Ceska_moderna

download report

Transcript Ceska_moderna

Česká moderna
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na
Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí
HISTORICKÝ KONTEXT (2.pol. 19.století)
 Češi usilují o stejná práva s Rakušany
 Rak. kancléř Taafe nám dává drobné ústupky
(„drobečková politika“)
 1894 – proces s Omladinou
MANIFEST ČESKÉ MODERNY
 Vydán v roce 1895 v časopise Rozhledy
 Připravil ho Josef Svatopluk Machar
 Signatáři: J. K. Šlejhar
V. Mrštík
O. Březina
A. Sova
F. V. Krejčí
F. X. Šalda
TYPICKÉ ZNAKY ČESKÉ MODERNY








svoboda projevu
tvůrčí individualita
nezávislost na společenských normách
kritizují bezhlavé přejímání z cizích literatur,
Lumírovce, Ruchovce i realisty
v cizích literaturách pouze čerpají inspiraci
věnují se sociální otázce, emancipaci a postavení
žen
podporují nové umělecké směry: symbolismus,
dekadence, impresionismus
lyrizace prózy
JOSEF SVATOPLUK MACHAR (1864 – 1942)
• Narodil se v Kolíně, vystudoval Gymnázium v
Praze.
• Básník, publicista
• Žil ve Vídni, kritizoval rakouskou politiku.
• Zde se sblížil s T. G. Masarykem a stal se členem
Realistické strany.
• Působil jako generální inspektor československé
armády.
• Kvůli jeho názorovým rozporům s Masarykem
odstoupil z funkce.
CHARAKTERISTIKA TVORBY:
•
•
•
•
Realistický přístup
Kritičnost
Míchá prózu a poezií
Sarkasmus a satira
POEZIE
1)
LYRIKA
: CONFITEOR (I. – III.) – osobní lyrika
kritika měšťácké morálky
: OBČAN A BÁSNÍK
: ČTYŘI KNIHY SONETŮ – ze 4 částí (jaro, léto, podzim, zima)
: TRISTUM VINDOBONA – „Žalozpěvy z Vídně“
politická témata
1)
EPIKA
: ZDE BY MĚLY KVÉST RŮŽE – veršované povídky
postavení ženy ve společnosti
: TŘI PODOBIZNY
: MAGDALÉNA – veršovaný román
kritika měšťácké společnosti
odkaz k Máří Magdaléně
: GOLGATA – část velkého cyklu SVĚDOMÍM VĚKŮ
odmítání křesťanství X vyzdvihování antiky
: V ZÁŘI HELÉNSKÉHO SLUNCE
: JED Z JUDEY
PRÓZA
FEJETONY, POLEMIKY
: KONFESE LITERÁTA – publicistický styl
vzpomínkové texty
ANTONÍN SOVA (1864 – 1928)
• Narozen v Pacově v rodině venkovského učitele.
• Smrt matky a otcův následný sňatek ho velmi
ovlivnil.
• Maturoval na gymnáziu v Písku a nedokončil
studium práv v Praze.
• Znal se s A. Heydukem a J. Vrchlickým – díky nim
pracoval na Ottově slovníku naučném.
• Ředitel městské knihovny v Praze.
• Zemřel v Praze na syfilis.
