Taklimat Umum

Download Report

Transcript Taklimat Umum

TAKLIMAT UMUM
BINA INSAN GURU PPG
P RO G R A M P E N S I S W A Z A H A N G U RU ( P P G )
P E R I N G K AT 2 S E M . 2 DA N S E M . 3
JA N G K A MA S A P E L A K S A NA A N
S AT U S E M E S T E R
JA N UA R I – M E I 2 0 1 3
Pendahuluan
 Komponen kursus wajib
 3 kredit (120 jam)
 Wajib lulus
 4 fasa/peringkat
 Pelaksanaan BIG Peringkat 2 (20 jam):
 SEM 2 dan SEM 3
Peringkat 2 - bermula Awal semester Februari hingga
10 April 2013
Struktur Pelaksanaan BIG PPG
Bil Proforma BIG
PISMP
1
2
3
4
5
6
Jumlah
1
Peringkat
Pkt 1
Pkt 2
Pkt 3
Pkt 4
4
2
Tahun
Pelaksanaan
2012
2013
2014
2015
4
3
PPG
45
10
10
35
10
10
120
JADUAL PELAKSANAAN BIG PPG
Peringkat
Semester
Pelaksanaan
Proforma Kursus
2
2 dan 3
WAJ 3114 (
Ceramah / Aktiviti
Kemasyarakatan )
Pro Forma Fasa 2
(10 Jam )
1. Aktiviti Di IPG :
* Taklimat Umum BIG
(1 jam)
* Taklimat Ceramah
(1jam)
* Taklimat
Kemasyarakatan
(1 jam)
Jam
3
Juml
ah
Jam
Catatan
• Taklimat
dilaksanakan
oleh IPG oleh
pensyarah
kepada
pelajar PPG
(3 jam di
IPG)
• (1 pensyarah
: 50 pelajar)
Samb…
Peringkat
2
Semester
Pelaksana
-an
Proforma Kursus
2 dan 3 2. Ceramah :
Jam
Juml
ah
Jam
Catatan
2
(kumpulan sasaran - rakan
sejawat )
A. Pembinaan Insan
Guru Yang
Seimbang
i.
Guru sebagai insan
mulia
ii.
Kualiti peribadi dan
profesionalisma
seorang guru
iii. Pembelajaran
berterusan dan
seluas hayat
•Dilaknanakan
di sekolah
• Pelajar PPG
boleh memilih
tajuk A, B
atau C.
•Pelajar PPG
sebagai
pelaksana
Samb…
Peringkat
Semester
Pelaksana
-an
2
2 dan 3
Proforma Kursus
B. Guru dan
Hubungan
Komuniti
(kumpulan sasaran masyarakat setempat)
i.
Cabaran guru
merealisasikan
pendemokrasian
pendidikan
ii. Guru sebagai agen
perubahan
masyarakat
iii. Hubungan sekolah
dan komuniti ke
arah pembangunan
pendidikan
Jam Jumlah
Jam
Catatan
Dilaksanakan
di sekolah (
school based )
Samb…
Peringkat
Semester
Pelaksana
-an
2
2 dan 3
Proforma Kursus
C. Guru dan
Akauntabiliti
Profesionalisme
( kumpulan sasaran rakan sejawat ) :
i.
Pembinaan semula
sikap ke arah
perkhidmatan
pendidikan bertaraf
dunia
ii. Guru reflektif
menjana
keberkesanan tugas
iii. Etika dan moral
profesional
iv. Dasar dan wawasan
pendidikan dan
Jam
Jumlah
Jam
Catatan
•Dilaksana
kan di
sekolah
(school
based)
Samb…
Peringkat
Semester
Pelaksana
-an
2
2 dan 3
Proforma Kursus
3. Aktiviti
Kemasyarakatan:
A. Khidmat sosial
(sasaran – murid
sekolah)
1. Khidmat dan
kebajikan ( rumah
kebajikan, hospital.
Rumah anak yatim,
pusat penjagaan
warga emas dll.
2. Bantuan bencana
(banjir. Kebakaran,
bencana alam)
3. Gotong-royong(
membersihkan
tanah perkuburan ,
rumah ibadat,pusatpusatkomuniti,khid
Jam Jumlah
Jam
3
Catatan
•Dilaksanakan di
sekolah
(school
based)
Samb…
Peringkat
Semester
Pelaksana
-an
Proforma Kursus
2
2 dan 3
4. Refleksi dan
pelaporan untuk
aktiviti 2 dan 3
Jam
2
Jumlah
Jam
Catatan
10
• Pelajar PPG
dikehendaki
Membuat
