Támogatott lakhatás

download report

Transcript Támogatott lakhatás

A támogatott lakhatás, mint újonnan bevezetendő
szociális szolgáltatás,
a befogadás hatályos szabályozása
Szociális Szakmai Nap
BKMKH Szociális és Gyámhivatala
2014. március 20.
Bakné dr. Tóth Andrea
osztályvezető
Jogszabályi háttér

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. (Szt.) 75. §

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló 369/2012. (X.24.) Korm. rendelet (Sznyr.)

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet (Tr.) 25. §

a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/ 2000 (I.7.) SzCsM. rendelet ( R.)110/A-110/I. §

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet (Ir.) 2.
§, 3 §. (4) bekezdés, 17. § (3) bekezdés, 21. § (6) bekezdés
A szolgáltatás tartalma, főbb szabályok
 Ellátotti kör:

fogyatékos személyek

pszichiátriai-és szenvedélybetegek
hajléktalan személyek
személyek részére biztosított ellátás, amely figyelembe veszi
az ellátott életkorát, egészségi állapotát, önellátási
képességét, és ez utóbbi fenntartása illetve fejlesztése
érdekében a szolgáltatást nyújtó az alábbi
szolgáltatásokat biztosítja:
 a lakhatási szolgáltatást,
 a mentálhigiénés és szociális munka körébe tartozó és
egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett
esetvitelt,
 az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését
biztosító kísérő támogatást.
A szolgáltatás tartalma, főbb szabályok
az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, amennyiben
erre vonatkozóan az ellátott szükséglettel bír:
- étkezést,
- ápolás-gondozást,
- fejlesztést,
- a társadalmi életben való részvételt segítő, úgy
nevezett reintegrációs szolgáltatásokat.
A szolgáltatás tartalma, főbb szabályok
A lakhatási szolgáltatás tartalma:
- legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy
házban, vagy
- hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy
házban, vagy
- legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások,
épületek együttesében biztosítható.
Alapcél: az intézményes ellátás körülményeinek közelítése a
valós életben gyakorolt körülményekhez.
A szolgáltatás tartalma, főbb szabályok
A támogatott lakhatás működtetése:
Az
utóbb
említett
négy
szolgáltatás
(komplex
szükségletfelmérés
alapján)
az
alábbiak
szerint
biztosítható:
 szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel
kötött megállapodás útján,
 más támogatott lakhatást nyújtó fenntartóval együttesen, a
közös működtetésre vonatkozó megállapodás alapján
(hálózat),
 más, a tevékenységi köre szerinti működési engedéllyel
rendelkező szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött
megállapodás útján,
 az intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezet
által történő ellátásának szabályai szerint is biztosíthatja.
A szolgáltatás tartalma, főbb szabályok
A támogatott lakhatás olyan szakosított szociális szolgáltatás,
mely esetében a bentlakásos intézményekre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni az alábbi lényeges kivétellel:



az ellátás, a komplex szükségletfelmérés alapján –
határozott vagy határozatlan időtartamú,
a
szociális
szolgáltatások
területi
finanszírozási
rendszerébe történő befogadás általános szabályait nem
kell alkalmazni: magyarul nincs befogadás,
nem kell alkalmazni az érdekképviselet és az ellátotti
önkormányzat Szt-ben meghatározott szabályait.
A szolgáltatás tartalma, főbb szabályok

a szolgáltatás alapja az egyéni szükséglet

a szociális ellátórendszer összes eleme felhasználható

egyénre szabott szolgáltatások biztosításával cél az önálló
életvitel fenntartása, és erősítése

a lakhatás és az önálló életvitel támogatását szét kell
választani

az engedélyezett férőhelyen felül biztosítható az ellátást
igénylő hozzátartozójának (szülő, gyermek) elhelyezését
is – ez az alapszolgáltatást meghaladó feladatnak minősül
kiemelendő: a szolgáltatás nem pusztán lakhatási
támogatás

A szolgáltatás tartalma, főbb szabályok
Komplex szükségletfelmérés
Szolgáltatási terv
Megállapodás
Térítési díj
A szolgáltatás tartalma, részletszabályok

A lakhatást szolgáló tér és a szociális szolgáltatás külön
épületekben legyen, akár vásárolt szolgáltatásokkal.

A foglalkoztatás helyszíne, és a lakhatási tér külön
helyszínen legyen.