CHARAKTERISTIKA TVORBY:
• Impresionismus (krajinomalba)
• Symbolismus
• Intimní, meditativní a přírodní verše („Básník
podzimu“)
• Dobrá srozumitelnost
1)
POČÁTKY TVORBY
: KVĚTY INTIMNÍCH NÁLAD – přírodní lyrika, melancholie
: Z MÉHO KRAJE – proměny přírody
2)
REVOLTUJÍCÍ LYRIKA
: SOUCIT A VZDOR
: ZLOMENÁ DUŠE – lyr.-ep. monolog
zklamání z lásky, ztráta matky
: VYBOUŘENÉ SMUTKY – společenská revolta
symbolismus
vulgární výrazy
poutník opouštějící společnost – cesta
do hor snů
: ÚDOLÍ NOVÉHO KRÁLOVSTVÍ – symbolismus
3)
INTIMNÍ POEZIE
: JEŠTĚ JEDNOU SE VRÁTÍME – motiv podzimu
zklamaná láska, vzpomínky
: KDO VÁM TAK ZCUCHAL TMAVÉ VLASY
: LYRIKA LÁSKY A ŽIVOTA
: DRSNÁ LÁSKA
4)
POLITICKÁ POEZIE
: KRVÁCEJÍCÍ BRATRSTVÍ – sympatie k revoluci
: DOBRODRUŽSTVÍ ODVAHY – 1905-07 ruská revoluce
: ZPĚVY DOMOVA – doba 1.sv. války
PRÓZA
-
zaměření na pocity a psychiku hrdinů
lyrizované prózy
: IVŮV ROMÁN – impresionismus, symbolismus, naturalismus
nenapravitelný snílek
: PANKRÁC BUDECIUS KANTOR – novela
neštěstí v životě
: VÝPRAVY CHUDÝCH
: TÓMA BOJAR
: O MILKOVÁNÍ, LÁSCE A ZRADĚ
OTOKAR BŘEZINA (1868 – 1925)
•
•
•
•
Vlastním jménem Václav Jebavý
Učitel v Jinošově u Náměště nad Oslavou
Smrt obou rodičů – pocit osamělosti, pesimismus
Přijímá Schopenhauerův názor - představu světa
jako absolutního sebeklamu a iluze.
• Z realistického prozaika se mění v symbolistického
básník.
• Roku 1928 získal Státní cenu za literaturu.
• Umírá na vrozenou srdeční vadu.
• Přátelé: F. Bílek (sochař), J. Deml (křesťansky
orientovaný spisovatel), L. Klíma (spisovatel)
CHARAKTERISTIKA TVORBY:
• Symbolismus
• Časté metafory, personifikace, přirovnání,
protiklady
• Duchovní přesah (víra bez náboženství)
• Smrt bere jako naději
• Motiv vesmíru (Slunce, Měsíc)
POEZIE
: TAJEMNÉ DÁLKY – žalozpěv
Březinovo mládí (samota, chudoba)
:MOJE MATKA
: SVÍTÁNÍ NA ZÁPADĚ – uvolněný verš
západ (smrt) X svítání (naděje)
: VĚTRY OD PÓLŮ – abstraktní poezie
: STAVITELÉ CHRÁMŮ – dokonalejší život
snění o ztraceném
: RUCE – optimistická sbírka
motiv lásky
: HUDBA PRAMENŮ – eseje o umění
: SKRYTÉ DĚJINY – nedokončené eseje
FRANTIŠEK XAVER ŠALDA (1867 – 1937)
•
•
•
•
•
•
Narozen v Liberci, vyrůstal v Praze.
Studium práv nedokončil. Vystudoval filozofii.
Spoluautor manifestu České moderny.
Kritik, novinář, spisovatel
Publikuje v mnoha časopisech.
Zemřel v důsledku míšní choroby.
CHARAKTERISTIKA TVORBY:
• Zakladatel moderní kritiky
• Kritika má být subjektivní, s použitím uměleckých
prostředků – rovnocenný literární žánr
• Tvůrčí individualita
TVORBA:
: ANALYSA – povídka s dekadentními prvky
velmi zkritizována v časopise Čas
: SYNTETIZM V NOVÉM UMĚNÍ – reakce na kritiku
: KNIHA ESEJŮ : BOJE O ZVÍŘE
: DUŠE A DÍLO – eseje zaměřené na romantismus
: O NEJMLADŠÍ POEZII ČESKÉ
: MÁCHA SNIVEC A BUŘIČ
: ŠALDŮV ZÁPISNÍK – vydávané od 1928 do 1937
umělecké kritik, eseje
: LOUTKY I DĚLNÍCI BOŽÍ - román
: ZÁSTUPOVÉ - drama
ZÁVĚREČNÝ PŘEHLED:
JOSEF SVATOPLUK MACHAR (1864 – 1942)
1)
POEZIE
: CONFITEOR (I. – III.)
