Наставничество в сестринството

Download Report

Transcript Наставничество в сестринството

Наставничество в
сестринството
образователни и организационни аспекти
проф. Соня Тончева , дм
Медицински университет” Проф. д-р П. Стоянов” – Варна, Катедра
„Здравни грижи“, ФОЗ
С наставника винаги
можеш да обсъдиш своя
проблем и да намериш
верен път. Винаги
можеш да разчиташ на
неговия опит и
професионализъм, да се
опреш и да преодолееш
ситуацията.
дискусия
Ако терминът „Наставничество” ви се
струва в известна степен абстрактен…
…най – простият начин да се прилижите
към неговото разбиране е да си
припомните ситуация когато сте се
чувствали на кръстопът и сте се колебали
да вземете решение, или е трябвало да се
справите с решаване на проблем, по който
не сте се чувствали достатъчно подготвен.
Възможно е в този момент да ви
провърви…
…с човек който да ви помогне да вземете
решение как да се справите с проблема.
Ако ви се е налагало да се справите с
подобна ситуация то само си представете
колко би било лесно ако се окажете в
близост с опитен човек. Той може да бъде
вашият наставник.
Исторически аспект на
наставничеството...
Наставничеството датира от древни
времена.
 За първи път в гръцката митология се
вписва термина „ментор”. Думата „ментор” се
свързва с понятието мъдър, силен, доверен
пазител.
 Одисей, при участие в Троянската война, се е
възползвал от Ментор – негов приятел, който
да бъде пазител на малкия му син Телемах и на
неговия дом.
Исторически аспект на
наставничеството...
Изследователи отбелязват, че на
Африканския континент, понятието „ментор”
означава приятел, роднина, колега.
В Северна Америка „ментор” се фокусира
върху частния бизнес и мениджърите на низово и
средно ниво.
Менторство в сестринството се прилага в
редица страни като Австралия и Обединеното
Кралство, Норвегия и др.
Наставник…
…професионалист, експерт в област която
ни интересува, с когото може да споделиш,
да се опреш на практическият му опит в
работата и да обсъдиш въпроси на
бъдещата си кариера.
Наставничество…
…това не е назидателния монолог на
екперта, а постоянен диалог, обмен на
мнения и доверие. Не само Вие, но и
вашият Наставник може да научи нещо от
вас.
Понятието „наставник”
На пръв поглед прилича на много други.
Да вземем например учител или
ръководител.
По какво наставникът се отличава от тях?
За да определим точно понятието можем да
Ви предложим кратък сравнителен анализ за
това кой всъщност Не е Наставник.
Наставникът – той не е
ръководителя…
Наставникът няма да Ви предложи
инструкции, предписания
и
готови
решения. Той ще покаже различни
подходи за решаване на проблема, ще каже
своето мнение за Вашето действие, без да
се опитва да наложи своята гледна точка.
Ще Ви остави да направите своя избор.
Наставник – той не е
котрольор…
Екзаменаторите
често
разделят
правилното и неправилното поведение на
базата на съществуващи норми и критерии.
Наставникът уважава индивидуалността на своя подопечен и поддържа
неговото лично развитие.
Наставникът – той не е
учител…
Учителят, носи отговорност за
поведението и обучението на други хора.
Наставникът формира усещане, че Вие
сами носите отговорност за резултатите. Тъй
като много зависи от Вас наставникът
предоставя пълна свобода на избор, като
прилага методи, които позволяват да
анализирате стоящите пред Вас задачи и да
намерите своето уникално решение.
Наставникът в някои
литературни източници...
 преценяващ хора, личности, мотиви, което изисква
философско и психологическо осмисляне и интерес
към цялостната личност на другите;
 съзнателност относно съществуването, значението,
целта, потенциала и съдбата на хората, личността и
самия себе си;
 отговорност (призвание) да предизвиква, влияе или
управлява благата, израстването и печалбата в живота
на всички, с които е във връзка. Тази черта се свързва с
културни, академични, философски, психологически,
