ตัวบ่งชี้ที่ 2

Download Report

Transcript ตัวบ่งชี้ที่ 2

Kanchanapisek Samutprakan Technical College
ทักษะดี มีความรู ้
คูค่ ณ
ุ ธรรม สร้างสรรค์สงั คม
อัตลักษณ์ “แบ่งปั นอย่างเอื้ออาทร Sharing & Caring”
เอกลักษณ์ “เรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ Creative Learning”
อัตลักษณ์ “แบ่งปั นอย่างเอื้ออาทร Sharing & Caring”
เอกลักษณ์ “เรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ Creative Learning”
โครงสร้างผูบ้ ริหารสถานศึกษา
อัตลักษณ์ “แบ่งปั นอย่างเอื้ออาทร Sharing & Caring”
เอกลักษณ์ “เรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ Creative Learning”
โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพ
นายอนันท์ งามสะอาด
ผูอ้ านวยการ
รองผูอ้ านวยการทุกฝ่ าย
นายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นายธีรยุทธ กาสกุล
ประธานกรรมการ ตัวบ่งชี้ท่ี 2
นางสาวจตุพร ทับจันทร์
อัตลักษณ์ “แบ่งปั นอย่างเอื้ออาทร Sharing & Caring”
นางสาวคนึง นากเกิด
เอกลักษณ์ “เรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ Creative Learning”
คาอธิบาย
จานวนผูเ้ รียนชัน้ ปี สุดท้ายทัง้ ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. (โดยไม่ นบั รวม
กรณีผูเ้ รียนในหลักสูตรเทียบโอนและผูเ้ รียนในหลักสูตรระยะสัน้ ) ที่สอบผ่านการทดสอบ
จากข้อสอบกลางในเชิงวิชาการด้านความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นในการทางาน ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) หรือหน่ วยงานอื่นๆ ที่ ได้รบั การ
รับรองจาก สมศ. เปรียบเทียบกับผูท้ ่ีจะสาเร็จการศึกษาทัง้ หมดในปี การศึกษานัน้
อัตลักษณ์ “แบ่งปั นอย่างเอื้ออาทร Sharing & Caring”
เอกลักษณ์ “เรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ Creative Learning”
ตารางการติดตามและดาเนินงานตัวบ่งชี้ท่ี 2
ลาดับที่
รายละเอียด
1.
ศึกษาเอกสารรายละเอียด
ระยะเวลา
สิงหาคม 2554
2.
3.
4.
ประชุมคณะทางาน
จัดติวก่อนการสอบ Pre V-Net
จัดสอบ Pre V-Net
กันยายน 2554
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2554
ธันวาคม 2554
5.
6.
7.
จัดติวก่อนการสอบ V-Net
จัดสอบ V-Net
สรุปผลการสอบ V-Net
มกราคม 2555
กุมภาพันธ์ 2555
มีนาคม 2555
อัตลักษณ์ “แบ่งปั นอย่างเอื้ออาทร Sharing & Caring”
เอกลักษณ์ “เรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ Creative Learning”
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2 ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะ
ที่จาเป็ นในการทางาน
วิธีการคานวณ
จานวนผูเ้ รียนชัน้ ปี สุดท้ายที่มีคะแนนผลการทดสอบ
V-Net เท่ากับหรือสูงกว่า Mean-sd
X 100
จานวนผูเ้ รียนชัน้ ปี สุดท้ายทัง้ หมด
อัตลักษณ์ “แบ่งปั นอย่างเอื้ออาทร Sharing & Caring”
เอกลักษณ์ “เรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ Creative Learning”
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2 ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็ นในการทางาน
ตารางข้อมูลปี 54
แสดงจานวนผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นในการทางาน ระดับ ปวช. และปวส. ปี 54
ระดับชัน้ จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
ปวช.
ปวส.
รวม
จานวนนักศึกษาที่ผ่าน ร้อยละนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การสอบ v-net เกณฑ์การสอบ v-net
78
12
90
ระดับชัน้ ปวช.
52  100
 66 . 67
78
อัตลักษณ์ “แบ่งปั นอย่างเอื้ออาทร Sharing & Caring”
52
9
61
66.67
75.00
67.78
ระดับชัน้ ปวส.
9  100
 75 . 00
12
เอกลักษณ์ “เรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ Creative Learning”
รวมระดับชัน้ ปวช. และ
ปวส.
61  100
 67 . 78
90
เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าที่คานวณได้หารด้วย 20
67 . 78
 3 . 39
ปี การศึกษา 2554 คะแนนที่ได้เท่ากับ
20
ดังนัน้ นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การสอบ V-Net ในระดับ ปวช. , และปวส.
ในปี ร้อยละ 67.78 ได้ ค่าคะแนน 3.39 อยู่ในระดับ พอใช้
อัตลักษณ์ “แบ่งปั นอย่างเอื้ออาทร Sharing & Caring”
เอกลักษณ์ “เรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ Creative Learning”
คณะผูจ้ ดั ทาตัวบ่งชี้ท่ี 2
นายธีรยุทธ กาสกุล [email protected] 081-8904134
นางสาวจตุพร ทับจันทร์ [email protected] 089-6901906
นางสาวคนึง นากเกิด [email protected] 089-6901906