فایل مراسم - پرتال خدمات آموزشی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی

Download Report

Transcript فایل مراسم - پرتال خدمات آموزشی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی

يملع يلاع شزومآ زكرم دهشم يرادرهش يدربراك

تیاس اب ییانشآ یناسر علاطا

یشزومآ همان نیئآ

زکرم یفرعم

اب ییانشآ

یشزومآ یاه هورگ یگنهرف ییوجشناد روما تیریدم

: زکرم یفرعم

ییملع ی ایع زویم ا ز یکرم م دربرایک ییملع عماج هاگشناد و روشك ياه يرايهد و اهيرادرهش نامزاس نیب هتفرگ تروص همان مهافت هب هجوت اب ایب و دویمن دودیحم هتیشر دنچ رد وجشناد ریذپ هب مادقا 1382 – 83 یلیصحت لاس مود همین زا م وضر ناسارخ اه رادرهش دربراک لاح رد متسا هدرو ا تسد هب یکیزیف بسانم اضف ًاصوصخ و ییییارجا دنمناوت ظاح هب تدم نیا یط رد هک یهجوت لباق دشر هب هجوت م يرادریب ه شقن م شیارگ راهچ اب نارمع ميزاسره ش ميرامعم : هلمج زا ینامدوپ و یمرت یلیصحت هتشر 41 رد وجشناد رفن 1600 ياراد رضاح ایب یینميا تامد یخ و ینایشن شیت ا م رادرهش رد ا هنايار تامدخ شيارگ تاطابترا و تاعلاطا روانف ميرهش كيفارت و لقن و لمح يسدنهم عماج هاگشناد تا ررقم و همان نیی ا و روانف و تاقیقحت ممولع ترازو اه لصفرس ساسا رب میسانشراک و ینادراک عطقم ود رد شيارگ راهچ .

دنتسه لیصحت لاح رد م دربراک یملع

ره ییش ی اییع زوییم ا زییکارم و اههاگییشناد یییملع تییدیه اییضعا و نایییبرم مدیتاییسا زا رییفن 220 زا شيییب دادییعت نییینچمه .

دنراد راکمه می اع زوم ا زکرم نیا اب مرظن دروم اه زوم ا ارجا رد مناتسا حطس و دهشم هیمانرب ویف و ییشزرو مییگنهرف مییییوجیشناد ایه تی اعف ااوینا مییشهوهپ و ییشزوم ا رایک ماجنا رب هولاع زکرم نیا رد تی ریدیییم ریییظن رییییز نایوجیییشناد زا دادیییعت تیییمه ایییب مییییوجیییشناد ییییملع نیییمجنا مریییضاح لایییح رد .

دریذیییپ یم ترویییص هب یلصا تیاس رد مهتسباو اه تیریدم ریاس و زکرم اب طبترم تاعلاطا یمامت و ددرگ یم رشتنم ییییوجشناد یگنهرف .

ددرگ یم سکعنم www.kmtc.ir

یناشن

يمرییییی ت نایيوجشناد همان نيئ ا زا يییياهدنب

يمرت ياه هرود يشزوم ا تاررقم و نيناوق

و جییشناد هییك تییسا يناییمز تدییم ي اییع زوییم ا ماییظن رد يییمرت ياییه هرود زا روییظنم راییف ه تییشر ن ا رد و دیینك يییم ليییصحت اییخ هتییشر كییي رد و هدییش هاگییشناد دراو ليیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییصحت ا .

دوش يم

يمرت نايوجشناد همان نيئ ا زا يییياهدنب : تسا ريز حرش هب يليصحت ياه هرود زا كيره ندنارذگ يارب مزلا يسرد ياهدحاو دادعت ) دوش يم نييعت زكرم طسوت هك يناربج و زاين شيپ ياهدحاو نودب ( .

دحاو 72 ات 68 نيب ينادراك ياه هرود .

دحاو 70 ات 67 : هتسويپان يسانشراك ياه هرود

: مرت رد باختنا سورد رث كادح و لقادح

.

دنك باختنا ار يسرد دحاو 20 رثیكادح و 14 لقادح يليصحت لاسمين ره رد دناوت يم وجشناد ره .

تسا فاعم دحاو 14 لقادح باختنا طرش تياعر زا وجشناد م يليصحت لاسمين نيرخ ارد

1 هرصبت

يمرت نايوجشناد همان نيئ ا زا يییياهدنب

: داتسا هب يفرعم طيارش

مدشاب هتشاد هدناميقاب رظن سرد ود اهنت ليصحت زا تغارف يارب وجشناد هك يتروص رد قيرط زا لاسمين لوط رد ار سورد ناحتما دناوت يم م هطوبرم داتسا ديي ات و هاگشناد رظن اب .