refleksi dan
pelaporan
JADUAL PELAKSANAAN BIG PPG
Peringkat
Semester
Pelaksanaan
Proforma Kursus
2
2 dan 3
WAJ 3114
( Bengkel / Aktiviti
Kemasyarakatan )
Pro Forma Fasa 2
(10 Jam )
1. Aktiviti Di IPG :
* Taklimat Umum BIG
(1 jam)
* Taklimat Bengkel
(1jam)
* Taklimat
Kemasyarakatan
(1 jam)
Jam
3
Julah
Jam
Catatan
• 3 jam dilaksanakan
di IPG KTI
• Taklimat
dilaksanakan
oleh IPG oleh
pensyarah
kepada
pelajar PPG
• (1 pensyarah
: 50 pelajar)
Samb…
Peringkat
Semester
Pelaksana
-an
2
2 dan 3
Proforma Kursus
Jam
2. Bengkel
(kumpulan asaran –
pelajar PPG)
 Bengkel Etiket dan
Sosial:
a. Pengucapan
awam
b. Kesantunan
berbahasa
c. Tertib / adab di
meja makan
i. Pengendalian
Majlis
ii. Etika
berpakaian
3
Jumla
h
Catatan
•Dilaksanakan di
sekolah
(school
based)
•Pelajar
PPG boleh
memilih
SATU tajuk
a. b atau c
untuk
dilaksanakan
Samb…
Peringkat
Semester
Pelaksanaan
2
2 dan 3
Proforma Kursus
Jam
Jumlah
Jam
Catatan
3. Aktiviti
Kemasyarakatan
( kumpulan sasaran –
murid )
1. Khidmat kepada
komuniti
i . Kelas tambahan
ii. Klinik subjek
bimbingan /
pembelajaran
iii. Kempen kesedaran
( AADK, ASNB dan
sebagainya )
3
Dilaksanakan di
sekolah
(school
based)
Pelajar PPG
memilih
SATU tajuk
untuk
dilaksanakan
Samb…
Peringkat
Semester
Pelaksana
-an
2
2 dan 3
Proforma Kursus
4. Membuat
refleksi dan
pelaporan
aktiviti 2 dan 3
Jam Jumlah
Jam
1
10
Catatan
•Pelajar PPG
dikehendaki
membuat
pelaporan
Unjuran Pelaksanaan Pentaksiran BIG PPG
Fasa
Program/
Aktiviti
Intrumen
Mark
ah
Jumlah
1
Perkhemahan
2
Kursus/Bengkel/
Seminar/Kajian
Kes
•
•
•
•
3
4
Wajaran
• Laporan Aktiviti
Perkhemahan
• Portfolio
• Rakaman
• Penilaian pihak sekolah
30
30
30
10
100%
30
Laporan Aktiviti
Portfolio
Rakaman
Penilaian pihak sekolah
30
30
30
10
100%
20
Perkhemahan
• Laporan Aktiviti
Perkhemahan
• Portfolio
• Rakaman
• Penilaian pihak sekolah
30
30
30
10
100%
30
Lawatan
Benchmarking/Akti
viti Khidmat
Masyarakat
•
•
•
•
Laporan Aktiviti
Portfolio
Rakaman
Penilaian pihak sekolah
30
30
30
10
100%
20
Borang penilaian
1. Lampiran A – dinilai oleh penyelia Unit Koku
2. Lampiran B – dinilai oleh penyelia Unit Koku
3. Lampiran C - dinilai oleh guru besar
sekolah (sulit)
Sila sertakan rakaman video sebagai bukti
Semua dokumen di atas hendakalah dihantar
dalam portfolio individu pelajar kepada penyelia
masing-masing
CATATAN
 Guru pelatih yang sedang bertugas
sebagai pegawai di PPD dan JPN
hendaklah melaksanakan BIG secara
menumpang di sekolah berhampiran.
CADANGAN J/K PELAKSANA DAN BIDANG TUGAS
 Struktur J/K
 Pengerusi : Guru Besar
 Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan
Kokurikulum
 Setiausaha : Pelajar PPG;
 Bendahari : (lantikan sekolah)
 Ahli jawaankuasa:
Pengerusi J/K Kerohanian dan Moral
 Pengerusi J/K Peralatan
 Pengerusi J/K Makanan
 Pengerusi J/K Aktiviti
 Pengerusi J/K Kebajikan dan Keselamatan
 ** dilantik mengikut keperluan aktiviti atas nasihat
Guru Besar.

