Transcript Slide 1

T.C. Yükseköğretim Kurulu
BOLOGNA SÜRECİ ULUSAL TOPLANTISI
- Yeterlilikler “Uygulama Süreci” Çalıştayı 7 Kasım 2008, Sakarya
Kerim EDİNSEL
Gonca BAYRAKTAR DURGUN
1
ÇALIŞTAY AKIŞI
 Sunum ve Soru-Cevap (45 dakika)
 Grup Çalışması Şeklinde Lisans Programı
Çıktılarını Belirleme Uygulaması
(45 dakika)
2
Avrupa Yükseköğretim Alanı için
Yeterlilikler Çerçevesi
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi
Sektörel Yeterlilikler
Program Yeterlilikleri
Yeterlilikler ve Öğrenme Çıktıları
3
YETERLİLİKLER VE
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
 Yeterlilik bir yükseköğretim kademesini başarı ile
tamamlayan bir kişinin neleri bileceğinin, neleri
yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının tanımıdır.
 Yeterlilikler çerçevesi bunları organize eden ve
sınıflandıran yapıdır.
 Yeterliliklerin kazanılma derecesi, her ders/modül
esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle
“öğrenme çıktıları” olarak ölçülür.
Yükseköğretim Kademeleri:
4
Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora
1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 4.33
•
•
2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi
Kademeler arası geçiş
•
Ulusal yeterlilikler Çerçevesi
3
 Yükseköğretim Yeterlilikleri
 Mesleki Yeterlilikler: 21.09.2006 tarihinde 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilikler Kurumu Kanunu
5
1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi:
4.33
• 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim
sistemi
5
•
•
Kademeler arası geçiş
Ulusal yeterlilikler Çerçevesi
 Bologna Süreci ile uyumlu 2/3 aşamalı sistemimiz var.
• Lisans
• Lisansüstü
- Master
- Doktora
6
1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 4.33
•
2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi
•
Kademeler arası geçiş
•
Ulusal yeterlilikler Çerçevesi
5
 Kademeler arası geçiş belirli bir mevzuat
çerçevesinde uygulanabilir durumda:
•
Mevzuat daha dazla şeffaflaştırılmalı
•
Çok disiplinli alanlara geçiş süreçlerinde daha
açık süreçler belirlenmeli
•
Üst kademelere geçişi olmayan disiplinler
tanımlanmalı ve geçişe engel sorunlar ortadan
kaldırılmalı
7
AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
 Yükseköğretim sistemleri arasında uluslar arası
ilişkilendirmeyi sağlamak (saydamlık)
 Yükseköğretim sistemlerinin birbirini tanımasını
kolaylaştırmak (tanınma)
 Öğrenenlerin ve mezunların hareketliliğini artırmak
(hareketlilik)
8
AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
(Şemsiye Çerçeve)
1. Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi
(The overarching framework for qualifications of the EHEA)
“QF - EHEA”: Bologna Süreci-Bergen Kararı
2. Yaşam Boyu Öğrenim için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi
(European Qualifications Framework for Lifelong Learning)
“EQF-LLL”: Avrupa Birliği Tavsiye Kararı
(22 Nisan 2008 AP ve AB Konseyi Başkanları imzası)
2010’da ulusal yeterliliklerin, 2012’de sertifika ve diplomaların
EQF’e uyumu kararı
İki çerçevenin yaklaşımı benzerdir.
9
AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
İlk Ve Orta Öğretim
Kademeleri
Yükseköğretim
Kademeleri
EQF-LLL
QF-EHEA
AKTS
EQF Kademe 8
Üçüncü Kademe (Doktora)
EQF Kademe 7
İkinci Kademe (Yüksek Lisans)
90-120
EQF Kademe 6
Birinci Kademe (Lisans)
180-240
EQF Kademe 5
Kısa Kademe (Önlisans)
120
EQF Kademe 4
EQF Kademe 3
EQF Kademe 2
???
Kazanılması gereken
yeterlilikleri genel olarak
tanımlayan Dublin
Tanımlayıcıları
EQF Kademe 1
Yaşam Boyu Öğrenmede Anahtar Yeterlilikler
10
Bologna Süreci Ülkelerinin Görevi:
Kendi ulusal ve sektörel gereksinimlerine göre, ama
karşılaştırılabilir ve tanınabilir yeterliliklere sahip
yükseköğretim mezunları için Avrupa Yeterlikler
Çerçevesi (EQF) ile uyumlu Ulusal Yeterlilikler
Çerçeveleri (NQF) oluşturmak
NQF 4
NQF 2
NQF 1
NQF 5
NQF 3
NQF 6
NQF 7
NQF 8
….........
