Uzaktan Eğitimde Öğretmen Ve Öğrenci Rolleri Ve Akademik

Download Report

Transcript Uzaktan Eğitimde Öğretmen Ve Öğrenci Rolleri Ve Akademik

UZAKTAN EĞITIMDE ÖĞRETMEN VE
ÖĞRENCI ROLLERI VE AKADEMIK
DANIŞMANLIK
Amaçlar
 Uzaktan eğitim kavramını açıklayabilme.
 Öğrenci uzaktan eğitime gereken önemi vermeli ve
konulara çalışabilme.
 Uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrenci rollerini
sıralayabilme
 Uzaktan eğitimde içeriği öğrenenlerin anlayacağı
şekilde öğrenenin sıkılmasına imkân vermeden
aktarabilme.
 Uzaktan eğitimde, akademik danışmanın öğrencilere
zaman ayırabilmesi.
Bugün sizlere uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrenci
rollerinden ve akademik danışmanlıktan bahsedeceğiz.
Aslında uzaktan eğitim ya da örgün eğitim fark etmiyor.
Şöyle ki öğretmen ve öğrenci rolleri hep aynı akademik
danışmanlık da. Fakat uzaktan eğitimde tabii ki bu
konumlardaki bireylere daha çok görev düşmektedir.
Çünkü eğitimin organize edilmesi, öğretici-danışmanöğrenen iletişiminin sağlanması oldukça güçtür.
"...Bilgi toplumunda öğretmen,
öğrenme-öğretme sürecini
örgütleyen, öğrenme fırsatları
oluşturan, öğrenmeye
danışmanlık yapan, öğrenme
sürecinde paydaş, öğrenciyle
bilgi kaynakları arasında bir
ara bulucu gibi roller
üstlenmektedir."
Uzaktan eğitim; birbirinden zaman ve mekân
açısından ayrı öğretmen ve öğrenciler arasında
gerçekleşen, öğrenci etkinliği ve kendi kendine
öğrenme prensibine dayalı bir eğitim uygulamasıdır.
Uzaktan Eğitimde eğitimin gerçekleşebilmesi için rol
alan birçok etmen vardır. Bunlardan:
 Öğretmen Rolleri
 Öğrenci Rolleri
 Akademik Danışmanlık
kısımlarından bahsedeceğiz.
UZAKTAN EĞITIMDE ÖĞRETMENIN ROLLERI
Öğretmen; öğrenmeyi kılavuzlayan kişidir. Öğretmen yalnızca
bilginin kaynağı değil, aynı zamanda tutumların ve
davranışların yansıtıcısı olmalıdır.
Öncelikle eğitme ve öğretme yeterliliklerine dikkat çekmek
istiyorum. Bunlar:
 Öğretimi planlama
 Materyal geliştirme
 Öğretim yapma
 Öğretimi yönetme
 Başarıyı ölçme ve değerlendirme
 Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere hizmet etme
 Yetişkinleri eğitme
 Kendini geliştirme
olarak tanımlanabilir.
Öğretmenin rollerine gelecek olursak bunlar:
 Öğretici
 Öğretim Tasarımcısı
 Danışman
 Araştırmacı
 Lider
 İçerik Tasarımcısı
 Materyal Üreticisi
 Yönetici
 Teknisyen
 Teknoloji Uzmanı
 Uzaktan eğitim Uzmanı
 Ölçme Değerlendirme Uzmanı
Ayrıca :
 Bela (1969)’a göre öğretmenin gücünü kullanmada
oynadığı, aile üyesi, danışman ya da patron rolü.
Öğrenmeyi yönlendirici rolü, mesleki uzmanlık
rolü, yargıç rolü, rehber ve terapist rolü gibi birçok
rolü vardır.
 Amidon ve Hunlcr (1966) öğrenmeyi etkileşim
süreci olarak almakta ve öğretmenin rolüyle ilgili
davranışlarını sınıf etkinlikleri bakımından şöyle
sıralamaktadır:
a. Öğrencileri güdülemek
b. Sınıf etkinliklerini planlamak
c.
Öğrencilere bilgi vermek
d. Öğrencileri disipline sokmak
e. Öğrencilere danışmanlık yapmak (Demirci. 1993)
Havighursl ve Ncu-Gartcn (1967). Öğretmen
rollerini öğrencilerle ilişkilendirerek bunları
öğrenci merkezli roller olarak sıralamışlardır:
a) Öğrenmeyi sağlama
b) Sınıf yönetimi
c) Aile üyeliği
d) Değerlendirme
e) Güven verme
f)
Mesleksel ustalık
g) Topluluk lideri

