Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα

download report

Transcript Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ
Οριζόντια Δράση
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών – Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
18 και 19 Οκτωβρίου 2012
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ταυτότητα Πράξης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών
- Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
ΠΡΑΞΕΙΣ:(α) Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά συγγράμματα και
βοηθήματα (ΣΕΑΒ) και (β) Ενιαία πλατφόρμα δημιουργίας και
διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων (ΕΔΕΤ)
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ:
Αναμόρφωση
εκσυγχρονισμός
και
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – ενίσχυση της
κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: περίπου 20.000.000 ευρώ
Υπάρχουσα Κατάσταση – Αναγκαιότητα
15.000 τίτλοι ελληνικών (έντυπων) επιστημονικών
συγγραμμάτων – 0 τίτλοι σε ηλεκτρονική μορφή.
> 50 εκατομμύρια ευρώ η δημόσια δαπάνη – Μη
διατηρήσιμη κατάσταση.
Η έννοια της πολλαπλής βιβλιογραφίας δεν υφίσταται.
Αναξιοποίητο το επιστημονικό απόθεμα των ελληνικών
ΑΕΙ.
Χαμηλός βαθμός υιοθέτησης στρατηγικών ανοικτής
πρόσβασης.
•>
•
•
•
•
Στόχοι
• Δημιουργία 2.000 Ελληνικών Ηλεκτρονικών Ακαδημαϊκών
•
•
•
•
Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων.
Ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο υψηλής
εκπαιδευτικής αξίας – Εδραίωση κουλτούρας ανοικτής
πρόσβασης.
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για την
δημιουργία «πραγματικά» ηλεκτρονικών βιβλίων.
Δημιουργία και εδραίωση του Ελληνικού Ακαδημαϊκού
Συσσωρευτή.
Απόκτηση
και
μεταφορά
τεχνογνωσίας
μέσω
εξειδικευμένου προσωπικού από και προς δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς.
Ηλεκτρονικό Βιβλίο
• Πολλαπλή ηλεκτρονική μορφή (pdf, html5, epub).
• Πολλαπλές επιλογές πρόσβασης (H/Y, e-reader, κινητό
τηλέφωνο, έντυπη μορφή).
• Πολυμεσικό – διαδραστικό περιεχόμενο (εικόνα, video,
διάδραση κ.λπ.)
• Χαρακτηριστικά
Web 2.0 (επισημειώσεις, σχόλια,
αξιολόγηση κ.λπ.)
• Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
Εισαγωγή της έννοιας του μαθησιακού αντικειμένου.
Ηλεκτρονικό Σύγγραμμα / e-(text)book
• «Ζωντανεύοντας τη γνώση».
• Άμεση πρόσβαση (πριν την έναρξη του εξαμήνου) και
πρόσβαση από παντού.
• «Πραγματικά» πολλαπλή βιβλιογραφία [my e-(text)book]
• Εύκολη ανανέωση και προσθήκη υλικού από τον
καθηγητή.
• Συνεργατική ανάγνωση, σημειώσεις, σχολιασμός από τον
καθηγητή κ.λπ.
Συγγραφείς – Πηγές
• Καθηγητές ΑΕΙ
• Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων
• Ειδικές κατηγορίες
• Εκδότες
• Διδάσκοντες ΠΔ407 / Επιστημονικοί συνεργάτες
• Ειδικοί επιστήμονες (Εσωτερικού / Εξωτερικού)
Παράλληλα θα συλλεχθεί και θα ενταχθεί υλικό ανοικτής
πρόσβασης από:
•
•
•
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις – Ερευνητικά Κέντρα – Λοιπούς φορείς
Διαδίκτυο (ελεύθερης πρόσβασης υλικό)
Παραχώρηση και μετατροπή υλικού
ΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ /
ΛΟΙΠΟΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ
ΛΟΙΠΟΙ / ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
τοπική ΟΜΑΔΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
τοπική ΟΜΑΔΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
τοπική ΟΜΑΔΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
τοπική ΟΜΑΔΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΘΕ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΕΤ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οργανόγραμμα Δράσης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΔ)
Πληροφοριακή υποδομή - Εργαλεία
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ΚΡΙΤ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ,
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ
ΜΗΤΡΩΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΠΡΟΒΟΛΗ /
ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΕΥΔΟΞΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑμΕΑ
PRINT ON DEMAND
ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΥΛΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Κύρια ροή εργασιών
ΕΔ
ΘΕ
Η ΕΔ ΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΘΕ ΝΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΥ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ /
ΚΡΙΤΙΚΟΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ /
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ /
ΛΟΙΠΟΙ
Η ΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ
ΜΗΤΡΩΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗ
ΚΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1η ΦΑΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Κύρια ροή εργασιών
ΕΔ
ΘΕ
ΚΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ /
ΚΡΙΤΙΚΟΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ /
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ /
ΛΟΙΠΟΙ
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
Η ΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΙΣΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ
ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ
2η ΦΑΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Κύρια ροή εργασιών
ΕΔ
ΘΕ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ /
ΚΡΙΤΙΚΟΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΚΟΥ / τΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ /
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ /
ΛΟΙΠΟΙ
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΧΗ
3η ΦΑΣΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ
Πρόσκληση
• Θέμα/Τίτλος (π.χ. Επιστήμες Μηχανικών – Υλικά)
• Προϋπολογισμός / Αριθμός Βιβλίων
• Κατηγορίες
•
•
•
•
βιβλίων: (π.χ. σύγγραμμα, βοήθημα,
εργαστηριακές ασκήσεις, νομικός κώδικας κ.λπ.)
Εμβέλεια (π.χ. υποχρεωτικά/προαιρετικά μαθήματα,
«μικρά» / «μεγάλα» έτη, αριθμός ομοειδών τμημάτων
κτλ.)
Επιστημονική κατηγορία / Θεματολογία (π.χ.
Πληροφορική – Θέματα Δικτύων, Θετικές Επιστήμες Φυσικοχημεία)
Δικαιούχοι συγγραφείς (π.χ. καθηγητές ΑΕΙ, Ερευνητές,
Διδάσκοντες ΠΔ407, Επιστημονικοί συνεργάτες κ.λπ.)
Ειδικές απαιτήσεις (π.χ. νέοι Καθηγητές)
Αξιολόγηση
Απλή διαδικασία με αντικειμενικά κριτήρια και αξιολόγηση
1. Ίδρυμα – Τμήμα – Μαθήματα
2. Βιογραφικό σημείωμα κύριου συγγραφέα
3. Επιστημονικά αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται ο κύριος
συγγραφέας.
4. Δημοσιευμένο έργο.
5. Περιγραφή πρότασης: τίτλος βιβλίου, συγγραφική ομάδα (αν
υπάρχει), επιστημονική ταξινόμηση του βιβλίου, υπάρχον υλικό
(κριτήριο ώριμου σταδίου συγγραφής), σύντομη περιγραφή
διάρθρωσης του βιβλίου, αναλυτική περιγραφή ανά κεφάλαιο
(τουλάχιστον δυο σελίδες ανά κεφάλαιο), ειδικές απαιτήσεις,
ενδεικτικό κεφάλαιο, περιγραφή εργασιών – κατανομή
προϋπολογισμού (σύμφωνα με τις κατηγορίες δαπανών που θα
επιτραπούν), χρονοδιάγραμμα (12μηνης διάρκειας), πνευματικά
δικαιώματα – όροι διάθεσης.
6. Αξιολόγηση από αξιολογητές και θεματικές επιτροπές
7. Αποδοχή του κριτικού αναγνώστη
Συγγραφέας
• Ανάπτυξη του επιστημονικού περιεχομένου.
• Ανάπτυξη εικονογραφημένου υλικού (σχήματα, εικόνες,
•
•
•
•
γραφήματα κ.λπ.). Ανάπτυξη πολυμεσικού / διαδραστικού
περιεχομένου.
Επιστημονική και γλωσσική επιμέλεια.
Έλεγχος της ποιότητας σε ό,τι αφορά στη δομή και στην
αρτιότητα του περιεχομένου,
Καταχώριση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υλικού
σταδιακά ανά κεφάλαιο και συνεργασία με τον κριτικό
αναγνώστη.
Συνεργασία με τις θεματικές επιτροπές, την ΚΟΥ και τις
τΟΥ.
Κριτικός Αναγνώστης
• Συνεπικουρεί τον συγγραφέα και επιβλέπει την πρόοδο.
• Συνεργάζεται με τις Θεματικές Επιτροπές, την ΚΟΥ και τις
τΟΥ.
• Αναφέρει προς τις Θεματικές Επιτροπές και την ΚΟΥ την
πρόοδο
των
εργασιών
μέσω
πληροφοριακού
συστήματος.
Πρόοδος
• 7 συναντήσεις με ειδικούς για την χάραξη των βασικών
αξόνων ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου
• Μορφότυπα (epub, html5)
• Βασικές ροές εργασίες
• Σύστημα αποθήκευσης (dSpace και OMP)
• ,Σύστημα διαχείρισης (custom made)
• Θεματική κατηγοριοποίηση
• Επιλογή εργαλείων και περιγραφή «τεχνικών» - «τεχνολογιών» για
την υποστήριξη διαδραστικού περιεχομένου («Το διαδραστικό
ηλεκτρονικό βιβλίο»)
• Γραφειοκρατία ....
• 1η Ημερίδα Ενημέρωσης 23 Οκτωβρίου, Αθήνα, και θα
ακολουθήσουν και άλλες σε Ιδρύματα της περιφέρειας.
• 1η Πρόσκληση αρχή του 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Πρόσκληση
1η Ημερίδα
Ενημέρωσης
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Α
μ
φ
ιθ
έ
α
τ
ρ
ο
“
Λ
ε
ω
ν
ίδ
α
ςΖ
έ
ρ
β
α
ς
”
,Β
α
σ
ιλ
έ
ω
ς
Κ
ω
ν
σ
τ
α
ν
τ
ίν
ο
υ
4
8
,Α
θ
ή
ν
α
2
3
Ο
κ
τ
ω
β
ρ
ίο
υ
2
0
1
2
Δ
η
λ
ώ
σ
ειςΣ
υ
μ
μ
ε
το
χ
ή
ς-Π
λ
η
ρ
ο
φ
ο
ρ
ίε
ς
http://www.kallipos.gr
Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ ΩΝ
Α Κ Α Δ Η Μ Α ΪΚ Ω Ν Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Ω Ν
http://www.heal-link.gr
Ε Δ Ε Τ - Ε Θ Ν ΙΚΟ Δ ΙΚ Τ ΥΟ
Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Σ
http://www.edet.gr
Ε Θ ΝΙ ΚΟ Μ Ε Τ Σ Ο Β ΙΟ
Π ΟΛΥ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο
http://www.ntua.gr
Πρόσκληση
Πρόσκληση
http://www.kallipos.gr
http://www.kallipos.gr.
http://w ww.edet.gr
Πρόσκληση