- Головна

download report

Transcript - Головна

ОДИНИЦІ СИНТАКСИСУ
СЛОВО
Слово – це звук або
комплекс звуків, що має
певне значення і
вживається у мовленні як
самостійне ціле. Називає
поняття чи уявлення, поза
реченням виконує
номінативну (називну)
функцію. У реченні
пов’язується з іншими
словами змістовими і
граматичними зв’язками.
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
РЕЧЕННЯ
Словосполучення –
синтаксична одиниця,
утворена поєднанням
двох або більше
повнозначних слів на
основі підрядного
зв’язку.
Речення – граматично й
інтонаційно оформлена
за законами даної мови
синтаксична одиниця,
що є засобом
формування,
вираження і
повідомлення думки
ТЕКСТ
Писемний або усний мовленнєвий
масив, що становить лінійну
послідовність висловлювань,
об’єднаних спільною тематичною і
сюжетною заданістю, смисловими і
граматичними зв’язками.
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
Це синтаксична конструкція, утворена на основі смислового та граматичного
поєднанням двох або більше повнозначних слів за допомогою підрядного або сурядного
зв’язку. Словосполучення не має таких ознак речення як логічна та інтонаційна
Завершеність і відповідність дії з певною особою. Словосполучення, як і слово, є назвою.
Просте
словосполучення
СОНЦЕ
ГОТУВАТИСЬ
ТРОЄ
ОДНОКЛАСНИКИ
ОБГОВОРЮВАТИ
Головне
слово
Залежне
слово
СЛІПУЧИЙ
РЕТЕЛЬНО
ТОВАРИШІ
МІЙ
СТАТТЯ
Це смислове та граматичне поєднання двох слів
Обговорювати статтю, сліпуче сонце
готуватись ретельно; троє товаришів.
СПОСОБИ ПІДРЯДНОГО ЗВЯЗКУ
В СЛОВОСПОЛУЧЕННІ
УЗГОДЖЕННЯ
КЕРУВАННЯ
ПРИЛЯГАННЯ
Це вид підрядного зв'язку,
при якому залежне слово
уподібнюється
до головного
в роді, числі й відмінку
Це вид підрядного зв'язку,
при якому залежне
слово вживається
при головному
в певному відмінку
Це вид підрядного зв'язку,
при якому залежне слово
поєднується з головним
тільки за змістом
небесна блакить,
прочитаний вірш,
перше побачення,
мої сни.
слухати лекцію;
склянка молока;
зустріти подорожнього;
роздуми над твором.
говорив пошепки,
працює сидячи,
навчаюсь вишивати,
вміння малювати,
якісно зроблений.
ПОРІВНЯЙМО СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
ТА РЕЧЕННЯ
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
Повніше і конкретніше,
ніж слово, називає предмет,
дію, ознаку, стан, явище
Розв’язувати тести
Для називання, тому що
не має смислової та
інтонаційної завершеності, І тому
не виражає завершеної думки
РЕЧЕННЯ
ПЕРЕДАЄ ЗАВЕРШЕНУ ДУМКУ,
ТОМУ Є ОДИНИЦЕЮ СПІЛКУВАННЯ
Учні вчаться розв’язувати тести
ДЛЯ СПІЛКУВАНННЯ, ТОМУ ЩО
РЕЧЕННЯ МАЄ СМИСЛОВУ
ЗАВЕРШЕНІСТЬ ТА ІНТОНАЦІЮ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПОРІВНЯЙМО СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
ТА РЕЧЕННЯ
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
РЕЧЕННЯ
У словосполученні
між словами може бути лише
підрядний зв'язок
У реченні між словами
та словосполученнями може бути
як сурядний,
так і підрядний зв'язок
робота (яка?) з мови,
Мені приснились ночі солов’їні,
спостерігати (як?) уважно,
дівочі співи, пахощі левад
воскресний (який?) день
(М.Рильський).
КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ
ЯКІ СМИСЛИ
ПЕРЕДАЮТЬ
ХАРАКТЕРНІ
ОЗНАКИ
МІСТЯТЬ ПОВІДОМЛЕННЯ,
ОПИСИ, РОЗПОВІДЬ
розповідна чи
описова
інтонація
ПИТАЛЬНІ
МІСТЯТЬ У СОБІ ПИТАННЯ
питальні слова
та
питальна інтонація
СПОНУКАЛЬНІ
Виражається СПОНУКАННЯ
до дії (наказ, вимога, заклик,
прохання, пересторога,
попередження, дозвіл,
побажання
Вживаються
дієслова
наказового способу,
оклична інтонація
ЗА МЕТОЮ
ВИСЛОВЛЮВАННЯ
РОЗПОВІДНІ
КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ ЗА БУДОВОЮ
ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА КІЛЬКІСТЮ
ГРАМАТИЧНИХ ОСНОВ
(ГОЛОВНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ)
ПРОСТИМ НАЗИВАЄТЬСЯ
РЕЧЕННЯ, В ЯКОМУ
ОДНА ГРАМАТИЧНА
ОСНОВА –
- ПІДМЕТ + ПРИСУДОК
СКЛАДНИМ НАЗИВАЄТЬСЯ
РЕЧЕННЯ, В ЯКОМУ Є
КІЛЬКА ГРАМАТИЧНИХ
ОСНОВ - ПРОСТИХ
РЕЧЕНЬ
Коло млина, коло броду два
голуби пили воду.
Місяць на небі, зіроньки сяють,
тихо по морю човен пливе.
Вік звікувати – не в гостях
побувати
І пам’ятай, що легко над усім
ВИДИ РЕЧЕНЬ
ЗА ЕМОЦІЙНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ
РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ,
РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ,
СПОНУКАЛЬНІ РЕЧЕННЯ,
СПОНУКАЛЬНІ РЕЧЕННЯ,
ЩО ВИРАЖАЮТЬ ЕМОЦІЙНІ
ЩО НЕ ВРАЖАЮТЬ
ПЕРЕЖИВАННЯ І
ОСОБЛИВИХ ПЕРЕЖИВАНЬ
ВИМОВЛЯЮТЬСЯ
І ВИМОВЛЯЮТЬСЯ
З ОКЛИЧНОЮ ІНТОНАЦІЄЮ
СПОКІЙНИМ ТОНОМ
ОКЛИЧНІ
НЕОКЛИЧНІ
1
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ
ДВОСКЛАДНІ
ОДНОСКЛАДНІ
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА БУДОВОЮ
ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ –
ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ –
ЦЕ РЕЧЕННЯ, В ЯКОМУ Є ОБИДВА
ЦЕ РЕЧЕННЯ, В ЯКОМУ Є ЛИШЕ
ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ –
ОДИН ГОЛОВНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ –
ПІДМЕТ ТА ПРИСУДОК
АБО ПІДМЕТ, АБО ПРИСУДОК
Мово рідна! Ти як море –
безконечна, могутня,
глибинна!
Хотіла б піснею стати
у цюю хвилину ясну!
Усяка дорога свої закони має.
Треба руки докладати,
а не дарма ґелґотати
НАЗИВНЕ
Називає
предмет або
явище.
Має питання
“Хто?” “Що?”
Речення має тільки
ПІДМЕТ, до якого
можуть вживатися лише
означення:
Дорога. Ранок. Тиша
мовчазна. Скрипучий сніг
і каркання ворони. І
стиглі калинові ґрона.
Зима.
ОСОБОВІ
ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ
НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ
УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ
БЕЗОСОБОВЕ
Не має
виконавця дії,
повідомляє про
стан природи
чи людини
Речення має тільки
ПРИСУДОК і навіть не
натякає на будь-якого
виконавця дії:
На сході вже світає.
Нема диму без вогню.
Жилося Давидові хоч і
тяжко, зате весело.
Яшкові не спалося.
ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ
ВИД РЕЧЕННЯ
СПОСІБ ВИРАЖЕННЯ ПРИСУДКА
ПРИКЛАДИ
ОЗНАЧЕНООСОБОВІ (О-О)
ПРИСУДОК ВИРАЖЕНИЙ
ДІЄСЛОВОМ У ФОРМІ 1 АБО 2 ОСОБИ
ОДНИНИ ЧИ МНОЖИНИ
І УЗГОДЖУЄТЬСЯ З
ОСОБОВИМИ ЗАЙМЕННИКАМИ
Доберемося за три
годиночки за
стонадцять верств
до родиночки.
