מערכת העצבים האוטונומית

download report

Transcript מערכת העצבים האוטונומית

תיגולויב היגולוכיספ

: רועישב רבדנ המ לע .

תיאתה המרב תיגולוריונה תכרעמה תלעופ דציכ .

תיגולויזיפה תכרעמה לע םיעיפשמ םה דציכו םינוש םימס יגוס : תוגהנתהה לע תועיפשמ דציכו םיבצעה תכרעמו חומה תוליעפ ול קינעמו םישוחה ידי לע לבקתהש עדימה תא םגרתמ .

םיבצעה תכרעמ הנבמ  .

תיחומ תוליעפ תדידמ  .

תינירקודנאהו תימונוטואה םיבצעה תוכרעמ  .

) תויטסלפ ( חומה תושימגו יתייווח ןויסינ  .

ןהיניב רשקהו תורפסימהה יתש  חומה ךיא : The binding problem .

תועמשמ     

תיגולויב היגולוכיספ

: חומה ..

םכחו ןטק היה דימת חומה לבא , רתוי םימכחו םינטק םישענ םיבשחמ הנש לכב .

דבלב וליק 1.4

– 1.2

לקוש ישונא חומ תקמחתמ , ןוזמ תרתאמ איה ותועצמאב .)!( דחא םרגילימ לקוש הרובד לש חומ רוקמל תורחא םירובד ןווכמש ןפואב ' תדקור ' , תרווכל הרזח הכרד תאצומ , םיפרוטמ .

םישלופ ינפמ תרווכה לע הנגמו , הכלמב תלפטמ , ןוזמה    .

חומה לש רצות אוה םישוע וא םיספות ונאש רבד לכ תויעב לש ןרוקמ םאה תעדל הצרנ לשמל : ונל בושח ךכ לכ חומה רקח ןכל עונמל רשפא םאה , תופורתב ןהב לפטל רשפא םאה , יגולויב וניה תונוש תויגולוכיספ .

הנקזב חומה תורדרדיה תא   ורוקמ תוישיאב ינוש םאה , תועדומל תרשקתמ תיחומ תוליעפ דציכ : תופסונ תולאש .

םייחומ םייונישב  

תיגולויב היגולוכיספ

חומה םלוא תכרעמו , .

תרכוזו תבשוח , השח רשא תחא תושייכ ונמצע תווח ונא םינוריונ םיארקנש םידדוב םיאת לש המוצע תומכמ יונב ונלש םע ףותישב םילעופש , רתוי דוע םיבר הילג יאת תללוכ םיבצעה .

םינוריונה ילברצה סקטרוקה םינוריונ ןויליב 12-15 עדימ םיריבעמ םיאתה םולברצ םינוריונ ןויליב 70 רורחש תועצמאב   הרדשה טוח םינוריונ ןויליב רצונ ךכו אתל םיחלמ תסינכ לש בלה יוסינ ( םילקימיכ םיסלופמיאו ) יאול וטוא .

םיילמשח רשפאמ םילקימיכה רורחש .

הלועפ לאיצנטופ 

םיבצעה תכרעמ יאת

םיטירדנד אתה ףוג ןילאימ תבכש לש םילנימרט ןוסקאה ןוסקא רירש ןיב תוספניס רירשהו ןוסקאה

םיבצעה תכרעמ יאת

הרפ את יטפניס טסופ את יטפניס ןוסקאה הצק הלועפ לאיצנטופ םירוטימסנרטוריונ וררחושש תיטפניס טסופ הנרבממ םירוטפצר תללוכש תויחופלש תויטפניס יטפניסה ץירחה

תוגהנתהה לע םתעפשהו םירוטימסנרטוריונ

םיבר םיגוס ליעפמ םהמ דחא לכ רשא , םירוטימסנרט תורשע שי חומב .

םירוטפצר לש : חומב םיבושח םירוטימסנרט ץבש , הלועפ לכב טעמכ ברועמ , חומב רתויב ץופנה ררועמה רוטימסנרטה – טמטולג  םירמוחב םישמתשמ הדרח לש םיבצמב , .

ולש ףדוע רורחשל רשוקמ רתויב ץופנה אכדמה רוטימסנרטה – אבאג .

ולש תוליעפה תא םיריבגמש תויטוכיספיטנא תופורת .

תוירוטומו תויביטינגוק תויוליעפל רשוקמ – ןימפוד תולודג תויומכ תוררחשמ ןוסניקרפל תופורתש דועב , ולש תוליעפה תא תותיחפמ   תא תוכיראמ תוינואכיד יטנאה תופורתה בור , םיישפנ םיבצמל רשוקמ .

