Varianty prodejního procesu firmy * klady, zápory

Download Report

Transcript Varianty prodejního procesu firmy * klady, zápory


MBO – Management Buy-Out

MBI – Management Buy-In

BIMBO – Buy-In Management Buy-Out

LBO - Leveraged Buy-Out

IPO - Initial Public Offering

Prodej firmy stávajícím manažerům firmy

Vetšinou soukromá firma

Může i státní – po prodeji už soukromá

Umožňuje schopným manažerům stát se
podnikateli a podílet se na růstu firmy
Management obvykle nemá své vlastní
prosředky na koupi firmy, a proto si
potřebuje zajistit půjčku

Banka:
› Velké riziko

Soukromý investor:
› Výměnou za podíl ve firmě – větší riziko, ale
větší možnost zisku
› Úrok – jistý výnos, ale možná menší zisk
› Opouštějí společnost v období 3-5 let po
investici
› Management nese všechny rizika ziskovosti
firmy

Stávající vlastník:
› Dostane své peníze až po té, co ztratí
›
›
›
›
kontrolu nad firmou
Není běžné
Cena závisí na zisku společnosti
Daňové důvody – kapitálový zisk X příjem
Vše zůstane v rukou společnosti, není
potřeba nikdo zvenší
Management zná firmu
 Nezmění se stávájící management
 Manažer nepotřebuje velké vlastní
finanční zdroje


Management zná firmu někdy lépe než
jeho majitel
může firmy
podhodnotit před jejím prodejem
Kupující je management z vnějšího
prostředí
 Manažerské firmy hledají a kupují
podhodnocené firmy
 Často nahrazují stávající manažerský tým
za nový – lépe výkonější


Management nezná firmu

Přínos něčeho nového do firmy – nová
motivace, lepší management,

Využívá to dobré z obou dvou forem:
› Převod efektivnější
› Stávající manažeři znají firmy
› Příchozí manažeří přinesou do firmy
odbornost, která chybí

Může vzniknout namětí mezi manažery
firem
Pro úspěšné manažery
 Pro ty, co se chtějí stát vlastníky firmy
pomocí MBO nebo MBI
 Klub působí jako neformální síť vybrané
skupiny úspěšných ředitelů a
vrcholových manažerů
 Výhody členství:

› Klubová setkání
› Příležitost pro vytváření neformálních
kontaktů


Nabytí účasti na cílové společnosti
Financováno:
Větší míře za použití externího dluhového financování
› V menší míře za použití vlastního kapitálu
›



Akviziční dluh je splácen z finančních zdrojů – cash flow cílové
společnosti
U cílové společnosti tak klesne podíl vlastního kapitálu vůči
externímu financování
úrokové zatížení je za
splnění dalších podmínek daňově uznatelné
zvýšení účetní hodnoty a s tím spojené vyšší možnosti
odepisování vedou k významnému nárůstu cash flow
použito na úhradu dluhu
-
buyout (-BO), který spočívá v nákupu účasti
na cílové společnosti na základě smlouvy o úplatném
převodu cenných papírů (smlouva o koupi akcií) nebo
na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ve
společnosti s ručením omezeným,

- zřízení leverage (L-), tj. financujícího
mechanismu.
LBO transakce se začaly objevovat v
USA v sedmdesátých letech
 Následně se staly běžnými i v dalších
kapitálově vyspělých zemích
 Debaty nad právními a ekonomickými
aspekty
 V současné době je zaznamenána
zvýšená aktivita LBO v Evropě


snižuje potřebu vlastních zdrojů pro financování
transakce

maximálně využívá externího dluhu, čímž
zvyšuje rentabilitu použitých vlastních zdrojů

umožňuje využívat daňového štítu pro úroky z
poskytnutých úvěrů.

LBO financování se poskytuje na riziko
kupované společnosti, to znamená, že jako
zdroj splácení slouží finanční prostředky
generované koupenou společností.

Nezasahuje do činnosti kupujícího a
nezvyšuje jeho dluhové břemeno.

Časově náročnější
› Včasné přípravy
› Účast externích poradců a bank

Je dražší
›
›
›
›
Doba příprav
Zvýšené riziko banky
Externí poradci
Kompenzováno nižší účastí vlastního kapitálu
– daňová optimalizace, snížené riziko
kupujícího

primární veřejná nabídka akcií spojená
se vstupem na burzovní trh

akcie firmy se obchodují na trhu
cenných papírů
navýšení kapitálu
 prodej části akcií v držení původních
vlastníků
 kombinace


Výhoda pro investory :
› Záruka likvidity
› Cenné papíry jsou na veřejně
obchodovatelné burze rychle zpeněžitelné

Kapitál bez úroků
› Získání dodatečného kapitálu bez nutnosti platit úrok
bance

Volnost v nakládání se získaným
kapitálem
› U kapitálu získaného emisí akcií má podnik větší volnost při
jeho využití, což je značná výhoda oproti omezením, která
jsou často spojena s úvěrovým financovánímzájem médií
a rostoucí publicita

Vyšší důvěryhodnost firmy
› Vzhledem
k
požadavkům
kapitálového trhu
je
hospodaření společností, které na něm emitovaly své akci,
mnohem transparentnější a tudíž i důvěryhodnější pro
investory

Publicita
› Přijetí emise k obchodování na regulovaném trhu je
spojeno se značnou publicitou, což se příznivě odráží na
celkovém povědomí o společnosti, na jejím dobrém
jméně a důvěryhodnosti.

Prestiž
› Být kotován na burze je známkou úspěšnosti firmy

ČEZ „Každý den desítky, možná stovky nejlepších analytických
mozků celé planety zkoumají, zda jsou rozhodnutí Skupiny ČEZ
těmi nejlepšími.“

AAA „Vstup na burzu nám poskytl zejména kapitál pro další
expanzi a posílil transparentnost v kontroverzním průmyslu. Vedl k
zavedení špičkových korporátních standardů a striktních
pravidel corporate governance. Zvýšil firemní věrohodnost jak
pro naše obchodní partnery, tak i pro zákazníky a média. V
neposlední řadě je vstup na burzu spojen se vždy vítaným
pozitivním efektem PR.“

ORCO GROUP | „Již během prvních několika týdnů nám pražská
burza přinášela až 40 % celkového objemu investic, což je
pozoruhodně vysoké číslo. Významně jsme také rozšířili základnu
investorů.“

Tržní výkyvy
› Akcionáři budou reagovat na tržní výkyvy a tím i se bude
pohybovat i cena akcíí
› investoři, analytici, banky, obchodní partneři, konkurence
a jiní
› Dobrá výkonnost společnosti, obzvlášť v kritických
obdobích, se bohužel ne vždy promítne do adekvátní
ceny akcie na burze

Riziko převzetí
› Možnost růstu společnosti formou převzetí dalších
společností se však může odehrát i v obrácené roli, kdy se
společnost sama stane předmětem nákupu. Tato akce
může mít i formu nepřátelského převzetí a často přitahuje i
zájem médií.

Uveřejňování informací
› Přesné časování a obsah zpráv o hospodaření
› další přidružené náklady

Náklady na primární emisi akcií
› Zvážit hlavně u firem s ročním obratem por 1mld. Kč ročně
– pro tyto firmy mohou náklady dosáhnout až 12 % z
objemu emisí

Corporate governance
› zájem na budování důvěry ke všem akcionářům i k
zainteresovaným stranám
› Tato pravidla jsou obsažena v Kodexu správy a řízení
společností založeném na Principech OECD
http://www.pse.cz
 www.csob.cz
 http://pravniradce.ihned.cz
 http://www.businessdictionary.com
