VY_08_Vla4_60p

Download Report

Transcript VY_08_Vla4_60p

VY_08_Vla4_60p
Dnes se vydáme se
Všeználkem po
stopách husitských
válek.
HUSITSKÉ
VÁLKY
GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064
Bitva u Sudoměře 1420
Obrázek 1: bitva u Sudoměře [1]
V této bitvě se projevilo Žižkovo
vojenské umění a využití přírodních
podmínek. Při cestě do Tábora u vesnice
Sudoměře na husity zaútočily oddíly
rytířů v brnění a na koních. Žižka
postavil vozovou hradbu na hrázi mezi
dvěma rybníky. Jeden z rybníků byl
vypuštěný. Rytíři zaútočili právě z této
strany, protože si mysleli, že jsou husité
v těchto místech málo chráněni. Byli
vlákáni do pasti. Koně s rytíři v brněních
se propadali do bahna a z vozové hradby
na ně vyrazili husité. Bitva u Sudoměře
byla první z řady vítězných bitev.
Obrázek 2: porážka železných pánů u Sudoměře [2]
Porážka železných pánů u Sudoměře 25. března 1420.
Křižácké výpravy do Čech
Po smrti krále Václava IV. se dědicem českého trůnu
měl stát Zikmund Lucemburský, druhý ze synů
Karla IV. Zikmunda český lid neměl rád, protože se
podílel na smrti Jana Husa. Zikmund posílal do Čech
tzv. křižácké výpravy. Výpravy vyhlašoval papež
proti nepřátelům církve. Najatí vojáci nosili na
šatech znamení kříže a Zikmund je chtěl využít k
získání českého trůnu. Křižácké výpravy vedené proti
husitům skončily porážkou křižáků, Jan Žižka
nebyl nikdy poražen. Husitům pomáhalo velké
odhodlání na obranu víry a povzbuzovala je slova
válečné písně Kdož sú boží bojovníci.
Bitva u Domažlic 1431
Po Žižkově smrti vedl husity Prokop Holý,
další vojevůdce , který dokázal vítězit.
Nepřátelé se husitů velmi báli. V poslední
křižácké výpravě přišlo na naše území velké
vojsko a utábořilo se u Domažlic. Když slyšeli
husitské vozy, válečnou píseň dali se na útěk a k
boji vůbec nedošlo. Husité vítězili , ale vojska
ničila naši zemi. I samotní husité nešetřili
nikoho, kdo se k nim nechtěl přidat. Pustošili
kostely, kláštery a města. Na lidi doléhal hlad,
protože na polích neměl kdo pracovat. Lidé
toužili po míru.
Bitva u Lipan 1434
Rozpory mezi husity vedly k rozdělení husitů na
dvě skupiny. Jednu skupinu tvořili husité v čele s
Prokopem Holým a chtěli pokračovat v husitském
hnutí. Druhou tvořili husité, kteří chtěli skončit
s bojem a užívat si získaný majetek. Ti se spojili s
katolickou panskou jednotou. Obě skupiny se střetly
nedaleko Kolína v bitvě u Lipan (1434). Husité
postavili vozovou hradbu. Jak se přiblížil nepřítel
začali pálit z děl. Panské vojsko předstíralo útěk a
husité se vydali do pronásledování. Z úkrytu vyjela
panská jízda a zabránila husitům vrátit se za vozovou
hradbu. Husité byli poraženi, Prokop Holý v bitvě
padl. Bitvou u Lipan skončily husitské války.
Obrázek 3: bitva u Lipan[3]
Bitva u Lipan 30. května 1434
Budeme si
pamatovat!
Husitské války
Probíhaly v letech 1420 – 1434. Proti křížovým
výpravám se postavili husité. Husité vítězili, ale
české země velmi strádaly (vypalování kostelů,
klášterů, měst, pustošení krajů). Po smrti Jana
Žižky nastal mezi husity rozkol. Ve válčení
pokračoval Prokop Holý. Některé husitské
bitvy: u Sudoměře, u Domažlic, u Lipan
(porážka husitů). Bitvou u Lipan skončily
husitské války.
Použité zdroje:
Obrázek 1: bitva u Sudoměře [1] Hetteš, Ferdinand - Porážka železných pánů u Sudoměře dne 25. března
1420. In: HETTEŠ, Ferdinad. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2009 [cit. 2012-05-03]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hette%C5%A1,_Ferdinand__Por%C3%A1%C5%BEka_%C5%BEelezn%C3%BDch_p%C3%A1n%C5%AF_u_Sudom%C4%9B%C5%99e_d
ne_25._b%C5%99ezna_1420.jpg
Obrázek 2: porážka železných pánů u Sudoměře [2] Liebscher, Adolf - Porážka železných pánů u Sudoměře
dne 25. března roku 1420. In: LIEBSCHER, Adolf. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2012-05-03]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Liebscher,_Adolf__Por%C3%A1%C5%BEka_%C5%BEelezn%C3%BDch_p%C3%A1n%C5%AF_u_Sudom%C4%9B%C5%99e_d
ne_25._b%C5%99ezna_roku_1420.jpg
Obrázek 3: bitva u Lipan[3] HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s .r.
.o., Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1, str. 39
HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s .r. .o., Všeň, 1996. ISBN 8085775-44-1
STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4: Hlavní události nejstarších českých dějin. třetí vydání. tiskárna
Nový Malín: Nová škola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0.
Klipart Office. Com