ונממ – ןינוטורס םתוא תא םיליעפמ ןיאורהו ןיפרומ , .

יטפניסה חוורמב ולש תוליעפה ךשמ האנה ריבגמו באכ תיחפמ – ןיפרודנא .

םירוטפצר    

..

םוכיסל , םיבצעה תכרעמ יאת

הכותב תללוגמ , " טרס יתיאר .) " ומכ הרימא םירבא , , תבכרומ הניה תוגהנתהה םינוש םיטנמלא ןיב תומאותמו תונמזותמ תולועפ לש המוצע תומכ םיימיכ םירמוח , םיאת ( ונפוגב  , לקימיכ ררחשמ את : תיבצע הכלוהב םרוקמ , שגר , הבשחמ , הלועפ לכ אתב לקימיכ רורחשו תילמשח תוליעפ בכעמ וא ררועמ ורותב רשא .

אבה  ןיב םימייקה םירשקה לשב וז הלועפ ךותמ תורצונ תובכרומ תויוגהנתה .

םינוריונ לש תומוצע תויומכ  , םירוטימסנרט תורשע לש םתלועפ לש תואצות ןה ונלש תויווחה .

תוספניס לש םינוילירטו םינוריונ לש םידראילימ 

םיביטקאוכיספ םירמוח

םילוכי םה : תוגהנתהה לע העפשה שי ) םימס ( םיביטקאוכיספ םירמוחל  הבישחה תא ףלסלו , תורחא שילחהל , תומייוסמ תויווח םיצעהל .

רובידהו םירוטפצרה לע םיבשייתמ םקלח : תוספניסה לע םתעפשה י " ע תאז לכ  םקלח , ) םיאתמ אל חתפמ ( יקלח וא אלמ ןפואב , םתוא םיליעפמו .

reuptake םיתיחפמ וא , םירוטימסנרט רורחש םישילחמ וא םיריבגמ תוליעפ תיחפמש רמוח ,

טסינוגא

ארקנ הספניסב תוליעפ ריבגמש רמוח  .

טסינוגטנא

ארקנ

םיביטקאוכיספ םירמוח

: םיצופנ םימס יגוס  .

ןיטוקינ , ןיאפק , ) ןילטיר ( טדינפליתמ , ןיאקוק , ןימטפמא : םיררועמ םימס  .

םיניפזאידוזנב , לוהוכלא : םיאכדמ םימס  .

םירחא םיטאיפוא , ןיאורה , ןיפרומ : םייטוקרנ םימס  .

הנאוחירמ  לונפיהור , ) יזטסקא ( MDMA , LSD יד .

סא .

לא :) היזה ימס ( םירוטניצולה םימס  .) םיכאלמ קבא PCP ( ןידילקיצנפ , GHB ו

םיררועמ םימס

תוררוע , היגרנאה תמר תא םיריבגמש םירמוח םניה , םיררועמ םימס .

תונתלעפו , תוכירדו  רחאל ןימפודו ןינוטורס לש הגיפסה תא םיבכעמ ןיאקוקו ןימטפמא .

םתלועפ ךשמ תא םיכיראמ ךכו וררחושש  הליכאו ןיממ לחה םישנא עינמש רבד לכב טעמכ רושק לשמל ןימפוד תינויצביטומה תכרעמה לע םיטלתשמ ל " נה םימסה ךכ , םירומיהב הלכו .

חומה לש  רתוי הרוהט הרוצב םייק ' 85 מ לחה לבא רבעב הקבאכ עיגה ןיאקוק .

הברהב הריהמו הקזח הלש העפשהה רשאו , קארק תארקנש 

ךשמה םיררועמ םימס

: ןונימב היולת םיררועמ םימס לש תיתוגהנתהה העפשהה  םינתינ םינימטפמא , השעמל .

זוכיר תלוכי םיריבגמ ל " נה םימסה , ךומנ ןונימב .

80 ה תונשב ד " וע ברקב ץופנ םס .) לרדא ( זוכירו בשק תערפהב לופיטל םשרמב  תוגהנתהו בשקב העיגפ , לובלבל םיליבומ ןיאקוקו םינימטפמא , הובג ןונימב .

שומישה תקספה רחאל הנשל לעמ ךישמהל תויושע הלא תועפשה .

תיביסלופמיא  , תודיערל םימרוג םיתיעל .

ףוג ' פמט , םד ץחל , בל בצק םיריבגמ , תיגולויזיפה המרב .

בל יפקתהו תואירב העיגפ , םיסוכרפ  הבוגתב ( הספניסהמ םיפטשנ .

