Banková únia a jej vplyv na slovenský finančný trh, Vazil Hudák

Download Report

Transcript Banková únia a jej vplyv na slovenský finančný trh, Vazil Hudák

Výzvy súvisiace s budovaním
bankovej únie
Vazil Hudák
Štátny tajomník
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Obsah
1
• Vývoj na finančných trhoch
pred a počas krízy
2
• Banková únia a jej jednotlivé
piliere
3
• Legislatívne návrhy súvisiace s
vytvorením bankovej únie
1. Vývoj na finančných trhoch pred a
počas finančnej/dlhovej krízy
Opatrenia štátnej pomoci v EU v
rokoch 2008 - 2011
Roky
Garancie
Opatrenia
Rekapitalizácia
Pokles hodnoty
mld. eur
likvidity
mld. eur
aktív
mld. eur
mld. eur
Celkovo
mld.
% HDP
eur
2008
3097
85
270
5
3457
27,7
2009
88
5
110
669
542
4,6
2010
55
67
184
78
384
3,1
2011
49
40
34
0
123
1
2008-
3290
198
598
421
4506
36,7
2011
2. Banková únie a jej jednotlivé piliere
Banková únia
I.
Pilier
Jednotný
mechanizmus
dohľadu
II. Pilier
III. Pilier
Jednotný
rezolučný
mechanizmus
Jednotné
pravidlá
národných
fondov ochrany
vkladov
I. Pilier
Jednotný mechanizmus dohľadu
Cieľ:
- vytvorenie efektívneho a účinného rámca pre vykonávanie osobitných
úloh dohľadu nad bankami inštitúciou Únie a zaistenie jednotného
uplatňovania jednotného súboru pravidiel na banky
Legislatíva: nariadenia, ktorými sa v EU vytvára jednotný mechanizmus
dohľadu:
- Novela nariadenia o založení Európskeho orgánu pre bankovníctvo
(EBA) - 30. októbra 2013 – nadobudnutie účinnosti novely
- Nariadenie, ktorým sa vytvára jednotný mechanizmus dohľadu 3. novembra 2013 – nadobudnutie účinnosti nariadenia o ECB
- 3. novembra 2014 – spustenie priameho dohľadu ECB
Nástroj:
- Priamy dohľad ECB
II. Pilier
Jednotný rezolučný mechanizmus
Cieľ:
- zabezpečenie účinných a jednotných pravidiel riešenia krízových situácií
a rovnocenných podmienok financovania riešenia krízových situácií vo
všetkých členských štátoch
Legislatívny návrh:
- 15. júla 2013 – zverejnenie návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú
jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových
inštitúcií a určitých investičných spoločností
- Dosiahnutie dohody na úrovni Rady EU dňa 17. decembra 2013
- záväzok k uzavretiu medzivládnej zmluvy – IGA
- spustenie jednotného rezolučného mechanizmu k dátumu 1. január 2016
Nástroj:
- Vytvorenie spoločného Fondu na riešenie krízových situácií vo výške 1% z
chránených vkladov
III. Pilier
Jednotné pravidlá národných fondov
ochrany vkladov
Cieľ:
- zjednodušenie a harmonizácia rozsahu krytia a opatrení na vyplácanie
nedostupných vkladov v bankách v prípade ich zlyhania čím sa zabezpečí vyššia
miera dôveryhodnosti obyvateľstva k finančnému sektoru
- Zavedenie európskeho rozmeru do národných systémov ochrany vkladov
Legislatívny návrh:
- Júl 2010 – predloženie návrhu Smernice o systémoch ochrany vkladov
- Dosiahnutie dohody dňa 17. decembra 2013
- Nadobudnutie účinnosti do 12 mesiacov od zverejnenia v úradnom vestníku
Nástroj:
- Fondy ochrany vkladov s cieľovou úrovňou 0,8% z chránených vkladov v SR
3. Legislatívne návrhy súvisiace s
vytvorením bankovej únie
• CRD IV
- legislatívne akty v oblasti bankovej regulácie,
pomocou ktorých sa vytvorili jednotné pravidlá tzv. „single
rulebook“ pre finančné inštitúcie
Cieľ: zabezpečiť nestranný dohľad nad bankovým sektorom, čím
sa znížia možnosti vzniku budúcich bankových kríz
• BRRD – smernica o krízovom manažmete, ktorá upravuje
použitie rôznych nástrojov v prípade úpadku alebo možného
úpadku finančnej inštitúcie
Cieľ: zlepšiť pripravenosť bánk, orgánov dohľadu a rezolučných
orgánov na riešenie krízy v bankovom sektore
Ďalšie opatrenia súvisiace s vytvorením
bankovej únie
• BSA a AQR – Balance sheet assessment a Assets quality reviews – pred
spustením I. piliera Bankovej únie je nevyhnutné vykonať zhodnotenie
zdravia finančných inštitúcií
Cieľ: poskytnúť pravdivý obraz, ako sú banky stabilné a kapitálovo vybavené
pred spustením priameho dohľadu ECB
• State Aid rules - revidovanie pravidiel štátnej pomoci k 1. augustu 2013
Cieľ: vytvorenie harmonizácie rámca štátnej pomoci v jednotlivých členských
krajinách Európskej únie, čím by sa malo prispieť k istote na finančných
trhoch
Ďalšie opatrenia súvisiace s vytvorením
bankovej únie
• Direct recap – vytvorenie nástroja priamej rekapitalizácie v
prípade, ak národné prostriedky nebudú postačovať
Cieľ: ochrana finančnej stability eurozóny ako celku a členských
štátov v súlade s čl. 3 Zmluvy o ESM, v prípade ak členský štát
nie je schopný poskytnúť pomoc bez negatívneho vplyvu na
udržateľnosť verejných financií
Regulačné zmeny môžu znamenať v praxi
napríklad 1/2:
• Nárast požiadaviek na vedúcich pracovníkov v bankách
potrebných na riadenie regulačného rizika.
• Nárast žiadostí o dopyt po dátach k stabilite
komponentov finančného systému.
• Z dlhodobého hľadiska menej regulácie.
• Odvetvová štruktúra finančného sektora môže
zaznamenať ďalšiu konsolidáciu.
• Spoľahlivejší prístup k financovaniu podnikov od
férových bánk.
Regulačné zmeny môžu znamenať v praxi
napríklad 2/2:
• Zlepšenie transparentnosti a prístupu k dátam
o pripravovaných projektov pre investorov.
• Priaznivejšie podnikateľské prostredie pre rast a
financovanie podnikov.
• Sporitelia, penzijné fondy a inštitucionálni investori
získajú alternatívu a priame odkazy na možnosti
poskytovať finančné prostriedky pre SME, alebo projekty
infraštruktúry s dopadom na úspory pre obmedzené
verejné zdroje.
• Banky budú môcť poskytovať úvery a financovanie
lacnejšie vďaka možnostiam použitia sekuritizácie.
• Rastový potenciál Európy nebude obmedzovaný
nedostatkom finančných prostriedkov.
Záujmy SR v oblasti Bankovej únie
• Všeobecná podpora pri budovaní bankovej únie
ako hlavného nástroja na stabilizáciu finančných
trhov
• Minimálne zapojenie daňových poplatníkov do
riešenia kríz finančného sektora
• Potreba
správneho
načasovania
jednotlivých pilierov bankovej únie
spustenia
Ďakujem za pozornosť
Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava