PowerPoint-presentation

Download Report

Transcript PowerPoint-presentation

Årsredovisningsprocessen
Processbeskrivning
Årsredovisningsprocessen
Kund/uppdragsgivare
Regeringskansliet och Ekonomistyrningsverket
Krav
Myndighetsförordningen (2007:515), Förordning om årsredovisning och
budgetunderlag (2000:605), Förordning om intern styrning och kontroll
(2007:603)
Underlag för uppföljning av myndighetens verksamhet.
Input
Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet, instruktionen för HaV,
verksamhetsplan och tertialuppföljningar.
Output
Årsredovisning
Kvalitetssäkring av innehåll
Alla uppgifter i årsredovisningen ska vara spårbara till tidigare framtagna
dokument och rapporter eller sifferunderlag samt följa de årliga
anvisningarna.
Koppling till andra processer
VP-processen, Budgetprocessen, processen för tertialuppföljning.
Relaterade dokument
Årliga anvisningar för årsredovisningen
Ansvar och roller
Stabschef
Processägare och därmed huvudansvarig för processen med tillhörande
dokument.
Staben/ÅR-samordnare
Processansvarig med verksövergripande ansvar för samordning av
årsredovisningsprocessen och dess delprocesser. ÅR-samordnaren är
sammankallande av ÅR-gruppen, ansvarar för sammanställning av komplett
årsredovisning samt ansvarar för leveranser till layout- och
publiceringsprocessen.
ÅR-grupp
Processteam som ansvarar för att under ledning av ÅR-samordnaren
utvärdera föregående årsredovisningsprocess, revidera och utarbeta årliga
anvisningar samt för att processen fortgår enligt dessa beslutade dokument.
ÅR-gruppen leds av ÅR-samordnaren och bemannas av ekonomisamordnare
samt avdelningsansvariga.
Avdelningsansvariga
Avdelningsvisa samordnare som ingår i ÅR-gruppen och som ansvarar för
kontakterna med skrivansvariga samt att sammanställa material på
avdelningsnivå. I arbetet ingår också att särskilt informera skribenterna om
de interna föreskrifterna och årliga anvisningar.
Ekonomisamordnare
Ansvarig för finansiell redovisning och ingår i ÅR-gruppen. Ansvarar för att
samordna arbetet med att ta fram underlag till den finansiella
redovisningen.
Mars
Juni
Augusti
GD och
ledn.grupp
Beslut av
direktiv
Avdelningschef
Staben
ÅR-grupp
Avdelningsansvariga
Skrivansvariga
Ekonomi
Tertialrapport T1
Utvärdering
och översyn av
processen
Föredragning
för beslut av
direktiv
VP
Utarbeta förslag
på direktiv.
Innehållsförteckni
ng, budskap,
tabeller, resultat
Ta fram riktlinjer
för layout i
samarbete med
Kommunikation
Kontakta
layoutfirma
Avstämni
ng ÅRgrupp
Oktober
November
December
Januari
GD och
ledn.grupp
Avdelningschef/enhetschef
Utser
skrivansvariga
Tar fram underlag för finansiell redovisning
(aktiviteter enligt tidplan för årsredovisning)
Sammanställa
och redigera
texter
Staben
ÅR-grupp
Avdelningsansvariga
Skrivansvariga
Ekonomi
Avstämning
Informerar
skrivansvariga
om riktlinjer
Tertialrapport T2
Textförfattand
e och analys
Sammanställa
och redigera
texter
Ekonomi levererar
preliminära
siffror för prestationer
Finansiell redovisning
(aktiviteter enligt tidplan för årsredovisning)
Fortsatt
textförfattand
e och analys
Januari
Februari
GD och
ledn.grupp
Avdelningschef
Tar fram underlag för finansiell
redovisning
(aktiviteter enligt tidplan för
årsredovisning)
Avstämning
ÅR-grupp
Skrivansvariga
Ekonomi
Skickar ÅR
till layout
Redigerar
texter
Staben
Avdelningsansvariga
Tertialrapport T3
Färdigställer
ÅR
Granskning
efter
layout
Avstämning av
genomförda
omföringar
mot ÅR
Avstämning
av prestationer
Redigerar
texter
Ekonomi
kontrollerar
resultatredovisning
Finansiell redovisning
(aktiviteter enligt tidplan för årsredovisning)
Februari
GD och
ledn.grupp
Beslut om ÅR
Avdelningschef
Staben
Föredragning
Genomföra
mindre korr
Föredragning
för beslut
Kontakt med
layoutfirma
ÅR-grupp
Avdelningsansvariga
Skrivansvariga
Ekonomi
Avstämning