taklimat_keselamatan_bina_insan_guru_ppg

Download Report

Transcript taklimat_keselamatan_bina_insan_guru_ppg

1. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU
1. Guru adalah pembina generasi Malaysia
2. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi
merupakan
suatu
keperluan
dalam
usaha
melahirkan rakyat yang berilmu, berkemahiran serta
memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul
3. Kursus Bina Insan Guru (BIG) merupakan suatu
wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti
insan guru yang dihasratkan selaras dengan FPK
dan FPG.
4. Program ini melibatkan semua Program Ijazah
sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian.
2. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG
1. Memahani realiti persekitaran dan responsif
secara positif kepada keadaan dan keperluan
persekitaran yang berbeza.
2. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam
pelaksanaan sesuatu tindakan, amalan atau
aktiviti.
3. Menghayati ciri-ciri kerohnian, nilai , etika dan
akhlak keguruan.
4. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan
kerjaya keguruan serta membina pemikiran
positif terhadap kerjaya keguruan.
5. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan
disiplin kendiri yang tinggi, kebolehan berdikari
dan penampilan diri yang sesuai.
6. Membina kemahiran berfikir atas tinggi dalam
membuat
keputusan
dan
menyelesaikan
masalah.
7. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan
jasmani, emosi, rohani dan sosial.
8. Memupuk semangat berpasukan, bekerjasama
dan bertanggungjawab dalam melaksanakan
tugas secara berkumpulan.
9. Berupaya berfikir secra reflektif dan kritikal ke
atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri
serta mengambil tindakan penambahbaikan
secara berterusan.
3. PELAKSANAAN PROGRAM BIG PPG
Program BIG PPG mencakupi enam domain utama
kandungan kurikulum BIG PPG bermula dengan
Fasa 1, iaitu Perkhemahan yang dilaksanakan pada
awal semester dua dan diikuti dengan aktiviti-aktiviti
lain yang akan dilaksanakan secara berterusan di
Fasa 2 dan 3 , Fasa 4, Fasa 5 dan Fasa 6.
Aktiviti yang dijalankan ialah perkhemahan,
ceramah, seminar, bengkel, lawatan’ bench –
marking” kembara sosial dan sayangi sekolah.
3.1 STRUKTUR PELAKSANAAN PROGRAM BIG PPG
BIL
PROGRAM /
AKTIVITI
PERINGKAT
4
Fasa 5
1
Lawatan
Benchmarkingsekolah
2
BengkelbenchmarkingGuru Cemerlang
Fasa
6
6 jam
6 Jam
JUMLAH
JUM.
3.2 . DOMAIN KANDUNGAN KURIKULUM BIG PPG
A.
Kerohanian dan Akhlak Keguruan
* Mengamalkan tingkahlaku terpuji
* Mempunyai kemantapan jati diri
* Menghayati disiplin diri yang tinggi
* Memiliki personaliti kerjaya keguruan yang utuh
B.
Berilmu, Beramal dan Berbakti
Pembelajaran sepanjang hayat
*
*
*
Mencintai ilmu, mencari, membina dan
mengembangkan ilmu.
Menggunakan ilmu dalam pemikiran,
tindakan dan amalan ( capacity building)
Memanfaatkan ilmu untuk kesejahteraan
peribadi, masyarakat dan negara.
Pembinaan Pasukan
*
*
Perkongsian misi dan visi
Kejelikitan berpasukan secara strategik
Hidup Berbakti
*
*
*
Kerja sebagai ibadat
Kesanggupan dan keikhlasan bekerja
Menggunakan ilmu dan kepakaran untuk
kesejahteraan masyarakat.
C.
Berakauntabiliti dan Amanah
*
*
*
*
*
Akauntabiliti profesional – perundangan,
mandat dan matlamat.
Memahami realiti persekitaran – peka dan
resopnsif kepada realiti persekitaran.
Komitmen – optimis dan beriltizam tinggi
kepada profesion dan perkhidmatan
pendidikan.
Kemahiran sosial (termasuk unsur
kecekapan kecerdasan Emosi (KKE) )
Tanggungjawab sosial & perkhidmatan
komuniti
D.
Berdaya Tahan Yang Tinggi
*
*
*
*
Ketahanan fizikal – kecergasan, ketahanan
diri, keseronokan.
Ketahanan mental – berfikiran positif,
terbuka dan melihat konflik dan cabaran
sebagai peluang.
Ketahanan emosi – memahami dan
mengawal emosi.
Ketahanan spritual – kemantapan keyakinan
dan menjaga kesucian akidah.
E.