دنارذگب داتسا هب يفرعم

: مرت كي رد دحاو 24 باختنا طيارش

دیییییییییییییییییییییییییییییشاب 17 لقادیییییییییییییییییییییییییییییح مریییییییییییییییییییییییییییییت تاریییییییییییییییییییییییییییییمن لیییییییییییییییییییییییییییییك نيگنایییییییییییییییییییییییییییییيم لایییییییییییییییییییییییییییییسمين كیییییییییییییییییییییییییییییي رد يییيوجیییییییییییییییییییییییییییییشناد ریییییییییییییییییییییییییییییگا .

دنك باختنا ار يسرد دحاو 24 ات رثیكادح دعب لاسمين رد هاگشناد رظن اب دناوت يم

: دحاو 14 زا شيب باختنا طيارش

يیمن يیسرد دیحاو 14 زا شيیب ذیخا هیب زاجم دعب لاسمين رد دشاب 12 زا رت نيياپ شتارمن لك نيگنايم لاسمين كي رد يییيوجشناد رگا .

دشاب

: هداتفا سورد فذح طيارش

14 هریییمن لقادیییح ایییب ار ویییف سرد يدیییعب يایییه لایییسمين رد هیییچنانچمدن ن بیییسك ي ویییبق هریییمن سرد دییینچ ایییي كیییي رد هیییك يییيوجیییشناد .

دش دهاوخن هبساحم لك و قفوف لاسمين نيگنايم رد وددرگ يم فذح وجشناد همانراك زا يلبق هرمنم دنارذگب رظن اب م دشاب طورشم رگا يتح م دشاب هتشاد يقاب دحاو 24 رثیكادح ليصحت زا تغارف يارب وجشناد هك يدراومرد

– هرصبت

.

دنك باختنا لاسمين كي رد ار هدناميقاب ياهدحاو يمامت دناوت يم م هاگشناد .

تسا يسرد دحاو 6 رثیكادح يناتسبات هرود رد يباختنا ياهدحاو دادعت

– هرصبت طورشم نايوجشناد : 29 هدام

اییي ي اوییتم زا مییع ا م يليییصحت لاییسمين ود رد هتییسويپان يییسانشراك و ينادراییك ياییه هرود رد وجییشناد تارییمن نيگناییيم هییك يتروییص رد .

دوش يم مورحم ليصحت همادا زا م دشاب هك يا هلحرم ره رد دشاب 12 زا رتمك م بوانتم

يمرت نايوجشناد همان نيئ ا زا يییياهدنب

ناحتما رد تبيغ

سرد ن ا ناحتما رد رفص هرمن نتفرگ ه زنمب سرد ره ناحتما رد هجومريغ تبيغ .

ددرگ يم سرد ن ا فذح بجوم سرد ره ناحتما رد هجوم تبيغ و تسا

هفاضا و فذح

ود رثیكادح يليص حت لاسمين اورش زا سپ م هتفه ود زا رتمك يتلهم رد طقف م يليصحت لاسمين ره رد دناوت يم وجشناد طورشم م ديامن اجباج رگيد سرد ود اب ار دوخ يباختنا سرد ود اي فذح ار دوخ يباختنا سرد ود اي باختنا رگيد سرد دن ن زواجت ررقم دح زا يو يباختنا ياهدحاو ه ن ارب

يمرت نايوجشناد همان نيئ ا زا يییياهدنب

) يرارطضا ( سردكت فذح

مهدنام يليصحت لاسمين ناياپ هب هتفه 5 ات دناوت يم وجشناد م رارطضا تروصرد ن ا رد وجشناد ت بيغ ًلاوا ه ن ارب طورشم مدنك فذح طوبرم يشزوم ا هورگ ديي ات اب ار دوخ يرظن ياهسرد زا ي ي طقف .

دوشن رتمك دحاو 12 زا يو هدناميقاب ياهدحاو دادعت م ًايناث و دشابن سرد ن ا تاعاس اومجم 3/16 زا شيب سرد

يليصحت يبايشزرا

م تصرف ني وا رد م دوش دودرم يماز ا سورد زا كيره رد هك يییيوجشناد .

تسا 10 سرد ره رد ي وبق هرمن لقادح هبساح م رد و تبث وجشناد همانراك رد يدر و ي وبق زا معا سورد هيلك تارمن لاح نيا اب .

تسا ن ا رار ت هب مزلم .

دوش يم روظنم نيگنايم

تبيغ

.

ددرگ يمن ظاح وجشناد لك بجوم دح زا شيب تبيغ و دشاب يم هسلج 16 زا هسلج 3 سرد ره يارب زاجم تبيغ .

دنك يسيون مان دعب مرت رد سرد ن ا رد هرابود تسا فظوم وجشناد و دوش يم سرد ن ا فذح لدعم رد رفص هرمن و دوش يم سرد ن ا فذح بجوم م سرد ره يناياپ نومز ا رد هجوم تبيغ عماج هاگشناد هما ن نيئ ا قباطم دنا هتشاد تبيغ ناحتما هسلج رد اي و دنشاب يم هداتفا سرد ياراد هك ينايوجشناد ددجم ناحتما يرازگرب .

