Transcript tukaj

ZAKON o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev(ZUPJS-C)

Barbara Starič Strajnar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve Kontakt: [email protected]

December 2014

Uveljavitev in začetek uporabe ZUPJS-C

Veljati je začel naslednji dan po objavi v Uradnem listu Uporaba pa se od:

1.1.2014 oziroma 1.9.2014.

2

spremembe 30. člena ZUPJS

   

PRAVICA DO PLAČILA PRISPEVKA ZA OBVEZNO ZZ – PRIZNANA NA DAN 1.1.2014 :

državljanom RS s stalnim prebivališčem v RS in s to spremembo tudi tujcem z dovoljenjem za stalno prebivanje če so upravičeni do DSP ali izpolnjujejo pogoje za DSP, pri čemer se krivdni razlog ne upošteva in niso ZAVAROVANCI iz drugega naslova: šteje se, da oseba ni ZAVAROVANEC iz drugega naslova, če je vključena v zavarovanje po: 20.točki prvega ods.15.člena ZZVZZ (podlaga 048) ali 21. členu ZZVZZ (zavarovanje kot zakonec).

upravičeni tudi osebe, ki so na podlagi odločb nameščene v rejniško družino ali v zavod – ne glede na izpolnjevanje drugih pogojev (gre za polnoletne otroke, nameščene na podlagi odločbe, mladoletni so na podlagi 033 – 24.točka prvega odst. 15. čl.) vendar ne dlje kot do 26 leta.

3

M-1 in M-2 – CSD še vedno zavezanec za prijavo, odjavo in spremembe do 31.3.2014

 V tem obdobju je zavezanec za prijavo, odjavo in sporočanje sprememb med zavarovanjem še vedno CSD – od 1.1. do 31.3.2014.

4

ZAVEZANEC ZA PRIJAVO, ODJAVO PO 1.4.2014 - ZZZS

   Pomembna novost za CSD- osebe bo v zavarovanje prijavljal ZZZS in ne več CSD – na registrsko številko ZZZS.

ZZZS bo vse zavarovance 099, ki imajo takšen status na dan 1.4. programsko preprijavila na ZZZS – odjava 31.3. – prijava s 1.4.2014.

oseba je upravičena do plačila prispevka le za čas, ko nima urejenega zdravstvenega zavarovanja po drugi podlagi – zato obdobje priznanja pravice ne bo vedno enako obdobju zavarovanja iz tega naslova, zato bo MDDSZ moral ZZZS seznaniti z vsemi potrebnimi podatki.

5

IZMENJAVA PODATKOV

 ZZZS bo za namen izvajanja zavarovanja po 30. členu ZUPJS oz. 21.točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ vzpostavil evidenco o pravici do plačila prispevka za OZZ – za ta namen se bo vzpostavila elektronska izmenjava podatkov med MDDSZ in ZZZS.

6

TRAJANJE ZAVAROVANJA

  OD 1.1.2014 dalje – ni več dvojnih zavarovanj – pravica preneha z dnem, ko zavod prejem odločbo CSD, s katero je pravica ukinjena, razen če ni nastopilo zavarovanje iz drugega naslova – v tem primeru preneha z dnem pred dnevom nastopa zavarovanja iz drugega naslova.

Od 1.9.2014 dalje pravica preneha z dnem dokončnosti odločbe, če oseba ni zavarovana iz drugega naslova, vendar ne dlje, kot bi bila na podlagi odločbe, ki je bila odpravljena ali razveljavljena. 7

Upravičenost do pravice do OZZ

30. člen ZUPJS

 Oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki izpolnjuje predpisane pogoje in ni zavarovanec iz drugega naslova.

 

21. točka 1. odst. 15. člena ZZVZZ

Določba 21. točke veljavna do 5.11.2013  Osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci drugega naslova iz   Zavarovanci opredeljeni v 15. členu ZZVZZ Družinski člani =zavarovane osebe in so določeni v 20. členu ZZVZZ Določba 21. točke veljavna od 06.11.2013

 osebe, ki jim je priznana pravica do plačila prispevka za OZZ.

8

Težave pri uveljavljaljanju pravic iz ZZ družnskih članov zakoncev

 Problem ureditve zavarovanja družinskega člana zakonca in zunajzakonskega partnerja  Zadržane pravice po 78. členu ZZVZZ (mož s.p., žena 077, družina pravico do DSP)  Obstoj zunajzakonske skupnosti manj kot 2 leti (nimata skupnega otroka!) 9

Težave pri urejanju zavarovanj pastorkov in rejencev

 Problem ureditve zavarovanja rejencem in pastorkom  Pastorek (Nosilec zavarovan po podlagi 099 – pogoj preživljanja ni izpolnjen).

 Rejenec (Nosilec zavarovanja ni starš– podlaga 099, starš zavarovan kot DČ zakonec - pogoj preživljanja ni izpolnjen, rejenec ne more biti zavarovan po rejniku – šteje se, da ga ne preživlja) 10

Statistika zavarovanj po podlagi 099 in po njih zavarovani DČ (zakonci + otroci)

Datum opazovanja Število zavarovancev po podlagi 099 Število družinskih članov 31.03.2012

30.09.2012

31.12.2012

31.03.2013

30.06.2013

30.09.2013

30.12.2013

52.820

45.294

44.811

44.486

45.180

44.035

47.348

13.497

12.729

12.659

13.157

13.363

13.116

13.111

11

Število družinskih članov – zakoncev, ki so zavarovani po zavarovancih 099 (Vir ZZZS, na dan 03.12.2013) Datum opazovanja 30.6.2013

30.6.2013

Šifra sorod.vezi

1(zakonec) 2 (otrok)

Število družinskih članov 3012

10913

skupaj skupaj 30.6.2013

30.6.2013

3.12.2013

3.12.2013

3.12.2013

3.12.2013

3 (starš) 4 (otrok širši DČ) 1(zakonec) 2 (otrok) 3 (starš) 4 (otrok širši DČ) 1 23

13949 2588

11278 1 24

13891

12

* Hvala za pozornost!

13