שדחמ םתוא זטנסל םירוטימסנרטה , םסה תכירצ רחאל תועש רפסמ לוכי יטפניס הרפה אתהש ינפל ) קייטפאירה ךילהת תעינמל תינושארה העפשהל ךופה טקפא רצונו , תדרוי םירוטימסנרטה תומכ , ךכמ האצותכ .

ירונימ ןואכידו , תודבכו תושישת לש תושוחת ללוכה , םסה לש 

ךשמה םיררועמ םימס

דבוע , ) ADHD ( זוכירו בשק תוערפהב לופיטל שמשמ .

ןילטיר = טדינפליתמ .

תגופתבו , ) העשכ ךלהמב ( חומל העגהה תוריהמב אוה לדבהה .

ןיאקוק ומכ תורכמתהל איבמש rush ה ותוא תא רציימ אל אוה , ךכ .

תיטיאה העפשהה לש תוטפניס יוריג י " ע תוררועו תונרע ריבגמ , קבט ךרד ךרצנש , ןיטוקינ .

ןילוכליטצא ירקחמה רבסהה .

העגרה תשוחת לע םיחוודמ םינשעמ , ררועמכ ותרדגה תורמל ןושיעמ תוענמיה , ןיטוקינה לש תררועמה ותעפשה תורמל יכ , אוה הזה סקודרפל ונתוא הריזחמו הלימגה ינימסת תא הגיפמ הירגיס תקלדה .

רתוי דוע חתמ הריבגמ .

סיסבה תמרל  םיבצמב היצביטומו היגרנא תיחפמ אוה : תויצביטומ לע תברועמ העפשה ןיטוקינל high ( הובג לומג לש םיבצמב תוליעפ ריבגמ ךא , ) low-reward ( ךומנ לומג לש .

םירכומ אלו םישדח םיבצמבו ) reward   

םיאכדמ םימס

, לוהוכלא ומכ תוררוע םיתיחפמש םיביטקאוכיספ םירמוח םניה .

הדרח תודגונ תופורת , םיניפזאידוזנב  .) 5400-5500 bc ( ירוטסיה הרפה ןדיעב דוע םייקתה לוהוכלאב שומישה  .

דועו לוהוכלא ליפורפ , לונתא , לונתמ תוללוכש תולוקלומ לש הצובק וניה לוהוכלא .

לונתאה לש תרזגנה תא םיתוש ונחנא  .

םינותמ םינונימב העיגרמ העפשה לוהוכלאל  רורחשו דחפה תקחדה י " ע , תויביסרגאו תונכתסמ תויוגהנתה ריבגמ אוה םיהובג םינונימב .

ונתוא םיליבגמ כ " דב רשא תובכעה  איבמ לוהוכלאב שומישה , binge drinking לש בצמב ומכ , רתוי דוע םיהובג םינונימב ןורכיזב עגופ , תואירבב ללכבו דבכב עגופ בר שומיש .

תוומל םורגל לוכיו הרכה ןדבואל .

תירוטומ הטילשבו 

ךשמה – םיאכדמ םימס

: העגרה תופורת .) סקנז ( םלוזרפלאו ) םוילאו ( םפזאיד םיללוכה , םיניפזאידוזנב : רתויב תוצופנה  ) GABA ( אבאג בכעמה רוטימסנרטה תעונת תרבגה י " ע םיעיגרמ םיניפזאידוזנבה לוהוכלאב שומיש .

רחא ןונגנמב לבא , תוספניס ןתוא לע דבוע לוהוכלאה .

הספניסב םיטלושש חומב םירוזא אכדמ בולישהש ןוויכמ , ןכוסמ וניה דחי העגרה תופורתבו .

בלה תומיעפבו המישנב  "date ( " סנואה םס " ארקנ , ) לונפיהור ( םפזרטינולפ םשב , םיניפזאידוזנב לש תרזגנ , םונמנ תוללוכ ויתועפשה .

םעט וא חיר , עבצ רסח , םימב סיסמ אוה .) rape drug” קבאיהל תלוכיה הרסח ותעפשהל הנותנש ימ .

ןורכיזב העיגפו היצנידרואוק רסוח .

ןתשב םסה תא אוצמל רשפא .

םיעורא רוכזל אל היושעו לק יכ ץופנ וניה , ) gamma hydroxy butyrate ( GHB םשב ףסונ " סנוא םס " .

היצנידרואוקב עגופו ףוגה תא הפרמ אוה , לונפיהורל המודב .

םייתיב םיאנתב ורציל .