A lakhatási tér minél kisebb számú elhelyezésre adjon
lehetőséget, a családi jellegű elhelyezési feltételekhez
közelítve.

Az ellátott azt a szükséges szolgáltatást kapja meg, mint
más állampolgár az otthonában.
Tárgyi feltételek

Nem feltétel a szolgáltatásnyújtó részéről a saját tulajdon,
bérleti szerződés is elegendő (használatvételi engedély)
határozott
határozatlan idejű bejegyzés
 Egy lakószobában 2 fő, vagy egy lakásban 2 fő

A lakhatás és a szolgáltatás egyéb elemei elkülönült
földrészleten legyenek (életszerű elvárás-e?)

A lakhatási szolgáltatások (lakás, vagy lakócentrum) nem
lehetnek egymással szomszédos földrészleten (kivéve:
olyan lakóotthon, mely 2012. december 31.napján jogerős
működési engedéllyel rendelkezett )
Személyi feltételek


az R. igen szűkszavúan fogalmaz, ennek oka: a
szolgáltatás jellege: a lényeg a szakdolgozó
kompetenciáján van
esetvitelt és kísérő támogatást biztosító munkatárs
(intézményvezető is lehet)
Kompetenciák
Esetvitelért felelős
munkatárs
szolgáltatási terv
elkészítése
Támogató
munkatárs
szolgáltatási terv végrehajtása, eszközgazda
1 esetfelelőshöz
12 ellátott tartozhat
Speciális szabályok
A szolgáltatás tartalmában az alábbiak érvényesek:




étkeztetés = szociális étkeztetés
ápolás-gondozás = nappali ellátás, támogató szolgáltatás,
közösségi ellátás, házi segítségnyújtás
fejlesztés = nappali ellátás, támogató szolgáltatás, a
közösségi ellátás
társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások =
támogató
szolgáltatás,
közösségi
ellátás
azon
szolgáltatás
elemeknél,
melyet
ténylegesen
alkalmaznak a támogatott lakhatás során
Speciális szabályok

Amennyiben a fenntartó maga biztosítja az étkeztetést,
fejlesztést, ápolást-gondozást vagy a társadalmi életben
való részvételt segítő szolgáltatásokat, akkor az
alapszolgáltatások személyi feltételeit teljesítenie kell,
viszont a támogatott lakhatásban részt vevő ellátottat ezen
alapellátások dokumentációiban nem kell feltüntetni.

