Бозайници

download report

Transcript Бозайници

Бозайници на откритите
пространства.
Ровещи бозайници.
Водни бозайници.
Бозайници на откритите
пространства
Откритите пространства са пустините, полупустините,
степите, саваните, пасищата и ливадите. В тях се срещат
бозайници от разредите Двукопитни, Еднокопитни,
Хищници, Гризачи и др.
кон –
еднокопитно
камила чифтокопитно
лалугер - гризач
Магаре еднокопитно
Скачаща мишка
- гризач
елен - двукопитно
сърна –
двукопитно
овце
- двукопитни
Откритите пространства
не доставят на
бозайниците укрития.
Те се спасяват от
неприятелите си чрез
бягство, или като
използват земни дупки.
Бозайниците на
откритите пространства
имат силно развити
зрение и слух.
Повечето от тях са
растителноядни
животни. За да намерят
храна някои от тях
изминават големи
разстояния. Във връзка с
големите им преходи и
бягства краката им
обикновено са дълги и
завършват с копита.
копито на
еднокопитно
животно
При едни от тях се развиват само третият и
четвъртият пръст, а останалите са недоразвити
или липсват. Тях отнасяме към Двукопитни.
Това са елан, сърна, дива свиня, домашното
говедо, козите, овцете и др.
При други копитни се развива само трети
пръст. Тях отнасяме към разред Еднокопитни.
Такива са конят, магарето и др.
Обитателите на откритите пространства са и с
много представители на Гризачите. Едни от
тях бягат, скачайки. При тях обикновено
задните крайници са много по-дълги от
предните. Такива са лалугерът, спящата
мишка и др.
Към бозайниците на откритите пространства
спадат и Хищниците. Такива са вълците,
лисиците, невестулките, поровете, лъвовете и
др.
вълк
лъв
лисица
Ровещи бозайници
Ровещите бозайници са малкочислена група.
Те прекарват целия си живот или по-голямата
част от него на земята. Такъв бозайник е
къртицата.
Подобен начин на живот има и сляпото куче.
То е гризач.
Водни бозайници
При бозайниците се наблюдава различна
специализация за живот във водата.
Полуводен живот води видрата. Тя е
представител на разред Хищници. Хранат си
(рибки и земноводни) улавя предимно във
водата.
Подобен начин на живот водят някои гризачи
– бобър, ондатра,воден плъх и др.
бобър
ондатра
Бобърът е един от най-едрите гризачи. Той
обитава бавнотечащи гористи участъци на
реките. Жилищата му са дупки в стръмни
речни брегове, чийто отвор е под водата.
Перконогите прекарват по-голямата част от
живота си във водата. На сушата излизат само
за размножаване и линеене. Населяват
предимно студените морета. По нашето
Черноморие се среща тюленът монах. Той е
много рядък вид.
Най-приспособени за живот във водат са
китоподобните. Те прекарват целия си живот
във водата.
Други водни бозайници
Други водни бозайници са делфините.
Изготвил: Любомира Халкалиева