תוומו ) המוק ( תמדרת , תודיער , האקה םיררועמ ונממ תולודג תויומכ   

םייטוקרנ םימס

םיאיבמ ) םירחאו , ןיאורה , ןיפרומ ומכ םיטאיפוא ( םייטוקרנ םימס .

תויתבוגתב הדיריו , באכ תשוחת רסוח , םונמנל .

םילקימיכמ תרצוימה תיטתניס תרזגנו , גרפמ תרצוימה תיעבט תרזגנ שי םיטאיפואל .

באכ וא הדרח אלבו , תומימח , רשוא תשוחתל םימרוג םיטאיפואה  הגיסנו הליחב תוללוכ ולש יאוולה תועפות .

יתמצוע םיבאכ ךכשמ וניה ןיפרומ תוחפל תכפוה עגמב ומע האבש הספניסה , חומהמ קלתסמ םסהש רחאל .

הביבסהמ .

םירחא םייוריגלו לוקל רתי תויתבוגתו באכ , הדרח לש הילע הנשיו השיגר םירוטפצרל םידמצנ , ןיאדוקו ןודתמ , ןיאורה , ןיפרומ ומכ םיטאיפואה םימסה םירוטפצרו םירוטימסנרט לש ןונגנמה יוליג .) םיטאיפוא םירוטפצר ( חומב םימיוסמ תאז תובקעב .

.

רועה לע אלו חומב באכה תא םימסוח םיטאיפואהש הנבהל איבה םיטאיפואה םירוטפצרל םידמצנ רשא םיניפרודנא לש םמויק תא הליג רקחמה   ןמזב , תינפוג תוליעפ ןמזב םיררחתשמ , ינורכ באכ תעינמב םירזוע םיניפרודנא .

תשגרמ הקיזומל הנזאה  

הנאוחירמ

: גולטקל השק הניה ) סיבנק ( הנאוחירמ .

ררועמ םס הניא איה .

העגרה תופורתמ וא לוהוכלאמ הנוש ןפואב ךא העיגרמ העפשה תלעב איה   .

םיטאיפואה םירמוחה לשל תומוד תומצועב אל ךא באכ התיחפמ םישק םיתוויע אל ךא , ןמזב הטאה לש השוחתל רקיעב , םיישוח םיתוויעל האיבמ .

יד .

סא .

לאב שומישב ומכ   .

הלשמ הירוגטק תלבקמ ןכ לע  התיחפמ , יניע ךות ץחל התיחפמ , תודיער , הליחבל תרזוע : םייאופר םישומיש .

ץבש רחאל חומ יאת לש ןדבוא ריבגמ הארנה לככ חווט ךורא שומישו , ןוסניקרפב תולחל ןוכיס הלעמ , ינש דצמ .

תואיר ןטרסב תולחל יוכיסה תא   

ךשמה – הנאוחירמ

םירקחממ .

, תאז םע .

לועפל היצביטומבו ןורכיזב העיגפ תוללוכ יאוולה תועפות הנאוחירמב שמתשהל םיטונ ןורכיזב תויעבמ םילבוסה םישנאש ןכתי יכ הלוע , חומב םיצופנ םירוטפצרל רבחתמ אוה , THC ארקנ הנאוחירמב ליעפה ביכרמה המכ אתל תתואל םדיקפת רשאו , יטפניס הרפה ןוריונב םייוצמ רשא םהל תתואמו םירוטפצרל רבחתמ THC ה .

ררחשל וילע םירוטימסנרט אתה , תירופאטמ .

שחרתה רבדהש ינפל , אתה ןמ וררחוש םירוטימסנרטהש .

בצמה וניא הז רשאכ , אבה אתל לנגיס ריבעה אוהש " בשוח " יטפניס הרפה ןינוטורסל םירוטפצר תמסוח איה , תוגהנתהה לע תובר תועפשה הנאוחירמל , ןובאיתו הליכא לע םיארחאש םירוזאב תוליעפ הריבגמ , הליחב לע םיארחאש .

תודלוחב םג אצמנ ךא עודי וניאש ןפואב ןמז תשוחת הנשמ   

םירוטניצולה םימס

וא םולח לש השוחת םיררוע מ , םיישוח םיתוויע םיררועמ רשא םימס תיטסימ היווח  .

יטטניס ןפואבו , ) ןילקסמ , הטויפ – סוטקק ( םיחמצ , תוירטפמ םירצוימ  לש הלעפהה ינמז תא הנשמ , ןינוטורס לש רוטפצרל רבחתמ יד סא לא תלועפ תא הנשמ אוה דציכ עודי אל ךא לעופ אוה ןכיה עודי .

.

