พลตรี ดร.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์

Download Report

Transcript พลตรี ดร.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์

ยุทธศาสตร ์ไห่หยาง
่
( ด้านความมันคง
)
โดย พลตรี ดร.ไชยอนันต ์
จันทคณานุ ร ักษ์
วันพุธที่ 8 พ.ค. 2556
ณ อาคารอเนกประสงค ์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ (ท่า
พระจันทร ์)
Company LOGO
Maj.Gen.Dr.Chaianan
Jantakananuruk, Ph.D.
- Secondary school at Armed Forces Academy Preparatory school
- B.Sc. at Chuulachomklao Royal Military Academy.
- Master degree of science in Defense and strategic studies in India
and Master degree in Public Administration at National Institute
of Development and Administration (NIDA).
- Ph.D. in Philosophy at Assumption University (ABAC).
Present position
Director of Strategic Studies Center,
National Defense Studies Institute, Thailand.
2
ึ ษายุทธศาสตร์ เป็ นผู ้นา
วิสย
ั ทัศน์ : ศูนย์ศก
ในการสร ้างและเผยแพร่องค์ความรู ้
ทางด ้านยุทธศาสตร์ และความมั่นคงของ
ประเทศ
ปณิ ธาน : กาหนดแนวคิด ผลิตนัก
ยุทธศาสตร์ พัฒนาชาติให ้มั่นคง
ปร ัชญา : ความมั่นคงของชาติ เกิดจากการ
กาหนดยุทธศาสตร์ อย่างรอบคอบและ
กว ้างไกล
3
http://www.ssctha
iland.org/
Company LOGO
http://www.ssctha
iland.org/
Company LOGO
China
่
ารแลกเปลียนทางวิ
ชาการกบ
ั มหาวิทยาลัยป้ องกน
ั ประเทศของจ
ระหว่าง 13 – 19 มีนาคม 2556
China
Vietnam
Vietnam
หัวข้อการบรรยาย
1. สภาวะแวดล้อมด้านยุทธศาสตร ์ทางทะเลในระดบ
2. สภาวะแวดล้อมด้านยุทธศาสตร ์ทางทะเลในระดบ
3. แนวคิดด้านยุทธศาสตร ์ทางทะเลของจีน
่
ับต่อยุท
4. การพัฒนากองทัพเรือของจีนเพือรองร
5. วิเคราะห ์แนวคิดทางยุทธศาสตร ์ทางทะเลของจีน
6. สรุปผล
Company LOGO
๑. สภาวะแวดล้อมด้านยุทธศาสตร ์
ทางทะเล
ระดับโลก
กระแส
โลกาภิ
ว ัตน์
ภัย
คุกคา
มต่อ
ความ
่
มันคง
ทาง
ทะเล
สถานก
ารณ์
ความ
ขัดแย้ง
ด้าน
อารย
ธรรม
สถานก
ารณ์
ด้าน
่
สิงแวด
ล้อม
ปั ญหา
ความ
ขัดแย้ง
ด้าน
เศรษฐ
กิจ
Company LOGO
๒. สภาวะแวดล้อมด้านยุทธศาสตร ์ทาง
ทะเลในระดับภู มภ
ิ าค
่
๒.๑ สถานการณ์ความมันคงทางทะเล
ในภู มภ
ิ าคเอเชีย-แปซิฟิก
๒.๒ บทบาทของมหาอานาจ
ในภู มภ
ิ าคเอเชีย-แปซิฟิก
ระดับ
ภู มภ
ิ าค
่
๒.๑ สถานการณ์ความมันคงทางทะเลใน
ภู มภ
ิ าคเอเชีย-แปซิฟิก
่ าคัญมาก ด
ภาคเอเชีย-แปซิฟิกมี ๓ เส ้นทางยุทธศาสตร ์ด ้านการขนส่งทีส
ทะเลจีนใต้
ช่องแคบ
ฮอร ์มุช
จุดที่ 3 อยู ่ระหว่างประเทศ
อิหร่านกับสหร ัฐอาหร ับเอ
มิเรตส ์
่
จุดที่ 1 เชือมต่
อ
ระหว่างเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงเห
นื อและเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้
ช่องแคบมะละกา
จุดที่ 2 อยู ่บริเวณ
ปลายแหลมมลายู
และเป็ นช่องแคบ
่ อมต่
่
ทีเชื
อระหว่าง
