Nasa_Skola(1) - Základná škola s materskou školou Jarok

download report

Transcript Nasa_Skola(1) - Základná škola s materskou školou Jarok


V roku 1803 tu bol učiteľ Jozef Gaal, ktorý učil 82 detí a pritom robil aj
obecného notára. Zmenu v školskom systéme priniesol nový zákonný
článok u roku 1868, ktorý doterajšie obecné školy zreorganizoval
a roztriedil. Jarocká obecná škola stala sa rím. katolickou ľudovou školou.
Škola bola jednotriedna a spomína sa v roku 1868, že do nej chodilo 86
žiakov. Spravovala ju školská stolica pod vedením miestneho farára. Do
školy chodili deti od 6-12 rokov. V roku 1891 postavili za farára Dr. M.
Štefányho novú školu a v roku 1899 otvorili aj druhú triedu. Po roku 1918
škola sa stáva len slovenskou a v roku1921 zriaďuje sa aj tretia trieda..
V roku 1934 bol zvolený za správcu školy organista- učiteľ Peter Kosmál,
ktorý tu zostal do roku 1950. Škola mala v roku 1930 päť tried, ale v roku
1942 už bola 7 triedna. Okrem starej školy, kde boli tri učebne, škola bola
ešte v dvoch ďalších adaptovaných objektoch.

V roku 1945 cirkevná škola v Jarku bola poštátnená. V roku 1949 bola povinná 9 ročná

dochádzka do základnej školy, vytvorila sa Stredná škola vo Veľkom Záluží, do ktorej
dochádzali žiaci z Jarku zo 6.-9. ročníka. V tom istom roku otvorili v Jarku prvú
materskú školu. Po viacerých výmenách riaditeľov školy stal sa v roku 1961 riaditeľom
Štefan Gála. Novú školu začali stavať už v roku 1960 a dokončili ju 23.3.1961 ako 14
triednu so 405 žiakmi.
V roku 1978 zriadili pri škole jedáleň a družinu mládeže. V roku 1985 pristavili ku škole
telecvičňu.
Po odchode Štefana Gálu do dôchodku vo februári 1990 sa stala novou riaditeľkou
Lívia Némethová .
V roku 1999 sa stala riaditeľkou Alexandra Ďurišová.
V roku 2010 bol za riaditeľa školy zvolený Jozef Habalčík.



Riaditelia : p. Majerčík, p. Blanár, p. Gála,
p. Némethová, p. Ďurišová
Zástupcovia: p. Gála, p. Červený, p. Aldorf,
p.Verešová, p. Bakošová,
p. Novotná, p. Košalko
Vedenie školy:
p. riaditeľ - Jozef Habalčík,
p. zástupkyňa pre ZŠ - Dáša Bekényiová,
p. zástupkyňa pre MŠ - Katarína Bekényiová
Pedagógovia:
MŠ :
Táňa Ďurišová, Jaroslava Beláková, Mária Németová, Andrea Straková
ZŠ :
Jana Peniašková, Mariana Muššáková, Ľudmila Dreninová, Katarína
Masárová, Zuzana Líbalová, Marianna Šranková, Hana Hrnčárová, Beata
Medeková, Daniela Bakošová, Ľubica Zaujecová, Daniel Varga, Peter Brisuda,
EditkaTaligová, Alena Koporcová
Správni zamestnanci :
Daniela Bakošová ml., Helena Švihoríková, Sidónia Bratová , Anna Kalúzová,
Miroslav Gála, Eva Balážová, Dana Svitačová, Zuzana Mažecová,
Andrea Hrádeková, Agnesa Gálová
Aktivity:








Exkurzie a výlety: Viedeň, Mochovce, Nitrianska galéria, Staré mesto,
Čierny Balog, Kremnica, Piešťany, Fyzika naživo
Divadelné predstavenia: DAB Nitra – LAVV, Mátohy, Staré divadlo – Hobit,
Divadlo bez opony , Staré divadlo – slovensko - anglické predstavenie
Protidrogová prevencia : Prečo som na svete rád – putovná výstava
Kino: Cinemax Nitra – Medveď Yogi
Olympiády: geografická, z anglického jazyka, chemická, biblická
Vedomostné a literátne súťaže: Pytagoriáda, Klokan, Expert, Čo vieš o
hviezdach, Taktik Výzva, Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko
Športové súťaže: Vybíjaná, Cezpoľný beh, Majstrovstvá okresu v šachu,
Kinderiáda, Majstrovstvá okresu v malom futbale
Ďalšie akcie: Deň narcisov, Beseda s dermatologičkou, Fašiangový
karneval, Halloween, Mikuláš, Vianočná tržnica, Veľkonočné aranžovanie,
Svetový deň vody, Valentínska pošta, Zbierka pre DD Kolíňany, Detský čin
roka, Protistresový týždeň, Marec – mesiac knihy
Časopis:
/Zá/Školák, vychádza v 3.vydaniach
Projekty:

Rodokmeň, História školy,

Môj obľúbený spisovateľ, Hrady a zámky nášho regiónu,

Komparo

Krúžky:





Ars studio
Pohybové hry
Šachová partička
Šikovníček
Športový
Základná škola s materskou školou Jarok
Školská ul. č. 16
95148 Jarok
www.zssmsjarok.edupage.org
[email protected]