филантропски, духовни или медицински дейности.
Свързва се с интуицията, усета, съпричастността и
състраданието, присъщи на човешката природа.
Наставникът е ...
...важна личност, оказваща влияние в
лично и професионално развитие на
обучаващите се медицински
професионалисти.
Наставничеството предполага една постабилна връзка, студент – наставник,
която допринася за по-добрата
практическа подготовка.
Наставничеството се
дефинира още като...
„... дълготрайни връзки между хора, един
от които е значително по-възрастен или поопитен от другия, същността на връзката
се съдържа в термина като предполага
наличие на потенциал и се отнася за
доброто на индивида, неговия прогрес и
цялостен просперитет”.
Същност на
наставничеството…
…процес на взаимодействие между две
или повече лица/страни, при което
едното лице/страна има лично
превъзходство в дадена област и
упражнява квалификационно и
професионално въздействие върху
мисленето, поведението и действията на
друго лице.
Същност...
В цялата история на практическото
обучение още от късното Средновековие
изграждането на навици и умения на
професионалиста е един от успешните и
доказани методи в професионалното
обучение, чрез провеждане на
самостоятелна подготовка и личностно и
професионално формиране на
обучавания от наставник.
Форми на Наставничество
две основни форми:
 индивидуална
 колективна
Критериите на подбор на индивидуален
или колективен наставник са различни и
са свързани преди всичко с поставените
цели и възможностите на практиката.
Приложимост на
Наставничеството
 В практическото базово обучение на
здравните професионалисти;
 За въвеждане в длъжност;
 За запознаване и работа с апаратура;
 За усвояване на специфични дейности;
 За усвояване на ръководни функции.
Международен сестрински
стандарт
1. Да подпомага непредъка на студентите
за постигане на резултати;
2. Да установява ефективни работни
отношения;
3. Улеснява на ученето;
Международен сестрински
стандарт
4. Оценяване на обучението;
5. Създаване на подходяща среда за
обучение;
6. Прилагане на практики, основани на
доказателства;
Международен сестрински
стандарт
7. Помощ при идентифициране и
реализиране на образователните цели на
студентите;
8. Участие във формиране на обобщаваща
оценка на студентите, обучавани в условия
на клиничната практика, за да се гарантира
усвояване на клинични компетенции.
Липсата на задълбочени изследвания
върху наставничеството в сестринството на
фона на нарастващата му роля ни подтикна
да проведем емпирично проучване, с което
да изясним възприемането на
наставническия процес от различни групи,
участници в него.
фиг. 1. Роля на наставника
(студенти)
Фиг. 2. Роля на наставника
(наставници)
ДОБРИЯТ НАСТАВНИК
 Вдъхва доверие и превръща обучението в
увлекателно предизвикателство;
 Насочва обучавания към способностите,
които не знае, че притежава;
 Обяснява сложните неща по прост начин;
 Разкрива практическата стойност на това,
което се преподава теоретически;
ДОБРИЯТ НАСТАВНИК
 Отделя допълнително внимание на
обучавани, които по-трудно се справят;
Доброто наставничество не е въпрос на
специални методи, намерения или действия, а
преди всичко на отношението на наставника
към професията и обучавания.
Фиг.3. Качества, които трябва да
притежава добрият наставник
(сравнителен анализ)
Фиг. 4. Качества, които трябва да
притежава наставника (експерти)
Характеристики на общуването
наставник – обучаван
Общуването между наставник и
обучаван най-пълно се разкрива при
анализирането на неговите три
относително самостоятелни страни:
 комуникативна (обмен на информация),
 интерактивна (взаимодействие)
 перцептивна (междуличностно
възприемане).
За да бъде успешно деловото
общуване е необходимо…
 положително отношение и активно поведение
на наставника към обучавания,
 мотивация за съвместна работа
 спазване на принципите на успешното