دنشاب يمن ريذپ نا ما يدربراك يملع

دحاو قيبطت

ريذیپ ترویص رد يعا یفتناريغ و روین مايپ م داز ا ياههاگشناد قباس ليصحت ا راف و يجارخا م يفارصنا نايوجشناد هياپ و يمومع سورد اهنت • .

ددرگ يم يزاس داعم م هاگشناد رد دشاب يم 12 دحاو قيبطت تهج هرمن لقادح •

: هتی ن جح رفس لي د هب هك ينايوجشناد يارب يدارفنا تروص هب ددجم ناحتما يرازگرب • .

تسا عناملاب دنرادن ار لاسمين ناياپ يناحتما تاسلج رد روضح نا ما عتمت يم وجشنا د هجوم رذع نتشاد تروص رد م تسا ليصحت زا فارصنا ه زنم هب هجوم رذع و الاطا نودب يسيون مان يارب وجشناد هعجارم مدع • همادا اب ت قفاوم تروص رد م ديامن هئارا زكرم زوم ا دحاو هب ليصحت همادا دروم رد ميمصت ذاختا و يسررب تهج ار دوخ كرادم و ليلاد دناوت .

ددرگ يم بوسحم ناشيا يليصحت تاونس ءزج مرت ن ا م زكرم زوم ا ياروش رد هدربمان ليصحت تخادرپ زا س پ زكرم زوم ا ياروش بيوصت و يبتیك تساوخرد هئارا نمض دنناوت يم تبون كي طقف دوخ يليصحت نارود لوط رد نايوجشناد • .

دنيامن هدافتسا يليصحت يصخرم زا ممرت تباث هيرهش

هتشر رييغت

يشزوم ا هورگ كي رد داز ا هيمهس و يشزوم ا هورگريز كي رد لغاش هيمهس هتشر رييغت ريذپ نامه و يمان تبث هيمهس نامه رد م ملپيد اون و هتشر ن ا لدعم فیك نتشاد اب .

تسا ريذپنا ما .

دشاب يم يريگ ميمصت و يسررب لباق ناتسبات رد طقف نايوجشناد هتشر رييغت ياضاقت

يليصحتلا غراف جرد خيرات

لاییییییییییییییییییییییس رییییییییییییییییییییییه نییییییییییییییییییییییمهب 30 و رويرهییییییییییییییییییییییش 31 و رییییییییییییییییییییییيت 31 تيراییییییییییییییییییییییت هییییییییییییییییییییییس رد يليییییییییییییییییییییییصحت ا راییییییییییییییییییییییف تيراییییییییییییییییییییییت جرد .

دشاب يم

زکرم یناسر الاطا تياس WWW.KMTC.IR

داجس یناسر الاطا تياس

http://edu.uast.ac.ir

WWW.Amoozesh.KMTC.IR

http://89.165.116.232:8080/ دیدج تیاس

داتسا و سانشراک هب مايپ لاسرا

ینثملا ی یوجشناد تراک تساوخرد لحارم

ییییوجشناد تراک تساوخرد مرف لاسرا و " ییییوجشناد و یگنهرف روما ” ونم مدیدج تیاس هب هعجارم .

1 دییات تهج زوم ا سانشراک هب هعجارم .

2 تخادرپ تهج ی ام هب هعجارم .

3 تساوخرد دنور ریگیپ تهج ییییوجشناد تراک تساوخرد تمسق هب هعجارم 4.

ضارتعا جرد و تارمن ی هدهاشم

هییب هییع جارم اییب دییناوت یییم وجییشناد ارییتعا جرد تییهج و دییشاب یییم هدهاییشم لییباق داجییس هناماییسرد تارییمن .

دیامن لاسرا ار دوخ تساوخرد داجس هناماس

لیصحت هب لاغتشا یهاوگ تساوخرد لحارم

" لیصحت هب لاغتشا یهاوگ تساوخرد " هنیزگ و یشزوم ا تامدخ ونم مدیدج تیاس هب هعجارم .

1 تکرش / هرادا / هسسوم / نامزاس ناونع جرد .

2 " زوم ا دحاو هب تساوخرد لاسرا " هنیزگ ور رب کیلک .

3 " هدش پاچ " هب تساوخرد تیعضو رییغت زا سپ یهاوگ تفایرد تهج اهسلاک روما هب هعجارم و هحفص نیمه قیرط زا تساوخرد ریگیپ .

4

: تارکذت

.

دیامن لیصحت هب لاغتشا یهاوگ تساوخرد راب 4 دناوت یم رثیکادح مرت ره رد وجشناد ره .

1 .

دشاب باسح هیوست ی ام رظن زا هک دیامن لیصحت هب لاغتشا یهاوگ تساوخرد دناوت یم یتروص رد وجشناد .

2 .

دنیامن لیصحت هب لاغتشا یهاوگ تساوخرد دنناوت یمن دنشاب *** تسی رد لی د ره هب هک ینایوجشناد .

