Prezentacija

Download Report

Transcript Prezentacija

dr Sretenka DUGALIĆ
Analiza bezbednosnog i svih rizika koji deluju u
sportu (preduzetničkog, rizika od lične odgovornosti,
kamatnog, kursnog...) provodi se pomoću nekih od
upravljačkih metoda (SWOT, Matrica rizika) i
varijabila:


1/ jačina uticaja rizika, i
2/ učestalost javljanja.
Osnovni instrument sportske organizacije baziran na
postojećoj bazi podataka, stečenoj u procesu:
 istraživanja,
 identifikacije,
 evidentiranja,
i
 obrade postojećih i potencijalnih rizika,
kao i desk podatke (iskustva drugih kroz studije slučaja,
statističke podatke, podatke sa interneta, iz izvora organa
reda i sl.).
U Zakonu o sportu (poglavlje VIII SPORTSKE PRIREDBE, čl.
156-157), stoji ko i pod kojim uslovima može organizovati
sportske manifestacije i sportska takmičenja. Uslovi za
organizovanje i obaveze organizatora sportske priredbe su
propisani još i sportskim pravilima, i setom drugih
podzakonskih akata.
Osim organizatora odgovornost snose još:
Nadležni nacionalni granski sportski savez,
 Nacionalni savet za borbu protiv nasilja i nedoličnog
ponašanja gledalaca na sportskim priredbama,
 Savet za sport,
 Sportski inspektor.

 Taj
posao treba da rade stručnjaci u sportu, tj.
Sportski menadžeri.
A
da li je tako? Jer da jeste, ne bi bezbednost u
sportu bila na tako niskom organizacionom nivou sa
brojnim posledicama.
 Kaže
da se tim poslom mogu baviti svi koji polože
KURS IZ TZV. STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
DONEŠEN JE POSLE ZAKONA U SPORTU A NIJE
USAGLAŠEN SA NJIM, SA ZAKONOM O VISOKOM
OBRAZOVANJU, I PRAVILNIKOM O LISTI STRUČNIH,
AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA
TO PRAKTIČKI ZNAČI DA SE POSLOM ORGANIZOVANJA
SPORTSKIH DOGAĐAJA MOŽE BAVITI SVAKO, I ETO
PROBLEMA....
1. mogu dosledno sprovoditi ZAKON
I PRAVILNIKE,
2. i kreirati strategije za
predupređenje, zadržavanje i
prevaljivanje rizika na
osiguravajuće kompanije.
1/ povećati ekonomsku efikasnost, i
2/ izvršiti koncentraciju kapitala na
sportskom tržištu koje je u povojima