ارائه الگوي کيفي تعيين نرخ بازگشت سرمايه انساني با رويکرد

download report

Transcript ارائه الگوي کيفي تعيين نرخ بازگشت سرمايه انساني با رويکرد

کیرتماکوی ه درکیور اب یناسنا هیامرس تشگزاب خرن نییعت یفیک یوگلا ی هئارا هکرابم دلاوف تکرشرد

** یوسومایوز * یناطلس جریا رت کد ناهفصا تاقیقحت و مولع دحاو یملاسا داز ا هاگشناد یملع ت ایه * [email protected]

داب ا فجن دحاو یملاسا داز ا هاگشناد ی یارجا تیریدم دشرا یسانشراک ** [email protected]

ريذپان ديلقت لباق رتمک نيزگياج يرکف هيامرس

شزرا قلخ

-

............

و وگلا ، شور ، لوصحم يريذپ ماود شناد کيژتارتسا نامزاس رادياپ ياه تيلباق ديلوت يرترب و تيزم

يرکف ديلوت يناسنا هيامرس تيقلاخ يرو اون دوهش بيکرت

ي رکف هيامرس داعبا

30 20 10 0 100 90 80 70 60 50 40 1980

هدوزفا شزرا ديلوت رد يركف هيامرس شيازفا دنور

1990 2000

يركف هيامرس

2020

ي كيزيف هيامرس 4

لاس 2004 1997 1996 1996 1996 1995 1992 1989 1985 2004 2004 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2001 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1998 1998 1998 1998 1998 1997 1997 1997 1997 1997 يناسنا هيامرس تشگرب خرن يريگ هزادنا ياهوگلا وگلا ناحارط / حارط

سیتنب کیودنس اپورا هیداحتا یتاقیقحت هژورپ نارگید و خاب،نزتیروم روفنب نوسنیودا ترایلل و فدار فیل موتیرم هژورپ امویش ورام نارگید و رنتیا، ماب نسیت و نسیردنا ناویلوس نیل کم و نوسردنا فیل سیتنب نوسرف کم شان دلیفنتسا ننوها یئول تراوتسا تراوتسا نلاام و نوسنیودا یابیوسا نوسنیودا و یتنوگارد، سور،سور سیلوپ گنیکورب سیتنب نوسناهوی لبمر هورگ نوترون و نلاپاک یابیوسا زتلوهملف

وگلا یسیلگنا مان

NICI Topplinjen/Business IQ MAGIC Danish Guidelines IC-dVAL IC Rating FiMIAM VCSB Meritum Guidelines KAC VCI Value Explorer IAV TVC KCE Tobin ‘s q IVM AFTF IAMV HR statement Market-to-book value CIV EVA Skandia Navigator IAM IC Index VAIC Technology Broker CWP HRCA Holistic Accounts BSC IBS HRCA

وگلا یسراف مان

یلم یرکف هیامرس صخاش راک و بسک شوه بیرض یرکف هیامرس یرادباسح و یریگ هزادنا یکرامناد یامنهار یرکف هیامرس یایوپ یراذگ شزرا یرکف هیامرس یدنب هجرد سوسحمان یاهییاراد یریگ هزادنا یلام یوگلا شزرا هریجنز زایتما ولبات موتیرم یامنهار شناد یسرباسح هخرچ شزرا داجیا صخاش شزرا رگوجتسج یرکف ی یاراد یراذگ شزرا عماج شزرا قلخ شناد هیامرس دم ارد نیبوت خرن ریگارف یراذگ شزرا یسانش شور هدنی ا یارب یرادباسح ناراذگ هیامرس دید زا رازاب شزرا یناسنا هیامرس تیعضو تروص یرتفد شزرا هب رازاب شزرا هدش هبساحم سوسحمان شزرا یداصتقا هدوزفا شزرا ایدناکسا روتیگیون سوسحمان ی یاراد یبایزرا یرکف هیامرس صخاش هدوزفا شزرا یرکف بیرض یروانف هاگنب دنتسم نوزوم عارتخا قح یناسنا عبانم یراذگ هنیزه و یرادباسح رگن لک یاه باسح نزاوتم زایتما تراک دوهشمان همانزارت یناسنا عبانم یراذگ هنیزه و یرادباسح

فیدر

1 27 28 29 30 31 32 33 34 2 3 6 7 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22

6

يرکف هيامرس يريگ هزادنا ياه شور

) Direct intellectual capital methods ( ميقتسم يرکف هيامرس ياه شور 1 .