3

ناحتما ی هسلج هب دورو تراک تفایرد لحارم

 دیتاسا یجنسرظن مرف ندرکرپ و میدق تیاس هب هعجارم .

1 ناحتما هسلج هب دورو تراک " هنیزگ و یشزوم ا تامدخ ونم م دیدج لاترپ هب هعجارم .

2

ينا شن ه ب كرم ي لخاد تيا س رد دو جوم نا حتما ه سلج ه ب دورو ترا ك رد جرد نم ينا حتما ه مانرب افر ص دناسر يم علاطا هب و نومزا هسلج رد تبيغ هل نم هب ن ا تياعر مدع .

دشاب يم لمع كلام

http://89.165.116.232:8080/

.

ددرگ يم روظنم رفص هرمن جرد ه باثم ه ب و د م ا د هاو خ ل معب يريگو لج د نيامن ي م ه عجارم مرت ناياپ يناحتما تاسلج هب ريخات اب هك ينايوجشناد روضح زا .

دش دهاوخ دروخرب ناشيا اب نومز ا هسلج رد بياغ صخش

یلام باسحتروص

ی ام باسح تروص هدهاشم عجرم اهنت هک دنیامن هجوت مرتحم نایوجشناد .

دشاب یم ی ام باسحتروص هنیزگ و ی ام روما ونم مدیدج تیاس تمسق زا وجشناد

یلام باسحتروص

: تارکذت

.

دشاب یم ” دصرد 85 زا هدنام " نوتس رد جردنم دادعا دصرد 85 لحم زا وجشناد راکناتسب / راکهدب نازیم .

1 تسا ریذپناکما داجس هناماس قیرط زا اهنت دصرد 15 هیرهش تخادرپ .

2

http://edu.uast.ac.ir

داجس هناماس

تاصخ شم شیاریو م لاقتنا و فارصنا م یصخرم و نامهم اه تسوخرد میگتفه همانرب و تارمن هدهاشم م هفاضا و فذح م دحاو باختنا دریگیم تروص هناماس نیا قیرط زا دصرد 15 هیرهش زیراو و درف یلمدک : یربراک مان همان سانش + یلمدک : روبع هملک

و ناريدم یفرعم يشزوم ا ياه هورگ ناسانشراک

ناريدم يفرعم يشزوم ا ياه هورگ

يرصان سدنهم

يرامعم هتشر هورگ ريدم

سناسي وف : يليصحت عطقم يرامعم : يليصحت هتشر نارهت رنه هاگشناد : كردم ذخا لحم

Email:[email protected]

یوضر سدنهم نارمع هتشر هورگ ريدم

سناسي وف : يليصحت عطقم هزاس نارمع : يليصحت هتشر

Email:[email protected]

كسم نايدمحا سدنهم ياق ا

يزاسرهش هتشر هورگ ريدم

دشرا يسانشراك : يليصحت عطقم يزاسرهش : يليصحت هتشر

يئايض سدنهم

لقن و لمح هتشر هورگ ريدم

سناسي وف : يليصحت عطقم لقن و لمح يزير همانرب : يليصحت هتشر نارهت داز ا هاگشناد : كردم ذخا لحم

Email:[email protected]

يروفغ سدنهم

مر ن و تاطابترا و تاعلاطا يروانف هتشر هورگ ريدم را فا

سناسي وف : يليصحت عطقم رتويپماك : يليصحت هتشر يسودرف هاگشناد : كردم ذخا لحم

Email:[email protected]

لباق لضفلاوبا قوقح هتشر هورگ ريدم

سناسي وف : يليصحت عطقم يصوصخ وقح : يليصحت هتشر

Email:[email protected]

يناسارخ لديوق ..

لا حور

يناشن شت ا هتشر هورگ ريدم

سناسي وف : يليصحت عطقم رام ا : يليصحت هتشر

Emai:[email protected]

ناسانشراك يفرعم يشزوم ا هرادا هزوح

دحاو هنامس

ياه هورگ سانشراك یزاسرهش،يناشن شت ا قوقح و لقن و لمح

دمحم دهم

هورگ سانشراك هفيظو ماظن و نارمع

ربکا هموصعم

يا ه هور گ سانشرا ك تاعلاطا يروانف ،یرامعم

یعيفش اضر

غراف روما سانشراک نلايصحتلا

ناسانشراك و تنواعم يفرعم ي ام روما تيريدم هزوح

ینیسح ا رکاذ همطاف

یلام و یرادا نواعم

رف ناسحا للاج

يلام سانشرا ك

روبص نیسح

ي يوجشناد و يگنهرف روما سانشرا ك

نايوج شناد ،يطابضنا لئاسم ،هاگباوخ ،ي يوجشناد هرواشم ،نوتژ ،ي يوجشناد ماو ) ) يشزرو تاقباسم ،ي يوجشناد جيسب ،يملع ياه نمجنا ،زاتمم

هزنم اضردمحم

دحاو ريدم تاعلاطا يروانف

هداز نيسح یبتجم

سانشراك يرادا روما

یتارب یفطصم

رتفد لئوسم تساير هزوح

یگنهرف روما تيريدم یییيوجشناد

تیریدم یاهتیلاعف هیرهش فیفخت همان نیئ ا هرواشم دحاو ی یوجشناد ماو هاگباوخ یطابضنا لئاسم

رد ه ک در اد هد هع ر ب ار ی یاه تیلوه سم ،ه لوحم فیا ظو حر ش ه ب ه جوت ا ب ی یوج شناد و ی گنهرف تیرید م ر یز حر ش ه ب فیا ظو ن یا زا ی خرب .

