Download hier de folder "Stoppen met je studies

download report

Transcript Download hier de folder "Stoppen met je studies

Denk je erover je huidige studies stop te zetten?
Denk je eraan van opleiding of onderwijsinstelling te veranderen?
Doe dit niet impulsief maar praat er over met je ouders,
een studie-of trajectbegeleider en/of een medewerker van STUVO+
op je campus.
Wat te doen? Wie te contacteren?
Wens je je uit te schrijven uit een opleiding? Meld dit dan bij de
dienst Studentenadministratie van je campus. Je ondertekent
een uitschrijvingsformulier, waarna de uitschrijving officieel geregistreerd wordt. Je vult ook de bijhorende digitale vragenlijst in.
Indien je een andere opleiding wil beginnen aan onze instelling,
dan kan je terecht bij de trajectbegeleiders van de nieuwe opleiding met al je vragen over je jaarprogramma, vrijstellingen…
Let op! Na de derde woensdag van het academiejaar moet je de
uitdrukkelijke toestemming van je opleiding/faculteit hebben
om nog te mogen inschrijven.
Indien je twijfelt om van opleiding te veranderen, niet goed
weet welke opleiding bij je past, of twijfelt tussen meerdere
opleidingen of tussen studeren en werken, de gevolgen voor je
leerkrediet… ga dan zeker langs bij de studentenbegeleiders
van STUVO+. Met specifieke vragen over de opleiding zullen
zij je nadien doorverwijzen naar de trajectbegeleiders van de
opleiding.
Met vragen over de sociale en financiële gevolgen van uitschrijving zoals inschrijvingsgeld, het al dan niet behouden van het
studentenstatuut, studietoelage, kinderbijslag, studentenjob,
ziekteverzekering … kan je terecht bij de medewerkers van de
sociale dienst van STUVO+.
Studenten van de academische opleidingen vinden ook heel wat
informatie op: http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels
Gevolgen voor je leerkrediet
Terugbetaling studiegeld
Ben je voor de eerste maal ingeschreven in het Vlaams hoger
onderwijs en je schrijft je uit. (voor een bacheloropleiding met
diplomacontract)
Uitschrijven vóór 1 december 2014
Dan wordt het totaal aantal opgenomen studiepunten opnieuw
toegevoegd aan je leerkrediet.
Uitschrijven tussen 1 december 2014 en 15 maart 2015
Algemene regel: dan krijg je enkel de studiepunten van
de opleidingsonderdelen van het tweede semester toegevoegd aan je leerkrediet (en uiteraard voor de geslaagde
opleidingsonderdelen).
Indien je je uitschrijft tussen 1 en 20 december 2014 én vóór 15
maart 2015 opnieuw ingeschreven bent in een andere opleiding:
dan wordt de helft van het aantal opgenomen studiepunten van
opleidingsonderdelen van het eerste semester (en de jaaropleidingsonderdelen) opnieuw toegevoegd aan je leerkrediet.
De opgenomen studiepunten van de opleidingsonderdelen van
het tweede semester worden volledig opnieuw toegevoegd aan
je leerkrediet.
Na 15 maart 2015: dan ben je de opgenomen (niet verworven)
studiepunten kwijt.
Let op! Hier is een verschil tussen de studenten
van de academische en van de professionele opleidingen!
Heb je al hoger onderwijs gevolgd en je schrijft je uit.
Vóór 1 december 2014: dan wordt het totaal aantal studiepunten
dat je dit jaar opgenomen hebt opnieuw toegevoegd aan je
leerkrediet.
Tussen 1 december 2014 en 15 maart 2015: dan krijg je enkel
de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het tweede
semester toegevoegd aan je leerkrediet (en uiteraard voor de
geslaagde opleidingsonderdelen).
Na 15 maart 2015: dan ben je al je opgenomen (niet verworven)
studiepunten kwijt.
Op volgende website is alle info over het leerkrediet gebundeld:
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/studeren/leerkrediet
Professionele opleidingen
Afhankelijk van het moment van je uitschrijven, betaalt de
instelling een deel van het studiegeld terug. Het teveel betaalde
studiegeld zal teruggestort worden.
Binnen 4 weken na inschrijvingsdatum (of start academiejaar): je
betaalt enkel de vaste kost van € 61,90.
Tussen 4 en 8 weken na inschrijving: je betaalt de vaste kost van
€ 61,90 + de helft van de gevolgde studiepunten.
Vanaf 8 weken na inschrijving: je betaalt de vaste kost van
€ 61,90 + alle gevolgde studiepunten.
Let op! Administratiekosten aangerekend bij de uitschrijving,
kunnen niet betaald worden met opleidingscheques.
Academische opleidingen
Afhankelijk van het tijdstip van uitschrijven, krijg je nog een deel
van het studiegeld terug.
Je vindt alle informatie terug op http://www.kuleuven.be/inschrijvingen/wijzigingen.html