Berjiwa Merdeka dan Perkasa
*
*
*
*
*
Pengurusan diri – pembina disiplin kendiri,
berdikari, penampilan & ketrampilan.
Perubahan sikap – terbuka kepada
tingkahlaku baru dan keadaan luar jangka.
Bijak membuat keputusan – cepat bertindak,
tepat dan bijaksana.
Bijak menyelesaikan masalah
Pengurusan perubahan – menerima dan
mengurus perubahan.
F. Kreatif dan Inovatif
*
*
*
*
*
Kesediaan menerima idea dan teknologi
baru
Berupaya menggunakan ilmu dan kemahiran
menjana ikhtiar untuk kemajuan dan
kecemerlangan.
Dapat berfikir secara kritis, analitis, luas dan
global.
Berkemahiran berfikir secara futuristik dan
strategik.
Berupaya berfikir secara reflektif ke arah
perkembangan dan peningkatan diri
INSTRUMEN PENTAKSIRAN BIG PPG
Pentaksiran kursus BIG PPG adalah berdasarkan
kepada komponen-komponen yang merangkumi
Laporan, portfolio, rakaman, sahsiah.
Komponen Pentaksiran
Laporan
Portfolio
Rakaman
Sahsiah/Penilaian Sekolah
Jumlah
Wajaran
30%
30%
30%
10%
100%
Penulisan reflektif adalah komponen wajib dalam
laporan, portfolio dan rakaman
4. KRITERIA PENTAKSIRAN
•
•
•
Dilaksanakan melalui penilaian formatif
Kedudukan pencapaian dinyatakan dalam bentuk
gred
Bukti-bukti pembelajaran dan perkembangan pelajar
di nilai berasaskan hasil:
* Portfolio
* Laporan
* Rakaman
* Penilaian pihak sekolah
5. PROSEDUR PENTAKSIRAN
5.1 Menyediakan folio ( Individu)
5.1.1
Format folio seminar / bengkel/ ceramah adalah
seperti berikut:
* Pengenalan
* Objektif
* Kandungan (menggunakan pengurusan grafik dan
gambar, rajah dan lain-lain bentuk ilustrasi yang sesuai)
* Refleksi kendiri (kepentingn kepada diri, kerjaya,
organisasi dan komuniti)
* Penutup
5. PROSEDUR PENTAKSIRAN
5.2 Portfolio
5.2.1
Spesifikasi Penulisan Portfolio
* Penyediaan portfolio mengikut format yang ditetapkan
* Disiapkan dalam masa seminggu selepas aktiviti
berlangsung.
* Diserahkan kepada Pemantau masing-masing untuk
tujuan pemarkahan
5. PROSEDUR PENTAKSIRAN
5.2.2
Format Portfolio
Muka depan diisikan dengan maklumat berikut:
* Nama Institut
* Bilangan siri dan tarikh program BIG PPG
* Lokasi pelaksanaan
* Nama pelajar dan ahli kumpulan
* Gambar pelajar dan ahli kumpulan
* Nama Pemantau/Pensyarah
Laporan Reflektif (program)
* Laporan dilaksanakan secara INDIVIDU
* Pelajar membuat ulasan apa yang dialami dan dipelajari
sepanjang program.
Laporan Reflektif (program)
* Laporan dilaksanakan secara INDIVIDU
* Pelajar membuat ulasan apa yang dialami dan dipelajari
sepanjang program.
* Memberi cadangan penambahbaikan program untuk masa
hadapan.
* Ditulis menggunakan analisis SWOT (kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman)
* Diserahkan kepada pemantau masing-masing
SEMINGGU selepas tamat program BIG PPG
Maklum Balas Pelajar PPG (Penilaian Kendiri)
* Menyatakan manfaat yang diperolehi oleh pelajar hasil
daripada program BIG PPG yang telah dilaksanakan dan
memberi cadangan penambahbaikan.
Lampiran
* Bahan-bahan bukit seperti:
* Brosur
* Salinan surat
* Rakaman
* Gambar-gambar
* dan bahan-bahan lain yang berkaitan
5. PROSEDUR PENTAKSIRAN
5.3 Kertas Kerja
* Disediakan oleh pelajar PPG
* Menggunakan 4W1H (apa, bila, di mana, siapa yang
terlibat dan bagaimana)
UNJURAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BIG PPG
PKT
4
PROGRAM / AKTIVITI
Benchmarking- fasa 5
Benchmarking fasa 6
INSTRUMEN
•Laporan
•Rakman
•Sahsiah
Portfolio
JUMLAH PERATUS WAJARAN
MARKAH
JUMLAH
30%
30%
10%
100%
WAJARAN
30%
100%
PROGRAM BINA INSAN GURU
PISMP
DPLI/KDC
PGSR
PPG
IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN MALAYSIA.