دنا سرب ما جنا ه ب ه جو نیر تهب ه ب ار دوخ فیاظو تسیاب یم ن ا بوچراچ : تسا

.

نایوجشناد ارب يگنهرف ياه تي اعف و تاقباسم ارجا  ییییوجشناد فلتخم راشقا ارب يگنهرف و يشزوم ا همانرب وف ياه تي اعف ماجنا  نایوجشناد فلاتخا لح اروش و يطابضنا فلتخم لئاسم ماجنا و یسررب  یمارگ ناگداز ا و نازابناج مءادهش مظعم هداوناخ و نارگراثيا روما ماجنا 

يییيوجشناد جاودزا نشج ارجا رد راکمه  تابتع و هرمع هب نایوجشناد مازعا لحارم ماجنا و یفرعم  .

زکرم رد زکرمت م هاگباوخ نتشادن هب هجوت اب نایوجشناد ارب بسانم هاگباوخ نیم ات و هیهت رد راکمه  ...

و يشزرو مين ارق ميملع ميليصحت زاتمم نايوجشناد زا ريدقت  رون نايهار ياهودرا هلمج زا يهورگ تاحيرفت و اهودرا رازگرب  مليف دقن و شيامن هلمج زا يرنه ياه نمجنا و يبدا لفاحم يرازگرب 

ي گنهرف تلاوصحم و باتیک هاگشيامن هلمج زا يرنه و يفنص ميصصخت ياه هاگشيامن يرازگرب  يروشک و يناتسا مزکرم يلخاد يشزرو ياه تي اعف ماجنا  يملع ياه نمجنا و يییيوجشناد ياه لکشت ياه تي اعف  نایوجشناد روضح اب يبهذم و يلم ياه تبسانم تشاد يمارگ  تارايز و هيعدا و تعامجزامن يرازگرب  زکرم يکيزيف طيحم يگنهرف يزاساضف  اه همان ههیو و تايرشن راشتنا و ريثیکت مپاچ 

دورو اديدج نايوجشناد و يليصحت ا راف ياه نشج يرازگرب  .

نايو جشناد ارب ...

و هداوناخ مجاودزا ميليصحت ميبهذم تاعوضوم رد یهورگ و درف ياه هرواشم ماجنا  يییيوجشناد جاودزا نشج ارجا رد راکمه  تابتع و هرمع هب نایوجشناد مازعا لحارم ماجنا و یفرعم  .

نوتژ و ییییوجشناد هیذغت اه تی اعف ماجنا  هب هجوت اب نایوجشناد ارب بسانم هاگباوخ نیم ات و هیهت رد راکمه  .

زکرم رد زکرمتم هاگباوخ نتشادن

...

و يشزرو مين ارق ميملع ميليصحت زاتمم نايوجشناد زا ريدقت  رون نايهار ياهودرا هلمج زا يهورگ تاحيرفت و اهودرا رازگرب  مليف دقن و شيامن هلمج زا يرنه ياه نمجنا و يبدا لفاحم يرازگرب  زا يرنه و يفنص ميصصخت ياه هاگشيامن يرازگرب  يگنهرف تلاوصحم و باتیک هاگشيامن هلمج يروشک و يناتسا مزکرم يلخاد يشزرو ياه تي اعف ماجنا  يملع ياه نمجنا و يییيوجشناد ياه لکشت ياه تي اعف  نایوجشناد روضح اب يبهذم و يلم ياه تبسانم تشاد يمارگ 

تارايز و هيعدا و تعامجزامن يرازگرب  زکرم يکيزيف طيحم يگنهرف يزاساضف  اه همان ههیو و تايرشن راشتنا و ريثیکت مپاچ  دورو اديدج نايوجشناد و يليصحت ا راف ياه نشج يرازگرب  و هدا وناییخ مجاودزا ميليییصحت ميبهذییم تاعوییضوم رد یییهورگ و درییف ياه هرواییشم ماییجنا  .

نايوجشناد ارب ...