НЕОЗНАЧЕНООСОБОВІ (Н-О)
ПРИСУДОК ВИРАЖЕНИЙ
ДІЄСЛОВОМ У ФОРМІ
3 ОСОБИ МНОЖИНИ
І УЗГОДЖУЄТЬСЯ ІЗ
ЗАЙМЕННИКОМ ВОНИ
На ланах співають
ще не часто, бо й
сьогодні в полі день
важкий.
УЗАГАЛЬНЕНООСОБОВІ (У-О)
ПРИСУДОК ВИРАЖЕНИЙ
ДІЄСЛОВОМ У ФОРМІ 1 АБО 2 ОСОБИ
ОДН. ЧИ МНОЖ., ЯК І В О-О, чи Н-О
АЛЕ ОСОБА ВИКОНАВЦЯ ДІЇ
МИСЛИТЬСЯ УЗАГАЛЬНЕНО
Вчителя й дерево
пізнають з плодів.
Вчись не до старості, а до смерті.
2
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ
ПОШИРЕНІ
НЕПОШИРЕНІ
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА БУДОВОЮ
ЦЕ РЕЧЕННЯ, В ЯКОМУ
Є ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ –
ДОДАТОК, ОЗНАЧЕННЯ ЧИ
ЦЕ РЕЧЕННЯ, В ЯКОМУ Є ЛИШЕ
ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ –
ПІДМЕТ ТА (АБО) ПРИСУДОК
ОБСТАВИНА
У синіх туманах тихо
гомонить річка.
Купають у ній сосни свої
кострубаті віти.
Двоє друзів хотіли зустрітись!
Жити – значить творити!
Я буду мріяти і жити!
День був ясний, сонячний, проте
прохолодний
3
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ
УСКЛАДНЕНЕ
НЕУСКЛАДНЕНЕ
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА БУДОВОЮ
ЦЕ РЕЧЕННЯ, В ЯКОМУ
Є ВІДОКРЕМЛЕНІ або ОДНОРІДНІ
ЦЕ РЕЧЕННЯ, В ЯКОМУ НЕМАЄ
ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ, А ТАКОЖ ВСТАВНІ
УСКЛАДНЮЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ТА ВСТАВЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ
Покинута людьми на довгі
дні, дорога помирає в бур’яні.
Далеко на південь тягнеться
степова дорога.
Схилились два самітні клени,
весни читаючи буквар.
Життя прожити –
не поле перейти!
4
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ
ПОВНЕ
неповне
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА БУДОВОЮ
ЦЕ РЕЧЕННЯ, В ЯКОМУ НЕМАЄ
ЦЕ РЕЧЕННЯ, В ЯКОМУ
Є ВСІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ, ПОТРІБНІ
ДЛЯ РОЗУМІННЯ ЙОГО ЗМІСТУ
Ніколи не кажи “ніколи”.
Життя людське
багатогранне.
Гуде за полем дальній грім.
СЛОВА ЧИ СЛІВ, ПОТРІБНИХ
ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ
ТА ЇЇ РОЗУМІННЯ
Біля школи густий сад, а в
саду і яблуні, і груші, і вишні.
Праворуч – неоглядгий степ.
Сіра мжичка за вікнами!
Синтаксичний розбір простого речення
1. Вкажіть вид речення за метою висловлювання.
2. Знайдіть граматичну основу і доведіть, що речення просте.
3. Проаналізуйте його будову:
а) двоскладне чи односкладне (вид односкладного);
б) непоширене чи поширене;
в) повне чи неповне.
4. Визначте, які конструкції ускладнюють речення.
5. Накресліть схему речення і дайте характеристику всім членам
речення:
а) підмет: простий чи складний, чим виражений;
б) присудок: простий чи складений (вид складеного присудка),
чим виражений;
в) означення: узгоджене, неузгоджене, прикладка; чим виражене;
г) додаток: прямий чи непрямий; чим виражений;
д) обставина: вид обставини, чим виражена.
ВИДИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ
СКЛАДНОСУРЯДНЕ (ССР)
СКЛАДНОПІДРЯДНЕ (СПР)
БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ
(БСР)
ССР та СПР – це РОЗРІЗНЯЮТЬСЯ ЗА
СКЛАДНЕ
ХАРАКТЕРОМ
СИНТАКСИЧНОГО
СПОЛУЧНИКОВІ РЕЧЕННЯ,
БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ – ЦЕ
ЗВ’ЯЗКУ
(ГОЛОВНИХ
ЧЛЕНІВ
бо прості речення в них
РЕЧЕННЯ, В ЯКОМУ ПРОСТІ
РЕЧЕННЯ)
ПОВ’ЯЗАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ
РЕЧЕННЯ ПОЄНАНІ
СПОЛУЧНИКІВТІЛЬКИ ІНТОНАЦІЙНО
СУРЯДНИХ ЧИ ПІДРЯДНИХ
ТА ЗА ЗМІСТОМ
1.Зрідка пробіжить тут заєць
або спиниться на кручі вовк.
2. Ніколи я не знав, як тяжко жить
без солов'я, що в пісні аж
тремтить
1. У товаристві лад – усяк тому
радіє. 2. Не бійтесь заглядати у
словник: це пишний яр, а не сумне
провалля.
Вивчення нового матеріалу.
СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ
ТА ПІДРЯДНОСТІ, ЇХ РОЛЬ В РЕЧЕННІ
СПОЛУЧНИКИ
СУРЯДНОСТІ
ПОЄДНУЮТЬ
СИНТАКСИЧНО НЕЗАЛЕЖНІ
ЧАСТИНИ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ
АБО ЦІЛІ РЕЧЕННЯ
Й, ТА, АЛЕ
АБО, ЧИ ТА ІН.
РОЗГЛЯНЬМО ЦІ ПРОЦЕСИ…
ПОЄНУЮТЬ НЕРІВНОПРАВНІ,
ЗАЛЕЖНІ ОДНЕ ВІД ОДНОГО
ПРОСТІ РЕЧЕННЯ
ПРОТЕ, ЩОБ,
АБИ, ЯКЩО ТА ІН.
ЗБЕРІТЬ РЕЧЕННЯ. ВПРАВУ МОЖНА ВИКОНАТИ
ПАВУТИНКА. Зберіть прислів’я, поєднавши його окремі
ЯК ТЕСТ НА ВІДПОВІДНІСТЬ
частини в одне ціле за допомогою ліній. Утворені речення
Запишіть, підкресливши сполучники.
1. Все добре переймай,
а)… стоячи реви.
бо
2. … Бог розуму не дав,
якщо…, то… б)… сила не бере.
3. Не мудруй багато
в)… зла уникай.
немов
4. Чоловік без розуму
г)… коваль не вкує.
як
5. Жени дурного пастуха,
д)… ліхтар без свічки.
щоб
6. Книга вчить,
е)… череда поздиха.
коли
7. Треба розумом брати,
є)… на світі жить.
чи – чи
8. Дурень меле язиком,
ж)… вітряк крилами.
а
9. … сядь та й плач,
з)… працюй завзято.
І
10. Задирай голову настільки…
і)… шапка не злетіла.
1В
5Е
3З
2Г
4Д
7Б
6Є
9А
8Ж
10 І
Конструювання складносурядних речень
РЕЧЕННЯ
СПОЛУЧНИК
РЕЧЕННЯ
СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
1. Колоситься буйно нива,
і радіє серце хлібороба.
2. Раба ніхто не поважає,
а гідного і ворог хвалить.
3. То пісня десь дзвенить,
то плач дитячий чути…
СКЛАДНОСУРЯДНЕ
РЕЧЕННЯ (ССР) – ЦЕ
СПОЛУЧНИКОВЕ
РЕЧЕННЯ, В ЯКОМУ
ВСІ ЙОГО ЧАСТИНИ
РІВНОПРАВНІ
Групи сполучників сурядності
ЄДНАЛЬНІ
РОЗДІЛОВІ
ПРОТИСТАВНОЗІСТАВНІ
І, й, та (і)
Чи, або, хоч, то
а, але, та (але),
проте, зате, однак
Вживаються в реченнях,
які передають одночасні
або послідовні дії:
Цідилась ніч крізь темне
сито неба, і зорі танули,
як вогники малі
(В.Симоненко).
Передають явища, які
чергуються, виконуються
почергово або ж коли
виконується одна дія з
кількох можливих:
Чи то так сонечко сіяло,
чи так мені чого було …
(Т.Шевченко).
