Психолого-педагогічний тренінг

download report

Transcript Психолого-педагогічний тренінг

Інтерактивні технології
методичної роботи
Підготувала методист КДНЗ №13
Заяць В.В.
“Інтерактив” від
англійського слова:
interact
Inter – це “взаємний”
Act – діяти
Інтерактивний – здатність взаємодіяти чи знаходитись
в режимі бесіди
Інтерактивне навчання – це діалогове навчання,
в ході якого відбувається взаємодія методиста і вихователя.
Суть інтерактивного
навчання
Всі учасники опиняються втягнутими в процес
пізнання,
обговорення.
Кожен учасник вносить свій індивідуальний внесок.
Має можливість обмінюватися знаннями,
особистими
ідеями, засобами діяльності, почути думку колег.
Відбувається не тільки накопичення знань, а також
формується механізм самореалізації вихователя.
Інтерактивні форми методичної
роботи
Ділова гра;
Вікторина;
Психолого-педагогічний тренінг;
Ігрові вправи тощо
Такі форми роботи
інтерактивного спрямування
дають змогу:
створити умови для активної пізнавальної діяльності
педагога;
підвищити рівень мотивації, активності й творчості;
сприяти встановленню відносин співробітництва між
колегами;
формувати організаторські здібності та навички
спілкування;
виробляти вміння приймати нестандартні рішення;
аналізувати й оцінювати свої дії, рівень власної
компетентності;
набагато краще запам’ятовувати матеріал.
Вносять в освітній процес
свіжі думки,
нові ідеї,
сприяють згуртуванню колективу,
мають значні переваги перед традиційними
формами роботи.
Використовують
Педрада
 семінар
 семінар – практикум
психолого – педагогічний тренінг
Стисла характеристика
інтерактивних методів
Методичний міст
Проблемний стіл
Методичні посиденьки Методичний ринг
Методичний фестиваль
Педагогічні турніри.
Диспути
Дискусія
Мозковий штурм
«Круглий стіл»
Семінар
Семінар – практикум
Ділова гра
Тренінг
Педагогічний аукціон
Банк ідей
Бюро педагогічних
знахідок
Вікторина
Синтез думок
КВК
Клуб «Що? Де? Коли?»
Школа передового
досвіду
ІНТЕРВІЗІЯ
КОУЧИНГ
ПОЛІЛОГ
Сучасні
інтеракти
вні
технології
методично
ї роботи
КОУЧИНГ – навчання на основі партнерства,
система взаємодії, що дає людям
змогу розв’язати особистісні чи
професійні проблеми, відкрити в собі
приховані можливості.
ІНТЕРВІЗІЯ (дослівно перекладається як погляд
усередину, проникнення в суть) – чітко
структурований метод групового розв’язання
проблемних питань, що потребує «занурення в
тему» всіх учасників.
Полілог – проблемний діалог, що передбачає
багатоваріантне вирішення поставлених проблем,
припускає різні підходи до обговорення , різні позиції
учасників.
Коучинг — це навчання в якому Педагог підтримує Учня
у досягненні його цілей .
Базовими принципами
коучингу є наступні:
•людина має здатність до розвитку;
• людина може змінитися в тому випадку, якщо хоче
цього і готова до цього;
•на досягнення людини впливає те, як вона розуміє
успіх;
• потенціал людини обмежується межами її ж
переконань;
• людина вчиться ефективно лише тоді, коли
захоплена процесом навчання;
• людина може навчатися за допомогою усього, що
робить, однак навчання відбувається в тому випадку,
коли вона мислить і будує плани на майбутнє;
• для того, щоб бути здатною допомагати іншим,
людина повинна увесь час прогресувати сама.
Коучинг не є навчанням за своєю
сутністю
•він лише допомагає висвітлити проблему та
самостійно дійти її розв’язання в процесі
інтерактивної розвиваючої взаємодії.
• Коуч забезпечує створення демократичної
атмосфери, рівних можливостей кожному учаснику,
відкритість і співробітництво;
•розвиває вміння аналізувати факти власної
педагогічної діяльності та надавати оцінку кожній
професійно-значущій якості своєї особистості;
•формує передумови якісної й кількісної еволюції
оцінки своєї професійної діяльності, навички
самостійного прогнозування перспективи через
усвідомлення зони свого найближчого професійного
розвитку;
•забезпечує поетапне просування педагога до
визначеної мети й досягнення конкретного результату
(бажаних змін у розвитку особистості вихованців;
• якісної підготовки пакета матеріалів до атестації,
професійного конкурсу, публікації в ЗМІ, опису й
узагальнення передового педагогічного досвіду,
дослідницької роботи тощо);
• коуч збагачує професійний досвід педагога за
рахунок особистого творчого внеску, стимулювання
соціальної активності, формування впевненості у
своїй професійній компетентності, зокрема в умовах
конкуренції.
Алгоритм проведення коуч-тренінгу
Метою першого етапу є постановка цілей (Чого хочу?)
– сформульованих аудиторією або ініційованим тренером,
проте визнаних актуальними всіма учасниками тренінгу.
Тобто визначити форми роботи
Другий етап тренінгу присвячується обстеженню
поточної ситуації (Що
відбувається?).
Надалі організовується перевірка окреслених форм
роботи на відповідність зазначеній вимозі: чи сприяють
вони вияву самобутності, індивідуальності й
неповторності кожного учасника.
Третій етап коуч-тренінгу присвячується
аналізу отриманих результатів (Чи були
досягнуті поставлені цілі?). Виявляються
перешкоди та можливі шляхи вдосконалення
методів і прийомів організації визначених
форм роботи дошкільного навчального закладу
Отже
-коучинговий підхід має потужний
потенціал щодо стимулювання
усвідомленої необхідності
самовдосконалення,
-розвитку сучасного стилю мислення й
рівня культури,
-залучення до творчої професійної
діяльності,
- формування здатності до гнучких змін
відповідно до зміни соціальних і культурних
орієнтацій суспільства.
Дякуємо за увагу!