هیرهش فیفخت همان نیئ ا

ميیییشزوم ا ميیییملع ياه هییینيمز رد قیییفوم و دعتیییسم م لاتریییپ نايوجیییشناد قيویییشت رویییظنم هیییب لایس ریه رد م رویما نیيا رد تفرشيپ يارب يتباقر ياضف داجيا و يشزرو و يگنهرف ميشهوهپ رویما مزیکرم ت یساير زا لکیشتم م زویم ا نويسيمک رظن قبط هک ينايوجشناد هب ميليصحت مدنیییشا ب هتیییشاد يريگ میییشچ و خیییشم تفریییشيپ ميییيوجیییشناد و يیییگنهرف رویییما و يیییشزوم ا : دريگ يم قلعت ريز حرش هب يییياه فيفخت

هیرهش فیفخت همان نیئ ا

.

دنوش يم دنم هرهب فيفخت % 50 زا و بوسحم لوا هبتر 18 لقادح هنلااس نيگنايم ياراد نايوجشناد  .

دنوش يم دنم هرهب فيفخت % 40 زا و بوسحم مود هبتر 5/17 لقادح هنلااس نيگنايم ياراد نايوجشناد  .

دنوش يم دنم هرهب فيفخت % 30 زا و بوسحم موس هبتر 17 لقادح هنلااس نيگنايم ياراد نايوجشناد  .

دريگ يم قلعت فيفخت % 50 غلبم 19 هنلااس نيگنايم ياراد نايوجشناد يمامت هب نيا رب هولاع 

هیرهش فیفخت همان نیئ ا زا و هبیساحم وجشناد تباث هيرهش % 100 زا اه فيفخت هيلک .

ددرگ يم رسک زکرم مهس % 85

هیرهش فیفخت همان نیئ ا

من اریییق يرویییش ک هراونیییشج ميدربرایییک يیییملع ن اریییق هراونیییشج ميدربرایییک يیییملع هراونیییشج تاقبایییسم ناگدیییيزگرب ميیشزرو ميین ار ق هیبخن نايوجشناد قيوشت همان نيئ ا ساسا رب يشزرو يروشک تاقباسم و يمزراوخ هراونشج .

دوب دنهاوخ رادروخرب هيرهش فيفخت زا 21/12/88 خروم عماج هاگشناد رد يگنهرف و يملع .

فيفخت % 50 يللم ا نيب يشزرو تاقباسم ناگديزگرب

.

فلا

 .

فيفخت % 40 يروشک يشزرو تاقباسم ناگديزگرب

.

ب

 .

فيفخت % 30 يناتسا يشزرو تاقباسم ناگديزگرب

.

ج

هیرهش فیفخت همان نیئ ا

روییما و فاییقوا نامزاییس يمییسر ردییم نتییشاد طرییش اییب هییغلاب ا جییهن و ميرییک ن ارییق نفاییح و يراییق نايوجییشناد : حلاصيذ عجارم رياس اي و هيريخ .

فيفخت % 50 يللم ا نيب نايراق و هغلاب ا جهن اي و ميرک ن ارق لک نفاح : ف ا .

فيفخت % 40 يلم نايراق و ميرک ن ارق ءزج 20 نفاح : ب .

فيفخت % 30 ميرک ن ارق ءزج 10 نفاح : ج .

دندرگ يم هيرهش فيفخت لومشم ليصحت اورش نامدوپ اي مرت رد مدنب نيا طيارش نيدجاو : 10 هرصبت

هیرهش فیفخت همان نیئ ا

...

و يگنهرف ميتاقيقحت ميملع ياه هصرع رد لاعف و ارتخم مرگشهوهپ نايوجشناد .

فيفخت % 50 باتیک يرو ادرگ و في ات مهمجرت : ف ا .

فيفخت % 50 حلاص يذ عجارم رد اارتخا تبث : ب .

فيفخت % 30 يملع عماجم رياس اي و زکرم هب ديفم يتاقيقحت ياه حرط هئارا : ج .

فيفخت % 30 يملع ربتعم تلاجم و اه شيامه رد ه اقم پاچ : د .

فيفخت % 15 يییيوجشناد جيسب و يملع نمجنا وضع نيرت لاعف : یه .

دسرب زکرم زوم ا نويسيمک ديي ات هب دياب اه تي اعف تادنتسم : 11 هرصبت .

دنشاب يم هيرهش فيفخت لومشم تي اعف هئارا زا سپ نامدوپ اي مرت ني وا رد دنب نيا ني ومشم : 12 هرصبت

هیرهش فیفخت همان نیئ ا

ي ياز لاغتشا و ينيرف اراک ياه حرط ياراد نايوجشناد

.

فيفخت % 50 يروشک هديزگرب ينيرف اراک حرط .

ف ا .

فيفخت % 30 يناتسا هديزگرب ينيرف اراک حرط .

ب .

فيفخت % 15 زکرم هديزگرب ينيرف اراک حرط .

ج تارایب تعا بذیج هیب قیفوم و هدریک ذیخا حلایص يذ عجارم زا ار هطوبرم ياهزوجم تسياب يم اه حرط .

12 هرصبت .

دنشاب هدش مزلا هيره ییییش فیییيفخت لومیییشم متیییي اعف هیییئارا زا سیییپ نایییمدوپ ایییي مریییت نيییی وا رد دییینب نیییيا ني ومیییشم .