Допомагають передати
ситуацію, коли одне
явище, дія чи предмет
протиставлені іншому
або зіставлені з ним:
Уночі була гроза, але
ранок видався ясний
та на диво тихий.
Недалечко був ставок, а
за ним починалися поля.
РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ
в СКЛАДНОСУРЯДНОМУ РЕЧЕННІ
ЄДНАЛЬНІ
РОЗДІЛОВІ
ПРОТИСТАВНОЗІСТАВНІ
І, й, та (і)
Чи, або, хоч, то
а, але, та (але),
проте, зате, однак
КОМА НЕ СТАВИТЬСЯ,
якщо є спільний
для обох речень
другорядний член речення:
Коло двору стояла автівка
І ходили незнайомі люди
КОМА СТАВИТЬСЯ
А) на межі простих речень
Б) перед повторюваними
сполучниками
У СКЛАДНОСУРЯДНОМУ
РЕЧЕННІ
на межі простих речень
ПЕРЕД РОЗДІЛОВИМИ
СПОЛУЧНИКАМИ
КОМА СТАВИТЬСЯ
ЗАВЖДИ:
Чи то хмарка наступає,
чи то курява стовпом
ПЕРЕД ТАКИМИ
СПОЛУЧНИКАМИ КОМА
СТАВИТЬСЯ ЗАВЖДИ
Наука в ліс не веде, зате
з лісу виводить.
Співати добре разом, а
говорити будемо по черзі.
Виконайте тестові завдання
1. Котре з поданих речень є складносурядним?
• А. Всім серцем любіть Україну свою – і вічні ми будемо з нею.
• Б. Дощик нитками плететься, в’ється, сиплеться і ллється.
• В. А десь біжать залізні коні і пахне холодом трава.
2. Котре з поданих речень є складносурядним?
• А. Хмара сповзла за річку і зупинилася там, розгорнувши над лісом
велетенські крила.
• Б. У голубому небі прорізались срібні зорі, а з ріки зайчиком плигав тендітний
і легкий вітерець .
• В. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати... .
3. Складносурядним є речення
• А. Так по зимі приходять весни і по грозі сіяє синь.
• Б. Навколо стояла така тиша, що чути було золотий дзвін переджнивності.
• В. Треба слову радощів додати, щоб уміло душу звеселять.
• Г. Матері все життя дивляться нам услід, вирядивши в люди.
•
Виконайте тестові завдання
4. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження
• речення «Сміється сніг скрізь на безмежжі доріг ...» обрати
• А заводячи в гаю пісню веселу.
• Б вітер заводить в гаю пісню журливу.
• В тому вітер заводить в гаю пісню журливу.
• Г і вітер заводить в гаю пісню журливу.
• Д хоч вітер заводить в гаю пісню журливу.
5. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження
• речення «Здійнявся вітер ...» обрати
• А тому люди застібнули пальта.
• Б і пішов дощ.
• В піднялася курява.
• Г закружлявши листя.
• Д холодний і неприємний.
Виконайте тестові завдання
6. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення
(розділові знаки пропущено)
• А Осінь сумна (?) та весело жити.
• Б Чи то праця задавила молодую силу (?) чи то нудьга невсипуща його з ніг
звалила.
• В Що таке присудок (?) і чим він виражається?
• Г Світлу тишу лиш коники сюрчанням прошивали (?) та синички, стрибаючи
в гіллі, наладжували голос на осінній.
• Д Зима невелика (?) та в неї рот великий.
7. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення
(розділові знаки пропущено)
• А Субота — не робота (?) і в неділю нема діла.
• Б Так по зимі приходять весни (?) і по грозі сіяє синь.
• ВІ Гнат не винуват (?) і Калина не винна.
• Г А літо йде полями і гаями (?) і вітер віє (?) і цвіте блакить.
• Д Осінній вечір тихо догорає (?) і золото спадає з ясенів
Конструювання
складнопідрядних речень
Складнопідрядне речення (СПР) – це сполучникове речення,
в якому частини за змістом і граматично залежать одна від іншої.
ГОЛОВНА ЧАСТИНА
СПОЛУЧНИК
ПІДРЯДНА
1. Посади деревце, молоде деревце, щоб ( воно рідний край заквітчало).
2. Посмішка завжди гарна, бо (вона відображає внутрішній світ людини).
