Оқу үрдісін диагностикалау

download report

Transcript Оқу үрдісін диагностикалау

ОҚУ ҮРДІСІН
ДИАГНОСТИКАЛАУ
Диагностика (гр. тілі “диагноз” – жалпы
жағдайды талдау, өзекті мәселелерді
айқындау)
Диагностикалық негізде басқару
тұлғаға бағытталған білім беру
ұстаздар
қауымы
мектеп
басшылары
БАҒЫТЫ
кол жеткен жетістіктерді
бекіту мен жақсы
дәстүрлерді сақтау
кемшіліктердің алдын алу
мен қажетті өзгерістер
жасап отыру
ІСКЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ
сананы
қалыптастыру
проблемалар шешімін
шығармашылықпен
іздеу
жаңа тәжірибені
бекіту
Диагностикалаудың тұжырымдамасы
бойынша кез келген әдістемелік
жұмыстың үш негізі
айқындалған
сұраныс
ізденістің
бағыттылығы
зерттеу
тұрғысы
КЕЗЕҢДЕРІ
ҰЙЫМДАСТЫРУ-БАҒЫТТАУ
 жауаптарды әр тұрғыдан талдау, бағалау
 ортақ сұраныс пен қажеттілікті анықтау
 өзара пікірлесу және тәжірибе алмасу
ОҚЫТЫП-ҮЙРЕТУ
 жаңадан игерілген іс-әрекеттер түрлерін
сараптау
 жаңаны практикада қолдану жолдарын
белгілеу
 алған білімді талдау, рефлексия жасау
Дерегі көп ақпараттарды жинау, өңдеу
Өзгелердің пікірлерінің көмегімен өз ой-пікірлерін тудыру
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДИАГНОСТИКА
1968 жылы К.Ингенкамп
Мақсаты
- жеке дара оқыту үрдісін
үйлестіру
- оқыту нәтижелерін дұрыс
анықтауды қамтамасыз ету
ОҚУ ҮРДІСІН ДИАГНОСТИКАЛАУ
БАҚЫЛАУ
ТЕКСЕРУ,
БАҒАЛАУ
СТАТИСТИКАЛЫҚ
МАҒЛҰМАТТАР
ЖИНАҚТАУ
ТАЛДАУ
АЙҚЫНДАУ
БОЛЖАУ
МҰҒАЛІМ ІС-ӘРЕКЕТІ
- оқушыларды бақылайды
- сауалнама жүргізеді
- бақылау нәтижелерін өңдейді
- алған нәтижелерді хабарлайды
ОҚУШЫНЫҢ ІС-ӘРЕКЕТІ
- оқуға оң көзқарас
- жаңаны танып білу
- ұғымдар қалыптастыруды жалпылау
- заң-заңдылықтарды тану, білімді жүйелеу
- икемділік пен дағдыларды игеру
- өз жетістіктерін өздері бақылау
ЖОСПАРЛАУДЫҢ БАҒЫТТАРЫ
Мақсат
Іс-әрекет
ұстанымдары
Оқытылатын
пән
міндеттері
Әр сыныптағы
білім
көрсеткіштерін
білу
Барлық
сыныпқа
құрылымдық
жоспар жасау
ЖОСПАРЛАУ ЖҮЙЕСІ
Мақсат
Ұстаным
Міндет
Белгіленген
параметр
Жоспар
Бағалау
Жоспардың
орындалуы
- оқу үрдісін жүйелі ұйымдастыру
- пәнаралық байланысты орнату
- пән бойынша оқушының білім,
білік икем, дағдыларын дамыту
- уақытты тиімді қолдану
- өз жұмысыңды жүйелі жүргізуге
жағдай жасау
- оқушылармен кері байланысты
орнату
Міндеттері
- сыныптың оқу-тәрбие
жұмысына ықпал жасау
- мемлекеттік стандарт
талаптарын орындау
Пән мұғалімінің параметрлер картасы (№1 үлгі)
Көрсеткіштер
Химия
8 А сынып
Химия
8 Б сынып
Химия
9 А сынып
Химия
9 Б сынып
“5” пен “4”-ке
оқитын
оқушылар (%)
90%
65%
73%
63%
Орта балы
4,1
3,9
4,0
3,4
Жаңа
интерактивті
оқыту әдістерін
игеру БДФ
КТ, ЖЖ,
ДӘ, ИШ
КТ өз
дәрежесесінде
емес (үй
тапсырмасы
толық
орындалмайды)
ЭТ, ЖД, ИШ
(сынып
белсенділігі
төмен)
ЖД, КТ
(толық
игерілмеді)
Сандық,
сапалық есептер
шығаруды
үйренген
Бақылау
жұмыстарында
“2” кездеседі
(қосымша
сабақтар беру)
Формула,
реакция
теңдеулерін
құрастыра біледі
Химиялық
тілде жазу
сауаттылығы
орташа