UZAKTAN EĞITIMDE ÖĞRENCI
ROLLERI






Bilgi toplumunda öğrenci rollerini de şu şekilde
sıralayabiliriz:
Öğrenci teknolojiyle iç içe olmalıdır. Çünkü uzaktan eğitimde
herhangi bir noktada takıldığında araştırması gereken
yerleri bilgisayar aracılığıyla daha kolay ve hızlı bir şekilde
elde edebilir.
Motivasyonu yüksek olmalıdır. Çünkü öğrenci genelde tek
başına öğrendiği için kendini motive etmeli ve öğreneceği
bilgilerin kendisi için ileri de hangi konuda yarar
sağlayacağını düşünerek derse odaklanmalıdır.
Öğrenci derslerine çalışmalıdır.
Öğrenci yapılandırma eğitim anlayışı içinde derse önceden
hazırlıklı gelmelidir.
Öğrenci yapılan duyuruları(sınav tarihleri, ödev teslimleri)
takip etmelidir.
Yapılan araştırmalara göre uzaktan eğitimde öğrenci
rolleri;
 Teknoloji Uzmanı
 İletişim Uzmanı
 Araştırmacı
 Uzaktan Eğitim Uzmanı
Olarak tanımlanmıştır.
Yine başka bir araştırmada öğrenci rolleri:
Eğitim ortamı ne şekilde ve her ne olursa olsun;
 öğrencilerin görevi öğrenmektir.
 Öğrenciler uzaktan eğitimde çok önemli olan
öğretim materyallerini takip etmek
zorundadırlar.
 Öğrenciler mutlaka çeşitli teknolojik araçlarla
(mektup, telefon, web) etkileşim kurmalıdırlar.
 Öğrenciler yapılan duyuruları(sınav tarihleri,
ödev teslimleri) takip etmelidirler.
 Öğrenciler verilen ödevleri zamanında teslim
etmeli, uzaktan eğitim merkezleri ve
kütüphanelerde yapılan sınavlara mutlaka
katılmalıdırlar.
Akademik danışmanlık sistemi; öğrencinin gelişiminin
takibinin yapılmasını ve önleyici çalışma olarak,
problemler ortaya çıkmadan önce gerekli önlemlerin
hazırlanmasını amaçlayan ya da herhangi bir alanda
sorun yaşayan öğrencilerin erken tespitinin yapılmasını
sağlayan bir sistemdir.
Uzaktan eğitimde akademik danışmanlık kavramı
öğrenciyi başarı kavramı çerçevesinde takip eden,
teknolojik konularda yol gösterici, örgün eğitime
nazaran motivasyonu düşük öğrencilerin yaşayabileceği
sorunlara karşı rehberlik yapılmasını amaçlayan bir
sistem halini almıştır.
Akademik danışmanlık hizmetinin gelişmesi 1970’li
yıllarda üniversitelere olan talebin azalması sonucunda
üniversitelerin öğrenci çekebilmek amacıyla akademik
danışmanlık hizmetini bir strateji olarak kullandığı
dönemde gerçekleşmiştir. İzlenen stratejik yol öğrenci
sayısında artışı sağlamakla beraber hizmetin
sunumunun çeşitlenmesine de yol açmıştır.
(Bukowski,2007 )
"...Farklı teknolojilerin tek veya bir arada kullanımı
süreçte yer alan kişileri ve rollerini de yeniden
tanımlamaktadır. Örneğin, sıkıştırılmış video aktarımı
ve uydu teknolojilerinin kullanımı öğrencileri öğretim
ortamı içerisinde daha aktif olmaya ve kendisini
yönlendirici bir rol üstlenmeye zorlamaktadır.
Teknolojinin eğitimde ağırlıkla yer alması, kitle iletişim
araçlarının da yoğun olarak yer aldığı ortamlarda
öğrenciyi teknolojiyle barışık olmaya itmekte ve
teknoloji yoğun öğrenci kimliğini beslemektedir."
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. 
Hazırlayanlar
 Selin Ünal
 Çiğdem Cezik
 Orçun Ovla
KAYNAKÇA










http://pdm.gediz.edu.tr/bilgi.php?id=21
http://inet-tr.org.tr/inetconf13/kitap/ozarslan_inet08.pdf)
http://www.slideshare.net/ozgurkaragoz54/uzaktan-eitimde-rencirolleri
(Öğr. Grv. Vahide Can Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Uzaktan Eğitimin Tanımı ve Kavramlar.[ppt])
http://ue.anadolu.edu.tr/By/Documents/Yayinlar/2012/PDF/eOgrenmeSistemlerininTasarimindaKavramHaritalari.pdf
http://www.slideshare.net/ozgurkaragoz54/uzaktan-eitimderetmen-rolleri
(Öğr. Grv. Nezih Orhon. Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri
Fakültesi. İletişim teknolojileri ve teknolojiye dayalı eğitim
ortamlarında kimlikler görevler ve roller.[doc])
http://www.mu.edu.tr/ogrenci/tr/akademik-danismanlik-106
http://kuey.net/index.php/kuey/article/view/748/550
http://uzaktanegitim.wikispaces.com/Uzaktan+E%C4%9Fitim'de+
Roller