13 هریییصبت .

دنوش يم

مر ف ت فايرد نم ض ،ر يز دراو م ه علاطم زا ل پ ،ه ناخبات ک رد تيو ضع يار ب ه ب ي يو ج شناد ترا ک ي ک جر ب ت ي و هد ش ل يم ت مر ف ا ب هار مه ،تيو ضع .

دييامن هعجارم هناخبات ک ق ح ،ي لم ترا ک ا ي ي يوج شناد ترا ک نت شاد هار مه ا ب ه ناخبات ک وضع طقف * .

دراد ا ر تامدخ رگيد و هدرشف حول ،بات ک تناما و هناخبات ک زا هدافتسا

ت شگرب ه نا خبات ک ه ب رر قم د عوم رد و لا س د ياب هد ش ه تفرگ ت ناما حو ل ا ي با ت ک * مد ع طر ش ه ب ( هدر شف حو ل ا ي با ت ک نا مه د ناوت يم وضع ،زاين تروص رد دوش هداد .

ديامن ديدمت هتفه 2 تدم هب ،ار ) رگيد ياضعا ياضاقت ت شگرب ه ناخبا ت ک ه ب رر قم دعوم رد يليلد ره هب هدرشف حول اي بات ک هک يتروص رد * ت فايرد هد نريگ ت ناما زا ه ميرج ريال 1،000 لبم در کريد زور ره يازا هب دوشن هداد ه ميرج ر ب هولا ع ،درذ گب زور 30 رث کاد ح ،ت شگرب د عوم زا ه ک يترو ص رد دو ش يم قبا طم ا ت ،ملا عا ي يوج شناد ي گنهرف تيريد م ه ب يطا خ و ضع ما ن ،ه نازور در کريد .

دوش دروخرب ناشيا اب کرم يلخاد همان نيي ا

يت سياب ه ناخبات ک لئو سم ر ظن سا سارب ،هدر شف حو ل ا ي با ت ک ي بارخ ترو ص رد * .

دوش درتسم هناخبات ک هب وضع طسوت هدراو تراسخ تناما نامز تدم زور 14 زور 21 زور 14 هدرشف حول / بات ک دادعت 2 3 2 ءاضعا نايوجشناد ديتاسا نارا مه

تسا هدش هتفرگ رظن رد نايوجشناد يارب يییيوجشناد هيرهش ماو : ددرگ يم تخادرپ نايضاقتم هب يطيارش اب هک .

دویش يم تیخادرپ ريال 2.500.000

غیلبم مریت ریه و مریت رایهچ رد هیک تیسا ريال 10.000.000

ماو نیيا غلبم تروییییص رییییيز روییییحم ود رد ميییيوجییییشناد تيريدییییم طییییسوت يییياییییهراک يییيوجییییشناد هيرهییییش ماو وییییصخ رد .

دريذپ يم

ماو تخادرپ و مان تبث

.

ناتسا دحاو زا مان تبث زاغ ا نامز تفايرد ياهدرب و يییيوجشناد تيريدم تياس قيرط زا نايوجشناد هب يناسر الاطا .

يناسر الاطا مان تبث وصخم ياه مرف ليم ت و تفايرد يروانف و تاقيقحت ممولع ترازو نايوجشناد هافر ودنص 8 هرامش مرف نايوجشناد هافر ودنص 1/8 هرامش مرف ماو تنامض رضحم دهعت دنس هیهت و ) ناتسا رسارس ( یمسر دانسا رتافد زا یکی هب هعجارم رویییما هیییب یییی وجیییشناد ترایییک و ییییلم ترایییک یییییپک مهمانیییسانش یییییپک هاریییمه هیییب هدیییش لیییيمکت يایییه مرف لیییيوحت ییییوجشناد نايوجشناد هافر ودنص تياس رد وجشناد ياضاقت تبث .

هافر ودنص طسوت ماو هدننک تفايرد دارفا نييعت و يسررب .

ناتسا دحاو زا ماو تفايرد طيارش نيدجاو يماسا ملاعا .

وجشناد باسح رد تبث و ي ام روما هب ملاعا

ماو باسح هيوست

هب هعجارم و زوم ا زا ليصحت زا تغارف باسح هيوست مرف تفايرد .

يییيوجشناد تيريدم .

نايو جشناد هافر ودنص تياس رد ) يتفايرد ماو دادعت ساسا رب ( وجشناد يهدب نازيم نييعت .

هافر ودنص تياس رد وجشناد ليصحت زا تغارف تيرات و يهاوگ هرامش جرد هيوییست و اییجک ي تییخادرپ اییي يهدییب نازییيم طيییسقت ماییجنا ( .

وجییشناد طییسوت يهدییب تییخادرپزاب هوییحن نيییيعت ) لماک باسح .

