10.0 borang pentaksiran big ppg - iNED

Download Report

Transcript 10.0 borang pentaksiran big ppg - iNED

TAKLIMAT: BIG (Bina Insan Guru)
PN SYAHREENA MOHD SHAHROM (KPP ED 231)
iNED / FACULTY OF EDUCATION,
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, MALAYSIA
1.1 Latar belakang
• Sejajar dengan hasrat KPM untuk membentuk dan memupuk insan
guru yang berkualiti serta berketrampilan melalui penampilan diri
yang terpuji, BIG PPG telah dijadikan satu kursus wajib di semua
institusi pembekal latihan.
1.2 Asas Pertimbangan
• BIG PPG merupakan Kursus Wajib yang mesti diikuti oleh semua
pelajar PPG UiTM sebagai syarat penganugerahan ijazah.
• Perlu direalisasikan melalui aktiviti luar dalam tempoh pengajian di
bawah kelolaan institusi pembekal latihan.
2.0 Objektif Kurikulum BIG PPG
Memberi peluang kepada pelajar:
• Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada
keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza.
• Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam perlaksanaan sesuatu
tindakan, amalan dan aktiviti.
• Menghayati ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan.
• Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta
membina pemikiran positif terhadapa profesion keguruan.
• Berupaya mengurus diri – kebolehan berdikari..
• Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan.
• Mempamerkan daya, ketahanan dan kekuatan jasmani, emosi, rohani.
• Memupuk semangat berpasukan
• Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal – pengalaman, kekuatan,
kelemahan etc.
3.0 Pelaksanaan BIG PPG – Domain Kandungan Kurikulum BIG PPG
 Kerohanian dan Akhlak Keguruan – tingkah laku yg terpuji
 Berilmu, beramal dan Berbakti – pembelajaran sepanjang hayat
 Berakauntabiliti dan Amanah – komitmen, optimis dan beriltizam
 Berdaya Tahan Yang Tinggi – kecergasan, ketahanan diri, keseronokan
 Berjiwa Merdeka dan Perkasa – pembinaan disiplin kendiri, berdikari
 Kreatif dan Inovatif – kesediaan menerima idea & teknologi baru
4.0 Pelaksanaan Pentaksiran
4.1 Objektif Pentaksiran
• Menilai pemikiran kreatif dan analitis pelajar dalam menyelesaikan
masalah.
• Menilai keupayaan pelajar membuat penilaian kendiri dan
mencadangkan penambahbaikan.
• Menilai komitmen pelajar dalam aktiviti yang dilaksanakan.
• Menilai amalan nilai-nilai keguruan dalam kalangan pelajar.
• Menilai kesesuaian kerjaya perguruan dengan perkembangan
personaliti pelajar
• Menilai kemahiran merancang aktiviti menggunakan dapatan daripada
sedia ada.
4.2 Instrumen Pentaksiran
Pentaksiran kursus BIG PPG adalah berdasarkan kepada komponenkomponen yang merangkumi portfolio, rakaman dan refleksi kendiri.
Cadangan wajaran adalah seperti dalam jadual berikut:
Komponen Pentaksiran
Wajaran
Portfolio
50%
Rakaman video
20%
Refleksi Kendiri
20%
Lampiran (bahan sokongan)
10%
Jumlah
100%
a. Jumlah lulus adalah 40%
b. Penulisan refleksi adalah komponen WAJIB dalam laporan
c. Pelajar diberikan status gagal sekiranya tidak melengkapkan salah
satu daripada EMPAT (4) komponen yang dinyatakan.
5.0 MAKLUM BALAS PELAJAR PPG
Menyatakan manfaat yang pelajar peroleh hasil daripada program BIG
PPG yang telah dilaksanakan dan memberi cadangan penambahbaikan.
Bahan-bahan bukti yang disertakan sebagai lampiran adalah seperti
berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
Brosur
Salinan surat
Rakaman
Gambar-gambar
Bahan-bahan lain yang berkaitan
5.1 Aktiviti / Program
• Disediakan oleh pelajar PPG
• Menggunakan 4W1H (apa, bila, di mana, siapa yang terlibat dan
bagaimana)
AKTIVITI / PROGRAM
INSTRUMEN
MARKAH
1.
2.
3.
4.
a.
b.
c.
d.
50%
20%
20%
10%
Perkhemahan
Sukan
Motivasi
Lawatan sambil
belajar
Portfolio
Rakaman video
Refleksi kendiri
Lampiran
JUMLAH
100%
*** Pilih SATU (1) aktiviti/program sahaja***
6.0 PENYELIAAN
1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum / Hal Ehwal
Akademik / Hal Ehwal Pelajar
2. Pengesahan oleh Pengetua / Guru Besar
7.0 PENILAIAN BERASASKAN PROGRAM PELAJAR DI SEKOLAH
Arahan Tugasan
a. Pelajar PPG dikehendaki menjalankan satu program untuk pelajar di
sekolah masing-masing (contoh: kem motivasi, perkhemahan, lawatan
sambil belajar, etc)
b. Masa yang diperuntukkan adalah 30 jam yang merangkumi:
i. Perancangan
ii. Penyediaan kertas cadangan
iii. Mesyuarat / perbincangan bersama AJK
iv. Pelaksanaan program aktiviti – implementasi/intervensi
v. Penilaian (menggunakan borang penilaian)
vi. Dokumentasi dan penulisan laporan
c. Pelajar PPG boleh memilih aktiviti yang dirancang dalam kalendar
program sekolah (contoh: program ko-kurikulum, khidmat masyarakat)
d. Pelajar PPG mesti menjadi AJK penganjur utama dan mereka boleh
melaksanakan aktiviti secara bergabung dengan sekolah lain dan bagi
mereka yang berkhidmat di pejabat boleh bekerjasama dengan rakan
yang berkhidmat disekolah.
e. Tugasan dan borang pentaksiran ini mesti dihantar ke Pejabat
Penyelaras PPG selewat-lewatnya pada 15 Disember 2014. Justeru,
program sekolah yang dijalankan sebaik-baiknya tidak lewat daripada
November 2014
Dokumentasi dan Laporan
Semua pelajar PPG dikehendaki menyediakan portfolio berdasarkan
format berikut:
a. Muka depan diisikan dengan maklumat berikut:
•
•
•
•
•
•
•
•
Nama Institut
Tajuk program
Tarikh Program BIG PPG
Lokasi pelaksanaan
Nama pelajar
Nombor Matrik
Program
Gambar pelajar
b. Isi kandungan Folio (tidak melebihi 15 muka surat)
• Kertas kerja
• Surat panggilan mesyuarat
• Minit mesyuarat
• Perlantikan jawatankuasa dan agihan tugas
• Jadual program
• Senarai nama pelajar / peserta program
• Surat kebenaran waris
• Surat kepada pihak berkuasa tempatan (Polis/Pasukan Bomba,
Jemputan penceramah dan sebagainya)
• Laporan kewangan
• Laporan keseluruhan program (berdasarkan penilaian guru dan
pelajar)
• Refleksi
• Lampiran (bahan sokongan) – brosur berkaitan program / gambar
ASPEK
INDIKATOR PRESTASI
Kandungan
8.0 Spesifikasi Penyemakani. Kandungan
Aktivitikertas
/ Program:
Perkhemahan/Sukan/Motivasi
kerja ditulis dengan
format yang ditetapkan.
Perancangan

