Учебен център - Монтана - Министерство на вътрешните работи

download report

Transcript Учебен център - Монтана - Министерство на вътрешните работи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
“ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР
Монтана
2011
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
”ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ
СЕКТОР “ОБУЧЕНИЕ И
ПБЗН - МОНТАНА
ПОДГОТОВКА НА СЪСТАВА”
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
• професионално обучение на служителите от Главна дирекция
“Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР;
• обучение на органите и силите от единната спасителна система в
Република България, изпълняващи функции по защитата на
населението при бедствия, аварии и катастрофи;
• обучение по международни програми на ЕС, НАТО, МААЕ и др.;
• участие в СНАВР и хуманитарни операции;
• участие в международни проекти.
ОСНОВНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
/лицензия № 200512276/06.04.2010 г./
Общ хорариум – 960 часа
РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
/лицензия, № 02464/06.06.2008 г./
Общ хорариум – 160 часа
МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА ЗА Я Х Б З НА Н А Т О
в развитие
Общ хорариум – 40 часа
УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
/лицензия 200512276/06.04.2010 /
 Общ хорариум – 960 часа:
по теория – 347 ч.;
по практика – 613 ч.
 Учебни дисциплини:
РХБЗ; ИЗ; специална спасителна подготовка; мед.
подготовка; правна подготовка; комуникации; информатика;
икономика; противопожарна подготовка; чуждоезикова
подготовка по английски език и др.
УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
МОДУЛ РХБЗ
 Общ хорариум – 338 часа:
по теория – 110 ч.;
по практика – 228 ч.
 Учебни дисциплини:
основи на радиационната и химическа защита; средства за
защита; технически средства и оборудване за реагиране при
CBRN инциденти; аварийно планиране и аварийна готовност
при CBRN инциденти; ликвидиране на CBRN инциденти.
УЧЕБНА ПРОГРАМА
РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
/лицензия, № 02464/06.06.2008 г./
 Общ хорариум – 160 часа:
по теория – 64 ч.;
по практика – 96 ч.
 Учебно съдържание:
основи на радиационната защита; ИСЗ; дозиметрия;
деконтаминация; аварийно планиране и аварийна готовност
при радиационни аварии; ликвидиране на инциденти с
източници на йонизиращи лъчения.
КАБИНЕТНА И ХОТЕЛСКА БАЗА
Капацитет 120 души
ДЕЙНОСТИ ПРИ РАДИАЦИОННИ АВАРИИ
ДЕЙНОСТИ ПРИ РАДИАЦИОННИ АВАРИИ