Versenyképesség és környezetvédelem

Download Report

Transcript Versenyképesség és környezetvédelem

Versenyképesség és
környezetvédelem
Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása,
ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001
Magyarország EU2020 vállalásai
• A megújuló energiaforrások részaránya az
energiafelhasználáson belül 14,6 százalékra nő
• a teljes energiamegtakarítás-vállalás 10 százalék
• az üvegházhatású gázok kibocsátása a 2005. évi
szinthez képest legfeljebb 10 százalékkal nő
Az energetika pályázati forrásai
2014-2020
•
GINOP 2. prioritás
energetikai K+F+I fejlesztések
•
GINOP 4. prioritás
gazdasági társaságok energiahatékonysági és megújuló energia beruházásai
•
GINOP 7. prioritás
energiahatékonysági pénzügyi eszközök
•
KEHOP 5. prioritás
lakosság, a központi költségvetési szervek, a non-profit szektor és egyházak
épületenergetikai és megújuló energiával kombinált fejlesztései
•
TOP 3. prioritás
önkormányzati tulajdonú lakóépületek és középületeket energia hatékony
korszerűsítése
•
VP
mezőgazdasági épületek, létesítmények energiahatékonysági és megújuló
energiaforrások bevonását megvalósító fejlesztései, felújításai
GINOP-4. Energiahatékonyság- és
megújuló energia használatának elősegítése
Cél:
Közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az
energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások
alkalmazásának növelése által
Stratégiai cél a vállalkozói szektorban az energia ellátás biztonság, a
versenyképesség, és a fenntarthatóság biztosítása, amely
érdekében az épületek és gazdasági termelési folyamatok
energiaszükségletének csökkentése mellett a megmaradó
energiaigény minél nagyobb hányadát megújuló energiaforrások
alkalmazásával szükséges kielégíteni.
Eredmény:
• csökkennek a gazdasági szféra energiaköltségei
• javul a termékek és szolgáltatások versenyképessége
• exportbevételek növekedésével, az import energiahordozók
felhasználásának csökkenésével javul a külkereskedelmi mérleg.
• Munkahelyteremtés
Beavatkozási lehetőségek:
Épülethez kapcsolódó energetikai fejlesztések
Támogatható tevékenységek:
•
az épületek hőtechnikai adottságainak javítása
•
hőveszteségének csökkentése (például hőszigetelés, nyílászáró csere,
hővisszanyerő szellőzés, stb…)
•
fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (például
hőtermelők cseréje, távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek
megteremtése, stb…)
•
világítási rendszereinek energiatakarékos átalakítása.
Épülethez kapcsolódó energetikai fejlesztések és/vagy épület
energiaigényének kielégítése megújuló energia felhasználásával
Támogatható tevékenységek:
•
Épület energetikai fejlesztések és/ vagy
•
megújuló energiafelhasználás növelésére irányuló tevékenységek például
napkollektor, biomassza, hőszivattyú, geotermikus energia, vízenergia, napelem
alkalmazása, hulladékhő hasznosítása.
Gazdasági-termelési folyamat energiaigényének kielégítése megújuló
energiaforrás felhasználásával
ahol támogathatók például napelem, napkollektor, biomassza, vízenergia alkalmazása
és hulladékhő hasznosítása is.
Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása,
ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001
A projektek előkészítése is támogatható!!!
műszaki, tervezési, pályázati dokumentációk elkészítése, az
energiahatékonysági auditok elkészítése, gazdasági és környezeti
hatásvizsgálatok összeállítása, valamint az engedélyeztetéssel
kapcsolatos eljárások elvégzése,
Kiválasztási alapelvek
Olyan projektek, amelyek
• egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, és
hozzájárulnak az operatív program, illetve az adott prioritás
céljaihoz az irányadó stratégiákhoz (foglalkoztatottság,
energiahatékonyság, kutatás-fejlesztési ráfordítások növelése).
• megvalósíthatóak és fenntarthatóak
• költséghatékonyak
• preferált a nagyobb mértékű fosszilis energiahordozó kiváltást és
üvegházhatású gáz-kibocsátás csökkenést eredményező projektek
KEHOP-5 Energiahatékonyság növelése,
megújuló energiaforrások alkalmazása
CÉL: A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése
Elvárt eredmény:
• a megújuló energiaforrások termelésének növelése és a
nagyobb mértékű hálózatra történő integrálásuk
megteremtése
• csökken az ország szén-dioxid kibocsátása, energiaimportfüggősége és a környezetterhelése,
• mérséklődnek a felhasználók energiaköltségei
• valamint – különösen a biomassza esetében – bővül a
vidéki foglalkoztatás.
A prioritási tengely által nyújtott vissza nem térítendő
támogatások a GINOP pénzügyi eszközök kombinációjával
kerülnek ösztönzésre.
5.1. Hálózatra termelő, nem épülethez kötött
megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés elősegítése
Cél: olyan erőművek létesítésének ösztönzése, amelyek a megújuló energiaforrás
felhasználásával megtermelt villamos energiát közvetlenül a hálózatba táplálják.
Támogatható megújuló energiák:
•
Biomassza hasznosítása
•
Biogáz termelés és felhasználás
•
Geotermikus energia alkalmazása
•
Napenergia hasznosítása
•
Vízenergia hasznosítása
•
megújuló technológiákra alapozott zöldáram termelő rendszerek fejlesztései
•
a hálózat szabályozásához hozzájáruló villamos energia-tároló rendszerek
Elsődleges cél: helyi erőforrásokhoz és igényekhez alkalmazkodó lokális jellegű,
decentralizált kis- és közepes termelőegységek létesítése, valamint a magasabb