Pelajar Lulus:
•Kehadiran 100% dan menyertai semua aktiviti BIG
•Mencapai markah keseluruhan bagi program BIG
kurangnya 40 peratus.
•Keputusan akhir BIG ialah mengikut gred
sekurang-
Pelajar Gagal:
•Tidak menyertai dan mengikuti setiap program/aktiviti BIG
•Tidak mencapai purata markah sekurang-kurangnya 40 peratus
Pelajar Mengulang / tangguh:
•Pelajar yang tidak menyertai keseluruhan / sebahagian
program/aktiviti BIG
•Pelajar yang gagal BIG
6. JAWATANKUASA PELAKSANA DAN BIDANG TUGAS
Struktur Jawatankuasa Induk Program Bina Insan Guru
Peringkat Sekolah / Institusi
Pengerusi
:
Timbalan Pengerusi :
Setiausaha
:
Bendahari
:
Guru Besar
Penolong Kanan KK
Pelajar PPG
(Program Pensiswazahan Guru
(Lantikan sekolah)
6. JAWATANKUASA PELAKSANA DAN BIDANG TUGAS
Ahli Jawatankuasa :
i. Pengerusi J/Kuasa Kerohanian & moral
(Ketua Panitia Pendidikan Islam & Moral)
ii. Pengerusi J/Kuasa Peralatan
(Ketua Panitia PJK)
iii. Pengerusi J/Kuasa Makanan
iv. Pengerusi J/Kuasa Aktiviti
v. Pengerusi J/Kuasa Kebajikan & Keselamatan
(Lantikan Sekolah)
JAWATANKUASA KERJA
SAYANGI SEKOLAH ANDA BINA INSAN GURU PPG
PENGARAH
KUATERMASTER
MAKANAN
JURULATIH
PROGRAM
KUATERMASTER
PERALATAN
KUATERMASTER
KEBAJIKAN &
KESELAMATAN
BEBAS
SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
Bil
Jawatankuasa
Bidang Tugas
1
Pengerusi (Guru Besar)
Mempengerusikan masyuarat jawatankuasa
induk dan mesyuarat perancangan BIG PPG
Menentukan dasar-dasar pelaksanaan BIG
PPG peringkat IPG
Mengawal selia perancangan program
Pemantauan pelaksanaan program
Melantik jawatankuasa kerja BIG PPG
2.
Tim.Pengerusi (Penolong Mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa
Kanan Kokurikulum)
Induk dan menyuarat perancangan BIG PPG
(b/p pengarah)
Mengawal selia perancangan program
Pemantauan pelaksanaan program
Melantik jawatankuasa kerja BIG PPG
SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
Bil
3
Jawatankuasa
Setiausaha
(Pelajar PPG)
Bidang Tugas
Menyediakan
kertas
kerja
cadangan
pelaksanaan BIG PPG
Menguruskan surat menyurat dan hubungan
dengan agensi-agensi luar yang terlibat
Membuat
post
mortem
dan
laporan
pelaksanaan BIG PPG
Menyediakan laporan penilaian BIG PPG
Pemantauan
pelaksanaan
keseluruhan
program
Mengeluarkan surat lantikan bertugas kepada
pensyarah / fasilitator yang akan pergi ke BIG
PPG bagi setiap siri
Menyediakan laporan keberkesanan program
dan menganalisis dapatan
Bil
Jawatankuasa
Bidang Tugas
4
Bendahari
Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG
Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan
BIG PPG
5.
Kerohanian
Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral
Mengenalpasti
fasilitator
aktiviti
kerohanian/moral
6
Kuatermaster Peralatan
Menyediakan dan memastika semua peralatan
boleh digunakan
Menyediakan peralatan bekerja
Menyediakan peralatan siaraya
Menyediakan bahan alat tulis
Menyediakan peralatan komunikasi
Bil
Jawatankuasa
Bidang Tugas
7
Kuatermaster Makanan Menguruskan bekalan bahan mentah / makanan
(Lantikan Bebas)
Mengawasi kuantiti bekalan makanan
Menyediakan menu makanan
Menguruskan tempahan bahan makanan dengan
pembekal
Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan
mengawal mutu penyediaan makanan
8
Kem Komandan
(Lantikan sekolah)
Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan
jawatankuasa
Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang program
Mengadakan mesyuarat “ O group” setiap sesi
Memastikan semua aktiviti sepanjang berjalan
mengikut jadual
Sentiasa berada di tapak program
Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan
jurulatih dan peserta
Bil
Jawatankuasa
Bidang Tugas
Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar
sepanjang aktiviti
Menjadi pegawai pengiring “LO” kepada VIP
semasa perasmian penutup
9
Aktiviti
(Jurulatih / Fasilitator)
10 Kebajikan dan
Keselamatan
(Lantikan Bebas)
Merancang,
mengendali
dan
memantau
pelaksanaan aktiviti
Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator
Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu
aktiviti
Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan
dan prosedur yang ditetapkan.