EQF
11
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
NEDİR?
Ülkelerin
 toplumsal,
 kültürel
 ve ekonomik
gerçeklerine en yakın tanımları ve yaklaşımları içeren,
 Yükseköğretim kurumları tarafından kabul gören ve uygulanabilen,
 Ulusal ve Uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen
derecelerin verilebileceği bir sistemdir.
12
NEDEN
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ?
 Uluslararası alanda o ülkenin yüksek öğretim sisteminin
 şeffaflığı
 tanınması
 öğrenenler ve mezunlarının hareketliliği için bir araçtır.
 Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, o ülke yükseköğretim kurumlarının
uluslararası çekiciliğini artıracaktır.
13
İLİŞKİLENDİRME, TANINMA VE
AKTARILABİLİRLİK
EQF Kademe 8
(Doktora)
Yeterlilikler
(Öğr. Çıkt.)
Yeterlilikler
(Öğr. Çıkt.)
Yeterlilikler
(Öğr. Çıkt.)
EQF Kademe 7
(Yüksek Lisans)
EQF Kademe 6
(Lisans)
EQF Kademe 5
(Ön Lisans)
Ülke A (Ulusal Yeterlilikler
Çerçevesi A)
YÜKSEKÖĞRETİM
Yeterlilikler
(Öğr. Çıkt.)
EQF Kademe 4
EQF Kademe 3
Yeterlilikler
(Öğr. Çıkt.)
Yeterlilikler
(Öğr. Çıkt.)
EQF Kademe 2
EQF Kademe 1
YÜKSEKÖĞRETİM
ÖNCESİ
Yeterlilikler
(Öğr. Çıkt.)
Ülke B (Ulusal Yeterlilikler
14
Çerçevesi B)
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
KADEMELERİ YÜKSEKÖĞRETİM PROFİLLERİ
YÜKSEKÖĞRETİM
KADEMELERİ
3.KADEME
(Doktora)
VERİLEN DERECELER
DOKTORA*
TIPTA UZMANLIK**
SANATTA
YETERLİLİK**
TEZLİ YÜKSEKLİSANS
PROGRAMLARI*
TEZSİZ YÜKSEKLİSANS
PROGRAMLARI**
1.KADEME
(Lisans)
FAKÜLTE PROGRAMLARI*
YÜKSEKOKUL &
KONSERVATUVAR
PROGRAMLARI**
KISA KADEME
(Önlisans)
MESLEKYÜKSEKOKULU
PROGRAMLARI*
1.KADEME İÇERİSİNDEN KISA
KADEME PROGRAMLARI**
2.KADEME
(Yükseklisans)
* Yeterlilikleri taslak olarak tanımlanmış profiller.
** Yeterlilikleri tanımlanması gereken profiller
15
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
Hazırlama Süreci
 Sürecin organizasyonu
 Taslak metnin hazırlanması
 Paydaşlarla tartışma ve nihai metnin oluşturulması
 Ulusal otorite onayı
 Uygulama ile ilgili hazırlık süreci, idari yapılanma,
ilgili yasal düzenlemeler ve akreditasyon
 Eğitim-öğretim programları seviyesinde uygulama
16
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
HAZIRLAMA SÜRECİ TAKVİMİ
1.
Başlangıç için karar verme (Ulusal otorite, YÖK)
2.
Sürecin planlanması ve organizasyonu (Komisyon, Çalışma
grubunun oluşturulması, ilgili paydaşların belirlenmesi vb.)
(YÖK, Komisyon, Çalışma Grubu)
Sürecin tasarımı (Kademeler, Kademelerin Tanımlanması,
Verilen Dereceler ve Profiller) (Komisyon, Çalışma Grubu)
Taslak metnin hazırlanması (Komisyon, Çalışma Grubu):
Kasım 2008
Metnin paydaşlar tarafından Ulusal düzeyde tartışılması ve
kabulü (Komisyon, Çalışma Grubu): Aralık 2008
Ulusal otorite tarafından çerçevenin onaylanması ve ilgili
yasal düzenlemelerin yapılması (Kanun, yönetmelik) (YÖK):
Mart 2009
3.
4.
5.
6.
17
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
HAZIRLAMA SÜRECİ TAKVİMİ
1.
Başlangıç için karar verme (Ulusal otorite, YÖK)
2.
Sürecin planlanması ve organizasyonu (Komisyon, Çalışma grubunun
oluşturulması, ilgili paydaşların belirlenmesi vb.) (YÖK, Komisyon,
Çalışma Grubu)
3.