Sebelum aktiviti
ii. Menyediakan kertas kerja cadangan (4W1H)
a.
Nama aktiviti.
b. Bila, di mana, siapa yang terlibat dan bagaimana dilaksanakan.
c.
Bentuk JK Kerja dan spesifikasi tugas
d. Memberi penjelasan, kefahaman tentang objektif program
e. Membina Carta Gantt (masukkan sebagai lampiran).
iii. Menentukan lokasi aktiviti / program:
a.
Mendapatkan mandat / maklumat program dari pihak-pihak berkaitan.
iv. Pihak atau agensi yang berkaitan dengan program.
v. Mengadakan mesyuarat JK Kerja dan agihan kerja.
vi. Menyediakan jadual program yang elngkap untuk edaran semua JK dan pihak-pihak ya
terlibat.
vii. Menyatakan tarikh dan masa pergerajkan ke lokasi program.

Semasa Program dilaksanakan
i. Melaksanakan taklimat awal program kepada semua ahli yang terlibat.
ii. Melaksanakan semua tugasan dalam bidang kuasa yang telah ditetapkan.
iii. Berhubung dengan pihak bertanggungjawab jika berlaku sesuatu masalah eg: penyelia
iv. Menyelaras semua kerja mengikut keperluan semaa. Membantu JK-JK lain melicinkan program
v. Melaksanakan semua aktiviti yang telah dirancangkan mengikut jadual.

