REORGANIZACIJA csd

Download Report

Transcript REORGANIZACIJA csd

Mag. Barbara Kobal Tomc
Dr. Polona Dremelj
PILOTNI PROJEKT REORGANIZACIJE CSD:
SPREMLJANJE / EVALVACIJA
PILOTNEGA PROJEKTA
Kaj je evalvacija?
Evalvacija je sistematično zbiranje
informacij o delovanju, značilnostih in
izidih programov/projektov/politik, da bi
sodili o njih, izboljšali njihovo delovanje
in/ali dobili podlago za oblikovanje
odločitve o nadaljnjem načrtovanju
dejavnosti.
(prirejeno po Pattonu)
Kdaj je evalvacija smiselna?
…..če
nam na podlagi dejanskih
informacij o programu pove, koliko je
program/projekt uspešen v tem, kar se
je namenil delati, kako učinkovit je pri
svojem delu in kakšen vpliv ima na
reševanje problemov, ki naj bi jih
reševal…
Faze evalviranja
• razvoj konceptualnega modela projekta in identifikacija
ključnih trenutkov, primernih za vrednotenje
• identifikacija vrednotenjskih vprašanj, ki si jih moramo
zastaviti tako, da bodo potencialni odgovori nanje
merljivi
• opredelitev načina evalviranja
• zbiranje podatkov
• analiziranje podatkov in
• disseminacija rezultatov zainteresiranim javnostim.
Vrste evalvacij
Vrednotenje
Formativno
Sumativno
Napredek
Zgodnje faze projekta
Vmesno vrednotenje
Zaključne faze projekta
Kazalniki QQTL
•
•
•
•
(Quality, Quantity, Timing, Location)
kakovost (način spremembe, pričakovana
kakovost)
obseg, količino (obseg sprememb)
čas (do kdaj se naj zgodi sprememba)
lokacijo (področje/območje sprememb)
(Vir: Rode, Rihter, Kobal 2006)
USPEŠNOST
PROGRAMA
Vrednotenje
(Evalvacija)
Napovedovanje
Strukturiranje
problema
PROBLEMI
PROGRAMA
Strukturiranje
problema
Strukturiranje
problema
IZIDI
PROGRAMA
PRIHODNOST
PROGRAMA
Strukturiranje
problema
Spremljanje
(Monitoring)
Priporočanje
DELOVANJE
PROGRAMA
Evalvacija vs. spremljanje
spremljanje
evalvacija
Kaj
Rutinsko zbiranje
informacij o vseh vidikih
projekta/programa
Pogled nazaj – globlja
perspektiva o ustvarjenih
učinkih projekta / programa
Kdaj
Kontinuirano (dnevno,
mesečno, letno) – del
aktivnosti projekta
Periodično: na polovici, na
koncu
Kako
Osebje in udeleženci
projekta (teren,
informaci. sistem, ...)
Notranji ocenjevalci
(samovrednotenje)
Zunanji ocenjevalci
Vrsta
informacij
Večinoma količinski
podatki
Poudarek na kakovostni
analizi
Evalvacija ali spremljanje
pilotnega projekta
 elementi spremljanja
 elementi evalviranja (evalvacija procesa
dela in ne rezultatov dela)
 poizvedovalna raziskava (vprašanj (še)
nimamo vnaprej določenih)
Pilotni projekt reorganizacije CSD
• Kaj so ključni cilji?
• Učinkovitost - racionalizacija?
• Uspešnost - kakovost?
• ….?
• Faze evalviranja:
• razvoj konceptualnega modela projekta in identifikacija ključnih
trenutkov, primernih za vrednotenje
• identifikacija vrednotenjskih vprašanj, ki si jih moramo zastaviti
tako, da bodo potencialni odgovori nanje merljivi
• opredelitev načina evalviranja
• zbiranje podatkov
• analiziranje podatkov in
• disseminacija rezultatov zainteresiranim javnostim.
Pilotni projekt reorganizacije CSD
• Kaj so ključni cilji z vidika novega koncepta
dela?
• Prijaznejši sistem pomoči uporabniku – celostna obravnava,
aktivna vključenost v reševanje problema
• Čas za strokovno socialno delo na CSD (delo po konceptih
socialnega dela)
• Lažje odločanje na CSD (celostna informacija o uporabniku,
strokovna podpora)
• Krepitev strokovnosti delavcev (ključna oseba) – z določitvijo in