3. (Незважаючи на те що дув штормовий вітер), шхуна все ж вийшла в море.
4. Я зрозумів у труді – таки, що ( крила мрії – то дві руки).
ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ
В СКЛАДНОПІДРЯДНОМУ РЕЧЕННІ
СПОЛУЧНИКИ
В складнопідрядному реченні
вживаються сполучники
підрядності, які вказують
на смислову залежність
однієї частини складного
речення від іншої його частини.
Членами речення не бувають
Помагай старим, бо доведеться
бути й тобі таким (Нар. тв.)
СПОЛУЧНІ СЛОВА
У ролі сполучних слів
виступають самостійні
повнозначні частини мови –
відносні займенники
та прислівники. Вони не лише
пов’язують головну і підрядну
частину, але й виступають
членами підрядного речення,
Пишіть листи і надсилайте вчасно,
коли їх ждуть далекі адресати...
(Л. Костенко)
Смислові відтінки сполучників підрядності
часові
причинові
умовні
мети
коли, як, доки, поки, щойно, відтоді як, як тільки,
перш ніж, з того часу як, поки не
бо, тому що, через те що, у зв'язку з тим що,
оскільки, завдяки тому що
якщо, аби, коли б, якби, як
щоб, для того щоб, аби
допустові
хоч, незважаючи на те що, дарма що, хай
наслідкові
так що, так що аж, так що й
як, мов, немов, наче, неначе, немовби, ніби,
порівняльн
начебто, нібито, ніж
З’ЯСУВАЛЬНІ
ОЗНАЧАЛЬНІ
ЧАСУ і МІСЦЯ
ВИДИ
ПІДРЯДНИХ
РЕЧЕНЬ
ПРИЧИНИ
УМОВИ І МЕТИ
СПОСОБУ ДІЇ , МІРИ
ТА СТУПЕНЮ
ПОРІВНЯЛЬНІ
ДОПУСТОВІ
НАСЛІДКОВІ
Виконайте тестові завдання
1. Визначте складнопідрядне речення.
• 1. На клумбах горіли маки, а ранні левкої тільки що розпустилися.
• 2. Ранок такий був тихий та ясний придався: ні вітерець не війне, ні хмара
не збіжиться .
• 3. А чи сумуєш ти від того, що в нас в садку немає пташок співучих, не чуть
пісень сріблястих про ночі зоряні, про сонце, про кохання.
• 4. Біля ніг плещеться море і, мов питаючи в тривозі одна другу про щось
найголовніше в світі, хвиля хвилю доганяє.
2. Визначте речення, в якому підрядна частина стоїть на початку.
• 1. Дівчина співала тихо та виразно про того сироту-наймита, що не має в
світі роду.
• 2. Що за літо заробить Мотря, те за зиму проживуть.
• 3. Якось не помітили, коли почала йти і пройшла перед очима вся череда.
• 4. Степ був напоєний такими звуками, ніби одночасно грали тисячі
скрипок.
•
Виконайте тестові завдання
6. Визначте складнопідрядне речення з підрядним реченням мети.
• 1. Бач, я тебе за те люблю найбільше, чого ти сам в собі не розумієш,
хоча душа твоя про те співає виразно-щиро голосом сопілки.
• 2. Хоч пролежав я цілий свій вік на печі, Але завше я був патріотом.
• 3. Щоб наші людські клопоти збагнути, то треба справді вирости не в
лісі .
7. Складнопідрядним є речення
• А Цвіте земля, і простори морів її голублять синіми вітрами.
• Б Гора така, що з неї спускалися цілий день
• В Темна хмара озвалася громом гучним, освітилась огнем блискавиці
• Г При світлі волі всі краї хороші, всі води гідні відбивати небо, усі гаї
подібні до Едему!
• Д Будеш сіяти з сумом — вродить печаль.
Виконайте тестові завдання
8. Складнопідрядним є речення
• А. Шепочеться діброва, та вечірні пливуть небеса.
• Б. Хлопці і купалися, і дрімали, а сонце ще високо стояло.
• В. Все спить, однак вже я не сплю.
• Г. Осінній день короткий, але Сьогодні він згасав надто повільно.
• Д. Говорять, що матері сльози гарячі і тверде, міцнеє коріння проймають.
