Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας

Download Report

Transcript Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Παναγιώτης Καρτσακλής
M.D, FEBU
EAU Guidelines 2012
Ο βασικός διαγνωστικός έλεγχος της Στ.Δ μπορεί να
 αναγνωρίσει την υποκείμενη παθολογική οντότητα ή το αίτιο στο
80% των ασθενών.
 διαγνώσει αναστρέψιμες αιτίες Στ.Δ ή παθήσεις που
εκδηλώνονται με Στ.Δ.
Οι ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις μπορούν να περιορισθούν σε ασθενείς
με πρωτοπαθή Στ.Δ ή σε αυτούς χωρίς παράγοντες κινδύνου.
Hatzichristou D, Hatzimouratidis K et al. Diagnostic steps in the evaluation of patients with erectile dysfunction.
J Urol. 2002 Aug;168(2):615-20
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
EAU Guidelines 2012
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
EAU Guidelines 2012
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
NPTR: Nocturnal penile tumescence and rigidity
2 δακτύλιοι στην στεφανιαία αύλακα και στην
βάση του πέους
Καταγράφονται…
 Η σκληρότητα
 Η διόγκωση
του πέους
 Ο αριθμός
 Η διάρκεια
των στύσεων
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
NPTR: Nocturnal penile tumescence and rigidity
 Απαιτούνται το λιγότερο δυο νυκτερινές καταγραφές
 Φυσιολογική Στυτική Λειτουργία
 Μια στύση
 60% σκληρότητα στην κορυφή του πέους
 Διάρκειας 10 min
Φυσιολογικό
Παθολογικό
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
NPTR: Nocturnal penile tumescence and rigidity
 Αποτελεί το gold standard για την διαφορική διάγνωση μεταξύ
οργανικής και ψυχογενούς Στυτικής Δυσλειτουργίας.
 Μειονεκτήματα
 Κόστος
 Χρόνος
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Test αγγειοδραστικών ουσιών (ΑΔΟ)
 Δίνει περιορισμένες πληροφορίες για την αγγειακό status
Θετικό test
 Στύση ικανοποιητικής σκληρότητας
 10 min μετά την ενδοπεϊκή χορήγηση
 Διάρκειας 30 min
Ανταπόκριση στην ενδοπεϊκή χορήγηση ΑΔΟ
Λειτουργική αλλά όχι φυσιολογική στύση
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Triplex αγγείων του πέους
Επιτρέπει την διάγνωση αγγειακού τύπου Στ.Δ
 Αρτηριακή ανεπάρκεια
 Δυσλειτουργία του μηχανισμού φλεβικής σύγκλεισης
!!! Περαιτέρω αγγειακός έλεγχος δεν είναι αναγκαίος αν
το triplex είναι φυσιολογικό.
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Triplex αγγείων του πέους
Συνήθως εξετάζεται το πέος από την κοιλιακή του επιφάνεια σε
εγκάρσια και επιμήκη τομή.
Η εξέταση πραγματοποιείται αρχικά με το πέος σε χάλαση και μετά
από την ενδοπεική έγχυση αγγειοδραστικής ουσίας.
Συνήθως χρησιμοποιείται Prostaglandin E1 σε δόση των 10 ή 20μg.
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Triplex αγγείων του πέους
Μετά την ενδοπεική ένεση
 η σάρωση συνήθως πραγματοποιείται στα 5, 10, 15 και 20min και
στις δυο σηραγγώδεις αρτηρίες
 σε grey-scale scanning εκτιμούνται οι σηραγγώδεις αρτηρίες
Η διάμετρος των σηραγγωδών αρτηριών κυμαίνεται από 0,5 έως 0,7mm
στη φάση χάλασης και αυξάνεται σε 1 έως 1,2mm μετά την έγχυση ΑΔΟ.
Αποτιτανώσεις των
σηραγγωδών αρτηριών
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Triplex αγγείων του πέους
Με την έγχρωμη σάρωση αναγνωρίζονται
 οι σηραγγώδεις αρτηρίες
 η παρουσία και η κατεύθυνση της ροής
 πιθανή στένωση ή απόφραξη των σηραγγωδών αρτηριών
Απόφραξη των
σηραγγωδών αρτηριών
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Triplex αγγείων του πέους
Η ανάλυση του φασματικού Doppler των σηραγγωδών αρτηριών
αποτελεί την πιο σημαντική παράμετρο για τον χαρακτηρισμό της
βαρύτητας και της φύσης της Στ.Δ.
