PowerPoint - Suomen Pankki

Download Report

Transcript PowerPoint - Suomen Pankki

RATI-raportoijatapaaminen
6.6.2013
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
1
Asetusten ja suuntaviivojen valmistelun vaihe
 EKP:n uudet tilastovaatimukset ovat selvillä
 Uusien tilastoasetusten (BSI ja MIR) valmistelu on
loppusuoralla → EKP:n neuvoston hyväksyttävänä
vuoden kolmannella neljänneksellä
 Suuntaviivojen päivittäminen on vasta alkuvaiheessa
 Asetus arvopaperien omistusta koskevista tilastoista
(EKP/2012/24) hyväksytty 17.11.2012 → velvoittaa
rahalaitoksia arvopaperikohtaiseen raportointiin
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
2
RATI-muutokset
1. Uusi sektoriluokitus
2. Käyttämättömät luottojärjestelyt
3. Uudet lainasopimukset: aidot uudet sopimukset ja
uudelleen neuvottelut
4. Hallinnoidun lainakannan raportointi
Asetuksiin tulee myös muita uusia vaatimuksia,
joilla ei ole vaikutusta RATI-raportointiin
HUOM! Vakuuden raportointiin ei tule muutoksia
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
3
Uusi sektoriluokitus: minimivaatimus
11101 Julkiset yritykset
11102 Yksityiset kotimaiset yritykset
11103 Ulkomaalaisomisteiset yritykset
112 Asuntoyhteisöt
121 Keskuspankki
1221 Talletuspankit
1222 Muut luottolaitokset
1223 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset
123 Rahamarkkinarahastot
1241 Sijoitusrahastot (UCITS)
1242 Muut yhteissijoitusyritykset
125 Muut rahoituksen välittäjät
126 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä
avustavat laitokset
127 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja
rahanlainaajat
128 Vakuutuslaitokset
129 Eläkerahastot
6.6.2013
RMTI
1311 Valtionhallinto
1312 Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa)
1313 Paikallishallinto
1314 Sosiaaliturvarahastot (muut kuin Suomi)
13141 Työeläkelaitokset (vain Suomi)
13149 Muut sosiaaliturvarahastot (vain Suomi)
141 Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien
kotitaloudet
143 Palkansaajat
144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajat
15 Kotitalouksia palvelevat voittoa
tavoittelemattomat yhteisöt
Raportoida saa myös tätä
tarkemmalla tasolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
4
Kotimaisten yksiköiden sektorointi
- Yritystiedonkeruiden luokituspalvelu -
 Tilastokeskus tuottaa csv-tiedoston, joka on raportoijien
ladattavissa osoitteessa http://www.stat.fi/tup/yrluok/
 Tiedoston avaamista varten tarvitaan käyttäjätunnus ja
salasana, jotka voi pyytää osoitteesta
[email protected]
 Tiedosto sisältää y-tunnuksen, yrityksen nimen, SL2000,
SL2012 sekä toimialaluokan 2-numerotasolla
 Tiedosto päivitetään vähintään kuukausittain
 Palvelun suppea kuvaussivu on suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
5
Ulkomaisten yksiköiden sektorointi (1/2)
 EKP:n julkaisee listat rahalaitoksista, sijoitusrahastoista
ja arvopaperistamiseen erikoistuneista yhtiöistä (FVC)
http://www.ecb.int/stats/money/mfi/html/index.en.html
 EIOPAn sivuilta lista vakuutusyhtiöistä (S.128)
https://eiopa.europa.eu/publications/register-ofinsurance-undertakings/index.html
– Lista päivitetty viimeksi 1.1.2012
– Eläkerahastot (S.129) tulossa, ajankohdasta ei tietoa
 LEI (legal entity identifier) tulevaisuudessa?
