Hipertansiyon - Nefroloji Bilim Dalı

download report

Transcript Hipertansiyon - Nefroloji Bilim Dalı

Hipertansiyon
Dr. Şehsuvar Ertürk
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nefroloji Bilim Dalı
Hedef


Primer hipertansiyon gelişiminde
böbreğin temel rolünü öğrenmek
Ülkemizde hipertansiyonun sıklık, tanı,
tedavi ve kontrol durumunu bilmek
Traube-1856
BÖBREK HASARI
HİPERTANSİYON
İdrar miktarında
azalma
Arteriyel sistemde
sıvı volümü artışı
Starling-1909
Total vücut sodyum ve su dengesi
renal arteriyel perfüzyon basıncı sayesinde ayarlanır
Goldblatt-1934
Hipertansiyon böbrekteki mikrovasküler hastalığa bağlıdır.
Çift böbrek-tek darlık
Hipertansiyon
Arthur C. Guyton (1919-2003
Basınç-Natriüretik yanıt
5
Na
Alım
ve
Atılma
(xnormal)
Tuz
duyarsız
4
Tuz
duyarlı
Normal
3
Hipertansif
2
1
50
100
150
Ortalama arteriyel kan basıncı (mmHg)
Böbreğin rolü-deneysel kanıtlar





Spontan hipertansif
Dahl tuz duyarlı
Milan HT
Prague HT
Normotansif sıçanlara
böbrek transplantasyonu

Normal sıçan
Spontan hipertansif
böbrek transplantasyonu
KB normalleşmesi
Hipertansiyon
Böbreğin genetik özelliği kan basıncı düzeyini belirler
Böbreğin rolü-klinik kanıtlar



Ailesinde HT öyküsü olan donörlerden yapılan
böbrek transplantasyonunda,
ailede HT öyküsü olmayanlardan yapılanlara göre
kan basıncı düzeyi daha yüksek,
HT donörlerden renal greft alan hastalarda,
normotansif donörlerden alanlara göre
kan basıncı düzeyi daha yüksek,
Normotansif donörlerden renal greft alan
primer hipertansiyonlu zenci hastalarda
kan basıncı normalleşmiş.
Kan basıncı düzeyi greft böbreğin intrensek özelliklerine bağlıdır
Basınç-natriüretik yanıt
(Guyton)
5
Tuz
duyarsız
4
Na
alım
ve
3
atılımı
(x normal)
2
Tuz
duyarlı
Normal
Normal
Perfüzyon basıncı 100 mmHg
Na atılımı 150 mEq/gün
Hipertansif
HT
1
50
100
150
Ortalama arteriyel kan basıncı (mmHg)
Sağa kayma
(preglomerüler vazokonstriksiyon)
Sağa eğim
(tübüler reabsorpsiyon artışı
GFR azalması)
Böbrek hastalığı-RAAS-HT

Böbrek hastalığında ortaya çıkan
dolaşkan ve özellikle intrarenal
RAAS aktivasyonu hipertansiyon
gelişiminde rol oynar.
Böbrek-HT






Lokal intrarenal RAAS
Dopamin
Kallikrein kinin sistemi
İntrarenal NO azalması
Kan akımının otoregülasyonunda bozulma
Edinsel tübülointersitisyel hasar
Edinsel tübülointersitisyel hasar

Sıçanlarda
AII infüzyonu (iki hafta)
Fenilefrin
Yaşlanma
Kronik hipokalemi
Mikrovasküler+TI hasar ve
tuz duyarlı hipertansiyona yol açar.
Obezite-Böbrek-HT
Obezite
RAAS
SSS
Leptin
Hiperinsülinizm
Böbreğe fiziksel bası
İntrarenal basınç artışı
Tübüler Na reabsorpsiyonu
Basınç-natriüretik yanıtın bozulması
İntrarenal RAAS aktivasyonu
Hipertansiyon
Özet


Primer hipertansiyon, genetik, çevresel ve
intrauterin çevresel faktörlere bağlı olarak,
böbreğin normal kan basıncı düzeylerinde su
ve sodyumu vücuttan uzaklaştırmasındaki
primer ya da sekonder yetersizliğe bağlıdır.
Patogenezde santral sempatik sinir sistemi,
endokrin faktörler, büyük arterler ve
mikrodolaşım da rol oynar.
Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması
PatenT2
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
2012
Çalışma Kapsamındaki 26 İlin
Dağılımı
Yerleşim Yeri
Cinsiyet
Yaş Grupları
Hipertansiyon Tanısı
Hipertansiyon Prevalansı
Yaş Gruplarında
Hipertansiyon Prevalansı
Hipertansiyon Farkındalık Oranı
Antihipertansif İlaç Kullanımı
Kontrol Altında Hipertansiyon
Hipertansiyon ve Beden Kitle İndeksi
Beden Kitle İndeksi ve
Hipertansiyon Sıklığı