רוטפצרה םירוטפצרה  ןונימב םינימטפמאל המודה ררועמ טקפא רציימ , יזטסקא = MDMA .

םיהובג םינונימב יד סא לאל המודב יתייזה טקפאו , ךומנ  ותעפשה רשאכ .

היגרנא תמר ריבגהל תוביסמב ותוא םיכרוצ םיריעצ .

תודבכו ןואכיד לש תושוחת תולוע , הגפ 

ךשמה – םירוטניצולה םימס

יישקו ןורכיזבו בשקב תוערפה , ןואכיד , הדרח הלעמ רזוח שומיש .

הניש  , םתוא גרוה םימעפלו םינוריונב עגופ יזטסקא יכ אצמנ םירקחמב ךרואל ךיפה וניהש , ןינוטורס לש ןדבוא אצמנ םירחא םירקחמב םרוגש קזנה רורב אלו םייעמשמ דח םניא םירקחמה .

םישדוח .

MDMA ה .

טמטולג רוטימסנרטל םירוטפצר בכעמ , ) PCP ( " םיבכוכ קבא " תוערפה , תויזה רציימ הובג ןונימב , לוהוכלאל המוד םיכומנ םינונימב .

שגר רסוח לש השוחתו ןורכיז ןדבוא , הבישח  

םוכיס – םייביטקאוכיספ םירמוח

.

ינמז ןפואב םא םג , תיחומה תוליעפב םיעגופ םיעודיה םימסה לכ טעמכ חומה ידוקפת לע תודמול ונא , חומה לע םימסה תעפשה תדימל י " ע .

םינושה  האנהו תוליעפ תמר םילעמ ןיאקוקו םינימטפמא ומכ םיררועמ םימס ןימפוד רוטימסנרטה לש , שדחמ ףוסיא תעינמו , רתי רורחש תועצמאב .

רתוי קזח טקפא לעב וניה ןכלו רתוי רהמ חומל סנכנ קארק .) דועו (  .

תובכע ררחשמו העיגרמ העפשה לעב , רתויב ץופנה םסה אוה לוהוכלא .

ןויגהבו טופישב עוגפל יושע  תופרמ םג , הדרח יבצמב תוצופנ , םיניפזאידוזנבה ןוגכ העגרה תופורת .

תומידרמו םירירשה תא 

םוכיס – םייביטקאוכיספ םירמוח

תשוחת םיררועמ .

םיניפרודנאל םירוטפצרל םידמצנ םיטאיפוא םימס .

באכמ הלקהו האנה  רפסמ לע עיפשמ אוה הרפה המרב לעופ .

, THC ארקנ הנאוחירמב ליעפה רמוחה םינוש םירוטימסנרט לש םתלועפ ענומו םירוטפצר .

תיטפניס  לע לעופ יד סא לא .

םיישוח םיתוויעל םימרוג םיירוטניצולה םימס העפשהו ךומנ ןונימב תררועמ העפשה לעב וניה .

MDMA , ןינוטורסה םיהובג םינונימב תיתייזה 

תיתרבחהו תישיאה תיווזה – םימסב שומיש

הכירצמ לודחל םיחילצמ םניא וא םישקתמ רשא םישנא .

– םסב תולת םסב םייולת וא םירוכמ םיארקנ יביטקאוכיספ רמוח לש  ןהב תוספניס םירגמ םירכממה םירמוחה לכ טעמכ .

בשקל רשוקמ הארנה לככ רשא , – םירכממ םירמוח ןימפוד רוטימסנרטה לעופ  םיוסמ םס ךורצל םיכישממה םישנא םנשי – תורכמתה לש תויצביטומ רבסה .

שומישה ןמ םינהנ םה יכ הארנ אלש תורמל , תובורק םיתיעל יכ אוה רחא רבסה .

לבסמ , האנה רסוחמ םיענמנ םה יכ אוה ךכל דחא לע טלתשמ םסהש ךכ חומב טוויחה תא הנשמ םסב רידת שומיש .

בשקה 

תיתרבחהו תישיאה תיווזה – םימסב שומיש

םימסל תורכמתהל תוסחייתה םימסב םישמתשמל סחיב תונוש תושיג  םדא לאכ רוכמל תוסחייתה תמועל , לנימירק לאכ רוכמלו עשפ לאכ .

המשאו תוירחא לש תויגוס .

הלוח לוהוכלא י " ע חתמב הדירי םיווח הלאכ םישנא םזילוהוכלאל תודעומ  שומישה תמר תא הדימה לע רסח ךירעמש ימ .

עצוממה םדאה ןמ רתוי .