hatásfokon történő energia előállítása.
Különösen fontos, hogy a biomasszára épülő energiatermelésben a felhasznált
alapanyagok megfeleljenek a 2009/28/EK irányelv (élelmiszernek szánt
mezőgazdasági termékek) fenntarthatósági kritériumainak, valamint fontos
szempont a természeti értékek megőrzése.
Preferált a megújuló alapú kapcsolt hő- és villamos energia-termelés támogatása.
Kedvezményezettek típusai: gazdasági társaságok, közjogi vagy magánjogi
szervezet.
5.2. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése
megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával
Cél: lakóépületek, a középületek, valamint a nonprofit szektor
épületeinek energiahatékonysági és megújuló energiaforrások
alkalmazására irányuló korszerűsítései
Támogatható tevékenységek
• épületek hőtechnikai adottságainak javítása,
• hőveszteségeinek csökkentése,
• megújuló energiaforrások alkalmazása (elsősorban napelemek,
napkollektorok telepítése, biomassza, geotermikus energia
hasznosítása, hőszivattyú alkalmazása),
• az intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek
korszerűsítése,
• illetve az épületeken belül az épületek energiafelhasználásának
csökkentését szolgáló világítási rendszerek korszerűsítése.
Kedvezményezettek típusai: lakosság (közjogi vagy magánjogi
szervezet), központi költségvetési szervek, nonprofit szektor
(kivéve önkormányzat), egyházak, többségi állami tulajdonú
gazdasági társaságok.
5.3. Távhő és hőellátó rendszerek energetikai
fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése
Cél:
új megújuló energiaforrás alapú távhőtermelő
létesítmények kialakításának, a régi elavult, rossz
hatásfokú termelő egységek korszerűsítésének,
energiahatékonyság növelésének, vagy kiváltásának és
megújuló alapra helyezésének, valamint az új termelő
egységek távhőrendszerre történő integrálásának az
ösztönzése
Kedvezményezettek típusai: távhő-szolgáltatók,
valamint a távhőtermelő gazdasági társaságok, közjogi
vagy magánjogi szervezetek.
5.4. Szemléletformálási programok
Cél:
Elsősorban a tanulókat és gyermekes családokat
megmozdító programok támogatása, melyek felhívják a
figyelmet az energia- és klímatudatos viselkedések
előnyeire, illetve az elért közönség tájékozottságát
növelik saját energiamegtakarítási lehetőségeik kapcsán.
A programok megvalósítása során különös hangsúlyt kell
fektetni jó példák bemutatására, az egyéni cselekedetek
jelentőségére, azok környezeti hatásaira.
Kedvezményezettek típusai: civil szervezetek, egyházak,
önkormányzatok, oktatási intézmények, központi
költségvetési szervek.
5.5. Intelligens hálózati rendszerek támogatása
a villamosenergia-rendszer rugalmasságnak biztosítására
Cél: olyan intelligens hálózati eszközök, így az intelligens
fogyasztásmérők, a fogyasztóoldali válaszintézkedéseket
lehetővé tévő rendszerek és a lokális intelligens vezérlést
lehetővé tévő villamosenergia-hálózati egységek
kiépítésének támogatása
Kedvezményezettek típusai: lakosság (közjogi vagy
magánjogi szervezet), központi költségvetési szervek,
non-profit szektor, egyházak, villamosenergiakereskedők, az átviteli rendszerirányító, az elosztói
rendszerüzemeltetők, a villamosenergia-termelői
engedélyesek, telekommunikációs társaságok.
TOP-3 Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
Célja: Széndioxid kibocsátás csökkentése közlekedésfejlesztési, energiahatékonysági
fejlesztések révén.
Intézkedések:
•
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
•
3.2 A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a
megújuló energia-források részarányának növelése
•
3.2. A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a
megújuló energia- források részarányának növelése – intézkedés
A 3.2. intézkedés tartalma:
•
Önkormányzati infrastruktúra energia-hatékonyság célú fejlesztései;
•
Önkormányzati infrastruktúra megújuló forrásokra épülő épületenergetikai
beavatkozásai;
•
Megújuló energiaforrások endogén kiaknázásán alapuló, autonóm energiaellátást
megvalósító komplex fejlesztési programok;
•
Környezettudatosságot erősítő szemléletformálási akciók.
Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú
vállalkozások
7. Pénzügyi eszközök
Cél:
Új, közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek létesítése, meglévők
energiahatékonysági korszerűsítése
A
•
•
•
•
program eszközei:
Hitel, lízing és faktoring
Kombinált termékek
Tőkeprogramok
Garancia eszközök
A fenti eszközök szükség szerint kombinálhatóak a GINOP 4. és a KEHOP
5. prioritás vissza nem térítendő forrásaival
Végső kedvezményezettek: a lakosság, önkormányzatok, állami
közintézmények, nonprofit szektor, valamint a közfeladatot ellátó,
állami tulajdonú gazdasági társaságok
A rendelkezésre álló források eljuttatása pénzügyi közvetítők útján
történik.
Hogyan lehet felkészülni?
• Épületenergetikai audit elkészítése
• Energetikai számítások elvégzése
• A fejlesztendő állapot megtervezése, megtérülési
számítások alapján
• A projekt költségvetésének megtervezése
• Szükséges építési engedélyek beszerzése
• Tulajdonviszonyok rendezése (bérleti jogviszony,
tulajdoni jogviszony, üzemeltetői jogviszony)
• Beszerzendő eszközök árajánlatainak összegyűjtése
• Projekt előfinanszírozás és az önerő finanszírozásának
átgondolása
Köszönjük a figyelmüket!
Dr. Zambó Viktória
pályázati tanácsadó
Nord Tender Kft.
Tel: 06 46 508 062
email: [email protected]