دنشاب صيخشت لباق دوهشمان ياه ي ياراد فلتخم يازجا هک دور يم راکب ينامز ) market capitalization methods ( رازاب هيامرس لاح شزرا ياهشور 2 .

دشاب هبساحم لباق ناراد ماهس يرتفد شزرا و هيامرس غلبم عمج نيب توافت هک دور يم راکب ينامز ي ياراد تشگزاب ياه شور 3 .

دشاب هسياقم لباق تعنص طسوتم اب هنايلاس يلام دشر و دوهشم ياه ي ياراد هک دور يم راکب ينامز يزايتما تراک ياه شور 4 .

ددرگ سکعنم يزايتما تراک بسحرب ار اهن ا ناوتب و هدوب نيعم يرکف هيامرس فلتخم يازجا هک دور يم راکب ينامز

يرکف هيامرس يريگ هزادنا ياهوگلا شجنس يگنوگچ فيصوت اه عارتخا تبث هنيزه ،هدش تبث ياه عارتخا دادعت لاس و ققحم 1996 سيتنوب .

دريگ ي م تروص دوهشمان ي ياراد عون جنپ ي ياسانش هار زا شزرا هبساحم 3 ينم ش ناد و ا ه تراهم و يل صا ياه د ني ارف 5 2 ه يلوا يا ه يدوجوم و ا ه ي ياراد ير ص ش ناد و ي و لونکت 4 يعا متجا يا ه شزرا يتيريدم 1 2000 نيستو نيسردن ا وگلا عارتخا تبث قح شزرا رگشواک

7

ن ا هد ش ت بث شزرا و يرازا ب شزرا ني ب توا فت رد ار ير کف هيامر س شزرا .

دنک يم يسررب هع س وت د نور ا ب ق بطنم هت سد ه سرد يلا مريي ياه صخا ش زا سيرتا م .

ده د يم لکش يزاس يراجت و يزاس هدايپ ،يريگداي و فشک : ينعي 1997 تراوتسا 1998 ينول 2002 ول شز را هب تبسن يرازاب شزرا يرتفد ه ز يجنز ا هزايتما يولبا ت شزرا 88 نيدرورف ، 203 هرامش ، ريبدت هلجم : عبنم

8 يلام هيامرس يرازاب شزرا

ايدناکسا بايهر يوگلا

يرکف هيامرس يرتشم هيامرس يراتخاس هيامرس ينامزاس هيامرس يناسنا هيامرس يرو اون هيامرس يدني ارف هيامرس

88 نيدرورف ، 203 هرامش ، ريبدت هلجم : عبنم

9 هيامرس يناسنا

يرکف هيامرس صخاش يوگلا

يرکف هيامرس هيامرس ينامزاس ياه هيامرس صخاش هيامرس هعسوت و يزاسون دني ارف هيامرس

88 نيدرورف ، 203 هرامش ، ريبدت هلجم : عبنم

10

دوهشمان ياه ي ياراد رگشيامن يوگلا

نامزاس يرازاب شزرا

دوهشمان ياه ي ياراد شناد هيامرس

درف يگتسياش لخاد راتخاس

يراتخاس

دوهشم ياه ي ياراد صلاخ 88 نيدرورف ، 203 هرامش ، ريبدت هلجم : عبنم

11

يرکف هيامرس

رکورب ي ولونکت يوگلا

رازاب ياه ي ياراد ناسنا ياه ي ياراد يروحم تيکلام ياه ي ياراد يونعم ياه ي ياراد يراتخاسريز

88 نيدرورف ، 203 هرامش ، ريبدت هلجم : عبنم

يناسنا ياه هيامرس شجنس ياهدرکيور

ياه هنيزه درکيور يلنسرپ نانکراک زا يلام يريگ هرهب

اهدرکيور

تشگزاب خرن يريگ هزادنا رد کیرتماکویه لدم ياه هفلؤم يناسنا هيامرس

يناسنا هيامرس تشگزاب =

تصرف ينامزاس

×

و تکراشم يگتسبلد

×

يگتسياش

اه شاداپ

يريگ ميمصت يارب يفاك رايتخا تردق يازجا تكراشم و شناد تراهم اه هديا يريگراكب ي ياناوت تاعلاطا