Menyediakan peralatan kecemasan, ubat-ubatan
Menguruskan pengangkutan peserta jika perlu
Menyediakan kawasan selamat bagi setiap
program BIG PPG
1.
PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN
PROGRAM
1. Progran BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang
sampurna jika terdapat perancangan dan persediaan
dapat dibuat dengan teliti dan sistematik.
2. J/kuasa Kerja program perlu mengadakan
perbincangan, mesyuarat dan permuafakataan
dalam mengenal pasti beberapa perkara penting
sebelum, semada dan sesudah program dijalankan
Antara perkara yang perlu diuruskan ialah:
a. Penubuhan dan pemilihan J/kuasa kerja
b. Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan
mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan
kelulusan.
c. Memilih dan menentukan lokasi dan tapak program.
d. Merancang pengisian aktiviti program
e. Merancang perbelanjaan catuan bahan basah dan
kering jika berkaitan
f.
Taklimat dan merancang latihan asas kepada
peserta /murid.
g. Memberi taklimat kepada jurulatih/ fasilitator dan
urusetia
h. Merancang dan menentukan bantuan logistik yang
diperlukan
i. Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang
diperlukan
2. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN
SEBELUM PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
Bil
1
Perkata
Mesyuarat
Perancangan
Pelaksanaan
BIG PPG
Isi Kandungan
Tindakan
Perancangan Pelaksanaan
Program.
1. Lokasi Program
2. Tarikh Program
3. Lawatan Tapak
4. Perhubungan Luar
5. Peralatan
6. Pembahagian tugas Kem
Komander / Jurulatih /
Fasilitator
7. Kos
8. Kebajikan / makanan
Pelajar PPG dengan
J/Kuasa
pelaksana
BIG PPG peringkat
sekolah
SEMASA PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
Bil
Perkata
Isi Kandungan
Tindakan
1
Taklimat
Kepada peserta
program
1. Memperkenalkan
jurulatih
/
fasilitator Siri BIG PPG kepada
peserta
2. Pembahagian Tugas kepada
peserta
3. Keadaan Fizikal
4. Peralatan
5. Status Kesihatan
6. Kuatermaster makanan
7. Kuatermaster peralatan
8. Kebajikan dan Keselamatan
9. Jadual Pelaksanaan
10. Pergerakan Aktiviti
11. Disiplin Peserta
12. Peraturan Program
13. Jadual Aktiviti
14. Pembahagian Nombor Peserta
Pelajar PPG
SEMASA PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
Bil
2
Perkata
Pelaksanaan
Aktiviti
Isi Kandungan
Tindakan
1. Arahan tetap yang merangkumi Ketua Jurulatih
prosedur sebelum aktiviti
/ Jurulatih /
2. Melaksanakan semua komponen
fasilitator
dalam jadual
3. Penilaian dan penulisan refleksi
SELEPAS PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
Bil
Perkata
Isi Kandungan
Tindakan
1
Taklimat
Penutup Siri
BIG PPG
1. Protokol acara penutupan siri Ketua Jurulatih
BIG PPG
/ jurulatih /
2. Perbarisan
Fasilitator
3. Penyerahan Bendera
4. Ucapan Ketua Kumpulan
5. Ucapan VVIP
2
Tindakan
sebelum
Perjalanan
Pulang
1. Membersihkan peralatan dan
Peserta
kawasan program
di bawah
2. Memastikan peralatan adalah
pemantauan
dalam keadaan yang baik
Ketua Jurulatih
3. Pemulangan peralatan dengan
/ jurulatih /
jumlah yang sama
Fasilitator
4. Penyusunan peralatan
5. Pemulangan kad nombor
SELEPAS PROGRAM BINA INSAN GURU PPG
Bil
1
Perkata
Tindakan
Selepas
Program
Isi Kandungan
Tindakan
1. Membuat refleksi / laporan
pelaksanaan BIG PPG
2. Menyediakan dokumentasi audio
/ video untuk tujuan pelaporan
dan penilaian
3. Menyiapkan portfolio
4. Surat
Penghargaan
kepada
agensi yang membantu program
BIG PPG
5. Post-Mortem dan Laporan Ketua
Jurulatih
Penyelaras
Program BIG
PPG IPG
Peraturan dan arahan tetap program BENCHMARKINGSEKOLAH
BERPRESTASI
TINGGI
DAN
BENCHMARKINGGURU
CEMERLANG
perlu
dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan
aktiviti yang dirancang dapat berjalan dengan lancar,
berdisiplin, selamat dan mencapai objektif.
