Fagskoleutvalget

Download Report

Transcript Fagskoleutvalget

Fagskoleutvalget
André Kristiansen
Fagskoleutvalget, sekretariatet
22. september 2014
Hva er offentlig utvalg og NOU?
• Regjeringen eller et departement nedsetter
utvalg og arbeidsgrupper som utreder forskjellige
forhold i samfunnet. En utredning kan enten
komme som NOU (Norges offentlige utredninger)
eller som en rapport.
• NOU-er danner gjerne grunnlag for forslag som
regjeringen sender over til Stortinget og er ofte
sitert og gjengitt i stortingsmeldinger.
• Jurister tillegger drøftinger fra Norges offentlige
utredninger vekt som rettskilder, og omtaler disse
som lovforarbeider.
Sammensetning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jan Grund (leder), HiOA
Trond Bergene, Spekter
Kjersti Grindal, BNL/NHO
Marta Grongstad, UiT – Norges arktiske universitet
Stein Kristiansen, Aust-Agder fylkeskommune
Ivar Lien, Fagskolen Innlandet
Solfrid Lind, Campus Christiania
Jonny Pettersen, Fagskolen Tinius Olsen
Astrid Sund, Utdanningsforbundet/Unio
Trude Tinnlund, LO
Bård Inge Thun, Nasjonal fagskolekoordinator
Johanne Marie Trovåg, Høgskolen Stord/Haugesund
Malin Vangsnes, ONF
Kristin Vik, Delta/YS
Mandat – En ny fagskolepolitikk
• Hvilken plass bør fagskolen ha i det norske
utdanningssystemet?
• Hvordan heve kvalitet, synlighet og status for fagskolen?
• Hvordan vurderes arbeidslivets kompetansebehov nå og
i fremtiden, samt fagskolenes rolle i å dekke disse
behovene?
• Hvilket opptaksgrunnlag bør fagskolene ha? Hvilke
utdanninger skal kvalifisere for opptak til
fagskoleutdanning?
• Hvordan bør fagskolesektoren finansieres?
• Hvordan få til et godt og egnet samspill med
universitets- og høyskolesektoren?
Arbeidsform
• Innledninger fra en rekke interessenter
• Regionale møter
• Kunnskapsinnhenting
• Frie diskusjoner i utvalget
Snapshot av dagens fagskolesektor
Antall studenter
1600
1400
1200
1000
800
Antall studenter
600
400
200
97
100
94
91
88
85
82
79
76
73
70
67
64
61
58
55
52
49
46
43
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13
7
10
4
1
0
Fagskoler per region, 2013. Antall.
40
35
35
30
25
20
18
15
17
13
12
11
10
5
5
0
Oslo og Akershus
Hedmark og
Oppland
Sør-Østlandet
Agder og Rogaland
Vestlandet
Kilde: NSD DBH-Fagskolestatistikk
Trøndelag
Nord-Norge
Andel fagskolestudenter fordelt etter fagfelt i 2013.
Humanistiske og estetiske fag
1%
7%
4%
15%
Mediefag
4%
15%
Økonomisk-administrative fag
11%
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og
tekniske fag
Helse-, sosial- og idrettsfag
43%
Primærnæringsfag
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag
Uoppgitt fagfelt
Kilde: NSD DBH-Fagskolestatistikk
Hvilken fagskole trenger Norge?
• Relevant: Tett linket til arbeidslivets
kompetansebehov
• Attraktiv: Oppdatert innhold, robuste
fagmiljøer, givende læringsmiljø
• Dynamisk: Endrer seg i takt med behovene
Diagnosen
1. Fagskolen har en uklar plass og lav status i det
norske utdanningssystemet
2. Arbeidslivet har for svakt eierskap til
fagskoleutdanningene
3. Norsk fagskoleutdanning trenger et kvalitetsløft
4. Lov- og regelverket er ikke hensiktsmessig
5. Finansieringssystemet bygger ikke opp under
utdanningenes formål
Faktorer for kvalitet
•
•
•
•
•
•
Kompetansen til de som underviser
Robuste fagmiljøer
Relevans
Strategisk utdanningsledelse
Økonomiske rammebetingelser
Juridiske rammebetingelser
Hvem retter utvalget seg mot?
• Offentlige myndigheter
– Ansvarlig for finansieringsmekanismer
– Ansvarlig for lov- og regelverk
• Arbeidslivet
– Må bli en tydeligere bestiller av kompetanse
• Fagskolesektoren
– Kvalitetssikring og –utvikling
– Robusthet
Medisinering
?
Tilstandsrapport for fagskolene
• Tilstandsrapporten ble første gang laget på 2011
data.
• Hittil har en vært mest opptatt av å presentere
statistikk.
• Lengre tidsserier åpner for mer analyse.
Tilstandsrapport for fagskolene
• Hva ønsker dere av analyser i
tilstandsrapporten?
• Hva savner dere?
• Hva trenger dere?
• Hva hadde det vært fint om KD så nærmere
på?
Tilstandsrapport for fagskolene
• KD ønsker å presentere tall på
 Gjennomstrømning per fagområder
 Frafall per fagområder
 Studenter fordelt på studievarighet
 Søknadstall
 Kompetanse og menneskelige ressurser