– Rahoitustransaktioiden osapuolten tunnistamiseen
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
6
Ulkomaisten yksiköiden sektorointi (2/2)
 Päättelyketju ulkomaiselle toimijalle:
1. Vastapuolen kotimaa
2. Vastapuolen sektori – vastapuolen kotimaasta käsin
 Myönnetty laina Ruotsiin rekisteröidylle yksityiselle
yritykselle:
1. Vastapuolen kotimaa – Ruotsi (SE)
2. Vastapuolen sektori – yksityinen yritys (11102)
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
7
Muut rahoituslaitokset (S.123)
jakaantuu neljään sektoriin
1. S.1241 Sijoitusrahastot (UCITS)
– UCITS sijoitusrahastodirektiivin alaiset yksiköt (2009/65/EY)
2. S.1242 Muut yhteissijoitusyritykset
– Erikoissijoitusrahastot ja pääomarahastot - sijoitusrajat väljemmät tai ei rajoitettu
lainkaan
VINKKI: Ulkomaiset S.1241 Investment fund / UCITS, S1242 Special investment fund /
Non - UCITS
3. S.125 Muut rahoituksen välittäjät
– Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhtiöt (FVC)
– Omaan lukuun arvopaperikauppaa käyvät itsenäiset rahoitusalan yksiköt
– Lainanantajina toimivat rahoitusalan yksiköt (esim. osamaksukauppa, myyntisaamisten
osto, leasing)
4. S.127 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat
– Panttilainakonttorit, pikavippifirmat
– Yksiköt, jotka lainaavat omia tai yhden toimeksiantajan varoja
– Ulkomaalaisomisteiset puhtaat holding-yhtiöt
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
8
Erityistapauksia
 Kansainväliset järjestöt
– Järjestö yksilöidään kattavan järjestökoodilistan avulla
– Järjestökoodi raportoidaan vastapuolen / liikkeeseenlaskijan kotimaa kentässä
VIRATI -luokituspaketin mahdollistamista rinnakkaiskoodeista tulisi luopua
RATI kyselyohje (nyt 49 / 102) – tässä osin
Järjestökoodi
RATIkoodi
Selite
36214
1C
IMF (International monetary fund)
36212
4C
EIB (European Investment Bank)
36215
4S
ESM (Europian Stability Mechanism)
36211
5H
NIB (Nordic Investment Bank)
36219
6Y
Other International Organisations (financial institutions)
3629
6A
Other International Organisations (financial institutions)
 Vakioidut johdannaiset
Koska vastapuolta ei tunnisteta, niin vastapuoleksi asetetaan:
sektoriksi (johdannaispörssi): 124 => 126 ja kotimaaksi pörssin sijaintimaa
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
9
Häntäraportoijien poikkeuksellinen raportointi
 Uuden sektoriluokituksen käyttöönoton takia
raportointihelpotuksia saaneet neljännesvuosittain
raportoivat ns. häntäraportoijat joutuvat
poikkeuksellisesti raportoimaan RATI-tiedot myös
tammikuun 2014 tilanteesta
 Vaikutus vähimmäisvarantojen laskentaan
 joulukuun RATI-raportin pohjalta muodostuvaa
vähimmäisvarantopohjaa ei käytetä lainkaan
vähimmäisvarantovelvoitteen laskennassa
 tammikuun 2014 raportin pohjalta lasketaan
vähimmäisvarantovelvoite vuoden 2014 kolmannelle,
neljännelle ja viidennelle pitoajanjaksolle
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
10
Käyttämättömät luottojärjestelyt (1/2)
 Tietoa tarvitaan rahatalouden analyysiin selittämään
mm. luottokannan kehitystä
 Vaatimuksena luokitella sektoreittain ja alueittain
 Vaatimus tulossa suuntaviivoihin
 Tällä hetkellä toimitetaan Fivan P-raportilta
”Käyttämättömät luottojärjestelyt” (P02, rivi 30, sarake 15)
 Alunperin EKP toivoi CRD:n määritelmää, mutta tätä ei
tilastokomiteassa hyväksytty, joten EKP:n toivoma
määritelmä on toistaiseksi avoin
→ jatketaan nykyisellä P-tiedonkeruun määritelmällä: asiakkaan
hyväksi annetut sitovat käyttämättömät luottojärjestelyt
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
11
Käyttämättömät luottojärjestelyt (2/2)
 Tieto kerätään LD-tietueella:
– Taseen jaottelu ”O” = taseen ulkopuolinen erä
– Taloustoimi ”P” = Käyttämättömät luottojärjestelyt
• Alustavassa tietuemuodossa ”C” (muutetaan)
– Vaade alkaa 4:lla
– Käyttötarkoitus pakollinen
– Sektori pakollinen
– Maakoodi pakollinen
– Konversiovaluutta pakollinen
 Tieto raportoidaan Tasearvo-kentässä (kenttä 32) ja
sisältää nostamattoman määrän
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
12
Käyttämättömät luottojärjestelyt – esimerkki 1
Kuukauden aikana sovittu 200 000 euron
euromääräinen asuntolaina Suomeen, josta nostettu
kuukauden aikana 50 000 euroa
Taseen
jaottelu
Taloustoimi
Vaade
Käyttötarkoitus
Sektori
Maa
Valuutta
Tasearvo
Uusi
sopimus
A
N
47
H
143
FI
EUR
200 000
Uusi nosto
A
D
47
H
143
FI
EUR
50 000
Kanta
A
S
47
H
143
FI
EUR
50 000
Käyttämätön
osuus
O
P
47
H?
143
FI
EUR
150 000
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
13
Käyttämättömät luottojärjestelyt – esimerkki 2
Saksalaisella yksityisellä yrityksellä on euromääräinen luotollinen
sekkitili, jonka limiitti on 100 000 euroa.
