Ö*renme Kuramlar* ve Nas*l Ö*retmeliyiz?

Download Report

Transcript Ö*renme Kuramlar* ve Nas*l Ö*retmeliyiz?

Açık ve Uzaktan Öğretimde
Öğrenme Kuramları
ve Nasıl
Öğretmeliyiz?
DOÇ. DR. SELÇUK KARAMAN
ATATÜRK ÜNIVERSITESI
Teori
(Kuram)
• Belli bir olay yada olguyu açıklar
• Araştırma ve uygulamalara
rehberlik eder
Öğrenme
ve
• Nasıl öğreniriz?
Öğretim • Nasıl öğretmeliyiz?
Kuramları
Öğrenme Kuramları
Davranışçı öğrenme kuramı
Bilişsel öğrenme kuramı
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı
Connectivism
Sosyal Öğrenme Kuramı…
Öğrenme Kuramları Ne
Öneriyor?
Uygun adımlar, performansın pekiştirilmesi, tekrar ve ipuçları
Öğrenen katılımı, içeriğin organize edilmesi, sıralanması ve bilgi
oluşumunu kolaylaştırma ve ön bilgilerle ilişkilendirme
Çevreyle etkileşim, anlamlandırmayı kolaylaştırma, farklı bakış açılarını
teşvik, işbirliği ve çıkarımı teşvik eden diyaloglar
Alanlar, fikirler ve kavramlar arasında anlamlı ilişkiler
Genel Öğrenme İlkeleri
Çocuğa görelik (veya öğrenciye görelik) ilkesi
Bilinenden bilinmeyene ilkesi
Soyuttan somuta ilkesi
Yakından uzağa ilkesi
Tasarruf (ekonomi) ilkesi
Açıklık ilkesi
Aktivite İlkesi
Hayata yakınlık ilkesi
Bütünlük İlkesi
Otoriteye itaat ve özgürlük ilkesi (sosyallik ilkesi)
Bilgi ve becerinin güvence altına alınması ilkesi
Uzaktan Öğretim Teorileri
Endüstri Kuramı –Peters(1965)
Bağımsız ve Özerk Çalışma (Independence and Autonomy Theories) Wedemeyer(1971)
Androgogy –Malcolm Knowles(1973)
Etkileşimsel Uzaklık (Transactional Distance Theory) –Moore(1980)
Eşitlik Denklik Kuramı –Keegan(1980)
Eşitlik Kuramı –Simonson (1995)
Etkileşim-İletişim Kuramı –Holmberg(1995)
İşbirlikli Özgürlük Kuramı –Paulsen(2002)
Uzaktan Öğretimin Yapısı
Diyalog, Dersin bileşenleri, Özerklik (Moore, 1991)
Etkileşim (diyalog)
◦
◦
◦
◦
Öğrenci-Öğrenci
Öğrenci-Öğretmen
Öğrenci-İçerik
Öğrenci-Arayüz
İletişim (Ders Bileşenleri)
◦ Mesaj Tasarımı
Açık ve Uzaktan Öğretimde
Nasıl Öğretmeliyiz?
Etkileşimler nasıl olmalı?
İletişim(mesaj tasarımı) nasıl olmalı?
Öğrencinin zihinsel olarak sürece dahil
olması ve
eylem içerisinde olması sağlanmalı.
Öğrenenin Aktif olması
(Asenkron/Senkron)
Öğretmen-Akran Ağırlıklı
Etkileşim
(Dönüt)
İçerik Ağırlıklı
Etkileşim
(Zihinsel Eylemler)
• Yazma
• Seçme
• Rapor Oluşturma/Ödev
• Araştırma
• Tartışma
• Yanıtlama
• Uygulama
• Bireysel Etkinlikler
• Öğrenmeyi Yönetme
• Üstbilişsel Etkinlikler
• Yapılandırılmış Materyaller
• (etkileşimsiz)
• Materyal Çeşitliliği
Materyallerin yapılandırılması
Yapılandırılmış
Materyaller
Giriş
Sunuş
Değerlendirme
Dikkat çekme
Uygun adımlar
Farkına varma
Hedef
paylaşımı
Bireysel
etkileşim
Düzeltme
Ön bilgiler
Zıtlıkların
sunumu
Özetleme
Transfer
Özetle
Uzaktan eğitimin imkanları işe koşulmalı
İlgi çekici öğrenme etkinlikleri tasarlanmalı ve katılım teşvik edilmeli
Yöntem, materyal çeşitliliği sağlanmalı
Öğrenciyi aktif kılacak stratejiler kullanılmalı
Mümkün olduğunca süreç değerlendirmelerine yer verilmeli
Öğrenmeyi öğrenmeye en çok ihtiyaç duyan uzaktan öğretim öğrencileri
üstbilişsel destekler sunulmalı
Materyaller bireysel öğrenmeyi destekleyecek şekilde tasarlanmalı
Teşekkürler
DOÇ . DR . S E LÇUK K A R A M AN
ATATÜR K ÜN I V ERSITESI