Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ўқув Маркази

download report

Transcript Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ўқув Маркази

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Ўқув Маркази

Мавзу: Бюджет жараёнининг

босқичлари

Жиззах вилояти Галлаорол туман молия бўлими бюджет 1-тоифали иктисодчиси: С Назаров

РЕЖА:

1.Бюджет жараёни хақида тушунча ва унинг босқичлари.

2.Галлаорол туман махаллий бюджети мисолида бюджет жараёни босқичлари ва кўрсаткичлари.

3.Бюджет жараёнини такомиллаштириш йуналишлари

Ўзбекистон Республикасининг бюджет Кодекси

Ўзбекистон Республикаси конунчилик палатаси томонидан 2013 йил 23августда қабул қилинган.

Сенат томонидан 2013 йил 12 декабрда маъқулланган .

Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси тўғрисидаги - 2013 йил 26.12 360-сонли ЎРҚ 2014 йил 1 январдан амалга киритилган.

ва Бюджетда бошқариш қайта энг муҳим марказлаштирилаётган давлат ҳокимият органлари ва маҳаллий ўзини-ўзи органлари асосини ташкил этиб, улар давлат ва маҳаллий ҳокимият органлари томонидан тегишли функциялар вазифаларнинг Бюджетнинг мақсади ресурсларни тақсимлаш ва тақсимлаш фаолиятининг бажарилишини натижасида маблағлар, молиявий таъминлайди.

ижтимоий йўналтирилган жамиятни барпо этишдир. Бюджетнинг барқарорлиги мамлакат иқтисодиёти ва энг аввало, унинг ижтимоий соҳаси ҳолатини характерлайдиган кўрсаткичлардан мамлакатимизда замонавий бюджетни барпо этиш мустақиллигимизнинг биридир.

дастлабки сўнги 2005 йилдан буён Бизнинг йиллариданоқ бошланган эди. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, мамлакатимиз далат бюджети энг аввало бюджет жараёни ҳамда унинг босқичлари шу билан бир қаторда молия сиёсатини тўғри ташкил этилиши билан Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети профицит билан ижро этилмоқда

Бюджет жараёни

3 модда. «Ушбу Кодексда қўлланиладиган асосий тушунчалар»да 90 модда.”Бюджет сурови тартибларини куриб чикиш тартиблари” 92 модда.”Бюджет суровларини такдим этиш муддатлари

”93-модда”Қоракалпоғизтон республикаси бюжетининг, вилоятлар ва Тошкент шахар махаллий бюджетларининг хамда давлат максадли жамғармалари бюджетларининг лойихаларини тайёрлаш муддатлари” туғрисдаги моддаларида:

-

Давлат бюджетини тузиш, кўриб чиқиш, қабул қилиш ва ижро этиш, унинг ижросини назорат қилиш, ижроси ҳақидаги тасдиқлаш, шунингдек Давлат бюджети тузилмасига ҳисоботни кирувчи тайёрлаш ва бюджетлар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг қонун ҳужжатлари солинган жараёнидир

.

билан тартибга

1-босқич • Бюджет лойиҳасин и тузиш; 2-босқич • Бюджетни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш; 3-босқич • Бюджетни ижро этиш ва унинг назоратин и олиб бориш; 4-босқич • Бюджет ижроси тўғрисидаг и ҳисоботлар ни тайёрлаш ва уни тасдиқлаш.

Галлаорол туман

махаллий бюджети мисолида бюджет жараёни босқичлари

 Республиканинг барча худудларида бўлгани каби Галлаорол туман ҳам 2015 йил учун бюджет сўрови жараёни бошланган. Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги томонидан ҳар йили 15 апрелга қадар келгуси давр учун бюджет сўрови юборилгани каби бу йил ҳам бюджет сўрови, бюджет маблағлари тақсимловчиларига тасдиқланди.

ва Давлат мақсадли жамғармалари тақсимловчиларига юборилди. Бунга асосан Жиззах вилоят хокимлигининг қарори ишлаб чиқилди ва ушбу қарорга асосан 21.05.2014 йил куни Галлаорол туман хокимининг 721-сонли қарори

Ушбу қарорга муассасалари, асосан тумандаги барча бюджетдан маблағ олувчи ташкилотларга бюджет сўрови юборилди. Галлаорол туманда жами 151 та бюджет ташкилотлари мавжуд бўлиб, булар 107 та халқ таълими муассасалари 32 та Соғлиқни сақлаш Ободонлоаштириш бошқармси, давлат архиви, маданият бўлими, туман хокимлиги, бандликка кўмаклашиш марказларидан ташкил топган.

