เนื้อหา

Download Report

Transcript เนื้อหา

การประยุกตคอมพิ
วเตอรกั
์
์ บงาน
สถิต ิ 2(4)
รหัสวิชา 2201-2413
อาจารยอ
นทร ์
่
์ อนจั
คงสกุล
เรื่อง ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับสถิติ
•
•
•
•
•
•
•
•
ความหมายของสถิต ิ
ความหมายของขอมู
้ ล
ระดับการวัดของขอมู
้ ล
ประชากรและกลุมตั
่
่ วอยาง
ตัวแปร
ประเภทตัวแปร
การเก็บรวบรวมขอมู
้ ล
วิธก
ี ารเลือกตัวอยาง
่
ความหมายของสถิติ
• หมายถึง ขอสรุ
ปของขอมู
้
้ ลซึง่ อาจจะเป็ น
ตัวเลขหรือไมก็
่ สดงขอเท็
จจริงของสิ่ ง
่ ได้ ทีแ
้
ใดหรือเหตุการณใด
ๆ
์
• หมายถึง ศาสตรที
่ วของกั
บการศึ กษาขอมู
์ เ่ กีย
้
้ ล
เพือ
่ นาผลจากการศึ กษามาช่วยในการอธิบาย
และตอบปัญหาทีส
่ นใจ ซึง่ สถิตศ
ิ าสตรจะ
์
ครอบคลุมองคประกอบต
าง
ๆ ตอไปนี
้ คือ
์
่
่
การเก็บรวบรวม การวิเคราะห ์ การแปล
ความหมาย และนาเสนอขอสรุ
ป
้
ความหมายของข้ อมูล (Data)
• หมายถึง ขอเท็
จจริงทีส
่ ามารถแสดงอยูในรู
ป
้
่
ของตัวเลขหรือขอความ
ซึง่ สามารถจาแนกคือ
้
• ขอมู
่ สดงในรูป
้ ลเชิงปริมาณ เป็ นขอมู
้ ลทีแ
ของตัวเลขหรือปริมาณและมีความหมาย
ตามตัวเลขนั้น ๆ เช่น ความสูง
รายได้ เป็ นตน
้
• ขอมู
่ สดง
้ ลเชิงคุณภาพ หมายถึงขอมู
้ ลทีแ
อยูในรู
ปขอความเป็
นการอธิบายลักษณะ
่
้
เชิงคุณภาพ เช่น เพศ เชือ
้ ชาติ
ศาสนา เป็ นตน
้
ประเภทขอมู
้ ลจาแนกตาม
แหลงข
่ อมู
้ ล
• ข้อมูลปฐมภูม ิ หมายถึง ขอมู
้ ลทีเ่ ก็บจากหน่วย
ทีใ่ ห้ขอมู
่ นรูปหรือ
้ ลโดยตรง ไมมี
่ การเปลีย
ความหมาย เช่น ขอมู
้ ลจากการสั มภาษณ ์
การสั งเกต การทดลอง การตอบแบบสอบถาม
• ข้อมูลทุตย
ิ ภูม ิ หมายถึง ขอมู
้ ลทีร่ วบรวมมา
จากขอมู
่ อื
ู้ น
่ รวบรวมไวแล
้ ลทีผ
้ ว
้ เช่น รวบรวม
จากขอมู
ิ าง
ๆ
้ ล รายงานสถิตต
่
เอกสารรายงานผูป
้ ่ วย ฯลฯ
ระดับการวัดของขอมู
้ ล
แบงระดั
บการวัดเป็ น 4 ระดับดังนี้
่
1. มาตรานามบัญญัต ิ (Nominal Scale) เป็ น
การวัดทีไ่ มสามารถน
าตัวเลขนั้นมาบวก ลบ
่
คูณ หาร ได้ เช่น เพศ กาหนดชายเป็ น
0 หญิงแทนดวย
1
้
2. มาตราอันดับ (Ordinal Scale) เป็ นการ
กาหนดตัวเลขให้เห็นวาค
อน้อยกวา่
่ าใดมากหรื
่
กัน เช่น ผลการวิง่ แขง่ 100 เมตร นาย
ก. วิง่ ไดเป็
้ นอันดับ 1
ระดับการวัดของขอมู
้ ล (ตอ)
่
3. มาตราอันตรภาค (Interval Scale) เป็ นการ
กาหนดตัวเลขให้กับขอมู
่ ่ วงหางกั
น 1
้ ลโดยทีช
่
หน่วย
4. มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) เป็ นการ
กาหนดตัวเลขให้กับขอมู
้ ี
้ ล โดยตัวเลขนีม
สมบัตอ
ิ ยางตาม
3 มาตราทีก
่ ลาวมา
่
่
สามารถเปรียบเทียบในเชิงอัตราส่วนได้ เช่น
นาย ก.อายุ 60 ปี นาย ข . อายุ 30 ปี
นาย ก. มีอายุเป็ น 2 เทาของนาย
ข.
่
ประชากรและกลุมตั
่ วอยาง
่
• หมายถึง ขอบเขตของขอมู
้ ลทัง้ หมดทีเ่ รากาลัง
ศึ กษา หรืออาจหมายถึง กลุมของสิ
่ งของ
่
ทัง้ หมดทีใ่ ห้ขอมู
่ องการศึ
กษา เช่น
้ ลตามทีต
้
ศึ กษาเกีย
่ วกับคนไขสู
้ ต-ิ นรีเวชของโรงพยาบาล
จังหวัดกระบี่ ในปี 2553 ทัง้ หมด
ตัวแปร (Variables)
• หมายถึง สมบัตห
