• Szükségessé válik az intézmények reformja
• Franciaország és Hollandia elutasítja az
Európai Alkotmányt (2005)
• A Lisszaboni Szerződés elfogadása, majd
hatálybalépése 2009. december 1-jén
Mit tesz értünk az Unió?
Néhány példa
• Bármely tagállamban élhetünk, tanulhatunk és
dolgozhatunk
• Ifjúsági csereprogramok: Comenius, Leonardo Da
Vinci és Erasmus
• Közös fizetőeszköz 18 országban
• Az éghajlatváltozás elleni küzdelmet célzó
környezetvédelmi jogszabályok
• Esélyegyenlőség
• A roamingdíjak csökkentése
• És még sorolhatnánk...
Az Unió intézményei
Az Európai Parlament
• Társjogalkotó (a Tanáccsal)
• Ellenőrzi az uniós intézmények költségvetését
és politikáit
• Jelenleg 766 általános választójog alapján
megválasztott képviselő (a 2014-es választások
után 751)
• Választások 5 évente
• Elnök: Martin Schulz
Az Európai Tanács
• Politikai útmutatást nyújt az EU-nak, és
meghatározza a politikai irányokat és prioritásokat
• A tagállamok állam-, illetve kormányfőiből,
valamint saját elnökéből és az Európai Bizottság
elnökéből áll
• Elnök: Herman Van Rompuy
Az Európai Unió Tanácsa
• Társjogalkotó az Európai Parlamenttel (módosítja,
elfogadja vagy elutasítja a Bizottság jogalkotási
javaslatait)
• A 28 tagállamnak a napirenden szereplő
szakterületért felelős minisztereiből áll
• Rotációs alapon változó elnökség: egy-egy
tagállam fél évig tölti be az elnöki tisztet:
2014. január 1-től június 30-ig Görögország
2014. július 1-től december 31-ig Olaszország
Az Európai Bizottság
• Jogszabályokat javasol és hajt végre
(kezdeményezési jog; a Szerződések „őre”)
• 28 európai biztos, köztük egy elnök: José
Manuel Barroso
• Tagállamonként egy biztos, mindegyik egy
adott szakterületért felelős
További uniós intézmények és szervek
•
•
•
•
Az Európai Unió Bírósága
Az Európai Központi Bank
Az Európai Számvevőszék
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
(EGSZB)
• A Régiók Bizottsága
Az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság
Mi az EGSZB?
• A Római Szerződés (1957) által létrehozott
tanácsadó szerv
• A szervezett civil társadalmat képviseli
Európai
Bizottság
Európai
Parlament
Az Európai Unió
Tanácsa
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Mi a „szervezett civil társadalom”?
Mindazon csoportok és szervezetek,
amelyeket a polgárok érdekképviseleti,
együttműködési vagy egyéb konkrét céllal
hoztak létre.
Mi az EGSZB szerepe?
• Tanácsadás az Európai Parlamentnek, a
Tanácsnak és az Európai Bizottságnak
(évente kb. 200 véleményt ad ki)
• A párbeszéd és a konzultáció intézményi
fóruma
• Az európai értékek, a részvételi demokrácia
és a civil szervezetek által betöltött szerep
támogatása
Híd az EU és a szervezett civil társadalom
között
• Érvényesíti a civil társadalom érdekeit
• Lehetővé teszi, hogy a tagállami civil
szervezetek európai szinten kifejtsék a
nézeteiket
Kik az EGSZB tagjai?
•
•
•
•
353 tag ötéves mandátummal
Két és fél évre megválasztott elnök
Jelenlegi elnök: Henri Malosse (2013–2015)
Gazdasági és társadalmi érdekcsoportok
képviselői: munkaadók, munkavállalók, nem
kormányzati és egyéb szervezetek
• A munka alapja a konszenzus
• Számos területen komoly szaktudással
rendelkeznek
• Évente kb. 9 plenáris ülést tartanak
Hogyan működik az EGSZB?
A vélemények kidolgozása
Közgyűlés
II. CSOPORT
Munkavállalók
I. CSOPORT
III. CSOPORT
Egyéb tevékenységek
Munkaadók
SZEKCIÓ
6 szekció
Tanulmányoz
ócsoport:
tagok és szakértők
SZEKCIÓ
Your Europe, Your Say!
A feladat – 7 lépésben
1. Az Európa jövőjére vonatkozó cselekvési
terv elolvasása és megvitatása
2. A megadott válaszlehetőségek (a), b), c)
stb.) közül legfeljebb kettő kiválasztása
3. Javaslattétel további intézkedésekre angol
nyelven Iskolánként legfeljebb két javaslatot
lehet tenni
4. Felkészülés a brüsszeli útra
5. Brüsszelben: munkacsoportülések
6. Vita és szavazás
7. Az eredmény ismertetése
1. A cselekvési terv elolvasása és megvitatása
• 2014. január közepe: megkapjátok a
munkadokumentumot
az
anyanyelveteken, az útmutatót pedig
angolul és franciául
• A brüsszeli vita alapját ez az Európa
jövőjére vonatkozó 12 intézkedési
témakört felsoroló munkadokumentum
képezi
• Vitassátok meg az osztállyal az egyes
intézkedési témaköröket
2. A saját intézkedési témakörök
kiválasztása
• A javasolt intézkedésekről szóló vitát követően
a megadott lehetőségek (a), b), c) stb.) közül
válasszatok ki legfeljebb kettőt
• Javasoljatok további intézkedéseket angol
nyelven (iskolánként kettőt) Egy-egy javaslat
legfeljebb 70 karakter lehet (szóközökkel
együtt)
• Az iskolák ezután eljuttatják válaszaikat az
EGSZB-hez
3. Felkészülés a brüsszeli útra
• Az összes iskola által kiválasztott 14
intézkedési témakör listáját március elején
küldjük meg
• Készüljetek fel úgy, hogy a brüsszeli
workshopokon gond nélkül tudjatok ezekről
tárgyalni
és
vitázni,
kész
érveket
felsorakoztatva mellettük/ellenük
4. Brüsszelben:
munkacsoportülések
• A 14 kiválasztott intézkedési témakört
munkacsoportokban tárgyaljátok meg:
megoszthatjátok
egymással
véleményeteket, és vitába szállhattok a
többi diákkal.
5. Brüsszelben: vita és szavazás
• A plenáris ülésen minden munkacsoport
ismerteti a következtetéseit az Európai
Parlament politikai csoportjainak képviselői
előtt
• Elektronikus szavazás
Határidő és elérhetőségek
• A (legfeljebb 2) saját javaslatot angol
nyelven, valamint a megadott témaköröknél
választott lehetőségeket 2014. február 14-ig
kell elküldeni az EGSZB-nek.
• E-mail: [email protected]
• Weboldal: www.eesc.europa.eu
• Your Europe, Your Say
• @youreurope