ماو هدنام طيسقت يضاقتم نايوجشناد يارب ميهدب لک زا % 10 يدقن تخادرپ شيف رودص .

ماو غلبم طيسقت يضاقتم نايوجشناد طسوت تدعاسم تساوخرد 12 هرامش مرف ليمکت .

نايوجشناد هافر ودنص تياس قيرط زا طاسقا هچرتفد رودص تساوخرد .

نايوجشناد هب ليوحت و ناتسا دحاو فرط زا هرداص ياه هچرتفد تفايرد

هاگباوخ

د شاب يم ش شوپ ت حت ها گباوخ د قاف کرم ن يا ه ک دنشاب هتشاد هجوت هاگباوخ يضاقتم مرتحم نایوجشناد رد " ي سودرف هاگ شناد " زا زو جم ياراد ) ناردار ب و نارهاو خ ( ي يوج شناد ها گباوخ يداد عت ت سيل ي لو ي فرعم ت ف ايرد و يها گ ا ت هج د نناوت يم مر تحم ناي ضاقتم ه ک ت سا دو جوم ی یوج شناد ي گنهرف تیرید م .

دنيامن هعجارم موس هقبط رد عقاو 309 قاتا هب همان ) ها گباوخ هيره ش ت خادرپ و هرا جا ،دادرار ق د قع هلمج نم ( يلام و يقوقح لئاسم ي هيلک تسا رکذ ناياش .

تشاد دهاوخن هنيمز نيا رد يتيلوهسم هنوگ چيه کرم و دشاب يم وجشناد هدهع رب

a

یطابضنا لئاسم

ميییسق ت تمییسق ود هییب زییکرم رد نايوجییشناد ياییه فلخت و يطابییضنا لئاییسم و دیییشا ب هتیییشاد يمویییمع يکایییش هیییک نايوجیییشناد يمویییمع يایییه فلخت .

دویییش يم ر یییيز حریییش هیییب تمیییسق ریییه رد رایییک مایییجنا لیییحارم .

نایییحتما هیییسلج رد فیییلخت : تسا

نايوجشناد يمومع ياه فلخت

. زکرم ياه هعومجم ريز زا يکي اي يکاش درف فرط زا فلخت دروم ملاعا .

1 ب مرف ) بلقت زا ريغ ( نايوجشناد يمومع يطابضنا فلخت رازگ هسلج تروص مرف ليمکت 2 هرامش مرف وجشناد يدرف تاعلاطا مرف ليمکت .

3 ب مرف ) بلقت زا ريغ ( ) يمومع يطابضنا تافلخت ( يکاش هبحاصم گرب ليمکت .

2 ب مرف ) بلقت زا ريغ ( ) نايوجشناد يمومع يطابضنا فلخت ( وجشناد هيعافد گرب ليمکت

نايوجشناد يمومع ياه فلخت

.

3 مرف ) دهاش ( هاوگ هبحاصم گرب ندرک ليمکت ) دهاش ( هاوگ نتشاد تروص رد ( زکرم دامن تياس زا هتفرگرب يليصحت همانراک ( وجشناد يليصحت تيعضو رازگ هيهت .

وجشناد هب ي ار ملاعا و زکرم رد فلاتخا لح ياروش هسلج ليکشت و وجشناد زا توعد .

زکرم رد يگديسر ِتيحلاص ِنتشادن ِزارحا ِتروص رد ناتسا دحاو عماج هاگشناد يطابضنا هتيمک هب هدنورپ لاسرا .

وجشناد هب مهاگشناد یطابضنا هتیمک ییییاهن ار ملاعا

) بلقت ( ناحتما هسلج رد فلخت

بقارم طسوت فلخت هسلج تروص مرف لیمکت و بلقت دروم ییییاسانش و فشک 2 هرامش مرف وجشناد يدرف تاعلاطا مرف ليمکت .

2 ف ا مرف ) بلقت مناحتما هسلج رد فلخت ( وجشناد هيعافد گرب ليمکت .

3 مرف ) دهاش ( هاوگ هبحاصم گرب ندرک ليمکت ) دهاش ( هاوگ نتشاد تروص رد بلقت تن زا وجشناد اافتنا نازیم یسررب تهج مسرد سردم هب فلخت هسلج تروص لیوحت (.

زکرم دامن تياس زا هتفرگرب يليصحت همانراک ( وجشناد يليصحت تيعضو رازگ هيهت

) بلقت ( ناحتما هسلج رد فلخت

.

وجشناد هب ي ار ملاعا و زکرم رد فلاتخا لح ياروش هسلج ليکشت و وجشناد زا توعد ِتيحلایییص ِن تیییشادن ِزاریییحا ِترویییص رد ناتیییسا دیییحاو عمایییج هاگیییشناد يطابیییضنا هیییتيمک هیییب هدییینورپ لایییسرا .

زکرم رد يگديسر .

ن ا دیسر تفایرد و زوم ا دحاو و وجشناد هب مهاگشناد یطابضنا هتیمک ییییاهن ار ملاعا