Галлаорол туман маҳаллий бюджетидан маблағ олувчи ташкилотлар томонидан Галлаорол туман келгуси йил учун бюджет буюртмаларини тақдим этилди.

молия бўлимига 2014 йил 1 июн кунига қадар

Ушбу тақдим этилган буюртмаларни Галлаорол туман молия бўлими томонидан қайта кўриб чиқиб умумлаштирилган холада шу йилнинг 25 июнидан кечиктирмаган холда Жиззах вилоят молия бошқармасига тақдим этилди.

Вилоят бюджетига молия бошқармаси лойихасини кўриб чиқиб, шу йилнинг 1 июлидан кечиктирмай Молия вазирлигига тақдим этдилар.

Ушбу жараён босқичма-босқич тартибда амалга оширилади. Ўтган 2013 йилда тақдим этилган бюджет сўровига биноан 2014 йилда маҳаллий қуйидаги тартибда ушбу бюджет маблағлар тасдиқланди.

Хулоса

  Молия органлари бюджет йилида бажарилиши устидан белгиланган муддатда туман тасдиқланган бюджет доирасида киритиладиган ўзгартиришларни хисобга олган холда бюджет ижросини сифатли назорат олиб борилади ҳамда ҳар чоракда вилоят молия бошқармасига маҳаллий бюджетидан маблаг олувчи органига тақдим қилиб борилади.

ташкилотлардан чораклик хисоботларни қабул қилиб юқори молия “Бюджет кодекси”нинг 27-моддасига мувофиқ ҳар чорак якунида туман маҳаллий бюджетининг ижроси халқ депутатлари туман Кенгаши сессиясида кўриб чиқилади.

БЮДЖЕТ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

 Бюжет жараёнини такомиллаштириш йуналишлари хакида гапирадиган булсак уларга куйидагилар киради  Бюджет ташкилотлари бухгалтерлари ва иктисодчиларининг малакасини ошириш:  Бюджет жараёнида янги ахборот технологияларда фойдаланиш  Бюджет жараёнида бюджет тизимининг самарали ва баркарор ишлаши:

МУАММОЛАР

 Бюджет юзага маблағларини муаммолардан ташкилотлари бири режалаштиришда келаётган шундаки,бюджет хисобчилари ва иктисодчиларининг унинг ижросини уз вактида ва сифатли топширишмайдилар бюджет шу суровини сабабли ва бюджет жараёнинг уз вактида бажарилишида куплаб муаммоларга дуч келинмокда.

ТАКЛИФЛАР

  Бюджет ташкилотлари бюджет суровини тузишда, белгиланган муддат ичида аник ва сифатли амалга оширилиши янада такомиллаштириш максадида жойларда махаллий хукумат органлари томонидан укув амалёт курслари ташкил этилса, бюджет ташкилотлари томонидан амалга ошириладиган бюджет жараёни боскичлари янада сифатли амалга оширилади.

Шунингдек ушбу холатни келтириб чикарувчи бюджет ташкилот хисобчилари ва иктисодчиларига нисбатан жарима кулаш “Бюджет кодекси”асосида «Маъмурий кодекс»га киритилиши максадга мувофик булар эди чунки ушбу холатлар буйича Давлат Солик инспексиялари хамда Статистика булимлари жарима куйиш хукукага эгадирлар.

 Бюджет жараёни давомида маълум бир даврда бюджет ташкилотларида харажатларни амалга ошириш учун маблаг этишмаслиги кузатилади.Ёки харажатларни амалга ошириш учун кутилётган маблаг кечикади.Бунинг натижасида амалга оширилиши керак булган бюджет жараёни бузилади. Ушбу холатда бюджет ташкилоти томонидан келиши керак булган маблагларни охирги кунига кадар кутмасдан, кайтариш шарти билан юкори турувчи бюджетдан куйи турувчи бюджетга ажратиладиган пул маблагларини, яни бюджет ссудасини олиб килиниши керак булган бюджет харажатини вахтида амалга ошириш максадга муофик булади.

Фойдаланилган адабиётлар

1 Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси тўғрисидаги - 2013 йил 26.12 360-сонли ЎРК 2 Ўзбекистон Республикаси бюджети тизими З.Сирожиддинова. Тошкент 2010 йил

ЭЪТИБОРИНГИЗ УЧУН РАХМАТ

!