Egészségügyi ellátás része: szakorvosi, sürgősségi és
kórházi
ellátáshoz
való
hozzájutás,
gyógyászati
segédeszköz költsége, ha az igénybe vevő jövedelme
alapján ennek költségét nem képes viselni.
Komplex szükségletfelmérés
A szolgáltatás alapja az ellátott szükséglet felmérése – egyén
oldaláról építkezik a szolgáltatás tartalma.
A komplex szükségletfelmérés területei kiterjednek az alábbiakra:
- egyéni igények az életvezetés támogatásával kapcsolatban,
- a megfogalmazott rövid- és hosszú távú célok,
- az életkor- és fogyatékosság-specifikus igények,
- a családi állapot, a természetes és professzionális támogató környezet
- a képzettség, munkatapasztalat,
- az önálló életvitellel összefüggő jövedelmi és vagyoni helyzet,
- a lakhatás fizikai környezetének speciális szükségletére,
- a kommunikációs szükségletekre,
- a támogatás folyamatosságára vagy időszakos jellegére,
- a speciális csoportok igényeinek megfelelő támogatásra,
- a képzés, foglalkoztatás, eü-i ellátáshoz való hozzájutással kapcsolatos
igényekre
- az együttműködési szándékra
A szükségletfelmérés jogi szabályozása
„A komplex szükségletfelmérést a Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
és
az
intézményvezető által kijelölt egy-egy munkatárs
végzi. A komplex szükségletfelmérés elvégzésére
támogatási
szükségletfelmérő
szakmentor
képzettséggel rendelkező munkatárs jelölhető ki.”
(R. 110/B § (2) bekezdés)
- jelenleg 24 megbízásos jogviszonyban álló
szakmentorral áll az SzGYF. kapcsolatban
- csak a hatósági nyilvántartásba bejegyzett
engedélyes
(intézmény)
kezdheti
el
a
szükségletfelmérést
Szükségletfelmérés a gyakorlatban
- csak szolgáltatói nyilvántartásba vett (működési engedéllyel
rendelkező) intézmény végezheti
-az egyénekre irányul: igénylőlapokat szükséges kitölteni,
azok beérkeztetésétől indul a szükségletfelmérési eljárás
-kijelöljük és felkérjük a szakmentort
-a szakmentor az intézmény által kijelölt szakmentorral
megszervezi: együttes vizsgálat, együttes aláírás (az R. 14.
melléklete szerint)
-amennyiben nem ért egyet a vizsgált személy az
eredménnyel, a vizsgálatot új szakmentorokkal meg kell
ismételni
Szükségletfelmérés a gyakorlatban
- az SzGyF. a módszertani koordináló
- jelenleg 24 szakmentor van, az intézmény által biztosítandó
szakmentort is közülük kell felkérni
- Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány által
indítandó szakmentor képzést az NCSSZI akkreditálta
(nyilvántartási száma: 01-0899-04)
(honlapcím:www.kezenfogva.hu)
A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről
Támogatott lakhatás háromféle módon jöhet létre:
- intézményi kiváltással (bentlakásos intézmények kiváltása
TIOP-3.4.1.A-11/1)
- lakóotthonok átalakulásával
- újonnan létrejövő intézményként
Jellemzők:
-amennyiben az ingatlan használati jogcíme határozott időre
szól a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant
határozott időre kell bejegyezni
-maximum 50 fő elhelyezésére szolgáló épületegyüttesben
nyújtott
szolgáltatás
(lakócentrum)
esetén
kell
szakhatóságokat
kirendelni
(kivéve
szolgáltatás
specifikusan az adott szolgáltatás vonatkozásában, ha azt
az intézmény maga nyújtja)
A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről
- támogatott lakhatásnál magát az ingatlant jegyezzük be a
szolgáltatói nyilvántartásba, míg más esetben a
szolgáltatást
- a bejegyzéshez székhely fogalom kötődik
- a szakmai programot a kijelölt módszertani intézménnyel
véleményeztetni kell (SzGYF. vagy kijelölt egyházi
módszertani intézmény)
- helyszíni szemlét tart az engedélyező hatóság:
megállapítja, hogy az adott lakás vagy ház hány fő
elhelyezésére alkalmas, a lakóingatlan elhelyezkedése
megfelel-e a támogatott lakhatás szolgáltatás alapcéljainak
- költségvetési támogatás jogszabály erejénél fogva jár
- a szolgáltatói nyilvántartás adattartalmát a hatályos
jogszabály 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 1. számú
melléklete 3.1.15. pontja határozza meg
A támogatott lakhatás térítési díjáról
A személyi térítési díj elemei:
- Lakhatási költség (víz- és csatorna, áram, fűtés , és
szemétszállítás díja)
- Igénybe vett szolgáltatás (étkeztetés, ápolás-gondozás,
fejlesztés, társadalmi életben való beilleszkedést segítő)
költsége
- Legfelsőbb mértéke az ellátott jövedelmének 80 %-a (teljes
körű ellátás esetén)
- Ingatlan, vagy készpénz vagyon a személyi térítési díj része
lehet
A finanszírozási rendszerbe való befogadás általános
szabályai
Jogszabály szerint befogadott új szolgáltatás, férőhelyszám, ellátotti
létszám:
- feladatellátási kötelezettséggel bíró állami fenntartó fejlesztései
- azt
a
szolgáltatást,
intézményt,
ellátotti
létszámot,
férőhelyszámot, mely Európai Uniós, Svájci Alap, Norvég Alap,
EGT Alap vagy költségvetési támogatás (2011. évi CXCV. tv. 2. §
n. ) pontja) segítségével létesül
- azt a már jogerősen bejegyzett szolgáltatást, férőhelyszámot,
ellátotti
létszámot,
melynek
befogadását
költségvetési
többlettámogatást nem igénylő szétválás, egyesítés, a székhely
és telephelyek közötti szolgáltatások, férőhelyek mozgatása,
illetve az átmeneti és tartós férőhelyek egymás közötti
átminősítése teszi szükségessé.
Befogadás nélkül is jár a költségvetési támogatás
- jogerősen bejegyzett férőhelyet demens betegek
bentlakásos férőhelyévé minősítik át
- az adatmódosítás oka a fenntartóváltás
- támogatott lakhatás létesítése
„A nagy változások kis dolgokon múlnak”
Paulo Coelho: Az accrai kézirat
Köszönöm a figyelmet!
hivatalunk elérhetősége:
Tel: 76/513-711
e-mail: [email protected]
honlap: bkmkh.hu