поведение (яснота, доверие, взаимност и т.н.).
Бариери в деловото общуване
между наставник и обучаван
 Отсъствие на доверие между страните;
 Сложното и противоречиво изказване,
съчетано с объркана организация на
изложението и използването на
специфичен език или жаргон;
 „Затвореното” общуване,
самоограничаващо се в рамките на
това, което трябва да се каже без
споделяне на лична позиция;
Наставничеството е...
…традиционно прилаган метод в базовото
обучение на медицинските сестри. То е
неделима част от практическото обучение
на бъдещите здравни професионалисти.
В много случаи критерият за избор не е
точно и ясно формулиран и наставниците
се определят според индивидуални
критерии на старшите медицински сестри.
Система за подбор на
наставници - критерии
1.Да е готов да сътрудничи, да има
нагласа и желание да общува и подготвя
други хора;
2.Да бъде включен в системата за
непрекъснато усъвършенстване и
продължаващо обучение, да получава
актуално професионално обучение,
постоянно да развива своята лична и
професионална компетентност;
Система за подбор на
наставници - критерии
3.Да участва в постоянното
професионално усъвършенстване и да
участва в различните форми на вътрешно
– институционалното обучение и
квалификация;
4. Наставникът трябва да е лоялен към
организацията, организационната
политика и организационната култура.
Фиг. 5. Водещи фактори при подбора
на наставници (експерти)
При подбора на наставниците
организацията трябва да подбере
професионалисти, които :
 са готови да поемат практическата подготовка
и професионалното израстване както на хората
от работния екип, така и на хората извън
колектива;
 притежават стремеж към непрекъснато
усъвършенстване на професията;
 умеят да общуват с младите хора;
 умело предават знанията и уменията си;
 носят отговорност за качеството на
обучението.
Изисквания към задълженията
на наставника
 да познава отлично своята професия;
 да притежава добра теоретична и
практическа подготовка по професията;
 да умее да работи с професионална и
учебна литература;
Изисквания към задълженията
на наставника
 да познава интересите на обучаваните;
 да проявява такт и търпение в процеса
на обучението;
 да оценява справедливо знанията,
уменията и поведението на
обучаваните;
 да формира у обучаваните умения за
самостоятелна практическа работа;
Изисквания към задълженията
на наставника
 да приучава обучаваните към работа в
екип;
 да изработи индивидуален подход към
всеки обучаван;
 да обсъжда с обучаваните проблемите,
възникнали в процеса на обучение;
Изисквания към задълженията
на наставника
 да проверява знанията по време на
обучението;
 да улеснява комуникацията между
обучаваните и работния екип.
Фиг.6. Нагласа на наставниците да
обучават (сравнителни данни)
Теоретичен и практически
модел за ефективно
наставничество в обучението
на медицинските сестри
Фиг.7. Субекти в обучението и
цели, които се постигат
ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ
(обучаваща сестра)
МЕДИЦИНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ
(преподавател)
СТУДЕНТ
Постигане на целите на
специалността и университета
Удовлетвореност на болните
Удовлетвореност на студента
Постигане на лични цели
Издигане имиджа на
здравното заведение
Фиг.8. Включване на студентите в
работни процеси
Включване на студентите
в работни процеси
Поставяне и реализиране на
задачите на студентите
Запознаване на студентите
с работното място
Определяне на нивото на
самостоятелност при изпълнение
на поставената в определена
ситуация задача
Отчитане на резултатите за
периода на обучение
Фиг.9. Функции и отговорности
на различните участници в
наставническия процес
КООРДИНАТОР
Наставник
Ръководство на УПБ
Гл. мед. сестра
Ръководство на МУ
Стажант
Преподавател
ИНТЕГРАЦИЯ
Управление на
качеството на здравните
грижи
Безопасни условия
на труд
Обучение на
работното място
Партньорството...







