Principy sociální politiky Funkce a cíle sociální politiky

download report

Transcript Principy sociální politiky Funkce a cíle sociální politiky

Principy sociální politiky
Funkce a cíle sociální politiky
Soc. Pol. III.
Principy SP
• Principy těsně spjaty s funkcemi soc. pol
• Základní principy:
– Solidarity,
– Sociální spravedlnosti,
– Subsidiarity,
– Participace,
– Univerzality,
– Zásluhovosti.
Princip solidarity
• Podstata sociální politiky – utváření a rozdělování prostředků s
cílem dosažení sociální spravedlnosti
• Solidarita: mezinárodní (ES, WHO, UNICEF atd.), celostátní
(organizovaná státem), místní/regionální, jednotlivců a rodin
• Solidarita:
– Mezigenerační (mezi těmi, kteří pracují, resp. Pracovat mohou a
starými občany),
– Zaměstnaní a nezaměstnaní,
– Zdraví a nemocní,
– Majetní se sociálně potřebnými (filantropie),
– Bezdětní s rodinami s dětmi.
• Odlišnosti v zemích dle toho na jaké úrovni a s pomocí kterých
subjektů je solidarita organizována (stát, obec atd.)
• Nejvyšší míru solidarity garantuje stát = financování dávek z daní
Princip sociální spravedlnosti
• Pravidla rozdělování příjmů, bohatství, příležitostí, předpokladů
ve společnosti
• Problematika – subjektivita nazírání sociální spravedlnosti
(kdo,co, proč, za co? Atd.)
• Zásady soc. spravedlnosti:
– Každému stejně,
– Každému podle jeho potřeb,
– Každému podle jeho zásluh.
• Klasifikace pro posouzení sociální spravedlnosti z hlediska:
–
–
–
–
–
Výkonu a zásluhy,
Souladu mezi vstupy a výstupy,
Rovnosti,
Rovných příležitostí,
Sociální potřebnosti.
• Subjektivní vnímání soc. sprav. a nerovností je dáno aktuální
pozicí jedince – obsahuje dva aspekty:
– Stabilizační – pozitivní hodnocení rozdílů ve společností, vzestupná
mobilita
– Destabilizační – negativní hodnocení rozdílů ve společnosti, sestupná
mobilita
Princip subsidiarity
• Postupně zdůrazňovaný princip v politikách většiny států
EU
• Respektování požadavku, že větší společenství je činné
vůči menšímu, kdy si menší není schopno pomoci samo
• Počátkem principu – jedinec –následují další subjekty v
případě, že si jedinec není schopen pomoci sám tzn.
Rodina, obec, kraj, stát
• Stát – zasahuje ve chvíli, kdy jsou vyčerpány všechny
možné dostupné nástroje
Princip participace
• Participace/podílení se občana na věcech
veřejných (podstata demokracie)
• V moderních systémech soc. pol. Občan
přestal být pasivním objektem, ale stal se
významným aktivním prvkem
• „občanská společnost“
Princip univerzality
• Při splnění základních definovaných podmínek
spojených se sociální událostí se mohou všichni podílet
rovným dílem na poskytovaných službách a dávkách
• Příklad: pokud je ve státě konsensus, že stát přispěje
ženě, která porodila dítě, na pokrytí části nákladů
spojených s narozením dítěte, tak příspěvek obdrží
každá žena, která dítě porodila ve stejné výši.
Princip zásluhovosti
• Výše přičinění/zásluhy (nejčastěji délka odpracované
doby, doby pojištění, výše výdělku) se promítne do výše
dávky anebo do výše daňových výhod, pokud jsou v soc.
pol. Zakomponovány
• Příklad: Podmínkou pro výplatu starobního důchodu je
určitý počet odpracovaných let a splněná délka doby
pojištění.
• model "pevného dna a otevřeného stropu".
Funkce sociální politiky I.
• Funkce soc. politiky se vyvíjely postupně
(vliv odlišných historických a
sociokulturních podmínek zemí)
• Funkce soc. politiku formují a určují její
cíle
• Členění funkcí – schematizace
• funkce v reálu vždy:
– Vzájemný vztah mezi funkcemi,
– Komplexní působení,
– Neohraničená pole působnosti – rozmanitost
objektů.
Funkce sociální politiky II.
• Nejčastěji uváděné funkce:
1. Ochranná funkce
•
•
•
•
Základní funkce SP – historicky nejstarší
Řešení již vzniklých soc. událostí ve
společnosti (nezaměstnanost, chudoba atd.)
Humanitní snaha společnosti a ochrana
člověka jako pracovní síly
Realizovaná – systémem sociálního
zabezpečení
Funkce sociální politiky III.
2. Redistribuční funkce (rozdělovací a
přerozdělovací)
•
•
•
Rozdělování a přerozdělování finančních
prostředků (příjmy, mzdy, důchody), ale i
životních šancí (začleňování lidí do
společnosti) – vytváření podmínek pro
rozvoj jedince (nízkoprahovost služeb atd.)
Realizována především prostřednictvím daní
a transferů
Co, jak, komu a za jakých podmínek
poskytnout a kde na to vzít?
Funkce sociální politiky IV. – Redistribuční funkce
• Redistribuční funkce – realizace prostřednictvím:
– Tržního mechanismu,
– Hlasovací proces – rozdělování vyšší autoritou
(státem)
– Vyjednávání mezi sociálními partnery (odboryzaměstnavatel-zaměstnanec)
– Tradice a zvyklosti (např. dobročinnost)
– Nelegitimní mechanismy (podvod, krádež atd.)
Funkce sociální politiky V. – redistribuční funkce
•
V souvislosti s touto funkcí je rozlišováno:
1. Prvotní rozdělování – důchody jsou odměnou pouze
majitelům výrobních faktorů. Proto je organizováno:
2. Přerozdělování - získané prostředky ze všech zdrojů
jsou přerozděleny s cílem:
–
–
–
–
•
•
•
Zajistit důstojné životní podmínky
Rovné šance
Zabezpečit fungování společenského systému
Odstraňovat nedokonalosti konkurence/trhu
Přerozdělování realizováno v rámci státního rozpočtu,
pojišťovacích soustav, fondů a nadací.
Vysoké přerozdělování = oslabení aktivity jedince
Nízké přerozdělování = oslabení sociálního bezpečí a
jistoty jedince/rodiny
Funkce sociální politiky VI.
3. Homogenizační funkce
– Cíl = dosažení vyššího stupně stejnorodosti v
uspokojování zákl. živ. potřeb, zájmů a hodnot v
populaci
– Vytváření společnosti postavené na rovných
příležitostech – rovnocenná šance vzdělávat se,
přístup na TP atd.
– Realizace prostřednictvím finanční pomoci –
poskytování životního minima sociálně slabým
skupinám
– Realizace i prostřednictvím služeb či materiální
pomoci atd…
Funkce sociální politiky
4. Stimulační funkce
• Dominuje v moderních systémech soc. pol.
• Aktivizace jedince směrem k vlastnímu úsilí při řešení
nepříznivé situace – speciálně pak
prevence/předcházení
• Opatření soc. pol. Zkvalitňující lidský potenciál – např.
zvýšení šancí na TP prostřednictvím zvyšování
kvalifikace a účasti na rekvalifikačních kurzech
Funkce sociální politiky
5. Preventivní funkce
• Větší efektivita – předejít vzniku nepříznivé situace než
je následně řešit a veškeré její důsledky
• Preventivní funkce zjevná ve všech oblastech SP –
vzdělávací, zdravotní, zaměstnanosti,
• Stálé posilování dané funkce v moderních systémech SP