Selepas program
i. Mesyuarat akhir / post mortem
ii. Menyediakan laporan refleksi untuk dihantar kepada Penyelia.
iii. Mengembalikan semua barang dan peralatan pinjaman.
iv. Menghantar surat penghargaan terima kasih kepada pihak yang berkaitan d
agensi luar yang terlibat.
8.0 INSTRUMEN PENTAKSIRAN
Portfolio
Rakaman video
Komponen Pentaksiran

Kertas kerja perkhemahan

Surat panggilan mesyuarat

Minit mesyuarat perkhemahan

Perlantikan jawatankuasa dan agihan tugas

Jadual program/perkhemahan

Senarai nama pelajar / peserta program perkhemahan

Surat kebenaran waris

Surat kepada pihak berkuasa tempatan (Polis/Pasukan
Bomba dan Penyelamat/ Hospital/ jemputan penceramah
dan sebagainya)

Laporan kewangan

Laporan keseluruhan program perkhemahan (berdasarkan
penialain guru dan pelajar)




Refleksi kendiri
Lampiran (bahan sokongan)
Jumlah
Penggunaan audio yang sesuai (lagu, kesan bunyi dan
rakaman suara)
Kesan bunyi yang digunakan sesuai
Muzik latar tidak menghilangkan fokus persembahan
Kualiti video yang digunakan sesuai, jelas dan tidak kabur.


Refleksi kendiri
Menyatakan manfaat yang diperolehi oleh pelajar hasil
daripada program BIG PPG yang telah dilaksanakan dan
memberi cadangan penambahbaikan.