14

) تکراشم ( يگتسبلد حوطس يلاع

يباي هل اسم

-

يباي لح هار هل اسم لح

-

يباي لح هار هل اسم لح

Engagement Involvement

لئاسم لح

Participation

راک رد ندش يکي اهراک رد ندشريگرد تکراشم

هطسوتم يتامدقم

راک دعاسم طيارش

تصرف ياه هفلؤم

ميمصت سناش راکو يريگ

تصرف داعبا ينامزاس

تسپ رد بسانم درف نامزاس راک ماجنا بسانم نامز

وج يمازلا

ي ي اراک تفا ،داضت

وج هدنوش دس

شزوم ا فذح تقو دبس زا یربهر شقن ندومن مهارف رد يريگداي وج

وج هدننکديماان وج هدننک قيوشت وج يتوافت يب

17

تشگزاب خرن یناسنا هیامرس یناسنا

يناسنا هيامرس تشگزاب حرش يريگ هزادنارد کیرتماکویه لدم ياه هفلؤم هیامرس تشگزاب خرن

هیامرس تشگزاب خرن

هیامرس تشگزاب خرن

یدرف

ینامزاس یدرف ینامزاس یدرف ینامزاس یگتسیاش ) تکراشم ( یگتسبلد ) تصرف

يگتسياش يديلک ياه صخاش

ينامزاس يوق ينامزاس گنهرف ريگارف تيفيک تيريدم يربهر کبس شناد تيريدم رمتسم دوبهب ماظن يدني ارف تيريدم يرورپ نيشناج درکلمع تيريدم شاداپ ماظن يدرف يدرف يکباچ زور هب تراهم تکراشم يريذپ تيلئوسم راک رد يراد ينعم ساسحا ندوب رثؤم نتشاد رايتخا يرواب دوخ يريگداي -

) يگتسبلد ( تکراشم يديلک ياه صخاش

ينامزاس اه تاقلام و طابترا ماظن يلغش تينما اقترا ماظن يزاس دامتعا کيژتارتسا تيريدم ياه صخاش يور قفاوت زادنا مشچ تاداهنشيپ ماظن لوحت ماظن يرادم يرتشم ماظن يدرف هزيگنا تکراشم هب ليامت يرادافو لرتنک نودبراک راک عقوم هب ناياپ و عورش درف رب عمج عفانم يجرت داهنشيپ هئارا راک و نامزاس هب راختفا ندوب نامزاس ريفس -

تصرف يديلک ياه صخاش

ينامزاس تفرشيپ ياه تصرف

-

يريگداي – يهدداي ماظن

-

ينامزاس گنهرف يزاس تصرف

-

شناد تيريدم يزاس تصرف

-

لوحت ماظن يزاس تصرف

-

کيژتارتسا يزير همانرب يزاس تصرف

-

اقترا ماظن يزاس تصرف

-

درکلمع تيريدم ماظن يزاس تصرف

-

يربهر ماظن يزاس تصرف

-

يدرف يدرف دشر تصرف

-

يريگداي تصرف

-

يزوم ا دوخ

-

يدرف هعسوت همانرب

-

يدرف نامز و تصرف تيريدم

-

اه تخاس ريز زا هدافتسا

-

قيقحت فادها

يلک فده

ناهفصا هکرا بم دلاوف تکرش رد يناسنا هيامرس تشگزاب خرن ي هبساحم يفيک يوگلا ي هئارا

يعرف فادها

رد ) يگت س بلد ( تکرا شم د عب رد ينا سنا هيامر س ت شگزاب خر ن يبا يزرا يا ه ه فلؤم ني يعت 1 هکرابم دلاوف تکرش دلاو ف تکر ش ر د يگت سياش د عب رد ينا سنا هيامر س ت شگزاب خر ن يبا يزرا يا ه ه فلؤم ني يعت 2 هکرابم

قيقحت شور

شياميپ يناسن ا عبانم ياه تيلاعف هزوح رد لاعف ناسانشراک و ناريدم زا رفن 420 ناگروم لودج ساسا رب رفن 200 يا هيوگ تسيل کچ خابنورک يافلا اب % 963 رابتعا و اوتحم ي ياور .....

و اون ا نومز ا ،لغش يا هنومن کت ياه نومز ا هفلؤم قيقحت عون فيدر 1 يرام تاعلاطا يرو ا هعماج يريگ هنومن شور و هنومن مجح ا عمج رازبا رازبا رابتعا و ي ياور اه هداد ليلحت شور 5 6 4 2 3

همانشسرپ رد هدش هدافتسا یاه نومز ا هدافتسا لیلد یراداررن م تررها ارریآ هرر درریدری هرردم نوررمزآ نرریا ناررسا رررب د اوررف ن رررد ناررسنا هیامرررس نرردیزاب رررن یاررن نیهنارریم نارریم .

درادن دوجو ای دراد دوجو 3 ددع و ه رابم مرن رازفا Spss یان ،نس را نیهنایم ناسا هقباس و رب نیب ه رابم را ایآ ه لحم دیدری داوف ،ننوکس .

