*NG*LTERE* DE E-DEVLET

Download Report

Transcript *NG*LTERE* DE E-DEVLET

İNGİLTERE’ DE E-DEVLET
İngiltere de e-devlet konusundaki ilk adımlardan
biri 1998 yılının aralık ayında Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından yayınlanan “Rekabetçi
Geleceğimiz Bilgi Yönelimli Ekonomiyi Kurmak”
adlı rapordur.Bu raporda İngiltere’nin 2002
yılında dünyadaki en rekabetçi ve yenilikçi
pazara sahip olmanın yolunun,bilgi teknolojilerinin özel sektör ve devlet uygulamalarında aktif
olarak kullanılmasından geçtiği vurgulanmıştır.
İngiltere’de “e-devlet” çalışmaları yaklaşık 8 yıl
öncesine dayanmaktadır.Bu çalışmaların ilk
örnekleri diğer ülkelerde olduğu gibi “bilgilenme
amaçlı web sayfaları”dır.Daha sonraları ise bu
web sayfaları “etkileşimli web sitelerine”ne
dönüştürülmüştür.
İngiltere’deki “e-Devlet” çalışmalarını diğer ülke
örneklerinden ayıran en belirgin uygulama,
e-Devlet’in oluşturulmasında demokrasinin
toplumun tüm kesimlerince kullanımının
gözetilmesidir.İngiltere hükümeti,e-Devlet
çalışmalarını yürütürken,elektronik iletişim ve
işlemlerde demokrasinin en iyi nasıl
uygulanabileceğini de toplumun bütün kesimleri ile
tartışmıştır.
Ayrıca 2008 yılına kadar tüm kamu
kuruluşlarının verdiği hizmetlerin çevrimiçi
olarak verilebilmesine yönelik hedef
konulmuş,mevcut olan altyapının iyileştirilip
güvenliğin sağlamlaştırılması ve dijital imtanın
kullanılmasının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
İngiltere hükümeti microsoft ile beraber “U.K
Goverment Gateway” projesini yürütmektedir.
Bu proje ile oluşturulan portal 1000 i aşkın
devlet sitesine bağlantı sağlamaktadır.15 hafta
süren ilk aşamada mimari yapı oluşturulmuş ve
ilk uygulamalar başlamıştır.Bu uygulamalar şu
anda bilgilendirme ağırlıklıdır.
İngiltere’deki e-Devlet çalışmalarının,dünyadaki
diğer çalışmalara benzer yaklaşımlar içerisinde
olduğunu ve şu başlıklar altında ele alındığını
görmekteyiz:
• “e-Devlet” servis önceliklerinin belirlenmesi,
• “e-Devlet” servislerinin sunulmasında sivil toplum
örgütlerini rolünün daha belirgin olması,
• Özel sektörün “e-Devlet”teki hizmet rolünün
yeniden tanımlaması,
• Sektörler arası güvenli ara yüzlerin kurulması
• “e-Devlet” organizasyonu dışında kalan ya da
kalmak isteyen bireylerin haklarını korunması
Hedef,60 milyon vatandaş ve 3 milyon işyeri için
200 merkezi ve 482 yerel devlet kuruluşunu
“one-stop shop”(Bir hizmet sürecinin tümünün
tek bir elde toplanmasıdır) yaratmak üzere
birleştirmektir.
İngiltere’de,2003 de devlet hizmetlerinin
%25’inin,2005 de %50’sinin,2008 de %100 ünün
internet üzerinden yürütülmesi hedeflenmiştir.
G7 VE DİĞER ÜLKELERİN E-DEVLET ÇALIŞMALARI
• ABD:2003 yılında kamu hizmet ve dosyalarına
kamu kurumlarının erişimi sağlanmıştır.Formların
kamuya elektronik ortamda sunulması mümkün
kılınmıştır.
• Almanya:Çok yüksek seviyede hedefler yok.Bazı
birimlere ait tayin edilmiş hedefler mevcuttur.
• Avustralya:2001 yılı sonunda federal hükümetin
uygun tüm servisleri elektronik ortamda
kullanıma açılmıştır.
• Fransa:Yönetim kademesinin kamu hizmet ve
dosyalarına ulaşmalarını mümkün kılmak.
• Finlandiya:Formların ve taleplerin önemli bir
kısmı 2001 yılı sonuna kadar elektronik ortamda
gerçekleştirildi.
• Hollanda:2002 yılı sonuna kadar kamu hizmetlerinin
%25 i elektronik ortamda sunuldu
• İngiltere:2005 yılı sonuna kadar kamu hizmetlerinin
elektronik ortamda yürütülmesi
• İrlanda:2001 yılı sonuna kadar en karmaşık ve iç içe
geçmiş hizmetler elektronik ortamda yürütülmüştür.
• Japonya:2003 yılı sonunda gerek kamu gerekse
vatandaşlar tarafından yapılacak tüm başvuru,tescil ve
diğer idari işlemler internet kullanılarak on-line şekilde
yapıldı.
• Kanada:2004 yılı sonunda temel kamu hizmetlerinin
tümü on-line olarak sunulmuştur.
• Tablodan da görüldüğü üzere bir çok ülke 2003
yılı sonrasında bazı ülkeler 2004 ve bazı
ülkelerde en geç 2005 yılı sonuna kadar tüm
kamu hizmetlerini elektronik ortamda verme
hedeflerini gerçekleştirmişlerdir.Bu
gerçekleşmeler ile 2005 yılı sonunda dünyanın
gelişmiş ülkelerinden birçoğunun e-Devlet’e
geçmiş olduğu görülmektedir.