organisatie - Thomas More

download report

Transcript organisatie - Thomas More

1

ONTHAAL NIEUWE STUDENTEN SEMESTER 2

WELKOM BIJ THOMAS MORE

• • • • • • • • Welkom Organisatie Wie is wie ? Stip De digitale student OER Rondleiding (samenstellen ISP) 2

WELKOM IN GEEL

• • • We zijn hier met 6000 Wij met 650 − Ergo (380) − Ortho (200 + 70) Groepsgrootte − − Theorie grote groep Praktijk/labo groepen van +/- 20 studenten 3

ORGANISATIE

• Jaarprogramma − • • 2 semesters, examenperiodes 4 in eerste jaar (+ augustus) 2 in tweede en derde jaar (+ augustus) 4

JAARPLAN ERGO

5

JAARPLAN ORTHO

6

ORGANISATIE

• Uurrooster − − − − − − Per groep verschillend Beschikbaar voor volledige semester op Toledo • Ortho Les tussen 8.30 uur en 17.30 uur (uitz. Ortho) Lesblokken 1,5 uur Eventuele verplaatsingen of lokaalwissels  Week 1/ week 2 TOLEDO!

7

ORGANISATIE

• Cursusmateriaal − − − − − Campinia media Lijsten ter inzage Betaling contant of via BC Loop er vandaag eens langs, dan moet je volgende week niet aanschuiven ! Ondersteunend materiaal op Toledo 8

ORGANISATIE

• PAL − − − − − − − Peer assisted Learning Vrijwillig Uren ingeroosterd op uurrooster Kleine groepjes die samen studeren Onder supervisie van 2 de of 3 de jaars Contact ergo: [email protected]

Contact ortho: [email protected]

9

WIE IS WIE?

• • • Opleidingscoördinatoren − Ergo: Koen Geenen (P114) − Ortho: Helga Vertommen (P118)  Opleidingshoofd − Kirsten Vandermeulen (P118)  22/2 vanaf 23/2 vervanging Helga tot Secretariaat − Karine Van Thielen (P118) 10

STUDENTEN INFORMATIE PUNT

− − − − − − − Kot Mobiliteit Sociale dienstverlening Jobdienst Studentenorganisaties Sport en cultuur Topsport  http://www.thomasmore.be/stip 11

STUDENTEN INFORMATIE PUNT

• •

Participatie

− − Studentenraad > [email protected]

Praesidia > http://labo.atomos.be/ Functiebeperkingen − − Leerstoornissen, dyslexie, fysieke beperking, … Faciliteiten aanvragen via [email protected]

12

DE DIGITALE STUDENT

• • • • www.thomasmore.be

scherm => studenten) (helemaal bovenaan in het − toegang tot mail, Toledo, KULoket gebruikersnaam − rxxxxxxx (studentennummer) wachtwoord − activatiecode bij inschrijving − wijzig je wachtwoord bij problemen => servicedesk mediatheek 13

DE DIGITALE STUDENT

• • TM-mail KULoket − − − − studentenportaal • • strikte deadlines!!!

eerste deadline > derde woensdag van 2 e (25/02) voor het samenstellen van je ISP semester Let op: automatisch ingeschreven voor alle 60 studiepunten, vergeet niet die van het eerste semester af te vinken Vrijstellingen aanvragen !

Demo

14

DE DIGITALE STUDENT

• Toledo − − − • • digitaal leerplatform cursusinformatie opdrachten • • testresultaten informatie voor studenten/opleiding OER • • • uurroosters/examenroosters informatie voor flexibele trajecten wie is wie • Stage

Demo

15

ADMINISTRATIE

• • • • (Registratie op de studentendienst) Studentenkaart Individuele programma ingeven in K.U.Loket incl. vrijstellingen aanvragen Kickstartgids !!!

17

THOMAS MORE Onderwijs- en examenregeling

INHOUD

1.

2.

3.

Onderwijsreglement Examenreglement Schema www.thomasmore.be/inschrijven/onderwijs examenreglement 18

1 ONDERWIJSREGLEMENT

WAT IS…?

• • OPO: opleidingsonderdeel = een vak waarvoor je in het geheel geslaagd moet zijn Kan bestaan uit verschillende onderdelen OLA: onderwijsleeractiviteit = een deel van een OPO Wordt afzonderlijk beoordeeld 20

PROGRAMMAGIDS

• • Deel van het Onderwijs- en examenreglement Informatie per opleiding en per OPO http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be

 Programmagids orthopedie  Programmagids ergotherapie 21

VASTLEGGEN INDIVIDUEEL JAARPROGRAMMA IN HET KU LOKET

Deadline

3° woensdag = 1 oktober

3° woensdag van 2° semester = 25 februari

Na 3° examenperiode (september)

Te doen

Inschrijven voor OPO’s: = samenstellen van jouw jaarprogramma Vrijstellingen aanvragen Vakken voor internationale uitwisseling aanduiden

Wijzigingen aanvragen voor vakken van het 2° semester

Toleranties ingeven Herinschrijven voor volgend academiejaar

Na de deadlines kun je geen wijzigingen aanvragen

22

STUDIEVOORTGANG

Bindende voorwaarden

Op het einde van het eerste academiejaar minder dan 50% CSE?