Sürecin tasarımı (Kademeler, Kademelerin Tanımlanması, Verilen
Dereceler ve Profiller) (Komisyon, Çalışma Grubu)
4.
Taslak metnin hazırlanması (Komisyon, Çalışma Grubu): Kasım 2008
5.
Metnin paydaşlar tarafından Ulusal düzeyde tartışılması ve kabulü
(Komisyon, Çalışma Grubu) Aralık 2008
6.
Ulusal otorite tarafından çerçevenin onaylanması ve ilgili yasal
düzenlemelerin yapılması (Kanun, yönetmelik) (YÖK) Mart 2009
7.
Ulusal otorite tarafından idari düzenlemeler (Yükseköğretim Kurumları,
Kalite Ajansları ve Diğer İlgili kuruluşlar) (YÖK) Mayıs 2009
18
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
HAZIRLAMA SÜRECİ TAKVİMİ
8.
Sektörel yeterliliklerin belirlenmesi (İlgili akademik birimler ve sektör
paydaşları) (Komisyon, Çalışma Grubu): Aralık 2009
9.
Çerçevenin seçilecek kurum, bölüm ve program düzeyinde pilot
ölçekte uygulanması ve ders programlarının öğrenim çıktılarına
dayalı olarak güncellenmesi (YÖK, Komisyon, Çalışma Grubu):
Aralık 2010
10.
Çerçevenin tüm yükseköğretim kurumlarında, bölüm ve program
düzeyinde uygulanması ve ders programlarının öğrenim çıktılarına
dayalı olarak güncellenmesi (YÖK, Komisyon, Çalışma Grubu):
Aralık 2012
11.
Yeterliliklerin, Ulusal Yeterlilikler çerçevesine Ulusal Kalite
Güvencesi Sistemi (Akreditasyon, Değerlendirme) ile dahil edilmesi
(YÖK, Komisyon, Çalışma Grubu): Aralık 2010-2020
19
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
ÖN LİSANS
1. Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve
orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile
desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel
kavramları kavradığını göstermek
2. Alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri
tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik
uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri
kullanabildiğini göstermek.
3. Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve
hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım
çalışması yapabilmek
4. Alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini
göstermek.
20
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
ÖN LİSANS
5. Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve
çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek
6. Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak
değerlendirmek ve denetlemek
7. Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European
Language Portfolio Global Scale”, Level A2)
8. Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve
donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level)
9. Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik
hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak,
10. Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve 21
bilincine sahip olmak
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
LİSANS
1. Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel
bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel
kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak,
bunları kullanabilmek
2. Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle
değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz
edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler
geliştirebilmek
3. Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, alanı ile ilgili konularda
bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık
bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek
4. Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey
çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek
22
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
LİSANS
5. Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık
durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
6. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri
planlayıp yönetebilmek
7. Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim
kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. (“European
Language Portfolio Global Scale”, Level B1)
8. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile
birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer
Driving Licence”, Advanced Level)
23
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
LİSANS
9. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine
sahip olmak
10. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine
sahip olmak
11. İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi
ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak
24
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
YÜKSEK LİSANS
1. Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki
bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak
bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek
2. Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi
geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek
3. Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi
geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
4. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki
gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek
5. Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda,
yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm
25
üretebilmek
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
YÜKSEK LİSANS
6. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve
elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
7. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
(“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2)
8. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve
iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek
9. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında
bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve
denetlemek
10. Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası
çalışmalarda uygulayabilmek.
26
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
DOKTORA
1. Genellikle yüksek lisans yeterliliklerine dayalı bir alanda bilgilerin
genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel
saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek,
tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
2. Bir alanda en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve
kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde
üst düzeyde ustalık kazanmak
3. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir
yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal
ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin
sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak
27
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
DOKTORA
4. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini
yapabilmek
5. En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı sözlü ve görsel iletişim kurabilmek
ve tartışabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1)
6. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel
ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
28
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
KADEMELERİ YÜKSEKÖĞRETİM PROFİLLERİ
YÜKSEKÖĞRETİM
KADEMELERİ
3.KADEME
(Doktora)
VERİLEN DERECELER
DOKTORA*
TIPTA UZMANLIK**
SANATTA
YETERLİLİK**
TEZLİ YÜKSEKLİSANS
PROGRAMLARI*
TEZSİZ YÜKSEKLİSANS
PROGRAMLARI**
1.KADEME
(Lisans)
FAKÜLTE PROGRAMLARI*
YÜKSEKOKUL &
KONSERVATUVAR
PROGRAMLARI**
KISA KADEME
(Önlisans)
MESLEKYÜKSEKOKULU
PROGRAMLARI*
1.KADEME İÇERİSİNDEN KISA
KADEME PROGRAMLARI**
2.KADEME
(Yükseklisans)
* Yeterlilikleri taslak olarak tanımlanmış profiller.
