2. องค์ประกอบของฐานข้อมูล

download report

Transcript 2. องค์ประกอบของฐานข้อมูล

เทคโนโลยีฐานข้ อมูลสานักงาน
บทที่ 8
1. ความหมายของฐานข้ อมูล Database

เป็ นที่เก็บรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกัน เช่น ทะเบียนนักศึกษา จะมีขอ้ มูล
เกี่ยวกับนึกศึกษา รายวิชาที่ลงทะเบียน เกรด
เป็ นต้น
2. องค์ ประกอบของฐานข้ อมูล
Hardware
 Software
 Data
 People
 Procedure

องค์ ประกอบของฐานข้ อมูล

Hardware
คอมพิวเตอร์ หน่วยความจา หน่วยแสดงผล
หน่วยรับข้อมูล พร้อมต่อการใช้งาน
องค์ ประกอบของฐานข้ อมูล

Software
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DBMS
องค์ ประกอบของฐานข้ อมูล

Data
ข้อมูล เป็ นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
และมีความปลอดภัย
องค์ ประกอบของฐานข้ อมูล

People
–
–
–
–
–
User
Operator
Programmer
System Analyst
Database Administrator
องค์ ประกอบของฐานข้ อมูล

Procedure
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ต้องวางแผนการปฏิบตั ิงาน
เช่น วิเคราะห์ระบบ . วางโครงสร้าง . พัฒนา
โปรแกรมจัดการข้อมูล . นาไปใช้งาน . สรุ ปผล
3. การพัฒนาข้ อมูลในสานักงาน

กระบวนการหรื อวงจรใจการพัฒนาฐานข้อมูล
Database Life Cycle ,DBLC
มี 6 ขั้นตอน
Database Life Cycle ,DBLC
1.
2.
3.
การศึกษาเบื้องต้นเพื่อจัดทาฐานข้อมูล
(Database initial study)
การออกแบบฐานข้อมูล (Database
design)
การจัดทาและนาข้อมูลสู่ ฐานข้อมูล
(implement & Loading)
Database Life Cycle ,DBLC
4.
5.
6.
การทดสอบประเมินผล (Testing
and evaluation)
การใช้งานฐานข้อมูล (Operation)
การบารุ งรักษา (Maintenance)
3.1 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อจัดทาฐานข้อมูล
วิเคราะห์องค์การ
 การกาหนดปั ญหาและเงื่อนไข
 การกาหนดวัตถุประสงค์
 การกาหนดขอบเขต

3.2 การออกแบบฐานข้ อมูล

ต้องคานึงถึงองค์ประกอบของการออกแบบ
ฐานข้อมูล (ส่ วนของธุรกิจ,ส่ วนของนักออกแบบ)
ขั้นตอนการออกแบบฐานข้ อมูลมี 4 ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
ออกแบบระดับแนวคิด
การเลือกโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
ออกแบบระดับตรรกะ
ออกแบบระดับกายภาพ
การออกแบบระดับแนวคิด
คิดไว้ก่อนว่าต้องการอะไรบ้าง เช่น ผลลัพธ์
การออกแบบสอบถาม เป็ นต้น
 สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลจาลอง

– เอนทิต้ ี
– แอตทริ บิวต์
– ความสัมพันธ์
การเลือกโปรแกรมระบบจัดการฐานข้ อมูล DBMS
ค่าใช้จ่าย เช่น ราคาของโปรแกรม ค่าลิขสิ ทธิ์
 คุณสมบัติของโปรแกรม ทาอะไรได้บา้ ง
 โครงสร้างฐานข้อมูล
ั หลายเพลตฟอร์ม
 ความสามารถใช้กบ
 การใช้ทรัพยากรของโปรแกรม

การออกแบบระดับตรรกะ

เป็ นการจาลองที่ออกแบบไว้ให้เป็ นโครงสร้าง
ตามโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่เลือกไว้
การออกแบบระดับกายภาพ

เช่นการกาหนดตาแหน่งฐานข้อมูลที่จะบันทึก
หรื อเริ่ มการติดตั้งโปรแกรม
3.3 การจัดทาและนาข้ อมูลเข้ าสู่ ฐานข้ อมูล
การกาหนดเนื้อที่เพื่อจัดเก็บตารางต่างๆ
 นาข้อมูลจัดเก็บในตาราง
ั ฐานข้อมูล
 กาหนดความปลอดภัยให้กบ

3.4 การทดสอบและประเมินผล
ทดสอบก่อนนาไปใช้งานจริ ง
 ปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนใช้งาน

3.5 การใช้ งานฐานข้ อมูล

นาฐานข้อมูลที่สร้าง นาไปใช้กบั งานจริ ง และ
บันทึกเป็ นรายการไว้ เพื่อเป็ นรายงาน
ประกอบการบารุ งรักษา
3.6 การบารุงรักษา
บารุ งรักษาแบบฟรี เวนทีฟ สำรอง
ข้อมูลในฐานข้อมูล (backup)
 บารุ งรักษาแบบคอเรคทีฟ
คือกำรกู้
ฐานข้อมูลในกรณี ที่ฐานข้อมูลมีปัญหา