ךשמהב טסילוהוכלאל ךופהל רתוי הובג ןוכיסב אצמנ , ולש

תיתרבחהו תישיאה תיווזה – םימסב שומיש

םיאצמנ רשאכ .

םזילוהוכלאב לופיטל תשמשמש הפורת Antabuse באכ , הליחב ( תולחל םדאל תמרוג לוהוכלא תכירצ התעפשה תחת .) היאר שוטשט , הדרח , שאר  תותשל טסילוהוכלא וניהש םדא ליגרהל היצפואל עגונב תקולחמ תמייק .

ןותמ ןפואב  , םיטאיפוא םימסב םישמתשמה םישנא םנשי םיטאיפואל תורכמתה ומכ םישיגרמש ( הלימג ינימסת ךרד םירבוע , םסהמ םילמגנ רשא םירחא .

םסב רזוח שומישמ ענמיהל םיחילצמו , ) דואמ השק תעפש .

םירחא םיפילחת וא ןודתמב שומישל םירבוע 

תוגהנתהה לע עיפשמ חומה דציכ

.

םינוש םידוקפת לע םיעיפשמ חומב םינוש םיקלח יכ אצמנ  .

הרדשה טוח תאו חומה תא תללוכ

תיזכרמה םיבצעה תכרעמ

םיבצעה תכרעמ

תועצמאב ףוגה ראש םע תרשקתמ איה םע הרדשה טוח תא םירבחמה םיבצעמ תבכרומ רשא ,

תילאירפירפה

.

ףוגה ראש 

םיבצעה תכרעמ הנבמ

,

תיטמוסה םיבצעה תכרעמ

ל תקלחתמ תילאירפירפה םיבצעה תכרעמ תרבחתמש

תימונוטואה םיבצעה תכרעמ

ו , םירירשלו רועל תרבחתמש .

םיפסונ םירבאלו , הביקל , בלל  .

םיבצע , הרדשה טוח לא םירבאהמ עדימ םיריבעמ םיירוסנס םיבצע םירירשה לא ותוא םיריבעמו הרדשה טוחמ עדימ םילבקמ םיירוטומ  תכרעמ םיבצעה תילאירפירפה חומ ) ( תיזכרמה הרדשה טוחו ) תימונוטוא תינירקודנא ( תיטמוס

חומה הנבמ

: םיקלח השולשמ בכרומ חומה , ) forebrain ( ימדקה חומה ) midbrain ( יעצמאה חומה .) hindbrain ( ירוחאה חומהו , ) תא ללוכ רשא חומה תפילק ( , ימדקה חומה ילברצה סקטרוקה חומב יטננימודה קלחה תא הווהמ .

ישונאה יתש ןיב רבחמ חומה סיפכ .

חומבש תורפסימהה    חומה תפילק יעצמא חומ ירוחא חומ ) חומה סיפכ ( םוסולוק סופרוק

forebrain

חומה הנבמ

midbrain hindbrain Cerebellum Medulla

ךשמה – חומה הנבמ

תורפסימהה ןמ תחא לכ .

תילאמשו תינמי , תורפסימה יתשמ בכרומ ימדקה חומה .

ףוגה לש יכפוהה קלחה לש העונתבו םישוחב תטלוש : תונוא עבראל תקלוחמ איה .

ישונאה חומב רתויב הבושח הניה חומה תפילק ; הנישה ירוזחמבו היארב תטלושש ) תיפרוע ( תילטיפיסקוא  היאר לש םיבכרומ םיטקפסאבו , הפש תנבה , העימשב תטלושש ) תיתקר ( תילרופמטה הנואה ; ) םיפוצרפ יוהיז , העונת ( ןוגכ םישוחל תרשוקמ ) תידוקדוק ( תילטאירפה הנואה ; בחרמב ףוגה םוקימ , הרוטרפמט , באכ , שושימ תועונת ןונכת לע תיארחא ) תיחצמ ( תילאטנורפה הנואה .

תוטלחה תלבקו םידקמ ןונכת , ןורכיז לע , תונידע     

תימונוטואה םיבצעה תכרעמ

, ףוגה לש םיימינפה םירבאה לע תשלוח

תימונוטואה םיבצעה תכרעמ

םיבצעה תכרעמ

תא הליעפמ איה .

החונמ וא םוריח יבצמל םתוא הניכמ .

םדה ךותל םינומרוה תושירפמש תוטולב תללוכה ,

תינירקודנאה

ףוליח ( םירבאב םישחרתמש םינוש םיכילהת םיתסוומ הלא םינומרוה .) הלידג , םירמוח : םיקלח ינשמ תבכרומ תימונוטואה םיבצעה תכרעמ  .