Brosur berkaitan program
Gambar (statik)
Wajaran
50%
20%
20%
10%
100%
9.0 KEPUTUSAN PENILAIAN BIG PPG
a.
b.
c.
d.
e.
Semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Dengan Kepujian) PPG
WAJIB mengikuti Program BIG PPG sebagai salah satu syarat bagi melayakkan
mereka bergraduat dan layak ditauliahkan dengan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
(Dengan Kepujian)
Pelajar yang gagal / tidak menyertai program sepenuhnya DIKEHENDAKI
MENGULANGI PROGRAM BIG PPG.
Pelajar yang didapati TIDAK dapat menyertai program BIG PPG atas sebab-sebab
yang dibenarkan oleh pihak iNED UiTM, akan diberikan tugasan yang berpadanan
atau tangguh mengikut budi bicara Pengarah iNED/KPP
Kes khas: pelajar yang tidak dapat memenuhi keperluan aktiviti perlu membuat
aktiviti yang belum dipilih lagi.
Contoh kes khas: sakit yang mendapat pengesahan doktor hospital dan lain-lain
yang mendapat kelulusan pihak iNED.
***Sekiranya markah yang diperolehi di bawah 40% bagi satu aktiviti/program, maka
pelajar tersebut diberi status gagal dan dikehendaki mengulang semula program
BIG PPG pada sesi pengajian berikutnya. Perlu lulus SATU (1) aktiviti / program
yang dipilih***
10.0 BORANG PENTAKSIRAN BIG PPG
a.
i.
ii.
iii.
iv.
Borang BIG PPG 1 (Borang Markah Individu Peserta BIG PPG)
Kertas cadangan
Rakaman audio / video
Laporan Akhir
Laporan Penilaian Organisasi
b. Borang BIG PPG 2 (Laporan Reflektif Peserta BIG PPG)
c. Borang BIG PPG 3 (Borang pemarkahan keseluruhan Peserta BIG
PPG)
11.0 PENGURUSAN KESELAMATAN DAN RISIKO
a. UiTM berharap pelajar PPG dapat melakukan aktiviti atau program:
perkhemahan / sukan / motivasi dengan berhati-hati mengikut
(Standard Operating Procedure) SOP. *Insurans*
b. Mohon juga semua pelajar PPG beri tumpuan kepada pengurusan
keselamatan dan pengurusan risiko yang merangkumi semua perkara
seperti berikut:
i. Perjalanan pergi dan balik ke lokasi aktiviti / program dilaksanakan.
ii. Peserta
iii. Aktiviti / program
iv. Lokasi aktiviti / program
v. Sumber manusia terutamanya pelajar PPG
vi. Kemudahan dan peralatan yang digunakan
12.0 PELAKSANAAN BIG PPG
12.1 Cadangan aktiviti / program (Pilih 1 sahaja)
1. Perkhemahan
2. Sukan
3. Motivasi
12.2 Pelaksanaan Aktiviti: Individu
1. Berdasarkan PPD
2. Berdasarkan Program Pengajian
12.3 Status Program BIG PPG
1. Lulus atau gagal
12.4 Penyelia Program BIG PPG
1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum/Hal Ehwal Akademik/Hal Ehwal Pelajar
2. Pengesahan oleh Guru Besar / Pengetua Sekolah
12.5 Cadangan masa aktiviti / program
1. Julai 2014 hingga Disember 2014 (semua perkara yang berkaitan dengan penilaian
perlu dihantar sebelum atau pada 15 Disember 2014)
12.6 Peranan Pelajar PPG semasa program dilaksanakan
1. Sebagai pelaksana
****bukan sebagai peserta****
12.7 Keselamatan murid adalah tanggungjawab pelajar PPG sepanjang program / aktiviti yang dipilih.
a. Keselamatan pelajar adalah tanggungjawab Pelajar PPG sepanjang program berlangsung.
b. Pihak UiTM tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini
berlaku ke atas murid tersebut.
12.8 Senarai susun atur Portfolio BIG PPG
1. Maklumat diri pelajar PPG
2. Isi kandungan
3. Kertas Kerja Aktiviti/Program
4. Surat panggilan mesyuarat
5. Minit Mesyuarat Aktiviti
6. Agihan Tugas Jawatankuasa
7. Jadual atau tentatif aktiviti
8. Senarai nama pelajar / peserta yang berkaitan sahaja
9. Keputusan pertandingan (jika ada)
10. Surat-surat yang berkaitan (seperti Polis, Bomba, Hospital dan sebagainya)
12.9 Format Penyediaan Rakaman Video
1. Corel Video Studio, Movie Maker dan sebagainya.
2. Dimuat naik dalam cakera padat CD / DVD
3. Rakaman yang boleh ditonton / dibuka. Rakaman yang gagal
ditonton / dibuka akan dikira tidak menepati kehendak Program
BIG PPG.
4. Rakaman boleh menggunakan format MPEG dan sebarang
format yang menyokong perisian Windows. Elakkan dari
menggunakan perisian Apple.
5. Tempoh rakaman adalah lebih kurang 30 minit semasa aktiviti
program: perkhemahan/sukan/motivasi termasuk gambar
kesemua pelajar PPG yang terlibat. Dan tambahan 10 minit
untuk gambar-gambar yang difikirkan relevan.
12.10 Format Penulisan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jenis font
: Tahoma
Saiz font
: 11
Langkau
: 1.5
Muka surat
: bawah dan tengah – gunakan footer
Justify
Kertas A4 80gm berwarna PUTIH
Margin
: 30cm – atas, bawah, kiri dan kanan.
Jilid dengan kulit lembut warna putih
Muka depan dan muka akhir – Rujuk Lampiran C
• 12.11 Bahan yang perlu diserahkan kepada penyelia
•
•
•
•
1. Portfolio
2. Rakaman video
3. Penulisan refleksi
4.Laporan Penilaian Organisasi
13.0 ARAHAN PELAKSANA
Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera, kepada semua pelajar PPG UiTM,
“Anda dikehendaki mengendali, mengurus dan melaksanakan satu aktiviti / program:
perkhemahan / sukan / motivasi dengan kerjasama pihak sekolah anda atau pihak yang
berkenaan kepada pelajar sekolah anda atau komuniti setempat dengan mengambil kira semua
domain dalam Buku Panduan ini dilaksanakan dengan sempurna dan jayanya. Bagi
melaksanakan aktiviti / program: perkhemahan / sukan / motivasi berkenaan, anda dikehendaki
melaksanakan beberapa tindakan sebelum, semasa dan selepas sebagaimana terdapat di
dalam Buku Pandukan Pelaksanaan BIG PPG. Sekiranya dis ekolah anda terdapat ramai
pelajar PPG, and boleh melaksanakan perkhemahan ini secara berkumpulan dengan agihan
kerja dan tugas seperti yang dimaklumkan dalam Buku Panduan Pelaksanaan ini”. Instrumen
pentaksiran BIG PPG ini adalah seperti berikut:
•
•
•
•
•
Portfolio program (Laporan (sebelum, semasa dan selepas program).
Laporan penilaian oleh Guru Besar / Pengetua / PPD.
Rakaman semua audio dan video hendaklah dimasukkan dalam cakera padat untuk
dihantar kepada KPP sebagai bahan dan bukti penilaian.
Semua bahan seperti yang tercatat dalam (12.11) hendaklah diserahkan kepada penyelia
masing-masing untuk proses pemarkahan. (Tarikh akhir hantar bahan kepada KPP: 15
Disember 2014)
Sekian dimaklumkan, semoga anda semua berjaya melaksanakan tugasan ini dengan
jayanya.
SELAMAT MENJALANKAN
PROGRAM BIG PPG KEPADA
SEMUA PELAJAR SEMESTER 8
(SEPTEMBER – JANUARI 2014)