zagotovitvijo potrebnih znanj, spretnosti, veščin, poznavanja
zakonodaje ipd. za opredeljene življenjske situacije
Pilotni projekt reorganizacije CSD
CSD Brežice
• 3 zadeve/primeri (življenjske situacije):
• 3 strokovni delavci (ključna oseba ali/in tim)
• 3 uporabniki (posameznik ali družina)
CSD Krško
• 3 zadeve/primeri (življenjske situacije):
• 3 strokovni delavci (ključna oseba ali/in tim)
• 3 uporabniki (posameznik ali družina)
CSD Sevnica
• 3 zadeve/primeri (življenjske situacije):
• 3 strokovni delavci (ključna oseba ali/in tim)
• 3 uporabniki (posameznik ali družina)
Določitev kriterijev
STROKOVNI
VIDIK
ORGANIZACIJSKI
VIDIK
VIDIK
UPORABNIKOV
• Strokovni kriteriji (nabor veščin in znanj, uporaba
konceptov socialnega dela – pomembno izobraževanje)
• Vloga ključne osebe v delovnem odnosu (naravnanost na
pomoč in svetovanje)
• Katere kadre potrebujemo? So ti kadri na voljo?
• Kako organizirati delo (strokovni delavci opravljajo delo
na različnih lokacijah CSD)?
• Kakšno je sodelovanje drugih strokovnih delavcev z
uporabnikom?
• Racionalizacija časa – ali uporaba novega koncepta dela
strokovne delavce upočasnjuje/jim koristi pri delu?
•
•
•
•
•
Ali je reševanje njihovih težav uspešno?
Kaj jih pri reševanju težav moti?
Kakšna je njihova vloga pri reševanju težav?
Kaj je zdaj boljše kot prej?
Česa bi si še želeli?
Metode dela
KVALITATIVNE
KVANTITATIVNE
• Poročanje strokovnih delavcev (KO) na posebnih
obrazcih – spremljanje poteka dela (izvirni delovni
projekt pomoči)
• Redna srečanja s strokovnimi delavci (skupinski
intervjuji, intervizija)
• Spletni forum za strokovne delavce (KO): postavljanje
vprašanj, dilem, idej → člani delovne skupine za
spremljanje delujejo kot moderatorji (nudijo odgovore
na vprašanja, rešujejo dileme, ponujajo rešitve, dajejo
navodila ipd.)
• Beleženje dela za potrebe informacijskega sistema
(BSP) na posebej izdelanih obrazcih (KO)
• Intervjuji z uporabniki
• Vprašalniki za vse strokovne delavce na pilotnih centrih
ali SWOT analiza: pričakovanja glede “novega”
koncepta dela, vnaprej zaznane težave, strahovi ipd.
• Vprašalniki za strokovne delavce, uporabnike, ki se
izvajajo v okviru modela E-Qalin/D.
Trajanje
ZAČETEK PILOTA
VMESNE FAZE
I Prvo poročilo (po 3. mesecih)
II Drugo poročilo (po 6. mesecih)
III Tretje poročilo (po 9. mesecih)
KONEC PILOTA
Končno poročilo (po 12. mesecih)
• Izobraževanje (1. in 2. modul)
• Analiza poteka prvih dveh modulov izobraževanj, ključne
ugotovitve, dileme (strokovni in organizacijski vidik) (I faza)
• Analiza poteka tretjega modula izobraževanj, ključne
ugotovitve, dileme (strokovni in organizacijski vidik) (III
faza)
• Analiza poročil/izpolnjenih obrazcev strokovnih delavcev
(strokovni vidik) 3 x (I, II in III faza)
• Analiza Ugotovitve s srečanja s strokovnimi delavci CSD
(strokovni in organizacijski vidik) 3x (I, II in III faza)
• Analiza vprašalnikov za strokovne delavce CSD (organizacijski
in strokovni vidik) 1x (III faza)
• Intervjuji z uporabniki 1x (III faza)
• Analiza vsega zbranega gradiva s priporočili (končno poročilo)
Potencialni problemi
VZOREC
• ni namenski (zato bodo pomanjkljivi
predvsem rezultati z organizacijskega
vidika)
PODPORNE
OKOLIŠČINE
• značilnosti strokovnih delavcev
• značilnosti uporabnikov
ČAS TRAJANJA
PILOTA
• potreben čas za delo strokovnih
delavcev v okviru kompleksnih
življenjskih situacij uporabnika