Είναι κοινός αποδεκτό ότι η μέτρηση της μέγιστης συστολικής ταχύτητας
(PSV: Peek Systolic Velocity) στο ύψος της πεο-οσχεικής συμβολής
αποτελεί την καλύτερη μέτρηση της αρτηριακής παροχής.
Αν …
 PSV > 35cm/sec
 Φυσιολογική
 PSV < 25cm/sec  Στ.Δ αρτηριακής αιτιολογίας

Ευαισθησία 100% - Ειδικότητα 95%
 PSV 25cm/sec - 35cm/sec


‘’γκρίζα ζώνη’’
σε ηλικιωμένους ασθενείς
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Triplex αγγείων του πέους
Οι φασματικές κυματομορφές ταξινομούνται σε 6 φάσεις (0-5)…
Φάση 0
 φάση χάλασης
 μονοφασική ροή
 PSV: 15–25 cm/s
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Triplex αγγείων του πέους
Οι φασματικές κυματομορφές ταξινομούνται σε 6 φάσεις (0-5)…
Φάση 1
 έναρξη της στύσης
 αύξηση της συστολικής & διαστολικής ροής
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Triplex αγγείων του πέους
Οι φασματικές κυματομορφές ταξινομούνται σε 6 φάσεις (0-5)…
Φάση 2
 αυξάνεται η πίεση στα σηραγγώδη
 εμφανίζεται δίκροτη εγκοπή (dicrotic notch) στην τελοσυστολική ροή
 μειώνεται σταδιακά η διαστολική ροή
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Triplex αγγείων του πέους
Οι φασματικές κυματομορφές ταξινομούνται σε 6 φάσεις (0-5)…
Φάση 3
 Πίεση στα σηραγγώδη = διαστολική πίεση
 Διαστολική ροή στο μηδέν
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Triplex αγγείων του πέους
Οι φασματικές κυματομορφές ταξινομούνται σε 6 φάσεις (0-5)…
Φάση 4
 Πλήρη στύση
 Πίεση στα σηραγγώδη > διαστολική πίεση
 Αρνητικοποίηση της διαστολικής ροής
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Triplex αγγείων του πέους
Οι φασματικές κυματομορφές ταξινομούνται σε 6 φάσεις (0-5)…
Φάση 5
 Σκληρή στύση
 Η συστολικό φάσμα στενεύει
 Η διαστολική ροή εξαφανίζεται
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Triplex αγγείων του πέους
 PSV> 35 cm/sec
 PSV >35cm/sec & EDV> 5cm/sec
Γρήγορη αποδιόγκωση
 RI
Φλεβική Διαφυγή
(RI = PSV - EDV/PSV)
 Με την έναρξη της στύσης και έως να επιτευχτεί η μέγιστη
σκληρότητα RI<1
 RI> 0,9: Φυσιολογικό
 RI< 0,75: Φλεβική διαφυγή
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Αρτηριογραφία - Σηραγγομετρία - Σηραγγογραφία
Εκτελούνται σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν
σε αγγειακές επεμβάσεις.
Αρτηριογραφία
Πραγματοποιείται ενδοπεική ένεση ΑΔΟ και εκλεκτικός καθετηριασμός της έσω
αιδοιικής αρτηρίας, όπου μετά την χορήγηση σκιαγραφικού εκτιμούνται οι
λαγόνιες, η έσω αιδοιική και οι πεικές αρτηρίες.
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Αρτηριογραφία - Σηραγγομετρία - Σηραγγογραφία
Σηραγγομετρία
Πραγματοποιείται με την χορήγηση φυσιολογικού ορού και την ταυτόχρονη
καταγραφή της πίεσης στα σηραγγώδη μετά την έγχυση ΑΔΟ .
Σηραγγογραφία
Πραγματοποιείται με την χορήγηση σκιαγραφικού στα σηραγγώδη μετά την
έγχυση ΑΔΟ για την απεικόνιση πιθανής φλεβικής διαφυγής.
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Αρτηριογραφία - Σηραγγομετρία - Σηραγγογραφία
Δυναμική Σηραγγομετρία και Σηραγγογραφία
Dynamic infusion cavernosometry and cavernosography (DICC)
 Η έγχυση πραγματοποιείται με συγκεκριμένη ροή και πίεση
 Για την αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων πρέπει να
πραγματοποιείται κάτω από πλήρη χάλαση των λείων μυικών ινών.