Samb…
Bil
Perkara
Isi Kandungan
Tindakan
1.
Mesyuarat
Perancangan
Pelaksanaan
BIG PPG
Perancangan Pelaksanaan
Program
-Lokasi program
- Tarikh program
-Perhubungan luar
-Peralatan
-Pembahagian tugas
Jurulatih/Fasilitator
-Kos
-Kebajikan/Makanan
- Pelajar PPG
dengan j/k
pelaksana BIG
PPG peringkat
sekolah.
Samb…
SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 2
Bil Perkara
Isi Kandungan
1.
- Memperkenalkan
-Pelajar PPG
jurulatih/Fasilitator
- Pembahagian tugas kepada
peserta
-Keadaan fizikal
-Peralatan
-Status kesihatan
-Kuatermaster makanan
-Kuatermaster peralatan
-Kebajikan dan keselamatan
-Jadual pelaksanaan
-Pergerakan aktiviti
-Disiplin peserta
-Peraturan perkhemahan
-Jadual aktiviti
-Pembahagian nombor
Taklimat
kepada
peserta
program
Tindakan
Samb…
Bil
Perkara
Isi Kandungan
Tindakan
2.
Pelaksanaan
aktiviti
-Arahan tetap yang
merangkumi prosedur
sebelum aktiviti
•Pelajar PPG
-Melaksanakan semua
komponen dalam jadual
-Penilaian dan penulisan
refleksi
Samb…
SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 2
Bil Perkara
Isi Kandungan
Tindakan
1.
-Membuat refleksi / laporan
pelaksanaan BIG PPG
-Penyelaras
Program BIG
PPG IPG
Tindakan
selepas
aktiviti
-Menyediakan dokumentasi
audio / video untuk tujuan
pelaporan dan penilaian
-Menyiapkan portfolio
-Surat penghargaan kepada
agensi yang membantu
program BIG PPG (cth: Polis,
Jabatan Hutan, jabatan
Bomba dan Penyelamat dll –
jika perlu)
PENULISAN PORTFOLIO
 Kandungan

Pra Perancangan
JK Pelaksana
 Peranan JK
 Objektif
 Latar Belakang
 Demografi Pelajar


Kertas Cadangan
4W1H
 Jadual Kerja
 Laporan Reflektif
 Analisis SWOT
 Maklum balas Pelajar



Surat memohon kebenaran
Surat kebenaran daripada agensi berkaitan
FORMAT PENYEDIAAN RAKAMAN AUDIO-VIDEO
1. Pelajar boleh menggunakan sebarang perisian
pengauditan video ( video editing ) seperti Corel Video
Studio, Movie Maker, Cyberlink Power Director dan
sebagainya.
2. Dimuatnaik dalam cekera padat CD / DVD.
3. Rakaman yang gagal ditonton/dibuka akan dikira tidak
menepati kehendak penerbitan rakaman.
4. Rakaman boleh menggunakan format FLV ,Mpeg-4, AVI,
WMV dan sebarang format yang menyokong perisian
Windows atau Apple.
5. Pelajar tidak perlu menghantar papan cerita ( story
board ) bersama dengan laporan ini.
6. Tempoh rakaman adalah tidak melebih 30 minit sahaja.
Sekian
Terima kasih