Жазба
жұмысы
Тақырыптық күнтізбелік жоспар (№2 үлгі)
Тақырыбы
(тарау)
Оқыту
мақсаттары
Сабақтар және
сағат саны
Қолданатын
әдістер
Бақылау мен
диагностика-лау
формалары
І тарау.
Д.И.Менделеевтің жасаған
периодтық
заңы және
периодтық
жүйесі (6 сағ.)
1.
Оқушылар
дың атом
құрылысы,
электрон,
периодтық
заң туралы
білімдерін
жүйелеу,
толықтыру
2. Есеп
шығару,
формула
жазу,
теңдеу
құрастыру
сауаттылы
қтарын
дамыту
3. Өзін-өзі
бағалауға,
өзгенің
пікірімен
санасуға,
еңбек
мәдениетін
дұрыс
ұйымдасты
руға
тәрбиелеу
1.Электрондарды
ң энергетикалық
деңгейлер
бойынша таралуы
2. s, p,d –
электрондар және
олардың
энергетикалық
деңгейі
3. Сутегі,
лантоноидтар,
актиноидтар
4. Валенттілік
1. КТ, ЖЖ
1. Өзі-өзі
бақылау (ӨБ)
2. ДӘ, ИШ
2. Блиц-тест
(Т-5)
3. дөңгелек
үстел,
салыстыру,
4. ЖД
3. Өзіндік
жұмыс (ӨЖ)
5. Ғылымның
дамуы үшін және
табиғатты
диалектикаматериалистік
тұрғыда түсінуде
периодтық
заңның маңызы
6. Есептер
шығару
5. Тірексызба
құрастыру,
мәтінмен
жұмыс
4.Тақырыптық
тест (ТТ)
5.Құрылымдық кесте (ҚК)
6. Сынақ (С)
Жаңа
білім
Базалық
білім
Әдебиеттер
Негізгі
квант
саны,
орбиталь
квант
саны,
магнит
квант
саны,
спин
квант
саны.
Лантоноидтар,
актиноид
тар
Периодтық заң,
s, p, d, fэлектрондар,
валенттілік,
энергетикалық
деңгейлер
1. Агафошин
Н.П. Периодический
закон и периодическая система элементов Менделеева – М.Просв,
1982
2. Вивюрский
В.Я. Заключительные
уроки по химии в средней
школе –
М.Просв.,
1980
3. Габриелян
О.С. Обобщение сведений о водороде – Химия в
школе, 1980
4. Горский
М.В. Обучение основам
общей химии
– М. Просв.,
1991
Көрнекі
құралжабдықтар
Дидактик-қ
материалдар
1. Периодтық кесте
1.Топтамалар
2. Магнит
тақтасы
2. Тест
3.Сутегі
қосылыста
ры
4. Күкірт
қышқылы,
ас тұзы
ерітіндісі
5. NaCl,
NaBr, KBr,
күкірт
қышқылы
3. Перфокарталар
4. Тест
5. Кесте
Кесте №1. Жазба жұмысының қорытындысы
Жазба
жұмыстың
№
Сыныптағы
оқушылар
саны
Жазған
оқушылар
саны
Баға
5
4
Орындалу
%
3
2
Кесте №2. Графикалық қорытынды
ү
с
шартты белгілері:
ү – үлгірімі (%)
c – сапа (%)
Сапа %
Кесте №3. Қатемен жұмыс
Жазба
жұмысы
ның №
Білім, икем, дағды
Базалық
Жіберіл
ген қате
саны
%
Жаңа
Жіберіл
ген қате
саны
№1
Кесте №4. Жұмыс қорытындысының сапалық талдауы
Жазба жұмысының
№
Жұмыс мақсаты
Ұсыныстар мен
қорытындылар
%
МҰҒАЛІМ
КЕШЕ
ҰСТАНЫМДАРЫ
БҮГІН
Оқушы – “басты жау” және
менен төмен тұрушы
Оқушы – дос және
тең құқылы серіктес
Оқушы менен аз біледі және
барлық жағдайды дұрыс түсінбейді
Оқушы кей жағдайды менен де
терең түсінеді және біледі
Оқулықпен шектелу,
дәстүрлі оқыту әдістерін қолдану
Оқытудың жаңа әдістерін қолдану
Үлгі бойынша жұмыс жүргізу
Танымдық белсенділікті арттыру
Оқушыны оқуға міндеттеу
Оқушының қызығушылығын ояту
Оқушы мұғалімнен қорқу керек
Оқушы мұғаліммен сыйласу керек
Оқушы проблемасы –
өзгенің проблемасы
Оқушы проблемасы – менің проблемам,
оған көмек беру
Мұғалім оқушыны үнемі
бақылау керек
Өзара бірлесіп жұмыс жасау