ประเทศออสเตรเลีย - โรงเรียนอุดมดรุณี

download report

Transcript ประเทศออสเตรเลีย - โรงเรียนอุดมดรุณี

บทเรียนช่ วยสอน
เรื่อง ประเทศออสเตรเลีย
นฤมล ย้ อนใจทัน
โรงเรียนอุดมดรุ ณี
ผู้จัดทำ
ภูมศิ ำสตร์
ออสเตรเลียมีลกั ษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปร้ อยละ 65 เป็ นที่รำบสู ง และตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตก
พืน้ ที่ส่วนใหญ่ เป็ นทะเลทรำยที่แห้ งแล้ งและทุรกันดำร และมีขนำดทะเลทรำยรวมกันใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ของโลกรองจำกทะเลทรำยสะฮำรำในทวีปแอฟริกำ ชำวออสเตรเลียเรียกดินแดน
ที่แห้ งแล้ งและทุรกันดำรนีว้ ่ ำ "เอำต์ แบ็ก" ประชำกรออสเตรเลียส่ วนใหญ่ อำศัยอยู่ในบริเวณ
ชำยฝั่งด้ ำนตะวันออกหลังเทือกเขำเกรตดิไวดิง ซึ่งแบ่ งแยกชำยฝั่งตะวันออกกับเขตเอำต์ แบ็ก
มีแม่ น้ำสำยสำคัญ ๆ อยู่ทำงภูมภิ ำคตะวันออก ได้ แก่ แม่ น้ำดำร์ ลงิ แม่ น้ำเมอร์ เรย์ ส่ วนตอนกลำง
ของประเทศที่เรียกว่ ำ "เขตเซนทรัลโลว์ แลนด์ " เป็ นเขตแห้ งแล้ งที่สุด แม่ น้ำลำธำรต่ ำง ๆ
อำจแห้ งสนิทเป็ นเวลำหลำยปี เนื่องจำก ทวีป ออสเตรเลียมีสภำพเป็ นเกำะทำให้ มีสิ่งมีชวิตที่มี
ลักษณะเฉพำะเป็ นของตนเอง เนื่องจำกสิ่ งมีชีวติ พวกนีไ้ ด้ มีววิ ฒ
ั นำกำรเป็ นอิสระจำกสิ่ งมีชีวติ
บนแผ่ นดินใหญ่ โดยเฉพำะสั ตว์ ที่มีกระเป๋ ำหน้ ำท้ อง เช่ น จิงโจ้
แผนที่ประเทศออสเตรเลีย
แหล่งที่มา http://images.google.co.th/imglanding?q
http://www.abroad-tour.com/australia/australia.html
ภูมปิ ระเทศและภูมอิ ำกำศ
ภูมปิ ระเทศของออสเตรเลียเป็ นทีโ่ ดดเด่ นและแตกต่ ำงกัน กลำงและตะวันตก
มีทะเลทรำยกว้ ำงใหญ่ และทรำย stony ในทำงตะวันออกเป็ นทีร่ ำบกว้ ำง
และทีร่ ำบชำยฝั่งแคบลำดด้ ำนข้ ำง ของชำยฝั่งออสเตรเลียคุณสมบัตหิ ำดทรำยกว้ ำง
และเขียวชอุ่มพืชพันธุ์ เหล่ ำนีส้ นับสนุนโดยหลำกหลำยของ landforms ตั้งแต่
หน้ ำผำสู งชันของภูเขำตะวันตกฟ้ำของซิดนีย์และหินภูเขำไฟกัดเซำะ
ของเทือกเขำเหนือคุกทหำรของเมืองบริสเบนเพือ่ ที่รำบแบนบนชำยฝั่งตะวันตก
ตอนใต้ ของแอดิเลด
ประชำกร
ประเทศออสเตรเลียมีประชำกรประมำณ 21​ ล้ำนคน ส่ วนใหญ่ สืบเชื้อสำยมำจำก
ชำวยุโรปทีม่ ำตั้งรกรำกในช่ วงคริสต์ ศตวรรษที่ 19 และ 20 หลังจำกสงครำมโลก
ครั้งที่สองจนถึงปี พ.ศ. 2543 มีผ้ อู พยพใหม่ เข้ ำมำถึง 5.9​ ล้ำนคนทำให้ ประชำกร
เกือบสองในเจ็ดของออสเตรเลียเกิดในต่ ำงประเทศ ประชำกรพืน้ เมืองของ
ออสเตรเลีย ได้ แก่ ชำวอะบอริจิน บนแผ่นดินหลักและชำวเกำะช่ องแคบทอร์ เรส ซึ่ง
มีท้งั หมด 410,003 คนในปี พ.ศ. 2544
ชำวอะบอริจนิ
ประชำกรออสเตรเลีย
ศำสนำ
ออสเตรเลียไม่ มีศำสนำประจำชำติ จำกกำรสำรวจสำมะโนครัวในปี พ.ศ. 2549
ประชำกรประมำณ 12.6 ล้ำนคน (64%) ประกำศตัวเป็ นคริสเตียน ในจำนวนนี้
5.1 ล้ำนคน (26%) เป็ นโรมันคำทอลิก และ 3.7 ล้ำนคน (19%) เป็ นแองกลิกนั
ประชำกร 3.7 ล้ ำนคนถูกจัดอยู่ในกลุ่มไม่ นับถือศำสนำ ซึ่งรวมถึงแนวควำมเชื่อ
แบบมนุษยนิยม อเทวนิยม (ลัทธิไม่ เชื่อศำสนำ) และ rationalism (ลัทธิถือเหตุผล)
ประชำกรเกือบหนึ่งล้ำนคน (5%) นับถือศำสนำอืน่ ๆ รวมถึงพุทธศำสนำ ศำสนำอิสลำม
ศำสนำฮินดู และศำสนำเชนอย่ ำงไรก็ตำม มีประชำกรเพียง 1.5 ล้ำนคน (7.5%)
ทีเ่ ข้ ำโบสถ์ เป็ นประจำทุกสั ปดำห์
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมของออสเตรเลียมีลกั ษณะเป็ นวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพำะ
แบบอังกฤษหรือ แองโกล-เคลติก แต่ กย็ งั มีเอกลักษณ์ เฉพำะซึ่งพัฒนำมำจำก
สภำพแวดล้อมและชนพืน้ เมือง ในระยะหลัง วัฒนธรรมของออสเตรเลีย
ยังได้ รับอิทธิพลจำกวัฒนธรรมอเมริกนั
จิงโจ้ สัตว์ พนื้ เมืองประเทศออสเตรเลีย
ธงชำติประเทศออสเตรเลีย
คำถำมท้ ำยบท
ให้ เติมคำในช่ องว่ ำงให้ ถูกต้ อง
1. ภูมปิ ระเทศโดยทัว่ ไปร้ อยละ 65 เป็ น..................................................................
2. ประชำกรออสเตรเลียส่ วนใหญ่ อำศัยอยู่ในบริเวณ............................................
3. ทะเลทรำย stony อยู่บริเวณใดของประเทศ.....................................................
4. ประชำกรส่ วนใหญ่ ของทวีปออสเตรเลียอพยพมำจำก..................................
5. วัฒนธรรมของออสเตรเลียมีลกั ษณะเป็ นแบบใด............................................
เฉลย
1. ทีร่ ำบสู ง
2. ชำยฝั่งด้ ำนตะวันออกของประเทศ
3. ตอนกลำงของประเทศ
4. ทวีปยุโรป
5. ตะวันตก