Peraturan dan arahan tetap adalah seperti berikut:
1. Peserta mesti mematuhi semua arahan, jadual aktiviti
dan melibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap
aktiviti BIG PPG.
2. Peserta hendaklah menjalin hubungan silaturahim,
kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu
sama lain
3. Peserta hendaklah mengawal diri sendiri, berdisiplin
dan mempamerkan tingkahlaku yang terpuji
sepanjang program .
4. Peserta
yang
beragama
Islam
diwajibkan
mengerjakan solat berjemaah apabila masuk waktu
solat.
5. Peserta diwajibkan menghadiri diri dan menepati
masa dalam setiap program / aktiviti yang
dilaksanakan.
6. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab
terhadap peralatan yang disediakan. (Dilarang
merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain
tanpa kebenaran)
7. Peserta dilarang merokok sepanjang masa program.
8. Peserta dilarang membuang sampah di merata
tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan
kawasan.
9. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok
dan perlu mengamalkan sikap mesra alam sekitar.
•
•
•
PERINGATAN
Pelajar PPG dikehendaki berada bersama murid dari
mula sehingga tamat aktiviti dan pada setiap aktiviti
dijalankan.
Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada
sepanjang masa di kawasan program
SEBELUM AKTIVITI
1. Pelajar PPG
a. Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga
b. Memastikan setiap peserta dilindungi insuran /
takaful PTKB
c. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih dan
semua AJK
d. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar
e. Memilih & memastikan tapak perkhemahan
f. Memastikan perlatan dalam keadaan baik &
selamat digunakan.
g. Memaklumkan
kepada
pihak-pihak
yang
bertanggungjawab seperti Polis, Bomba dan
Penyelamat dan hospital terdekat.
h. Memastikan
jurulatih
yang
berkelayakan
menjalankan tugas.
i. Memastikan peserta memulakan perjalanan di
Institut dan tamat di Institut.
j. Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa
bersama.
k. Memastikan semua peserta / pelajar dalam
keadaan sihat sebelum, semasa dan selepas
aktiviti BIG PPG
l.
Memastikan pengangkutan pelajar terurus
dengan baik pergi dan balik.
m. Memastikan borang-borang penilaian yang
berkaitan mencukupi untuk digunakan
SEMASA AKTIVITI
1. KEM KOMANDAN
a. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan
b. Memastikan tapak perkhemahan selamat dan
ada kemudahan air dan elektrik
c. Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai
di tapak perkhemahan sebelum memulakan
aktiviti.
d. Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi
tugas dan keselamatan pelajar.
e. Taklimat kepada peserta
/ pelajar tentang
spesifikasi tapak perkhemahan.
f. Memastikan semua peserta menduduki kawasan
yang telah disediakan.
g. Menentukan kawasan / tempat yang selamat
berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak
diingini / waktu kecemasan
2. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN
a. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti
b. “Head Count” untuk memastikan semuanya
selamat
c. Memastikan
semua
bilangan
peralatan
mencukupi dan selamat digunakan.
d. Membuat laporan sekiranya kehilangan /
kerosakan peralatan kepada QM Peralatan
e. Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka
bumi di lokasi aktiviti kepada Kem Komandan.
f. Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan
betul dan selamat.
g. Memberi penerangan tentang keselamatan diri.
h. Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan
kecergasan pelajar sebelum melaksanakan
aktiviti.
i. Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya
berlaku kemalangan semasa aktiviti.
SELEPAS AKTIVITI
1. KEM KOMANDAN
a. Menerima Laporan Ketua Jurulatih
b. Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan
Keselamatan
c. Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan
d. Menerima Laporan Kuarter Master Makanan
e. Menerima Laporan Kewangan dari Bendahari
f. Memastikan
peralatan
yang
digunakan
dibersihkan selewat-lewatnya 1 hari selepas
perkhemahan.
g. Memastikan semua peralatan mencukupi dan
dalam keadaan baik.
h. Memastikan surat penghargaan dihantar kepada
agensi yang membantu program BIG PPG.
i. Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta
yang mengambil bahagian.
j. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti
pelaksanaan perkhemahan dihantar kepada
mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing.
(Mesti dihantar kepada interaski bersemuka
berikutnya)