Hřídelové spojky - Učíme v prostoru

Download Report

Transcript Hřídelové spojky - Učíme v prostoru

UČÍME V PROSTORU
STROJÍRENSTVÍ
Název předmětu: Stavba a provoz strojů
Název a ID tématu: Hřídelové spojky ST26
Zpracoval(a):
Ing. Michal Jelínek
HŘÍDELOVÉ SPOJKY
HŘÍDELOVÉ SPOJKY
Přenáší zatížení (krouticí moment) z hnacího na hnaný hřídel. Mohou
plnit i řadu dalších funkcí např. tlumit rázy a vibrace, vyrovnávat
geometrické nepřesnosti, chránit hnací stroj (motor) před přetížením
apod.
Dělí se na pět základních skupin





Mechanicky neovládané
Mechanicky ovládané
Hydraulické
Elektrické
Magnetické
VÝPOČET SPOJEK
Většina základních typů spojek se vyrábí pro normalizované průměry
hřídelů a krouticích momentů. Velikost spojky se nejčastěji určuje
pomocí provozního součinitele K. Výpočtový krouticí moment Mv se
vypočítá ze vztahu:
Mv = K . Mk
kde K je provozní součinitel a Mk jmenovitý krouticí moment. Provozní
součinitel závisí na druhu hnacího stroje a skupině hnaného stroje.
MECHANICKY NEOVLÁDANÉ SPOJKY
Dále se dělí na pružné a nepružné.
NEPRUŽNÉ SPOJKY
Tvoří dvě velké skupiny. Spojky pevné a vyrovnávací.
PEVNÉ SPOJKY

je nutná souosost hřídelů

není možný osový posun

pokud možno stálý krouticí moment
PEVNÉ SPOJKY
Trubková spojka


Jednoduché a levné
Montáž vyžaduje osové posunutí hřídelů
Obrázek 1: Trubková spojka
PEVNÉ SPOJKY
Korýtková spojka


Spojení je silového typu
Vyžaduje stejný průměr hřídelů
Obrázek 2: Korýtková spojka
PEVNÉ SPOJKY
Kotoučová spojka



Spojení je silového typu
Šrouby musí být namáhány pouze tahem
Přenáší i velké výkony
Obrázek 3: Kotoučová spojka
PEVNÉ SPOJKY
Spojka s čelními zuby
 Spojení je tvarového typu
 Na obou stranách zuby
trojúhelníkového profilu
Obrázek 4: Spojka s čelními zuby
VYROVNÁVACÍ SPOJKY
Radiální spojka s křížovým kotoučem (Oldhamova)


Spojení je tvarového typu
Pro střední a větší krouticí momenty
Obrázek 5: Oldhamova spojka
VYROVNÁVACÍ SPOJKY
Kloubová spojka



Spojení je tvarového typu
Úhlová rychlost během otáčky kolísá
Při použití dvou spojek se vyrovnává
Obrázek 7: Kloubová spojka
VYROVNÁVACÍ SPOJKY
Univerzální zubová spojka


Spojení je tvarového typu
Umožňuje současně úhlové výchylky i osový posun
Obrázek 8: Zubová spojka
PRUŽNÉ SPOJKY
Hnací a hnanou část spojuje jeden nebo více pružných prvků
vyrobených z kovu, pryže nebo plastů. Mezi pružné spojky patří
Obručová spojka
 Spojení je tvarového typu.
 Pryžová obruč je vyztužena tkaninou
nebo ocelovými drátky.
 Umožňuje úhlovou výchylku i osový
posun.
Obrázek 9: Obručová spojka
PRUŽNÉ SPOJKY
Pružná spojka čepová
 Spojení je tvarového typu.
 Je jednoduchá, tichá.
 Izoluje motor od ostatních
částí.
Obrázek 10: Čepová spojka
PRUŽNÉ SPOJKY
Spojka se šroubovitými pružinami



Spojení je tvarového i silového typu.
Tlumí rázy při náhlé změně síly.
Brání torznímu kmitání.
Obrázek 11: Spojka se šroubovitými pružinami
PRUŽNÉ SPOJKY
Spojka s hadovitými pružinami



Spojení je tvarového typu.
Při zatížení se pružina deformuje.
Přenáší velká i rázová zatížení.
Obrázek 12: Spojka s hadovitými pružinami
MECHANICKY OVLÁDANÉ SPOJKY
Dělí se na čtyři skupiny

Výsuvné

Pojistné

Rozběhové

Volnoběžné
VÝSUVNÉ SPOJKY
Umožňují spojení nebo rozpojení hnacího a hnaného hřídele za chodu
stroje i v klidu. Mohou být ovládány:
 Mechanicky
 Hydraulicky
 Pneumaticky
 Elektricky
POJISTNÉ SPOJKY
Chrání hnací stroj před přetížením. Při zvýšeném zatížení dojde buď
k přerušení spojení, nebo k prokluzu. Dělí se na spojky:
 S přerušitelnými prvky
 Vysmekovací
 Prokluzovací
Spojka se střižným kolíkem
Obrázek 13: Spojka se střižným kolíkem
POJISTNÉ SPOJKY
Vysmekovací kuličková spojka
Obrázek 14: Vysmekovací kuličková spojka
POJISTNÉ SPOJKY
Prokluzovací lamelová spojka
Obrázek 15: Lamelová spojka
ROZBĚHOVÉ SPOJKY
Tento typ spojek se automaticky zapíná vlivem odstředivé síly.
Používají se u motorů, které při nízkých otáčkách nemají dostatečný
výkon.
Obrázek 16: Rozběhová spojka
VOLNOBĚŽNÉ SPOJKY
Jsou-li otáčky hnané části nižší než hnací, spojka funguje jako pevná.
V opačném případě se spojení přeruší.
Obrázek 17: Volnoběžná spojka
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
KŘÍŽ, Rudolf a kol. Stavba a provoz strojů I. Části strojů. Praha: SNTL, 1977.
L13-C2-V-43f/25559.
MRÁZ, Libor. Stavba a provoz strojů I. Pracovní sešit pro II. ročník. Interní
vydání pro SPŠ ZLÍN 2008