هدم ن رد درادن ای نومزآ ناسنا لحم دراد نیا هیامرس هقطنم دوجو ناسا ندیزاب رب رن ،ن یصحت یرادان م حطس تها Spss ررب ارن نیهناریم نیرب رریا ه دیدری هدم نومزآ نیا ناسا رب ارن نوارفت نریا دراد دورجو یرادارن م نوافت Anova نومزآ ناسا .

دداب م نروص هچ هب یارن نیهناریم نیرب اریآ هر دریدری هردم نورمزآ نریا نارسا رب نارررسا ررررب هررر رابم داورررف ن ررررد نارررسنا هیامررررس نررردیزاب ررررن .

درادن ای دراد دوجو یرادان م تها نیسنج و لنأت نی ضو Spss Spss هی امررس نردیزاب ررن دار با یدرنب هربتر روظنم هب نومزآ نیا زا .

دد هدافتسا ه رابم داوف ن رد ناسنا Spss نومزآ عون t لقتسم یا هنومن کت نومزآ Anova نومزآ LSD نومزآ t لقتسم یا هنومن ود نومزآ نمدیرف نومزآ

تلااؤس

يلصا تلااؤس ي يو گلا ه چ ه کرابم دلاو ف تکر ش رد ينا سنا ي هيامر س ت شگزاب خر ن هب ساحم يار ب : ؟ تسا بسانم يعرف تلااؤس ار ) يگت سب لد ( تکرا شم د عب رد ينا سنا هيامرس تشگزاب خرن نازيم ناوت يم هنوگچ 1 ؟ دومن يبايزرا هکرابم دلاوف رد دلاو ف رد ار يگت سياش د عب رد ينا سنا هيامر س ت شگزاب خر ن ناز يم ناو ت ي م ه نوگچ 2 ؟ دومن يبايزرا هکرابم ار ينامزا س يا ه ت صرف د عب رد ينا سنا هيامر س تشگزاب خرن نازيم ناوت يم هنوگچ 3 ؟ دومن يبايزرا هکرابم دلاوف رد

5 زا نیهنایم 3/71 3/09 3/82 3/40 3/59 3/28 3/40 3/61 3/44 3/48

هکرابم دلاوف تکرش رد يناسنا هيامرس تشگزاب خرن نازيم هبساحم لودج

اه هفلوم

یدرف هتسیاد د ب رد ناسنا هیامرس ندیزاب رن نامزاس هتسیاد د ب رد ناسنا هیامرس ندیزاب رن یدرف ن رادم د ب رد ناسنا هیامرس ندیزاب رن نامزاس ن رادم د ب رد ناسنا هیامرس ندیزاب رن یدرف نصرف د ب رد ناسنا هیامرس ندیزاب رن نامزاس نصرف د ب رد ناسنا هیامرس ندیزاب رن هتسیاد د ب رد ناسنا هیامرس ندیزاب رن ن رادم د ب رد ناسنا هیامرس ندیزاب رن نصرف د ب رد ناسنا هیامرس ندیزاب رن ل روط هب ناسنا هیامرس ندیزاب رن

هبتر نیگنایم

6/41 2/48 7/24 4/37 5/73 3/65 4/29 6/10 4/27 نمديرف نومز ا يدنب هبتر لودج

یدرف یگتسیاش دعب رد یناسنا هیامرس تشگزاب خرن ینامزاس یگتسیاش دعب رد یناسنا هیامرس تشگزاب خرن یدرف تکراشم دعب رد یناسنا هیامرس تشگزاب خرن ینامزاس تکراشم دعب رد یناسنا هیامرس تشگزاب خرن یدرف تصرف دعب رد یناسنا هیامرس تشگزاب خرن ینامزاس تصرف دعب رد یناسنا هیامرس تشگزاب خرن یگتسیاش دعب رد یناسنا هیامرس تشگزاب خرن تکراشم دعب رد یناسنا هیامرس تشگزاب خرن تصرف دعب رد یناسنا هیامرس تشگزاب خرن

3 / 09

ینامزاس یگتسیاش

یریگ هجیتن و یدنب عمج

یدرف یگتسیاش

3 / 71 3/4 یگتسیاش دعب

یدرف تصرف

3 / 59 تصرق دعب ینامزاس تصرف یناسنا هیامرس تشگزاب خرن 3/48 3/44 3 / 28 تکراشم دعب 3/61 ینامزاس تکراشم 3 / 61 یدرف تکراشم 3 / 82