Биологичен регрес

download report

Transcript Биологичен регрес

Характеризира се със:
1. Намалява броят на индивидите в
популацията.
2. Стеснява се ареалът на
разпространението.
3.
Намалява се броят на подчинените
подгрупи – не се получават или рядко се
получават нови подвидове.
4.
Измират цели подвидове, видове, родове и
т.н.
Една от най – вероятните причини за
биологичния регрес е изчезването на
резерва от изменчивост. Темпът на
еволюцията изостава от скоростта на
променяне на условията на средата.
Данни от палеонтологията сочат, че в дадени
геологични времена настъпвали масови
измирания на едни групи и заменянето им
от други. За по – вероятни се смятат
следните причини:
 Общо
намаляване на
конкурентоспособността в борба за
съществуване.
 Поява на нов вид.
 Поява на микроорганизми.
 Рязка промяна в условията на средата.
Много от организмовите групи , например
влечуги, земноводни, папрати и др.,
заемали господствуващо положение в
миналите времена, са загинали или днес
са представени с малко родове и видове.
Застрашени от човека, или от условията на
средата, в която живеят, някои видове
змии са изчезнали или са рядкост в
днешни дни.
Статистиката сочи, че през последните 200
години много птици са се превърнали в
изчезващи видове и Хавайските острови са
на първо място по този показател. От 67
местни вида, 23 са изчезнали и 30 са
застрашени от изчезване. Дори хавайския
гарван и алалата са застрашени.
Еволюцията не е вървяла по едни и
същи пътища, с еднакви темпове,
но най – общо се е осъществила по
два основни пътя – биологичен
прогрес и биологичен регрес.
Използвани източници:

Интернет страници


http://74.52.59.146/~amk/invitations/printableinvitation.jpg
http://www.teenproblem.net/school/s/1381.html

Учебник по биология за 9 клас – 1981 г.