Introduksjon A-ordningen

Download Report

Transcript Introduksjon A-ordningen

A-ordningen
Introduksjon til
a-ordningen
EDAG-prosjektet
- et samarbeid mellom NAV, SSB og Skatteetaten
1
A-meldingen baserer seg på fem av
skjemaene som i dag leveres til
Skatteetaten, NAV og Statistisk
sentralbyrå.
Oppgave til lønnsstatistikk til
Statistisk Sentralbyrå – denne
informasjonen vil nå SSB kunne
hente direkte ut fra a-meldingen
Fra Skatteetaten er det lønns- og
trekkoppgaven, årsoppgaven for
arbeidsgiveravgift og
terminoppgaven for
arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
som vil inngå i a-meldingen.
Fra NAV er det melding om
arbeidsforhold til Aa-registeret som
vil i inngå i a-meldingen.
2
Den opplysningspliktige,
arbeidsgiveren, leverer a-meldingen
gjennom sitt lønns- og
personalsystem
…eller gjennom direkte registrering i
altinn.
Det er satt opp et mottakssystem som
tar i mot meldingen og fordeler
opplysningene til de tre etatene.
Etatene får kun den informasjon de
etter loven har krav på.
Den opplysningspliktige vil få en
tilbakemelding på at meldingen er
mottatt.
3
Den opplysningspliktige rapporterer
status, informasjon som
organisasjonen allerede har i lønnsog personalsystemet.
Fordeler for virksomheter
Fra ulike skjema til ulike tider til én
melding og samlet innrapportering til
tre etater som har samordnet sine
begrepsapparat og regel- og kodeverk
slik at lønnsgrunnlag og annen
informasjon blir likt og lettere å forstå
•
Rapportere status
•
A-meldingen
skal leveres digitalt.
Samordnet
rapportering
Dette kan gjøres gjennom lønns- og
personalsystemet der store deler
informasjonen ofte ligger
tilgjengelig. Eller gjennom
registrering i altinn-portalen.
•
Felles kode- og regelverk
•
Digital rapportering
•
Gjennom digital samordnet
Riktigere grunnlag,
færre
rapportering får etatene et bedre
grunnlag
henvendelser når de skal beregne ytelser.
4
Dette vil også komme
virksomhetene til gode bl.a. med
færre henvendelser fra etatene.
A-meldingen skal leveres minimum
en gang per måned, og innen den 5.
i måneden etter det rapporteres for.
Den 5. februar er frist for
innrapportering av lønns- og
ansettelsesopplysninger for januar.
Det vil bli tatt hensyn til helger og
helligdager, og en kalender med de
korrekte fristene vil bli tilgjengelig.
Den 5. hver måned
Det er kontantprinsippet som gjelder
for innrapportering.
5
Øverste nivå i a-meldingen er den
opplysningspliktige (den juridiske
enheten, vanligvis representert med
org.nummeret).
A-meldingen
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
slik er den bygget opp
Hver organisasjon består av en eller
flere virksomheter som har en eller
flere ansatte/inntektsmottakere.
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Inntektsmottaker ...n
Virksomhet ...n
Selve rapporteringen av
ansattforhold, ytelser etc er på
personnivå.
A
Arbeidsforhold
Fradrag
Forskuddstrekk
6
Inntekts- og
ytelses detaljer
Alle systemene må tilpasse seg den nye
rapporteringsordningen: a-meldingen.
Edag-prosjektet har samarbeidet med de fleste
leverandørene av lønns- og personalsystem.
Har hyppige møter for å oppnå en pragmatisk,
heldigital løsning, og for å følge opp fremdrift og
kvalitet løsningene.
Hva med lønnssystemene?
Leverandørene har deltatt i prøvedrift i 2014
og de har hatt med seg et utvalg av sine
kunder som prøvedriftsdeltakere.
•
Tilpasses a-ordningen
•
Prøvedrift 2014
•
Tilrettelegger
•
Brukerstøtte og opplæring
7
Vi antar og observerer at leverandørene
tilrettelegger for sine kunder bl.a. ved å
tilrettelegge for at standard lønnarter knyttes
til den nye strukturen i a-meldingen,
tilrettelegger for opplæring og brukerstøtte.
Direkteregistrering i Altinn er ferdig utviklet og
tilgjengelig for test fram til midten av
desember. Det er en løsning som anbefales
som et alternativ for mindre organisasjoner,
gjerne med mindre enn 8 ansatte.
Uten lønnssystem
• Direkte registrering i Altinn
• Bruke regnskapsfører/tjenesteleverandør
Mange opplysningspliktige vil også rapportere
gjennom sin regnskapsfører/
tjenesteleverandør som selv enten benytter et
lønns- og personalsystem eller
direkteregistrering for innrapportering av ameldingen.
8
2014 har blitt brukt for å teste og sikre
kvalitet i alle løsningene – og hente inn
erfaring fra prøvedriftdeltakerne.
Viktige erfaringer fra prøvedriften
Prøvedriftsdeltakerne oppfatter endringen
som mindre omfattende enn først antatt og
er positive til endringen.
• God kvalitet sikres gjennom å:
– Rydde i ansattopplysninger i lønnssystemet
– Riktig oppsett av organisasjon og virksomhet
– Riktig oppsett av lønnarter mot ny inntektsstruktur
– Ta umiddelbart tak i tilbakemeldingen etter innsending og
gjør nødvendige korreksjoner
9
Erfaring tilsier at det er viktig å rydde i
datagrunnlag og kvalitetssikre oppsett av
lønnarter. Dette bør gjøres allerede nå og i
god tid før innsending av a-melding.
I 2014 er det mulig å gjøre prøveinnsending
for alle. Det er en fordel og forberede seg
først med å gjøre disse tiltakene.
Prøveinnsending
• Forberedelse:
– Sjekke at org.nummer, virksomhetsnummer og fødselsnummer
(eller andre lovlige identifikatorer) er korrekt
– Rydd i ansattforhold
– Mappe lønnarter mot ny struktur
• To måter:
Prøveinnsending er
mulig fram til
utgangen av 2014.
– Innsending fra lønns- og personalsystemet
• Sjekk med din leverandør at systemet er klar for prøveinnsending
– Direkteregistrering i Altinn
10
Prøveinnsending er
mulig fram til medio
desember 2014.
Veiledninger
Se: www.altinn.no/a-ordningen
• Brukerveiledningen
• Kodespeil (gamle lønnskoder vs
ny struktur)
• Nyhetsbrev
Spørsmål:
11