Dan krijg je voorwaarden opgelegd om verder te mogen studeren aan de opleiding • op het einde van het 2° jaar minstens 50 % CSE • eventueel bijkomende voorwaarden 23

SE = CSE =

studie-efficiëntie = Het percentage verworven studiepunten in verhouding tot het aantal opgenomen studiepunten in één

academiejaar

Cumulatieve studie-efficiëntie = Het percentage verworven studiepunten in verhouding tot het aantal opgenomen studiepunten in de gehele opleiding

• • ‘14-’15: 60 stp opgenomen; 30 stp verworven = 30/60 of 50% cumulatieve studie-efficiëntie ‘15-’16: 66 stp opgenomen; 50 stp verworven = totaal 126 stp opgenomen; 80 stp verworven = 80/126 of 63% cumulatieve studie-efficiëntie 24

WEIGERING IN DE OPLEIDING

• • Indien je niet voldoet aan de bindende voorwaarden Indien je voor de 3° keer wil inschrijven voor hetzelfde vak en je hebt op dat moment minder dan 50% CSE • Indien je voor de 4° keer wil inschrijven voor hetzelfde vak Duur weigering: 3 jaar 25

STUDIEGELD

• • • • Vast gedeelte van €61,9 betaald bij inschrijving Jaarprogramma goedgekeurd? Dan krijg je factuur van variabel deel. (per studiepunt) Betalingsmoeilijkheden: neem contact met STIP Studiegeld na aanmaning niet betaald?

− − Toledo, KU Loket en mail afgesloten Geen deelname aan examens en toetsen 26

2 EXAMENREGLEMENT

EXAMENS

• • • • • Drie examenperiodes: − (Eerste semester) − Tweede semester − Augustus - september Extra examenreeks in eerste jaar Examens worden minstens 5 weken vooraf gepland Iedereen houdt zich aan de examenplanning Inhalen enkel bij gewettigde reden 28

BEOORDELING

• • • Examencijfer: − 1 cijfer per OPO: een geheel getal op 20 − Indien OLA’s afzonderlijk beoordeeld worden, staat in programmagids hoe eindcijfer berekend wordt Niet deelnemen aan examen = 0/20 Afrondingsregels: − − Gewone regels Tussen 7 en 8 en tussen 9 en 10 beslissen docenten van het OPO 29

VERLOOP VAN DE EXAMENS

• • • Examenvorm: in programmagids − Uitzondering bij bv. inhaalexamen Enkel “hulpmiddelen” die in programmagids vermeld staan − Geen mobiele telefoon Schriftelijke examens • Student mag lokaal pas verlaten na 30’ • Een student die na 30’ binnen komt > geen examen 30

ZIEKTE BIJ EXAMENS

• • • Onmiddellijk melden ombuds = Marjan Hapers binnen 24 uur wettiging bezorgen aan ombuds Gewettigd afwezig, dan inhalen van examens − Indien organisatorisch haalbaar − Per examenperiode niet meer dan 1 examenkans − Ongewettigd afwezig bij inhaalexamens = geen recht meer op inhaalexamens in dat academiejaar 31

INZAGE VAN EXAMENS EN FEEDBACK

• • Rapport via KU Loket Gezamenlijke inzage en feedback binnen 5 dagen na rapport 32

TOLERANTIES INZETTEN

Tolerantie inzetten = • Ervoor kiezen dat je een OPO waarvoor je onvoldoende scoort niet meer opnieuw doet • Terwijl je toch kunt slagen voor de opleiding Zelf te doen in KU Loket, binnen 15 dagen na rapport Tolerantie ingezet? − − Dan kun je OPO niet opnieuw opnemen Niet meer te wijzigen 33

VOORWAARDEN OM TOLERANTIES TE MOGEN INZETTEN

• • • • • 8/20 of 9/20 CSE >=50% Max. 10% van de opgenomen studiepunten in de opleiding (vrijstellingen tellen niet mee !) Max. 12 stp uit eerste opleidingsfase De opleiding bepaalt − − welke OPO’s niet-tolereerbaar zijn Per groep van OPO’s: maximaal getolereerde studiepunten 34

SLAGEN VOOR EEN BACHELOR OPLEIDING

• OF Geslaagd (of vrijstelling) voor alle OPO’s • • Alleen tolereerbare onvoldoendes = correct ingezette toleranties + toleranties ingezet door examencommissie Minimaal 50% over de hele opleiding 35

HERNEMEN VAN OPO’S

• • • Per academiejaar 2 examenkansen − Uitzonderingen: in programmagids Behoud van hoogste examencijfer − Binnen 1 academiejaar en in een volgend academiejaar − Voor OPO’s en voor afzonderlijk beoordeelde OLA’s (afzonderlijk beoordeeld volgens programmagids) Automatische overdracht van deelresultaten − − − − Van afzonderlijk beoordeelde OLA’s Indien minstens 10/20 Geen nieuw examen mogelijk Je mag overdracht weigeren: binnen 15 dagen na rapport 36

VERDER VERLOOP

• • Samen − Rondleiding campus Bij je opleidingscoördinator − ISP indien afwijkend traject ... Alles om op 9/2 te kunnen starten!