...е ефективно когато е постигнат синхрон между
наставника и преподаватеря по отношение на:
Планиране на задачите;
Начина на циркулиране на информацията;
Средства предоставени от всеки партньор;
Начина на оценяване;
Определяне на приоритетите в партньорството;
Крайна цел на общуване;
Търсене на партньорството между преподаватели и
наставници.
Фиг.10. Средства за връзка между
учебно – практическата база и МУ



Здравно заведение
Социално заведение
Друга база
Медицински
университет
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Договор за обучение с базата /УПБ/
Дневник за наблюдение и контрол
Книжка на стажанта
Фиш за оценка на стажанта
Карта за преддипломен стаж
Брошура с информация за УПБ/ клиника
Въпросник за възможностите на базата /УПБ/ за
провеждане
на
клинична
практика/
преддипломен стаж
СТУДЕНТ
Златни правила, които
носят успех на наставника
 Опознай обучавания. Това не е загуба
на време, а взаимна инвестиция.
 Силата на наставника се корени в
доброто сътрудничество с
обучаваните.
Златни правила, които
носят успех на наставника



Комуникирай на нивото на обучавания – не
гледай отвисоко и не се отнасяй снизходително към
него – това ти дава възможност да видиш и оцениш
възможностите на обучавания.
Когато обучаваш, наблягай на положителното
(окуражавай!).
Наставникът трябва да намери подход, който да
се крепи на силните страни, знанията, уменията и
опита на обучавания, да открие от какво се
интересува обучавания и да стимулира интереса му
към действия и изпълнение.
Златни правила, които
носят успех на наставника




Остави обучавания да говори. Практическото
обучение изисква добри познания,способности и
умения в дадена професия, добра преценка и
разбиране по отношение на обучавания.
Опитай се да разбереш средата, в която живее
обучавания – това ще ти помогне да го обучаваш.
В обучението трябва да бъдеш постоянен – това
доказва искреността на интереса към обучавания.
Обучението на наставника трябва да е
увлекателно и поглъщащо, но не и забавно.
Необходимо е…
 прилагане на систематичен подход;
 грижовно отношение към развитие
образа на наставника;
 инвестиране на средства за обучение;
даващо модела за добро наставничество;
 стимулиране на наставниците;
 създаване на усещане, че са специално
избрани.
Мисията на наставника е…
 да предаде своя опит, знания и умения;
 да изгради образа на медицинската
сестра на бъдещето!
Какъв наставник искам да бъда?
Диана Гроздева Ф№ 39011008 II курс
магистърска програма УЗГ
Живота в мисия превръщам –
НАСТАВНИК искам да съм аз.
С любов учащите обгръщам,
за тях се грижа ден и час.
Съдбата ми това е отредила –
да уча, да помагам, да творя.
И тая мисия ми дава сила –
по път нелек уверено вървя.
Какво ли благородство има друго
на млад човек опора да си ти,
да виждаш как се случва чудо
и как до тебе смело той върви.
В началото уплашен и неможещ
с несигурна ръка посяга сам
и търси те с очакващ поглед,
във който грее страх и плам.
Наставничеството е сила!
Наставник да си е кураж!
Дълбоко във душата си съм скрила
характер строг и малко благ.

Аз помня своя си наставник
и с почит му благодаря!
Как много искам да оставя
и в този млад човек следа!
Да помни и да не забравя,
когато двама сме били
и трудности преодоляхме
във радости и във беди!
Съветите ми да го водят,
по примера ми да върви,
препятствията да пребори,
в професията да гори.
И сам по пътя да поеме
изпълнил своя личен дълг.
Професията във ръце да вземе
и отговорен да е всеки път.
Тогава аз ще съм щастлива,
че мойта роля е това –
в една професия красива
въвела съм една съдба.
И всичко пак ще се повтори –
отново ментор ще съм аз
и кой каквото ще да си говори НАСТАВНИК да си е кураж!

В заключение…
Ние вярваме в развитието на
наставничеството и в приложението му
като иновативен подход за обучение в
сестринството.
Когато наставниците осъзнаят, че се
превръщат в модел за подражание в
продължение на много години за студента,
те най – вероятно ще искат да покажат най
– доброто от себе си.
Наставничеството е любов и
отговорност - към себе си, към
професията, към младия човек, към
институцията в която работим!!!