החונמ ןמזב תלעופש תיטתפמיסאראפה םיבצעה תכרעמ  .

םויא / הנכס ןמזב תלעופש תיטתפמיסה םיבצעה תכרעמ 

חומב תורפסימהה

קלחב תטלוש הרפסימה לכ .

תורפסימה יתשל תקלוחמ חומה תפילק לש םיטקפסאה בורל תרשוקמ תילאמשה הרפסימהה .

ףוגה לש יכפוהה תנבהלו בחרמב תואצמתה ךרוצל הבושח תינמיהש דועב .

, הפש תישיאניב תרושקתבש םיישגרה םיטקפסאה  , ןהיניב רשקתל תורפסימהל רשפאמ ) חומה סיפכ ( םוסולוק סופרוקה .

עדימ תורפסימהה ןיב רובעל לכוי אל , עגפנ אוה םא םיפקתהה : היספליפא ילוחב ) split brain ( תורפסימהה קותינ יחותינ םדאל וליאכ , תוידוחיי תויתוגהנתה תועפות ועיפוה ךא , ושלחנו ולבגוה חוויד םדאהש ןמזב לאמש דיב ץורע תרבעה ( תועדומ לש תודש ינש שי עבוכ םע יוסינ , לייטל תכלל ךישמהל " הבריס " לאמש לגר , האנה לע .) hatband  

תיגולויזיפ היגולוכיספב םייוסינ

תכרעמו חומה תעפשה תא םיקדוב תיגולויזיפ היגולוכיספב םייוסינ .

תישונאה תוגהנתהה לש םינוש םיטקפסא לע םיבצעה 

חומה תויטסלפ

תא תונשמו תועיפשמ תונוש תויווחש הלוע םירקחממ – חומה תויטסלפ דומיל וא ןורוויע ומכ , ןפוד יאצוי םיבצמל תוכשוממ תופישח .

חומב םיטוויחה .

תיגולויזפה המרב חומה תא תונשמ , םינש ךרואל הניגנ הלדנ (

?

תוינומ יגהנ לש םחומב דחוימ המ

22/03/2010 , ץיווש , ךיריצ תטיסרבינוא , חומה רקחל ' פורפ , ישי תימולא ' פורפ תאמ ) טניוומ ןיב תכרואש תיביסנטניא הרשכה רובעל שי , ןודנולב תינומב הגיהנל ןוישיר לבקל תנמ לע יפלא תאו תובוחרה 25,000 תא ריכהל םיגהנה םידמול הרשכהה ךלהמב .

םינש עבראל םייתנש .

םינחבמ תרדיס רובעל םהילע הרשכהה םותבו , ריעב םיירוביצה תומוקמה םיילאוטריו טווינ יליגרת םיגהנה םירבוע , תנאוסה ריעה תובוחרב תישממה תוסנתהל ףסונב , םירורמת םע , ןודנול זכרמב תובוחר לש מ " ק 110 תללוכש , תבשחוממ היצלומיס תרזעב .

םיסובוטואו תוינוכמ תעונתו לגר יכלוה , םירוזמר    

חומה תויטסלפ

) UCL) ןודנול תטיסרבינואמ ) Maguire ( ריווגמ רונילא ' פורפ הכרעש תומיד ייוסינ תרדסב  ינש ולעה םייוסינה .

ןודנול תובוחרב וטווינש העשב MRI ב תוינומ יגהנ לש םחומ קרסנ : םיבושח םיאצממ תיבצעה תוליעפב הילעל םרוג ןודנול תובוחרב טווינש אוהו חומה תוליעפב רושק ןושארה  .

םישדח תונורכיז תריציל ינויחו תילרופמטה הנואב יוצמה םי ןוסוס יומד הנבמ , סופמקופיהב יקדבנ לש הזמ רתוי לודג תוינומ יגהנ לש סופמקופיהה חפנ , תימוטנא : חומה הנבמל עגנ ינשה םאתהב רחא דעיל םעפ לכב םיעסונש , תוינומ יגהנ לש סופמקופיהה חפנ , ךכמ הרתי .

תרוקיבה  יגהנ לש סופמקופיהה חפנמ לודג , רוציק יכרד אוצמלו רתלאל םישרדנו חוקלה תושירדל ןיב םאתמ אצמנ םימסרכמב םגש ןייצל שי .

שארמ םיעובק םילולסמב םוי ידמ םיעסונש סובוטוא רתוי לודג סופמקופיה " תרשעומ " הביבסב ולדגש תודלוחל : יבחרמ ןורכיז ןיבל סופמקופיהה חפנ ." ליגר " בולכב ולדגש תודלוח לש הזמ

הארמ ינוריונ

םיתיעל םיקחמ םמוי ינב תוקונית התיה אלש ןוויכמ , .