ิ รือคุณลักษณะของสิ่ งของ
ตาง
ๆ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
่
ส่วนสูง ระดับความดันโลหิต การวินิจฉัยโรค
เป็ นตน
้
ประเภทของตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
หมายถึง ตัวแปรทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลตอตั
่
่ วแปรอืน
เป็ นตัวทีเ่ ปรียบเสมือนตนเหตุ
ทาให้เกิดผล
้
หรือตัวแปรตามขึน
้ ได้
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
หมายถึงตัวแปรทีเ่ ป็ นผลหรือขึน
้ อยูกั
่ บอิทธิพล
ของตัวแปรอิสระ
3. ตัวแปรควบคุม (Control Variables) หมายถึง
ตัวแปรทีต
่ ง้ั ไวเป็
้ นตัวควบคุมความแตกตางของ
่
กลุมที
่ าลังศึ กษา
่ ก
การเก็บรวบรวมขอมู
้ ล
• การเก็บรวบรวมขอมู
้ ลจากงานทะเบียนหรือการ
บันทึก
• การเก็บรวบรวมขอมู
้ ลโดยการสารวจ
• การเก็บรวบรวมขอมู
้ ลจากการทดลอง
วิธก
ี ารเลือกตัวอยาง
่
• การเลือกตัวอยางตามความน
่
่ าจะเป็ น
• การเลือกตัวอยางที
ไ่ มทราบความน
่
่
่ าจะเป็ น
ความรูเบื
้ งตนเกี
ย
่ วกับงานวิจย
ั
้ อ
้
•
•
•
•
•
ความหมายของการวิจย
ั
ประเภทของงานวิจย
ั
ส่วนประกอบของการวิจย
ั
การเขียนงานวิจย
ั
ขอผิ
่ วรระมัดระวังในการทาวิจย
ั
้ ดพลาดทีค
ความหมายของการวิจัย
• คำว่ำ การวิจัย มำจำกคำว่ำ Research มีรำกศัพท์มำจำก
Re + Search
Re แปลว่ำ ซ ้ำ
Search แปลว่ำ ค้ น
• ความหมายของการวิจย
ั ตามพจนานุ กรม
การวิจย
ั คือ การคนคว
าเพื
่ หาขอมู
้
้ อ
้ ล
อยางถี
ถ
่ วนตามหลั
กวิชา (พจนานุ กรม
่
้
• ความหมายการวิจย
ั ของ Best การวิจย
ั
คือ การวิเคราะหและบั
นทึกการสั งเกต
์
ภายใตการควบคุ
มอยางเป็
นระบบ และ
้
่
เป็ นปรนัย ซึง่ อาจนาไปสู่การสรางทฤษฎี
้
หลักการหรือการวางนัยทัว่ ไป
• ความหมายการวิจย
ั ของจริยา เสถบุตร
การวิจย
ั คือ การคนคว
าความรู
อย
้
้
้ างมี
่
ระบบและแบบแผน เพือ
่ ให้เกิด
ความกาวหน
้
้ าทางวิชาการหรือเกิด
ประโยชนแก
ี ารที่
่ ษย ์ โดยอาศั ยวิธก
์ มนุ
เป็ นทีย
่ อมรับ ในแตละสาขาวิ
ชา
่
• สรุปความหมายการวิจย
ั
การวิจย
ั คือ กระบวนการหาความรูความ
้
จริงใหม่ ทีม
่ รี ะบบแบบแผนตามหลักวิชา
อาศัยหลักเหตุผล ทีร่ อบคอบ รัดกุม ละเอียด
และเชือ
่ ถือได้ และความรูความจริ
งนั้นจะนาไป
้
เป็ นหลักการ ทฤษฎี หรือ ขอปฏิ
บต
ั ท
ิ ท
ี่ าให้
้
มนุ ษยได
าไปใช้เพือ
่ ให้สามารถ
์ รั
้ บรูและน
้
ดารงชีวต
ิ ดวยความสงบสุ
ขหรือป้องกันและ
้
หลีกเลีย
่ งภัยอันตรายตาง
ๆ ได้
่
ประเภทของการวิจย
ั
1. แบงตามสาขาวิ
ชาหรือเนื้อหาวิชาทีใ่ ช้ศึ กษา
่
1.1 วิจย
ั ทางวิทยาศาสตร ์ (Socience
Research)
1.2 วิจย
ั ทางสั งคมศาสตร ์ (Social Science
Research)
2. แบงตามลั
กษณะของขอมู
่
้ ล
2.1 วิจย
ั เชิงปริมาณ (Quantitative
Research)
2.2 วิจย
ั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)
3. แบงตามลั
กษณะการศึ กษา
่
3.1 วิจย
ั เชิงสารวจ (Survey Research)
3.2 วิจย
ั เหตุการณที
อศึ กษา
้
์ เ่ กิดแลวหรื
ยอนหลั
ง (Former Research)
้
3.3 วิจย
ั เชิงทดลอง (Experimental
Research)