: ČTYŘI KNIHY SONETŮ
: TRISTUM VINDOBONA
2)
PRÓZA
: KONFESE LITERÁTA
ANTONÍN SOVA (1864 – 1928)
1)
POČÁTKY TVORBY
: KVĚTY INTIMNÍCH NÁLAD
: Z MÉHO KRAJE
2)
REVOLTUJÍCÍ LYRIKA
: SOUCIT A VZDOR
: ZLOMENÁ DUŠE
: VYBOUŘENÉ SMUTKY
: ÚDOLÍ NOVÉHO KRÁLOVSTVÍ
3)
INTIMNÍ POEZIE
: JEŠTĚ JEDNOU SE VRÁTÍME
: LYRIKA LÁSKY A ŽIVOTA
: DRSNÁ LÁSKA
4)
POLITICKÁ POEZIE
: KRVÁCEJÍCÍ BRATRSTVÍ
: DOBRODRUŽSTVÍ ODVAHY
: ZPĚVY DOMOVA
OTOKAR BŘEZINA (1868 – 1925)
1)
POEZIE
: TAJEMNÉ DÁLKY
: SVÍTÁNÍ NA ZÁPADĚ
: VĚTRY OD PÓLŮ
: STAVITELÉ CHRÁMŮ
: RUCE
: HUDBA PRAMENŮ
: SKRYTÉ DĚJINY
FRANTIŠEK XAVER ŠALDA (1867 – 1937)
: ANALYSA
: SYNTETIZM V NOVÉM UMĚNÍ
: KNIHA ESEJŮ : BOJE O ZVÍŘE
: O NEJMLADŠÍ POEZII ČESKÉ
: MÁCHA SNIVEC A BUŘIČ
: ŠALDŮV ZÁPISNÍK
: LOUTKY I DĚLNÍCI BOŽÍ
: ZÁSTUPOVÉ
KVÍZ:
1.
2.
3.
4.
KDY A KDE VYŠEL MANIFEST ČESKÉ MODERNY?
1895, v časopise Rozhledy
VYJMENUJTE ALESPOŇ 3 ZNAKY TYPICKÉ PRO ČESKOU
MODERNU.
např.: tvůrčí individualita; věnují se sociální otázce, emancipaci a
postavení žen; podpora nových uměleckých směrů: symbolismu,
dekadence, impresionismu
KDO JE ZNÁMÝ JAKO „BÁSNÍK PODZIMU“?
Antonín Sova
JAKÝ Z AUTORŮ BYL MYLNĚ POVAŽOVÁN ZA
KŘESŤANSKÉHO?
Otokar Březina
5.
6.
7.
8.
JAKÁ POVÍDKA OD F. X. ŠALDY BYLA ZKRITIZOVÁNA A
KDE?
Analysa, v časopise Čas
V JAKÉM DÍLE NAJDEME ODKAZ K MÁŘÍ MAGDALÉNĚ
(VYSVĚTLETE TUTO SPOJITOST)? KDO JE AUTOREM?
Magdaléna ( J. S. Machar), Jiřík chce spasit prostitutku Lucy –
nenapraví se
U KTERÉHO AUTORA JE V JEHO TVORBĚ NEJVÝRAZNĚJŠÍ
KRITIKA?
F. X. Šalda
DO JAKÉ SBÍRKY PATŘÍ BÁSEŇ „KDO VÁM TAK ZCUCHAL
TMAVÉ VLASY“?
Ještě jednou se vrátíme (A. Sova)
9.
10.
KE KTERÉMU AUTOROVI PATŘÍ TYTO ZNAKY:
impresionismus (krajinomalba), intimní, meditativní a přírodní verše,
dobrá srozumitelnost?
A. Sova
KTERÝ Z TĚCHTO AUTORŮ PSAL SONETY?
J. S. Machar
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na
Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí
Seznam použitých pramenů:
www.cesky-jazyk.cz
www.zivotopisy.cz