Kinderbijslag
Als je na je uitschrijving onmiddellijk inschrijft bij de VDAB als
werkzoekende, dan kan je tijdens je beroepsinschakelingstijd
kinderbijslag blijven ontvangen zolang je geen 25 jaar bent
en je inkomen per maand niet hoger is dan € 520,08 bruto/maand.
Meer informatie vind je op www.rkw.be of op www.centenvoorstudenten.be (index december 2012).
Ziekteverzekering
Na het stopzetten van je studies blijf je, voor zover je nog niet
werkt, gedurende je beroepsinschakelingstijd als persoon ten laste
uitkeringsgerechtigd binnen de ziekteverzekering van je ouders.
Zodra je begint te werken of zodra je beroepsinschakelingstijd
verstreken is, moet je je persoonlijk aansluiten bij een ziekenfonds.
Studietoelage van de Vlaamse Overheid
Tewerkstelling
Indien het aantal studiepunten dat je hebt opgenomen in de
loop van het academiejaar vermindert door je uit te schrijven
voor bepaalde opleidingsonderdelen, heb je slechts recht op
een toelage voor het aantal studiepunten waarvoor je nog ingeschreven bent. Er wordt gekeken naar het aantal opgenomen
studiepunten op 30 juni van het academiejaar. Als je de studietoelage reeds ontvangen hebt, wordt een deel of de volledige
toelage teruggevorderd.
Als je je studies hebt stopgezet en je ingeschreven bent als
werkzoekende, kan je niet meer worden tewerkgesteld als
student. Als je werkt, zal je een bedienden- of arbeidscontract
ondertekenen.
Uitschrijving vóór 1 december 2014
Je hebt geen recht op een studietoelage dit academiejaar,
aangezien de studiepunten waarvoor je eerst was ingeschreven
niet meer meetellen voor de studietoelage. Je krijgt de studiepunten van al die opleidingsonderdelen terug bij je studietoelage - respectievelijk jokerkrediet - en je kan die opnieuw
inzetten bij een eventuele latere studie.
Uitschrijving tussen 1 december 2014 en 15 maart 2015
Voor je studietoelage van dit academiejaar wordt rekening
gehouden met de studiepunten van de opleidingsonderdelen
van het eerste semester en van de jaaropleidingsonderdelen
waarvoor je was ingeschreven met een diplomacontract.
Bedragen die studiepunten minder dan 27, dan heb je dit
academiejaar geen recht op een studietoelage. De Afdeling
Studietoelagen zal de studietoelage in dat geval integraal terugvorderen. Bedragen die studiepunten meer dan 27 dan heb je
recht op studietoelage, berekend op het aantal ingeschreven
studiepunten. De Afdeling Studietoelagen zal de studietoelage
gedeeltelijk terugvorderen en het aantal studiepunten waarvoor
een terugvordering is gebeurd, zal terug toegevoegd worden
aan de studietoelage – respectievelijk jokerkrediet.
Uitschrijving na 15 maart 2015
Voor je studietoelage van dit academiejaar tellen de studiepunten van alle opleidingsonderdelen, waarvoor je was ingeschreven, mee. Je uitschrijving heeft hierop geen effect. Er
gebeurt dus geen terugvordering van je studietoelage.
Inschrijving VDAB
Als je je studies officieel stopzet, schrijf je dan onmiddellijk
in bij de VDAB als werkzoekende. Op deze manier start je
beroepsinschakelingstijd van 12 maanden die elke schoolverlater moet doorlopen alvorens recht te hebben op een
beroepsinschakelingsuitkering.
Als je tijdens deze periode opnieuw begint te studeren, vervalt
de al doorlopen beroepsinschakelingstijd.
Als je opnieuw begint te studeren nadat deze periode van 12
maanden voltooid is, dan moet je geen nieuwe beroepsinschakelingstijd doorlopen.
stoppen met je studies?
niet zomaar!
Lees eerst deze informatiebrochure
bij heroriëntering of stopzetting
van je studies tijdens
het academiejaar.
Meer informatie vind je op www.vdab.be of op www.centenvoorstudenten.be.
Nog meer nood aan informatie?
Een nieuwe studierichting?
Surf naar www.stuvoplus.be voor al je vragen!
Brochures met het volledige studieaanbod van onze instelling vind je op het onthaal van de campussen in Gent, Aalst
en Sint-Niklaas en op de dienst Studentenadministratie
van de campussen Brussel, Parnas en Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen. Vragen over heroriëntering? Mail naar
[email protected]
Studenten van KU Leuven die een opleiding aan een andere
campus KU Leuven wensen te volgen, kunnen terecht bij
de dienst Studieadvies in Leuven http://www.kuleuven.be/
studentenvoorzieningen/studieadvies.
Op de website www.onderwijskiezer.be vind je het volledige
onderwijsaanbod in Vlaanderen terug, alsook meer informatie
over het volwassenonderwijs, syntra-opleidingen…
should i stay or should i go