9. Складнопідрядне речення з підрядним означальним
• А. Замолоду треба набиратися знань, щоб не пуста була твоя власна криниця.
• Б. Шукаю служника такого, не вельми ціною дорогого, щоб вмів і шить, і варить, і коня
доглядать.
• В. Я люблю, як, буває, осінню пахне яблуками в хаті.
• Г. Що міцніші зв'язки людини з культурою народу, то більшого можна сподіватися від
неї як від громадянина.
• Д. Після дощу розморена земля лежить і слухає, що робиться у світі.
10. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним місця
• А Вони жили так, начебто гойдалися на кониках з дитячого майданчика.
• Б Коли заходить ніч, тоді дивоцвітом цвіте степ.
• В Ніхто не знає, де кого доля чекає.
• Г На новому місці хлопці почувалися так, неначе вилізли з чорної нори на світло денне.
• Д В важкі хвилини скорбі та недуг я тихо йшов, куди гляділи очі.
БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ
З ОДНОРІДНИМИ
ЧАСТИНАМИ
З НЕОДНОРІДНИМИ
ЧАСТИНАМИ
ПРОСТІ РЕЧЕННЯ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО
СКЛАДНОГО БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО
РЕЧЕННЯ,
Є СИНТАКСИЧНО РІВНОПРАВНИМИ.
УСЕ ТАКЕ РЕЧЕННЯ СИНОНІМІЧНЕ
ДО СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ
ПРОСТІ РЕЧЕННЯ В
БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ РЕЧЕННІ
ПІДПОРЯДКОВАНІ ОДНЕ ОДНОМУ:
1. Одночасність дій
2. Часову
послідовність дій
3. Зіставнопротиставний зміст
ОДНЕ З НИХ ДОПОВНЮЄ ЧИ ПОЯСНЮЄ
ІНШЕ. ТАКІ РЕЧЕННЯ СИНОНІМІЧНІ
ДО СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ.
СКЛАДНЕ
БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ – ЦЕ
РЕЧЕННЯ, В ЯКОМУ
ПРОСТІ РЕЧЕННЯ
ПОЄНАНІ
ТІЛЬКИ ІНТОНАЦІЙНО
ТА ЗА ЗМІСТОМ
1. Причиннонаслідкові зв’язки
2. Умовнонаслідкові зв’язки
3. Пояснення
головної частини
КЛАСИФІКАЦЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ
СПОЛУЧНИКОВІ
СКЛАДНОСУРЯДНЕ
БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ
СКЛАДНОРПІДРЯДНЕ
З’ЯСУВАЛЬНОЮ
ОЗНАЧАЛЬНОЮ
МІРИ , СТУПЕНЮ
З КІЛЬКОМА
ПІДРЯДНИМИ
РЕЧЕННЯМИ
З ОДНІЄЮ ПІДРЯДНОЮ ЧАСТИНОЮ
З рівноправними
частинами
З нерівноправними
частинами
Однорідна підрядність
Неоднорідна підрядність
Послідовна підрядність
СПОСОБУ ДІЇ
ПРИЧИНИ
ЧАСУ
МІСЦЯ
УМОВИ
МЕТИ
ПОРІВНЯЛЬНІ
НАСЛІДКОВІ
ДОПУСТОВІ
СПОЛУЧ
ЧАСТКА
СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР
СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ
1. Назвіть вид речення за метою висловлювання.
2. Вкажіть вид складного речення (сполучникове чи безсполучникове).
3. Якщо речення складне сполучникове, то яке воно – складносурядне
чи складнопідрядне, визначте.
4. Встановіть кількість простих речень, з яких побудоване складне
речення.
5. Назвіть засоби зв'язку, що поєднують прості речення в одне ціле.
6. Схарактеризуйте смислові відношення ( про які явища
повідомляється в частинах, як вони пов'язані?)
7. Вкажіть вид підрядного речення ( у складнопідрядному реченні).
8. Накресліть схему речення.
9. Поясніть розділові знаки.
ЦІНУЙТЕ ЧАС, БО ЧАС – НЕ НАША ВЛАСНІСТЬ!
Методичну розробку теми
підготувала
учителька української
мови та літератури
ЗОШ №53
м.Маріуполя
ЧОРНОБАЙ
ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА