Síla - vyvození, jednotky, příklady

Download Report

Transcript Síla - vyvození, jednotky, příklady

VY_32_INOVACE_FY_20
Síla
Tomáš Prejzek
ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem
Duben 2012
Informace pro učitele:
Vzdělávací oblast :
Vzdělávací obor :
Ročník :
Tematická oblast:
Klíčová slova:
Člověk a příroda
Fyzika
6.
Mechanika
síla
Použité materiály:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/EVD-tenis-155.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_Isaac_Newton_(1643-1727).jpg
galerie MS OFFICE 2010 14.0.6112.5000
Metodický postup:
Postupný průchod prezentací ()
Slide 4: vymyslí vzájemné působení, které načrtnou do sešitu
Slide 12: zakreslí si tabulku s převody do sešitu.
Žáci si během výkladu zapisují podtržený text a informace z rámečků.
Síla
fyzikální veličina
značka : F
Síla popisuje vzájemné působení těles.
základní jednotka : Newton
Isaac Newton (1643 – 1727) - anglický fyzik a matematik
Vzájemné působení těles
Kdy na sebe tělesa vzájemně působí?
Rozhodněte, která tělesa na sebe působí.
?
?
?
ruce – golfová hůl
vysokozdvižný vozík - počítač golfová hůl - míček
Tělesa na sebe působí při dotyku.
hák - auto
Vzájemné působení těles
Mohou na sebe působit i na dálku?
Podívejte se, co se stane, když budeme magnet přibližovat k
železnému špendlíku.
Tělesa na sebe působí při dotyku, ale i na dálku.
Na dálku působí prostřednictvím silového pole.
Známe tři druhy silového pole:
• gravitační
• magnetické
• elektrické
Účinky síly
Síla mění pohyb těles.
Účinky síly
Síla mění tvar těles.
Tomuto silovému účinku říkáme deformace.
Účinky síly
Co se stane, když tenista udeří
raketou do míčku?
Míček odletí.
Jaká tělesa na sebe působí silou?
Člověk působí silou na raketu,
raketa na míček,
ALE i míček na raketu,
a tím pádem
raketa na ruce člověka.
Jestliže působí jedno těleso na druhé silou, působí současně i
druhé těleso silou na první .
Účinky síly
Vzájemným silovým působením se může změnit tvar tělesa nebo
pohyb tělesa.
Rozhodni, jak se působení těles projeví.
a.
b.
c.
d.
pohybové
šťouchnutí tága do kulečníkové koule
matka pohybové, prak mění tvar
výstřel matky z praku
pohybové i deformační
fotbalista a míč při kopu
dvě ruce při páce
pohybové i deformační
řešení
Znázornění síly
Účinky síly jsou závislé nejen na velikosti síly, ale i na směru,
ve kterém síla působí.
Proto budeme sílu znázorňovat úsečkou (délka vyjadřuje velikost).
Úsečku doplníme šipkou pro určení směru.
Sílu znázorňujeme orientovanou úsečkou (úsečka s šipkou).
Síla při kopu do míče má velikost 700 N a je vodorovná.
1 cm = 100 N
F
7 cm
Měření síly
K měření síly se používají siloměry.
Základním prvkem siloměru je pružina.
Pružina se prodlužuje úměrně působící síle.
Na jednom konci je pružina upevněna a měřená síla
působí na druhý pohyblivý konec.
Ze stupnice odečítáme naměřenou sílu.
Na siloměr nesmí působit větší síla, než je rozsah
siloměru. Došlo by k trvalému poškození pružiny.
Jednotky síly
základní jednotka je Newton
Sílu jednoho Newtonu si můžeme představit, jako působení 100
gramového závaží na ruku, ve které ho držíme.
Větší jednotky jsou kilonewtony (kN) a meganewtony (MN).
1 kN = 1000 N
1 N = 0,001 kN
1 MN = 1000 kN
1 kN = 0,001 MN
1 MN = 1000 000 N
1 N = 0,000 001 MN
.1000
N
.1000
kN
:1000
MN
:1000
Převody jednotek síly
Převeďte :
2,45 kN =
349 N =
0,04 MN =
N
MN
kN
90 kN =
0,0032 MN =
12 500N =
MN
N
kN
Porovnejte :
461 N ___ 0,0461 MN
20,9 kN ___ 209 N
0,05 MN ___ 50 kN
12 kN ___ 1200 MN
400 N ___ 4 kN
3000 N ___ 0,00003 MN
řešení
Převody jednotek síly
Převeďte :
2,45 kN = 2450 N
349 N = 0,000349 MN
0,04 MN = 40 kN
90 kN = 0,09 MN
0,0032 MN = 3200 N
12 500N = 12,5 kN
Porovnejte :
461 N _<_ 0,0461 MN
20,9 kN _>_ 209 N
0,05 MN _=_ 50 kN
12 kN _<_ 1200 MN
400 N _=_ 4 kN
3000 N _>_ 0,00003 MN