עלא במשטרת ישראל, רפ"ק יפעת קיטסקי

download report

Transcript עלא במשטרת ישראל, רפ"ק יפעת קיטסקי

המיחלה , ירוביצה רדסה תרימש לע ןיד יפ לע תדקפומ לארשי תרטשמ .

רוביצל הרטשמ יתוריש ןתמו םינפה ןוחטב , העישפב םע

הלועפ ףותיש

ךות תעצובמ הלא םימוחתב הרטשמה תוליעפ הלשממ ידרשמ .

ןיד י " , תוימוקמה תויושרה םהבו םיפסונ םייתכלממ םימרוג פע ולא םימוחתב תוליעפל םיכמסומה םיפסונ םימרוגו הדימב תדדמנ התחלצהו

הרטשמה לש יזכרמה חוקלה אוה חרזאה

ןתמ , יתוכיא הנעמ תועצמאב

חרזאה לש ןוצרה תועיבש

תגשהב הבר .

ןוחטיב תשוחתו ןוחטיב

ןהו םינושה םימוחתב

םיכרצה תרדגהב

ןה יזכרמ דיקפת ונשי

םיחרזאלו הליהקל

.

ךוראהו ינוניבה , רצקה חווטב הנעמה לש םיבכרומה םירגתאה םע

תודדומתהב

בושח ביכרמ םניה םיפתושמה תוליעפה ימוחתב םימרוגה ןיב

הלועפ ףותישו םואית

דחא לכ לש הדימעלו ,

חרזאה לש ותואר תדוקנמ תויבויח תואצות

תגשהל תלוכיב .

וידעיב םימרוגהמ ללכ ןיב הלועפה ףותישו םואיתה תא קזחל .

תישעמ תלוכי

תמייק לארשי תרטשמל התוליעפ ימוחת לע םיעיפשמ וא םיפתושה םימרוגה , םיחרזאה תואירקל

ידיימ הנעמ לש בוליש

הכירצמ רוטישה ירגתא םע תודדומתהה הבחר היאר ךות

היעבב ידוסי לופיטל

ןווכמו ןמז ךרואל עצובמה

םילשמ הנעמ םע תולוכי

.

םימרוגה ללכ לש ילעב םניה םיבדנתמהו ינוריעה רוטישה , יתליהקה רוטישה , רויסה ךרעמ

תונורתיה

תא

רתוי בוט תוצמל

הרטשמל רשפאי דוחא ךרעמל םבוליש .

תומילשמ

.

ולא םיכרעמ לש

םייסחיה

הדובעה ךילהת

.

הרטשמה תוליעפב ילרגטניא קלח ןה תויופתושה .

ןוגראה ללכ תבוטל לעותמ אלש תויופתוש אשונב בר עדי םייק ןוגראב • • .

הדובע ילכ ו ךרע תווהמ תויופתושה .

תוינוציח תופתוש לע תערכמ העפשה תוינוגרא םינפ תויופתושל .

הנפמה תודוקנ שומימל יזכרמ ביכרמ תווהמ תויופתושה .

ןומא רסוח אוה תויופתוש תריציב יזכרמה םסחה תא קזחיו הליהקב הרטשמה תוברועמ תא ריבגי תויופתושה .

הרטשמב ןומאה תאו ישיאה םויק ןוחטיבה • • • • •

דועיי .

תויתכרעמ תויופתוש חותיפבו הריציב יעוצקמ םרוג תווהל .

תויטנוולר תויופתוש חותיפו רותיא .

להונ / לדומ תועצמאב רשקה דוסימ .

תויביטקפא ידדמ תמאתה .

הרקבו חוקיפ תינכת תנכה .

ןוגראב םידיקפת ילעבל תויופתוש אשונב הכרדה .

הרטשמה תודיחי ללכב ןוגראה ידעי תגשהל תויופתושה תייגטרטסא םודיק םידיקפת • • • • • •

יושיר םיקסע תוכיא הביבסה החטבא העונת .

ד .

תו בושיי םיכוסכס תעינמ העישפ

תיזכרמה תופתושה תימוקמה תושרה םע תופתוש

םירזגמ םיידוחיי תומילא החפשמב תורכש תוערפה העונתב , לוהוכלא ( רעונ ) תומילא , םזילדנו

9

.

םידקפמ י " ע לבומ הפיכאה םוחת • .

הבחרוה ל " כפמסה תושארב יוגיה תדעו • .

הדובע להונ י " פע רידס ןפואב םימייקתמ סוטאטס ינויד • .

ל " כפמה תוינידמל תרבחתמ תינכותה • .

הליהק הרטשמ ירשק קוזיחל תונמדזה הווהמ תינכתה • .

הכלהכ עצובמ תינכתב י " מ לש הקלח יכ הלוע סוטאטסה ינוידמ • .

םייאשונ הדובע יתווצ י " ע םיוולמ הכרדההו העמטהה יכילהת • הפיכאה םוחת יבכרמ תא םשייל וחנוה ב " גמ תודיחיו תונחת ללכ • .

ביצקתב םינתומ םניא רשא

.

םיבשותה לש ישיאה ןוחטיבל תימוקמה תושרה שאר תוירחא • .

הרטשמל תימוקמה תושרה ןיב תופתושו ףותיש תריצי • .

םיעוריאל יביטקפאו ידיימ הבוגת חוכ תנכה • לש רקיעב , תומדקתמ תויגולונכטב שומיש תועצמאב חוקיפו העתרה .

םדקתמ ןוחטיב דקומו הרקבו הטילש תוכרעמ • .

םיפסונ םייחרזא הפיכא תוחוכ חותיפו םייקה יחרזאה הפיכאה חוכ קוזיח • .

תיתרבח יטנא תוגהנתה לש המר לכל סחיב תונלבוס ספא לש הריוא תריצי •