** Yeterlilikleri tanımlanması gereken profiller
29
SONUÇ
Öğrenci Merkezli Eğitim son yıllarda Bologna
Sürecinde ortaya çıkan en önemli gelişmelerden
birisidir.
Üniversitelerin, oluşturulacak Ulusal Yeterlilikler
çerçevesi ve Sektörel Yeterliliklere göre tüm
programları için “program çıktıları”nı tanımlamaları
gerekmektedir.
Bunun için her bir ders için “öğrenim çıktıları”
belirlenmelidir.
30
PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ
(PROGRAMME OUTCOMES)
 Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü
 Amaç: Bu programdan mezun olan öğrencilerin
1. Ulusal ve sektörel yeterlilikler doğrultusunda,
2. Kurum misyonuna ve akreditasyon ölçütlerine uygun,
3. Sürekli iyileştirme için ölçülüp değerlendirilebilen
hangi yeterliliklere (bilgi, beceri ve yetkinliklere) sahip
olması bekleniyor?
 Nasıl bir mezun
31
PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ
(PROGRAMME OUTCOMES)
Nasıl bir program
 Program eğitim amaçlarının belirlenmesi
 Dış paydaş görüşleri
(Mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri,
danışma kurulu)
 İç paydaş görüşleri
(Öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli,
öğrenciler)
 Bölüm vizyonu ve misyonu
(Üniversite vizyonu ve misyonu dikkate alınarak)
32
PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ
(PROGRAMME OUTCOMES)
Hangi Çıktılar
 Program Girdileri
 Ulusal Yeterlilikler
Çerçevesi
 Sektörel Yeterlilikler
 Eğitim Amaçları
 Program Çıktıları
 Programa özgün
çıktılar
 Genel (jenerik) çıktılar
(Tuning Projesi: 30
genel yetkinlik)
Çıktı (Outcome): Bilgi (Knowledge), Beceri (Skill) ve
Yetkinlik (Competence) seti
33
ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI
/ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Program çıktılarını
sağlayacak eğitim
planının hazırlanması
Derslerin 4 yıla (8
yarıyıla) yerleştirilmesi
 1 Yarıyıl = 30 AKTS
 1 Yıl = 60 AKTS
 4 Yıl = 240 AKTS
34
PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ
(PROGRAMME OUTCOMES)
Örnek: A Üniversitesi B Mühendislik Bölümü Program
Çıktıları
(PÇ1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini B mühendisliği
problemlerine uygulama becerisi
(PÇ2) B mühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik
problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
(PÇ3) Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci
çözümleme ve tasarlama becerisi
35
PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ
(PROGRAMME OUTCOMES)
(PÇ4) Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık,
güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak
mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi
(PÇ5) Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama,
sonuçları yorumlama becerisi
(PÇ6) Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri
ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi
36
PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ
(PROGRAMME OUTCOMES)
(PÇ7) Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
becerisi
(PÇ8) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık
becerisi
(PÇ9) Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
(PÇ10) Sözlü ve yazılı iletişim becerileri
37
PROGRAM VE DERS ÇIKTILARI
YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
Program
Hedefleri
TANIMLAMA
(Program Objectives)
Ders 1 Hedefi
Ders 2 Hedefi
Ders 3 Hedefi
Ders 4 Hedefi
Ders 5 Hedefi
DEĞERLENDİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Program Çıktıları
(Program Outcomes,
Learning Outcomes)
(derslere özel çıktılar,
genel çıktılar)
VERİ TOPL.
ANALİZ
UYGULAMA
Ders 1 Öğr. Çıktısı
Ders 2 Öğr. Çıktısı
Ders 3 Öğr. Çıktısı
Ders 4 Öğr. Çıktısı
Ders 5 Öğr. Çıktısı
İlginiz için teşekkür ederiz..
39
ÇALIŞTAY UYGULAMASI
 Öğretim üyesi olduğunuz program sizce
hangi yeterliliklere sahip mezunlar
vermelidir?
Sunumda gösterilen örnek
doğrultusunda bu programın çıktılarını
belirlemeyi deneyiniz.
40