Transcript mag. Ferme

POGLED CENTRA ZA SOCIALNO DELO NA UČINKOVITOST ZAŠČITE ŽENSK ŽRTEV NASILJA PO ZPND, V KONTEKSTU TEŽAV, S KATERIMI SE ŽRTVE SOOČAJO V POSTOPKIH POVEZANIH Z NASILJEM mag. Nada CAHARIJAZ FERME

Naloge CSD po ZPND in Pravilniku o sodelovanju ter o delovanju CSD, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavanju nasilja v družini CSD nudi žrtvi in povzročitelju nasilja storitve po Zakonu o socialnem varstvu (14.člen ZPND). Te storitve ( opredeljene v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev) so : - Prva socialna pomoč (PSP), - Osebna pomoč, - Pomoč družini za dom (redkeje).

CILJ obravnavanja je odprava neposredne ogroženosti in skrb za žrtvino dolgoročno varnost, z odpravo vzrokov, okoliščin, v katerih prihaja do nasilja, prek reševanja njenih socialnih in materialnih pogojev bivanja.

NAMEN delovanja CSD (6. člen Pravilnika o sodelovanju…): - Povečati varnost žrtve nasilja, - Preprečiti novo nasilje, - Motivirati žrtev za vključitev v pomoč in sprejemanje ukrepov za zaščito pravic in koristi žrtve.

Ko prejme CSD informacijo o nasilju v družini: -prouči okoliščine primera in zbere že znane informacije v okviru CSD, -izdela oceno ogroženosti in se odloči za potrebna dejanja, ki jih bo izvedel.

PSP oz. razgovor z žrtvijo in po potrebi poskrbeti za njeno krizno namestitev.

Če je potrebno sodelovanje drugih organov, CSD oblikuje multidisciplinarni tim (MDT).

Organi, ki so pozvani k sodelovanju, so se dolžni odzvati in določiti predstavnika,ki je član MDT, dolžni so se udeleževati sej MDT, ter morajo zagotoviti, da se bodo sklepi MDT izvrševali.

MDT skupaj z žrtvijo izdela načrt pomoči žrtvi.

Na CSD Celje imamo skupino za pomoč in samopomoč ženskam v stiski, imenovano MOČ. Skupina nudi uporabnicam: -možnost individualne obravnave, -pomoč pri zagotavljanju podpore in vzpostavljanju nove socialne mreže, -stike ženskam s podobno izkušnjo, -učenje prepoznavanja in izražanja lastnih čustev, potreb, želja, učenje konstruktivne komunikacije in reševanja konfliktov.

PSP oz. razgovor se opravi tudi s povzročiteljem nasilja.

Regijska služba za koordinacijo in pomoč

žrtvam nasilja vključuje: - Interventno službo, - Krizni center, - Regijskega koordinatorja za preprečevanje nasilja.

PROBLEMI, NA KATERE OPOZARJAJO STROKOVNI DELAVCI NA CSD, KI DELAJO NA PODROČJU NASILJA - Sklepanje sodnih poravnav glede ukrepov za zagotovitev varnosti žrtve niso primerna oblika reševanja nasilnega odnosa med žrtvijo in povzročiteljem nasilja.

- Neučinkoviti so sklepi o prepovedi približevanja in za prepustitev stanovanja v skupni rabi, če ni zagotovljena BPP tudi za njihovo izvršitev.

- Problem v zvezi z nadziranjem prepovedi približevanja.

- Nevarnost, da sodnik prepove spremljevalcu, da bi bil navzoč pri spremljanju žrtve v postopku, češ, da ima žrtev v sodnem postopku zagovornika.

Dobra praksa

Dobro sodelovanje organov oz. institucij, s strani policije, državnega tožilstva in sodišča.