Saenz de Tejada and colleagues (1991)
 Απαιτούνται επαναλαμβανόμενες εγχύσεις ΑΔΟ
Hatzichristou et al. (1995)
 Σε πλήρη χάλαση η ροή που απαιτείται για διατήρηση στύσης με
ενδοσηραγγώδη πίεση πάνω των 100mm Hg πρέπει να είναι 3-5 ml/min
 Σηραγγογραφία
 Σκιαγράφηση των σηραγγωδών σωμάτων
 Ελάχιστη ή μη σκιαγράφηση
o φλεβικών δομών
Φυσιολογικό
o του σπογγιώδους
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Νευρολογικές εξετάσεις
Τα νευρολογικά test πρέπει να αξιολογήσουν τα περιφερικά, νωτιαία
και υπερνωτιαία κέντρα της στύσης αλλά και τα αυτόνομα και
σωματικά ‘’μονοπάτια’’ της στύσης.
Έλεγχος του βολβοσηραγγώδους αντανακλαστικού
 2 ηλεκτρόδια στο πέος
 Ηλεκτρόδια στους βολβοσηραγγώδεις μύες.
Μέτρηση της ταχύτητας αγωγής του ραχιαίου νεύρου του πέους
 Ηλεκτρόδιο στην κορυφή και στην βάση του πέους
Ηλεκτρομυογραφία των σηραγγωδών σωμάτων του πέους
 Καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας κατά την χάλαση
και στύση
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Ορμονικές εξετάσεις
Υποθάλαμος
–
Υπερπρολακτιναιμία
Οδηγεί σε
 Έλλειψη ερωτικού ενδιαφέροντος
 Στυτική δυσλειτουργία
 Γαλακτόρια, γυναικομαστία
 Υπογονιμότητα
GnRH
+
Inh
T
DHT
E2
–
– Υπόφυση
T
E2
LH
+
FSH
+
Όρχεις
Κύτταρα
Leydig
T
+
Κύτταρα
Sertoli
Σπερματικά
σωληνάρια
Σπέρμα
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Ορμονικές εξετάσεις
Υπο – υπερθυρεοειδισμός
Αρνητική επίδραση στον μεταβολισμό των ανδρογόνων και των οιστρογόνων
 Στον υποθυρεοειδισμό η χαμηλή έκκριση Τεστοστερόνης
και τα αυξημένα επίπεδα Προλακτίνης οδηγούν σε Στυτική
Δυσλειτουργία
 Στον υπερθυρεοειδισμό μειωμένη σεξουαλική επιθυμία
λόγω των αυξημένων επιπέδων οιστρογόνων
Ειδικές εξετάσεις επί Στυτικής Δυσλειτουργίας
Ψυχιατρική εκτίμηση
ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ
π.χ Φόβο αποτυχίας
Άγχος επίδοσης
Έλλειψη ερωτικής διάθεσης με τη σύντροφο κ.α
‘’ΒΑΘΥΤΕΡΑ’’ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ
 Διαταραχές της σεξουαλικής ταυτότητας
 Σεξουαλικά τραύματα
 Πολιτισμικά ή θρησκευτικά taboo
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 Το NPTR αποτελεί το gold standard για την διαφορική διάγνωση μεταξύ
οργανικής και ψυχογενούς Στ.Δ.
 Στη δοκιμασία με ΑΔΟ ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται τόσο για τα
οφέλη όσο και για τις επιπλοκές της δοκιμασίας.
 Το triplex των πεικών αγγείων αποτελεί την περισσότερο αντικειμενική και
λιγότερο επεμβατική evidence-based εξέταση αξιολόγησης της Στ.Δ.
 Η DICC ενδείκνυται για νέους ασθενείς, υποψήφιους για αγγειακές
επεμβάσεις και ειδικότερα για ασθενείς με ιστορικό πυελικού τραύματος ή
πρωτοπαθούς Στ.Δ
 Η αρτηριογραφία έχει ένδειξη σε νέους ασθενείς με ιστορικό τραύματος
που πρόκειται να υποβληθούν σε αγγειακές επεμβάσεις.
Ευχαριστώ
για την
προσοχή σας