Kuukauden t-1 lopulla yrityksellä ei ole limiittiä käytetty, vaan tilille
on talletettu varoja 25 000 euroa
Taseen
jaottelu
Taloustoimi
Vaade
Käyttötarkoitus
Sektori
Maa
Valuutta
Tasearvo
Kanta
L
S
221
N
11102
DE
EUR
25 000
Käyttämätön
osuus
O
P
43
N
11102
DE
EUR
100 000
Kuukauden t lopulla yritys on käyttänyt limiitistä 40 000 euroa
Taseen
jaottelu
Taloustoimi
Vaade
Käyttötarkoitus
Sektori
Maa
Valuutta
Tasearvo
Kanta
A
S
43
N
11102
DE
EUR
40 000
Käyttämätön
osuus
O
P
43
N
11102
DE
EUR
60 000
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
14
Uudet lainasopimukset (1/3):
aidot uudet sopimukset ja uudelleen neuvottelut
 Sekä rahatalouden analyysin syventämiseksi että
vakausanalyysiin: paljonko rahalaitossektori myöntää
yrityksille ja kotitalouksille uutta lainaa?
 Uudet lainasopimukset (nykyinen taloustoimi N) jaetaan
kahteen osaan:
– N01 = Aidot uudet lainasopimukset
– N02 = Uudelleen neuvotellut lainasopimukset
– Suomen Pankki suorittaa summauksen (Nykyinen N=N01+N02)
 Taloustoimi N säilyy tiedonkeruussa uusien
talletussopimusten taloustoimena
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
15
Uudet lainasopimukset (2/3):
aidot uudet sopimukset
 Aidot uudet lainasopimukset kasvattavat
rahalaitossektorin tasetta
 Aitoja uusia lainasopimuksia eivät ole:
–
–
–
–
6.6.2013
Pankin vaihdosta syntyneet sopimukset
Ostetut/siirretyt lainat, ml. MFI-sektorin ulkopuolelta siirretyt lainat
Useamman lainan yhdistämisestä syntynyt uusi sopimus
Muiden kuin euromääräisten lainojen konversiot euromääräiseksi
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
16
Uudet lainasopimukset (3/3):
uudelleen neuvotellut lainat
 Uusittuja tai uudelleen neuvoteltuja sopimuksia ovat
nykyisen määritelmän mukaiset uudet sopimukset, jotka
ovat olleet taseessa edellisen kuun lopussa
– Sisältävät myös sopimukset, jotka ovat olleet jonkin toisen
pankin/rahoituslaitoksen taseessa, sekä
– Lainat, jotka otetaan siksi, että niillä maksetaan pois toista lainaa
 Uusittu lainasopimus, jossa samalla korotetaan lainan
määrää, raportoidaan kahdessa osassa:
– Korotettu osa → N01
– Taseessa edelliskuun lopussa ollut osuus → N02
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
17
Tiedottaminen
 Muutoksiin liittyvä materiaali julkaistaan nettisivuilla:
http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/raportointiohjeet/Pages/raportointi_mu
utokset.aspx
 Ensimmäinen versio päivitetystä suomenkielisestä sisältöohjeesta
julkaistaan viimeistään 30.8.2013
 Ilmoitus myös sähköpostitse
 Syksyllä järjestetään ainakin yksi raportoijatapaaminen
 Mahdollisuus kahdenvälisiin tapaamisiin pyydettäessä
 Kysymykset ja kommentit ovat tervetulleita!
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
18
Muut asiat (1/2)
 Lisäajan pyytäminen
– Lisäaikaa voi pyytää raportin viimeisen palautuspäivän virka-ajan
päättymiseen saakka
 Revisioista pyydetään ilmoittamaan ennakkoon
 Suurista muutoksista edellisen kuukauden raportointiin
pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla
 Lainat Suomeen ja talletukset Suomesta julkaistu
tarkemmalla sektorierittelyllä:
– Talletukset:
http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/tase_ja_korko/Pages/talletukset_suomesta_sektoreittain_fi.aspx
– Lainat:
http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/tase_ja_korko/Pages/lainat_suomeen_sektoreittain.aspx
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
19
Muut asiat (2/2)
 Yhteyshenkilöiden muutos
– Pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla ([email protected]), jotta
raportointiin liittyvä tieto ja kysymykset kulkevat oikeille ihmisille
– Yhteystietojen ylläpito Itellan DCS -palvelussa, kohdassa Käyttäjän
tiedot
– Alikäyttäjätunnusten hallinnointi Itellan DCS -palvelussa, kohdassa
Käyttäjätunnukset
 BIS:n tilastot
– tavoite saada tilastot vastaamaan valvojien tietoja
→ jollakin aikavälillä KOTI-tiedonkeruun raportoijajoukkoa tulee
laajentaa tai RATI-tiedonkeruuta muuttaa siten, että saadaan
tarvittavat tiedot
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
20
Yhteystiedot
 Sähköpostit mieluiten
– [email protected][email protected]
 Tiimissä työskentelee:
Jyrki Lehtinen
Hanna Häkkinen
Jaakko Suni
Essi Tamminen
Annamari Pajunen
Katja Kelloniemi
Markus Aaltonen
Peter Halonen
6.6.2013
RMTI
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
21