kompyuterne_imitaciyne_modelyuvannya

Download Report

Transcript kompyuterne_imitaciyne_modelyuvannya

Комп'ютерне імітаційне
моделювання
Зміст проекту
1.
2.
3.
4.
Постановка задачі
Розробка моделі
Комп’ютерний експеримент
Аналіз результатів
Постановка задачі
 Вибрати тему проекту
 Визначити об’єкт і процес моделювання
 Описати задачу словесно
 Сформулювати мету моделювання
Розробка моделі
 Створити інформаційну модель
 Створити математичну модель
 Розробити алгоритм комп’ютерного
моделювання
 Створити комп’ютерну модель
 Провести тестування та корекцію моделі
Комп’ютерний експеримент
 Визначити вхідні параметри для експериментів
 Провести серію експериментів
Пізнання
 Спостереження, сприйняття
 Моделювання
 Модель – об’єкт або явище, що повторює деякі
властивості реального об’єкта чи процесу
(оригінала), суттєві для поставленої задачі
Моделі
 Оригінал важко або неможливо досліджувати
безпосередньо
 Оригінала не існує
 Дослідження оригінала є небезпечним або
дорогим
Знакові
моделі
Моделі
Інформаційні
Вербальні
Матеріальні
Знакові
Графічні
Математичні
Аналітичні
Імітаційні
Табличні
Словесні
Людина
 Анатомічна модель
 Кравецький манекен
 Генетичний код
 Манекен для краш-тестів
 Обліковий запис в базі даних
Фізика
 Механіка
 Термодинаміка
 Електростатика
 Електродинаміка
 Ядерна фізика
 Астрономія
Економічні процеси
 Встановлення ринкової рівноваги
 Інфляція
 Безробіття
 Діяльність фірми
 Системи масового обслуговування
Біологічні та екологічні процеси
 Динаміка популяцій
 Забруднення
 Захворюваність
 Розповсюдження епідемії
 Еволюційні процеси
Соціологічні процеси
 Моделі життєвого циклу
 Моделі хвильової динаміки
 Розповсюдження інновацій
 Моделі теорії хаосу
 Синергетичні моделі
Математичні методи
 Метод Монте-Карло
 Побудова графіків і поверхонь
 Побудова фракталів
Теми
















Постріл під кутом до горизонту
Розповсюдження вірусних інфекцій
Рух космічних тіл
Рух заряду в електричному та магнітному полях
Гідро- та аеродинамічні процеси
Процеси в ідеальному газі
Ринкова рівновага
Курсові коливання
Рух тіла по похилій площині
Біологічна рівновага
Зіткнення об’єктів. Закони збереження
Коливальні процеси
Оптичні явища
Рух літосферних плит. Зміна вигляду планети
Вулканічні явища
http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new
Підготовка матеріалів
 Технічне завдання
 Опис математичної моделі
 Алгоритм імітаційного моделювання
 Комп’ютерна модель
 Результати експериментів
 Звіт
Технічне завдання
 Початковий документ, що містить формалізовані
вимоги до моделі, яка буде отримана в результаті
Модель
 Словесна модель
 Фактори моделі
 Вхідні параметри
 Проміжні параметри
 Вихідні параметри
 Математична модель
 Комп’ютерна реалізація математичної моделі
 Тестування моделі
Експеримент з використанням
моделі
 Запитання
 Серія вхідних даних
 Проведення експерименту
 Аналіз результатів
 При потребі – повернення до п.2
 Звіт з обґрунтуванням відповіді на поставлене
запитання