םינפ תועבה תוקחל דומלל תונמדזהה םהל לע קיסהל רשפא םתוגהנתהמ הארמ ינוריונ לש םמויק ( A. N. Meltzoff & M. K. Moore, “Imitation of facial and manual gestures by human neonates.” Science, 1977,

198, 75–78)

תויטילופ תודמעו הלהבל היטנ

, ימונוקאויצוס דמעמ , ךוניחמ תועפשומ תויטילופ תודמעש בושחל גוהנ  .

תומדקומ תויווח וא םייניע ףועפעב וביגה רשא םישנא יכ אצמנ ) ב " הרא ( 2008 מ יוסינב  םישערל המצועב ביגהל וכישמה רשאו , קזחו ימואתפ שערל רתוי קזח , תוומ שנועב ודדיצ , םהיתועדב םינרמש תויהל וטנ , םינשנו םירזוח המצועב וביגהש הלא .

' וכו טקילפנוק יבצמב תויאבצ תויוברעתהב .

סרתמה לש ינשה ודצב םקמתהל וטנ רתויב התוחפה

' גייג סאיניפ לש הרקמה

סאיניפ האצותכ אוה ולש יחומ קזנ ילטנורפ לש הירוטסיהב יברואה םיניינעמ סקטרוקהמ לודג ןפואב .

ולש תלוגלוגה ךרד רובעל לזרב .

טומל םרגש הנואתה יכה קלח תא םילפוטמה דביא אוה '.

דחא גייג טימניד דרש אוה ץוציפמ םיהדמ  רישכו דמחנ םדא תויהלמ .

: ביצי יתועמשמ יתלבו יוניש ינבצע , הרבע ולש יביסלופמיא תוישיאה םדאל ךפה לבא אוה 

ילטנורפיברואה סקטרוקב קזנ

, ןורכיז לש תוכלשהה םישנא .

םע הז תוכלשההמ תויעב תא םלעתהב ןיא ךירעהל סקטרוקב , קזנ ילטנורפ םיטונ אלל רצקה יברואה םה , לבא םישנאמ חווטב .

סקטרוקב הפשו קזנ תויעב םע תריתפ םישנאל , העונת רחא קופיסל סיסב ןוצר לע ידי םהלש לע .

םיענומ חווטה תולועפה , ולא תוכורא 

םירגבתמ לש חומ תיגולויזיפ היגולוכיספב םייוסינ

ולא רצקה רסח לש תוגהנתהל חווטב דוקפתב אצמנ המודה תונוחצינ וז תוגהנתה ופידעי הפדעהמ שי םירגבתמו םישנא םירגבתמלו לע םיריעצ םיריעצ םידלי תרמושש " .

םידלילש ילטנורפ ןטבה תבוגת " וארה יברואה .

ךוראה םירקחמ טסקטרוקב , הנורחאל ועגפנש חווטב .

ןוחטיב םירגבתמ לע לצא  שי .

םירגבתמל תורחא , םידליל תוכרעמ םע האוושהב תכוותמ .

תוחפ םירגובמ וז לש תכרעמ הזמו םידלי םירגובמל לש הזמ האוושהבו הנוש השיגר םירגבתמ דואמ לש תישגר חומה תכרעמ  תאו תורגבתהה ליג תא תנייפאמה ההובגה םינוכיסה תחיקל תא .

תורגבתהה ריבסהל ליג תא םילוכי ולא םינייפאמה םיאצממ חורה יבצמ 

The binding problem

םירצוי הז םע הז תורישי םירשקתמ םניא רשא םינוש חומ יקלח דציכ .

דיחי טקייבוא לש הדיחא הסיפת ונלצא  אל וזכ הדיחי ךא , עדימה לכ תא תדגאמה הדיחי תועצמאב רותפל ןויסינ הארי חומב קלח , ץפקמ םוח בנרא םיאור רשאכ לשמל .

םויה דע האצמנ .

העונת קלחו םוחה עבצה תא קלח , בנרא  םישחרתמ רשא םירבד דחי םירבחמ ונא .

ןומזתב אצמנ ןורתיפהש ןכתי עיפומ םהמ דחאשכ בל םישנ , טרסב הנומתו דנואס ומכ ( .

םאותמ ןפואב .) רוחיאב  .

הניעב תרתונ הייעבהו הנורתפל לעופש ןונגנמה אצמנ אל ןיידע 