มหาสมุทรอินเดีย
๒.๒ บทบาทของมหาอานาจในภู มภ
ิ าคเอเชียแปซิฟิก
ภู มภ
ิ าคเอเชียแปซิฟิก
๑) บทบาทของ
สหร ัฐฯ
๒) บทบาทของ
จีน
๓) บทบาทของ
ญีปุ่่ น
๔) บทบาทของ
อินเดีย
๗) บทบาทของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
๕) บทบาทของ
ร ัสเซีย
๖) บทบาทของ
ออสเตรเลีย
NADI
******************************
Company LOGO
แนวคิดด้านยุทธศาสตร ์ทางทะเลของจีน
ภู มริ ัฐศาสตร ์จีน : ฝั่ งทะเลตะวันออก
ภู มริ ัฐศาสตร ์จีน : ฝั่ งทะเลจีนใต้
จีนตอบโต้ฟิลิปปิ นส ์กรณี เกาะหวางเหยียน
้ั องซานซาเพือตอบโต้
่
 จีนตงเมื
เวียดนาม
Company LOGO
Company LOGO
่
การพัฒนากองทัพเรือของจีนเพือรองร
ับ
ต่อยุทธศาสตร ์ทางทะเล
ช่วงสามทศวรรษแรก ของสาธารณร ัฐประชาชน , เหมาเจ๋อต
1
มุ่งเน้นแต่การป้ องก ันแนวชายฝั่ ง
2
ค.ศ.๑๙๘๐
ผบ.ทร.จีน หลิวหัวชิง เน้นการป้ องก ันนอกชายฝ่
่ ทก
ค ค.ศ.๑๙๙๒ เจียงเจ๋อหมิง เน้นกองทัพจะต้องทาหน้าทีพิ
ั
3
“สิทธิและผลประโยชน์ทางทะเล”
ค.ศ.๒๐๐๐ นักการทหารและนักยุทธศาสตร ์ เรียกร ้องให้ทางการ
4
่ น
้
ขยายขอบเขตปฏิบต
ั ก
ิ ารกองทัพเรือให้กว้างขวางมากยิงขึ
่
ค.ศ.๒๐๐๖ กองทัพเรือควรมีบทบาทสาคัญทีจะร
ักษาความปลอด
5
นทางขนส่งน้ ามันทางทะเลมายังจีน ตามแนวคิดยุทธศาสตร ์สร ้อ
http://www.sscth
Company LOGO
Company LOGO
๕. วิเคราะห ์แนวคิดทางยุทธศาสตร ์ทาง
ทะเลของจีน
๕.๑ จีนกับการขยายอิทธิทางทะเล
ผ่านท่าเรือในปากีสถาน
การวิเคราะห ์
แนวคิด
๕.๒ จีนกับการขยายอิทธิพลทางทะเล
อ ันมีผลมาจากแนวคิด “สร ้อยไข่มุกจีน”
Company LOGO
Company LOGO
ท่าเรือกวาดาร ์ (Gwadar port) ขนาดใหญ่ ในภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ขอ
สถานการณ์
ความขัดแย้งใน
ภู มภ
ิ าค จีน
ยังคงสนับสนุ น
แนวทางสันติ
ในการแก้ไข
ปั ญหาขัดแย้ง
ต่อไป
่
1. ปั ญหาในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะว ันออก จีนหลีกเลียงการเผ
รพัฒนาร่วม พร ้อมให้ความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามทาง
้
จีนมีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือให้สูงขึนเพ
Company LOGO
อาณาเขตและผลประโยชน์ทางทะเล
Company LOGO
- จีนต้องการเข้ามามีบทบาทในการ
่
ปร ับเปลียนระบบระหว่
างประเทศ
- จีนต้องการมีส่วนร่วมในการกาหนดกติกาใน
้
เวทีระหว่างประเทศมากขึน
่
• จุดยืนและบทบาททีเหมาะสมของไทยใน
การดาเนิ นนโยบายต่อจีน
- ไทยควรดาเนิ นความสัมพันธ ์กับจีนใน
่ ความเกียวพั
่
ลักษณะทีมี
น
อย่างได้สมดุล (Balance Engagement)
่
กับประเทศอื
นๆ
- ควรมีการบู รณาการแนวทางดาเนิ นการ
โดยเฉพาะกับสหร
้ ัฐฯ ัฐ
ของหน่
วยงานทังภาคร
่
และเอกชนของไทยเพือสร
้างความสัมพันธ ์
่
กับจีนในลักษณะทีจะ
นาไปสู ่การเป็ นประชาคมร่วมกัน
• แนวคิดทางยุทธศาสตร ์ของจีน
- จีนยังคงมุ่งเน้นการขยายบทบาท และ
อิทธิพลอย่างต่อเนื่ อง
้
างสันติ
โดยเน้นถึงการเติบโตขึนอย่
Company LOGO
Company LOGO