3-та част - чрез превенция да съхраним природната красота на

download report

Transcript 3-та част - чрез превенция да съхраним природната красота на

Финален форум
по проект „Чрез превенция да съхраним
природната красота на Родопа планина”
REPORT
Смолян, 12.03.2013 (3-та част)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
1
РЕЗУЛТАТИ
Разработен съвместен план за управление на силите и
средствата при горски пожари в трансграничния регион
Смолян – Ксанти
І. Анализ на горите по клас на пожарна опасност
ІІ. Анализ на релефа, пътищата и водоизточниците за
водочерпане за гасене на горски пожари
ІІІ. Анализ на минали пожари
ІV. Определяне на местата, където има най-голяма вероятност за
възникване на горски пожари. Обособяване на зони за защита на
материални ценности: населени места, курортни комплекси,
вилни зони и обекти на инфраструктурата
V.Информация за силите и средствата за гасене на горски пожари
в трансграничния район Смолян-Ксанти
VІ. Мерки за техника на безопасност
VІІ. Графична част
2
Съвместен план за горски пожари
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
При продължителни периоди на засушаване и високи температури през
летните месеци в района Смолян – Ксанти, през последните 10 години се
забелязва увеличаване на броя на възникване на горски пожари.
Това от своя страна трябва да доведе до промяна в начина на
взаимодействие между институциите, отговорни за превенцията и
гасенето на горски пожари.
Имайки предвид констатациите направени по-горе могат да се изведат
следните основни мероприятия от ПЛАНА за изпълнение през
следващите години:
1. Ежедневно изчисляване на индекс за пожарна опасност и
информиране на населението.
2. На база натрупаните статистически данни от изчисляването на
индекса за пожарна опасност да се обособят различните зони на
опасност в района Смолян – Ксанти.
Зелена – с нормална опасност, жълта – с повишена и червена с
висока опасност от възникване на горски пожари.
3
Съвместен план за горски пожари - основни
мероприятия
3. На основание направеното зониране на територията Смолян Ксанти по пожарна опасност, да се предложат на общинските съвети на
населените места мерки за регулиране на строителството в тях.
4. Да се актуализират ежегодно картите и данните за единните
спасителни системи, действащи на територията на Смолян – Ксанти за
гасене на горски пожари.
5. Поддържане на система за ранно оповестяване и обмен на
информация между силите на единните спасителни системи, действащи
на територията на Смолян – Ксанти за възникнали горски пожари.
4
РЕЗУЛТАТИ
Разработен съвместен план за управление на силите и
средствата при бедствия в трансграничния регион
Смолян – Ксанти
І. Характеристика на трансграничния район Смолян – Ксанти
1. Физикогеографска характеристика
1.1. Териториално- административно делене на район
1.2. Хидрография
1.2.1. Реки
1.2.2. Язовири, хвостохранилища и микроязовири
1.3. Релеф
2. Климатични характеристики на района
3. Сеизмична характеристика
4. Транспортна характеристика
4.1. Пътища от националната пътна мрежа
4.2. Мостове
5. Потенциално опасни обекти
5
Съвместен план при бедствия
СЪДЪРЖАНИЕ
ІІ. Информация за минали бедствия
1. Официални данни за възникнали земетресения, наводнения ,
промишлени аварии и други
2. Оценка на последствията от миналите бедствия
3. Карта на минали бедствия в района Смолян – Ксанти
ІІІ. Анализ и оценка на риска от бедствия в трансграничния район
Смолян- Ксанти
ІV. Мерки за защита на населението и намаляване на риска от Бедствия в
трансграничния район Смолян - Ксанти
1. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от
бедствия при земетресения в района Смолян – Ксанти
2. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от
наводнения в района Смолян - Ксанти
3. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от
биологично заразяване в района Смолян – Ксанти
4. Мерки за предотвратяване или намаляване на свлачищния риск и
защита от свлачища в района Смолян – Ксанти
6
Съвместен план при бедствия
СЪДЪРЖАНИЕ
5. Мерки за предотвратяване и намаляване на големи пожари в
района Смолян – Ксанти
5.1. За обекти от промишлеността и критичната инфраструктура
5.2. За горски масиви
6. Мерки за намаляване на последствията при обилни снеговалежи,
снежни бури и заледяване в района Смолян – Ксанти
V. Реда за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт в област Смолян, на съставните части на единната
спасителна система действащи на територията на областта,
административен район Ксанти, силите и средствата за действие при
бедствие в административен район Ксанти и населението при опасност
или възникване на бедствия
VІ. Информация за екипите на съставните части на единната спасителна
система в трансграничния район Смолян - Ксанти
VІІ. Карта с отбелязана инфраструктура, язовири, хвостохранилища,
микроязовири и съставните части на единната спасителна система
7
Съвместен план при бедствия
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Увеличаване на броя на бедствените ситуации в трансграничния район. Важно е да
се създадат условия за навременно информиране на населението и изграждане и
поддържане в постоянна готовност структури на единната спасителна система за
реакция при бедствия. За подобряване на дейността в това направление от ПЛАНА
могат да се изведат следните приоритети за изпълнение:
1.
Да се провежда ежегодно обучение на населението за запознаване с
бедствията, способите и начините за реакция.
2.
Изграждане на надеждни и съвременни системи за ранно
предупреждение на населението в трансграничния район.
3.
Поддържане в изправност на всички опасни съоръжения – язовири,
хвостохранилища, обекти работещи с опасни вещества, мостове, пътища и т.н.
4.
Изграждане на информационна система за обмен на данни за бедствия
между Смолян и Ксанти.
5.
Подготовка
и
оборудване
на
доброволни
формирования
в
трансграничния район Смолян – Ксанти за действие при кризисни ситуации, за
подобряване възможностите на ЕСС при реакция.
6.
Осъществяване на обмен на добри практики за действие при бедствие
между частите на единната спасителна система на Смолян и Ксанти.
8
РЕЗУЛТАТИ – СЪЗДАДЕНА СИСТЕМА ЗА РАННО
ОПОВЕСТВАНЕ
Логическа схема на системата
Интегрирана многофункционална
Географска информационна система
Входна информация от
сателитните програми
MODIS на NASA и
METEOSAT на ESA
Оперативни действия по
локализиране, ограничаване
и потушаване на пожара
Информация,
получавана от
инсталираното
метеорологично
оборудване на
кулите
9
РЕЗУЛТАТИ – монтирани 15 броя метеокули в
област Смолян
Метеокулите са от решетъчен тип и са равномерно разположени в гористи
територии върху държавни или общински имоти. Концентрирани са по
държавната граница с Р Гърция (7 от кулите).
На всички 15 кули са монтирани PTZ камери, метеорологична апаратура
състояща се от метеостанция с четири външни датчика (сензор за външна
температура, сензор за външна влажност, анемометър и валежомер).
Данните се предават към конзола с дисплей и интерфейс към GPRS модем
за предаване на метеорологичните параметри към сървър, базиран в ОУ
ПБЗН, в реално време.
Всяка от кулите е автономна, като апаратурата се захранва със соларни
панели.
10
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА 15-те
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ КУЛИ
11